הדפסה

Produits Nestle ואח' נ' קלאב בע"מ

מספר בקשה:18
בפני
כבוד ה שופט מגן אלטוביה

המבקשות:

  1. Societe des Produits Nestle
  2. Nestle Nespresso S.A
  3. נספרסו ישראל בע"מ

ע"י בא כח עוה"ד דוד גילת, רקפת פלד וענת גוזלן

נגד

המשיבה:

אספרסו קלאב בע"מ
ע"י בא כח עוה"ד איתי חתם וגילי כהן ארזי

החלטה

לפני בקשה להורות למשיבה לגלות בתצהיר ערוך כדין:

מהם המסמכים הנוגעים לעניין המצויים, או שהיו מצויים ברשותה או בשליטתה ושאותרו על ידה לאחר חקירה ודרישה.
מסמכים שלא גולו על ידה במענה לדרישת המבקשות לגילוי מסמכים, הנוגעים לעניין הנדון, המצויים או שהיו מצויים ברשותה או בשליטתה, ואם אינם מצויים בה, מתי יצאו ממנה ומה היה עליהם.

כן עותרות המבקשות להורות למשיבה לאפשר להן לעיין במסמכים האמורי ם.

המשיבה מתנגדת לבקשה.

טענות הצדדים

המשיבה אינה חולקת על הצורך בגילוי מסמכים הרלבנטיים לבירור המחלוקות בתביעה כאן, אולם לטענתה, בהתחשב בעילות התביעה (גניבת עין, דילול מוניטין, הפרת סימן מסחר, הפרת זכות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט), המסמכים המבוקשים על ידי המבקשות, בקשר עם הליכי יצירת הפרסומת הנטענת להיות מפרה, אינם רלבנטיים, משום שלצורך העילות בכתב התביעה, יש חשיבות לעניין ההטעיה הגלומה בפרסומת שהוצגה לציבור ולא לחומרי הגלם ולמסמכים שלא פורסמו. עוד טוענת המשיבה, כי כדי לעמוד בנטל הוכחת העילות עליהן מבססות המבקשות את תביעתן, אין צורך להוכיח כוונת זדון או כוונה להטעות, ועל כן, אין מקום להציג מסמכים שנערכו בקשר עם הפקת הפרסומת.

מעבר לכך, טוענת המשיבה כי לבד מכך שהמסמכים המבוקשים אינם רלבנטיים, הם אינם ברשותה ומעולם לא היו ברשותה ואם וככל שהם קיימים מצויים הם בידי חברת ההפקה וחברת יחסי הציבור וחברות אלה אינן בשליטתה של המשיבה ואין למשיבה קשר עסקי עמן.

אשר לדרישות המבקשות לעניין הנתונים הנוגעים לפרסום באינטרנט, טוענת המשיבה כי מדובר במידע עסקי רגיש המהווה סוד מסחרי שאין לחשוף בפני המבקשות המתחרות בה .

בתשובה לתגובת המשיבות, טוענות המבקשות כי לצורך הוכחת עילות התביעה או חלקן יש מקום לבחון את תום ליבה של המשיבה ואף לכוונתה של המשיבה יש משמעות משפטית בהקשר של העילות עליהן מבוססת התביעה . בנוסף, יש במסמכים המבוקשים כדי לסייע למבקשות בהוכחת הנזק שנגרם להן מהפרות המשיבה ו/או התעשרות המשיבה מהפרות אלה.

אשר לשליטה במסמכים המבוקשים, טוענות המבקשות כי המסמכים האמורים נוצרו בקשר ישיר עם הפרסומת הנטענת להיות מפרה, בהתאם לבקשתה של המשיבה, עבורה ובמעורבותה. על כן, אין לקבל את טענות המשיבה כאילו המסמכים המבוקשים אינם ברשותה או בשליטתה.

כן טוענות המבקשות, כי טענת סודיות הפרסום באינטרנט נטענה על ידי המשיבה על דרך הסתם וללא כל פירוט. זאת ועוד. המשיבה גילתה נתונים אודות הפרסום בטלוויזיה ומשכך נראה כי גם הנתונים אודות הפרסום באינטרנט, אינם בגדר סוד מסחרי.

