הדפסה

Famewerd Property Partnership נ' לוטין ואח'

לפני
כב' הרשם הבכיר ניר נחשון

המבקש:

שמואל מינסקי

-נגד-

המשיבה:

Famewerd Property Partnership

החלטה

1. לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה ביום 14.10.13 וכן, בקשה להארכת מועדים להגשת בקשת רשות להגן ועיכוב הליכי הוצאה לפועל. לטענת המבקש, נודע לו לראשונה אודות פסק הדין בעת קבלת האזהרה מטעם ההוצאה לפועל . כתב התביעה עצמו לא נמסר לידו כדין הואיל והעתיק מקום מגוריו מרח' יצחק ניסים בירושלים כבר בחודש ינואר 2010 לפיכך, נכון לשנת 2013 לא התגורר בכתובת בה נמסר לכאורה כתב התביעה. לגופן של טענות, המבקש מכחיש ערבותו להחזרת ההלוואה הנטענת. כמו כן, טוען המבקש, כי ההלוואה סולקה ולחילופין, להפרת המשיבה כלפיו הוראות שונות מ חוק הערבות.

2. המשיבה מתנגדת לבקשה וטוענת, כי כתב התביעה ופסק הדין נמסרו למבקש כדין באשר הומצאו לכתובת המבקש המעודכנת במרשם האוכלוסין. כמו כן, לטענתה, המבקש ידע אודות הליכי ההוצאה לפועל הננקטים נגדו לכל המאוחר אף לשיטתו בתחילת שנת 2015 ואילו הבקשה לביטול פסק דין הוגשה רק ביום 6/7/15 באיחור ניכר ללא שהוגשה בקשה למתן ארכה להגשתה וללא שפורטו טעמים לכך כדבעי.

3. בתשובה לתגובה חזר המבקש על טענתו, כי לא התגורר ברח' יצחק ניסים בירושלים בזמנים הרלוונטיים למועד המסירה אך לא התייחס ל-"כלל הידיעה" אודות ההליכים שננקטו נגדו.

4. לאחר עיון בבקשה בתשובה ובתגובה לה שוכנעתי, כי די ן הבקשה להידחות. להלן נימוקי.

4.1 בראש ובראשונה הואיל ולא הוגשה בקשה למתן ארכה להגשת ארכה כדין כפי שיפורט להלן.

4.2 אשר לטענת מסירת כתב התביעה שלא כדין סבורני, כי דינה להידחות זאת הואיל והמבקש לא הוכיח טענתו , לפיה, לא התגורר ברחוב יצחק ניסים בירושלים במועד הרלוונטי . המבקש לא צירף כל אסמכתא בעניין זה. משכך, סבורני, כי המסירה בוצעה כדין.

4.3 כאמור, המבקש לא הגיש בקשה למתן ארכה להגשת בקשה לביטול פסק דין, לא פירט כדבעי ולבטח שלא הוכיח מחדלו בעניין זה. לא בכדי המבקש לא פירט המועד המדוייק של קבלת האזהרה לידיו. כאשר מאישורי המסירה של ההוצאה לפועל עולה, כי האזהרה נמסרה לידיו בתחילת חודש מרץ 2015. עוד עולה מתכתובת דואר אלקטרוני שצורפה לכתבי הטענות (שלא הוכחשה על ידי המבקש), כי המבקש ידע אודות ההליכים מזה זמן רב ואולם לא טרח לפעול לביטולם בתוך המועדים הקבועים בתקנות. כך כתב המבקש , בין היתר, בחודש ינואר 2015 "לא מצאתי סיבה להגן על עצמי בבית המשפט ... מאחר ומר לוויטין הודיע שהוא מסדר... עורכי הדין שלכם הגיעו אל חשבון הבנק שלי וגורמים לי בעיות..". כאמור, לא ניתן כל טעם ולבטח "טעם מיוחד" הנדרש בדין לנמק את מחדליו של המבקש. מהאמור במכתבו עולה, כי המבקש תלה תקוותו בעזרה הזולת כי הסכסוך הנ"ל יבוא לפתרונו מחוץ לכותלי בית המשפט. אולם סבורני, כי אין בטעם זה משום טעם המצדיק מתן ארכה להגשת בקשה לביטול פסק דין כפי שיבואר להלן.

