הדפסה

nader &sons ואח' נ' antony ואח'

בפני
כב' השופטת ורדה אלשיך – סגנית נשיאה

מבקשים

1.nader &sons
2.SISKO ENTERPRISES

נגד

משיבים

1.homayon antony
2.כונס נכסים רשמי תל אביב

החלטה

מונחת בפני בקשתו של המנהל המיוחד לנכסי החייב הומיון אנטוני נמבר, להורות לחברת נ א מ 5 בע"מ (להלן:"החברה"), להעביר לידיו את כל המסמכים הקשורים לדירות שרכש החייב מהמשיבה, כמפורט בבקשתו.

בתגובת החברה, אשר נתקבלה לאחר טענות שונות של עורך הדין המייצג אותם, שסירב לקבל תחילה את הבקשה, טענה החברה כי העבירה למנהל המיוחד את כלל המסמכים שמצאה, וכי את יתר המסמכים המבוקשים יש לבקש מרואה החשבון של החברה. לתגובתה צורפה תגובתו של רואה החשבון, המעריך כי זמן איתור המסמכים יעמוד על כחודש וכי בגין שירות זה על המנהל המיוחד לשלם לו שכר טרחה בגובה של כ-9,500 ₪.

עיינתי בעמדות הצדדים ודין בקשת המנהל המיוחד להתקבל;

למנהל המיוחד עומדת זכות מיוחדת על פי דין לדרוש מידע מכל גורם רלוונטי הנוגע לעניינו של החייב ולהסתבכותו הכלכלית. וכך קובעים סעיף 18ג(א) וסעיף18ג(ב)(1):

"(א)  הכונס הרשמי יקיים, לשם הגשת חוות דעתו לבית המשפט, חקירה מקיפה בעניניו של חייב שניתן נגדו צו כינוס, ובכלל זה בדבר הכנסותיו, הוצאותיו, חבויותיו ונכסיו, לרבות נכסים שהיו ברשותו בעבר, והכל בין אם היו אלה נכסיו של החייב לבדו ובין בשיתוף עם אחרים.
(ב)  לשם קיום החקירה יהא מוסמך הכונס הרשמי, בנוסף לשאר סמכויותיו לפי פקודה זו ובכפוף לכל דין, לבצע פעולות אלה -
(1)  לדרוש כל מידע או מסמך הנוגעים לעניניו של החייב כאמור בסעיף קטן (א), מכל אדם שיש יסוד סביר להניח כי המידע או המסמך מצויים ברשותו או בידיעתו;"

בעניינו, ברי כי דרישתו של המנהל המיוחד כאמור ברישא של החלטתי זו "נופלת" מניה וביה גדרי הסעיפים דנן, ומוקנית לו הזכות לדרוש ולקבל את המסמכים הנוגעים להתקשרותו העיסקית עם החברה בעניין רכישת הדירות. על החברה ובעלי התפקיד המכהנים בה מוטלת החובה להמציא למנהל המיוחד את המסמכים הנדרשים, וזאת על פי חוק ובלא לדרוש על כך שכר כלל. כל שיכולים החברה ובעלי תפקיד מטעמה הוא לדרוש החזר כספי לשם כיסוי הוצאות הנגרם להם מהצאת המסמכים, ואף זאת בגבול הסביר באותן הנסיבות.

סוף דבר;
דין עמדת המנהל המיוחד להתקבל. החברה תעביר למנהל המיוחד את כל המסמכים החסרים כמפורט בבקשתו וזאת תוך 30 יום מהיום . לאחר המצאת המסמכים תהא החברה רשאית לפנות למנהל המיוחד בבקשה להחזר הוצאות סבירות בלבד.
בנסיבות העניין תישא החברה בהוצאות המנהל המיוחד בסך 1,500 ₪ אשר יישאו ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל.

המזכירות תודיע החלטתי.

ניתנה היום, י"א טבת תשע"ג, 24 דצמבר 2012, בהעדר הצדדים.