דיון

במכתב מיום 20.7.2015 (נספח 1) , ביקשו המבקשות מהמשיבה לגלות בתצהיר האם מסמכים המפורטים בנספח א למכתב האמור, מצויים או היו מצויים ברשותה או בשליטתה ולמסור לעיון המבקשות את המסמכים שיגולו על ידה.

במענה למכתב האמור הגישה המשיבה תצהיר מיום 23.8.2015 מטעם מר אורן טל, מנכ"ל המשיבה (נספח 2), הכולל אישור לגבי מסמכים המצויים בידי המשיבה כמפורט בסעיף 2 לתצהיר. בנוסף נטען בתצהיר האמור, כי המסמכים והנתונים האחרים המבוקשים, אינם רלוונטיים ו/או אינם ברשות המשיבה או בשליטתה ו/או מהווים סוד מסחרי חסוי.

אכן, בהתחשב בעילות התביעה ( גניבת עין, דילול מוניטין, הפרת סימן מסחר, הפרת זכות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט), נראה לכאורה כי המסמכים המפורטים בסעי פים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 22 ו – 27 לנספח א למכתב המבקשות מיום 20.7.2015 (להלן: "נספח א" ), אינם דרושים או רלוונטיים . ועל כן וכדי שלא לסרבל את הדיון בתביעה, בשלב זה, איני רואה מקום להורות למשיבה להמציאם לעיון המבקשות. עם זאת, אין בהחלטה זו כדי לנעול את השער בפני המבקשות, מקום שיימצא שמסמכים אלה או חלקם דרושים לה ורלבנטיים להכרעה ב איזה מעילות התביעה, תהא היא רשאית להגיש בקשה מתאימה לגילוי מסמכים במקרה הצורך.

הקובץ הנזכר בסעיף 8 לנספח א מפורסם בפומבי, ומשכך אין מקום להורות על גילויו או המצאתו על ידי המשיבה. חוות דעת שנערכה על ידי עורך דין אליו פנתה המשיבה, הינו חסוי מכוח חסיון לקוח עורך דין. מכל מקום, איני מוצא שיש צורך בחוות דעת כזו לצורך הכרעה בתביעה כאן. על כן, אין מקום להיענות לדרישות הנזכרות בסעיפים 15 ו – 16 לנספח א.

מטבעם של הנתונים והמסמכים הנזכרים בסעיפים 23, 24, 25, ו – 26 לנספח א' (מחירונים, רשימת מוצרים, מבצעי מכירות) שהם מהווים סוד מסחרי, ועל כן, איני רואה מקום לגלותם בשלב זה.

מבלי להקדים את הדיון, אפשר שנתונים אודות שידורי הפרסומת של המשיבה בטלוויזיה ובאינטרנט יהיו רלוונטיים להכרעה בתביעה , ועל כן, נכון לגלותם למבקשות. טענת המשיבה כאילו נתוני השידור באינטרנט מהווים סוד מסחרי, נטענה על דרך הסתם, ובהתחשב בכך שנתוני הפרסום בטלוויזיה נמסרו למבקשות אין זה סביר שדווקא נתוני הפרסום באינטרנט יהוו סוד מסחרי חסוי. על כן, ככל שלא עשתה כן, על המשיבה להמציא לעיון המבקשות את הנתונים והמסמכים הנזכרים בסעיפים 17, 18, 19, 20, 21 לנספח א.

איני מקבל את טענת המשיבה כאילו חומרים ששימשו בהכנת הפרסומת שלה אינם ברשותה ו/או בבעלותה, לפי שחברות ההפקה והפרסום פעלו בשירותה ועבורה. על כן, על המשיבה להמציא לעיון המבקשות את שקית הפרסומת הנזכרת בסעיף 10 לנספח א.

סוף דבר

המשיבה תמציא לעיון המבקשות את המסמכים והנתונים כמפורט בסעיף 5 שלעיל, עד ליום 10.12.2015.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

מזכירות בית המשפט תמציא את ההחלטה לבאי כח הצדדים
ניתנה היום, י"ב כסלו תשע"ו, 24 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.