הדפסה

APPIE INC נ' רשם הפטנטים , המדגמים וסימני המסחר

בפני
כב' השופט בן-ציון גרינברגר

מערערים
Apple Inc.

נגד

משיבים
רשם הפטנטים , המדגמים וסימני המסחר

החלטה

הערעור בתיק זה יישמע לפניי ביום 14.10.15 שעה 10:30.
תיקי המוצגים יוגשו על-ידי הצדדים כמפורט בתקנות 438(1) ו-441 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות).
בהתאם לסמכות בית המשפט לפי הוראת תקנה 446(א) סיפא לתקנות, יגיש הצד המערער את עיקרי הטיעון לפחות 30 יום לפני מועד הדיון, ואילו הצד המשיב יעשה כן לפחות 21 יום לפני המועד הנ"ל, בלא תלות בהגשת עיקרי הטיעון מצד המערער. עיקרי הטיעון לא יעלו על שבעה עמודים בהדפסה רגילה וברווח כפול, זולת אם תינתן רשות מיוחדת להיקף אחר.
תשומת לב הצדדים ובאי כוחם מוסבת להוראות תקנות 446(ג) ו-(ד) לתקנות.
אי הגשת עיקרי הטיעון במועדים האמורים במדויק ובהיקף הנ"ל תיחשב כאי הגשת המסמך, על כל המשתמע מכך.
מסמכים כאמור שיוגשו באיחור לא יתקבלו לתיק, זולת אם תתבקש ותיענה בקשה להגישם באיחור.
תיק המוצגים יכול שיוגש יחד עם עיקרי הטיעון.
עיקרי הטיעון ותיקי המוצגים יוגשו בעותק נייר מודפס, בנוסף לעותק המוגש לצורך סריקה או להגשה מרחוק באמצעות נט-המשפט.
לצורך החלטה זו "מערער שכנגד" דינו כדין מערער.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ה, 11 יוני 2015, בהעדר הצדדים.