הדפסה

inc. נ' רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני
כב' השופט בן-ציון גרינברגר

מערערת
Apple inc.

נגד

משיבים

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

החלטה
הערעור בתיק זה יישמע לפניי ביום 20.9.15 שעה 11:00.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים בהתאם לתקנות סימני מסחר (ערעור לפני בית משפט מחוזי), תשמ"ח – 1987, כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).
בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון עד ליום 23.8.15, ואילו הצד המשיב יעשה כן עד ליום 6.9.15, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער. עיקרי הטיעון לא יעלו על שבעה עמודים בהדפסה רגילה וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר.
תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.
אי הגשת עיקרי הטיעון במועדים האמורים במדויק ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.
מסמכים כאמור שיוגשו באיחור לא יתקבלו לתיק, זולת אם תתבקש ותיענה בקשה להגישם באיחור.
תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון.
עיקרי הטיעון ותיקי המוצגים יוגשו בעותק נייר מודפס, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או להגשה מרחוק באמצעות נט-המשפט.
ניתנה היום, כ"ב אייר תשע"ה, 11 מאי 2015, בהעדר הצדדים.