4.4 בניגוד לבקשה לביטול פסק דין במסגרתה מוסמך בית המשפט לשקול שיקולים שונים הנוגעים לסיכויי ההגנה סבורני, כי ב בקשה להארכת מועדים יש לבחון את הטעמים לאיחור בהגשת הבקשה. כאמור, מעיון במסמכים שצורפו עולה במפורש, כי המבקש ידע גם ידע אודות פסק הדין שניתן נגדו.

4.5 כאמור המבקש לא הוכיח, כי נפל פגם בהמצאת כתב התביעה כדין. בנוסף, סבורני, כי לא עלה בידי המבקש אף לסתור את כלל הידיעה בפועל. ההלכה בעניין זה השוררת כיום הינה שידיעה מוצקה וברורה על פסק דין מספיקה לשם תחילת מרוץ הימים להגשת בקשה לביטול פסק דין לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (ראה: רע"א 7724/04, להלן, ; בר"ם 1299/02 תפנית אורטפדיה נ' קופת חולים לאומית, תק-על 2002 (2) 1728 ; רע"א 113/97 אסמאעיל נ' סלימאן, תק-על 97 (2) 59).

4.6 אומנם, הלכה היא, כי כאשר פסק הדין שניתן במעמד צד אחד הינו פגום בשל היעדר המצאה כדין יבוטל פסק הדין מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. עם זאת, זכות ביטול מכוח חובת הצדק אינה ניתנת למימוש בכל עת. אף היא כפופה למגבלת המועד הקבוע בתקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד -1984, הדורשת, כי בהעדר טעם מיוחד להארכת מועד, בקשה לביטול תוגש תוך 30 ימים מיום המצאת פסק הדין למבקש. שאם לא תאמר כך, צד הטוען להעדר המצאה בטרם מתן פסק הדין ואף קיימות לו טענות הגנה שיש בהן ממש, הרי שאין מועדים בנמצא המגבילים את זכותו להגיש בקשה לביטול פסק דין ויהא הדבר נתון לשרירות ליבו של המבקש. עם מצב זה אין להסכין, אלא, בנסיבות חריגות ביותר בהן קיימת מניעה חיצונית לעיכוב בהגשת הבקשה. (ראה: בר"ע (י"ם) 2392/06, MR. ERIC DEL MORMOL נגד WAL Ltd ) [פורסם בנבו], בר"ע (ב"ש) 681/03 גולקו נ' בנק דיסקונט בע"מ, דינים מחוזי, לד (5) 129); בר"ע (ת"א) 2411/02, בנק לאומי לישראל בע"מ נ' מיכאלי, דינים מחוזי, לג (8) 868).

4.7 בשולי הדברים אציין, כי אומנם קיימת גישה ליבראלית בפסיקה הגורסת ש יש להעדיף בירור הסכסוך לגופו וכי במקרים מסויימים ניתן לרפא הפגם באמצעות השתת הוצאות ראויות ואולם סבורני, כי נוכח מחדלי המבקש כפי שפורטו לעיל ונוכח ידיעתו המוצקה בדבר ההליכים שננקטו נגדו והתקופה הארוכה שחלפה ובהיעדר נסיבות חריגות ואף משיקולי מדיניות שיפוטית ובשים לב לעובדה, כי התרשמתי שהמחדל נבע אך ורק משרירות ליבו של המבקש - אין להיעתר לבקשה.

5. סוף דבר- דין הבקשה להידחות. המבקש יישא בהוצאות הבקשה בסך 1,200 ₪.

המזכירות תדאג לשלוח עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים.
ניתנה היום, י"ז תשרי תשע"ו, 30 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים.