הדפסה

תע"א 4773-07 אוזדמיראוגלו נזים נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו

תע"א 4773-07 אוזדמיראוגלו נזים נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ
תע"א 5633/07 אטמג'ה מוחיטין נ' פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ

בפני כב' השופט שמואל טננבוים, סגן נשיא
נ.צ. מר מרדכי כהן (ע)
נ.צ. מר שלמה קוגן (מ)

התובעים

  1. אטמג'ה מוחיטין
  2. אוזדמיראוגלו נזים

-נגד-

הנתבעת

פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ 510841950

פסק דין

בפנינו בקשות התובעים למשיכת תצהיריהם הפגומים והמשך ניהול ההליך בעניינם בלא התייצבותם, על בסיס המסמכים שהוגשו על ידי הנתבעת במסגרת הליך גילוי המסמכים בין הצדדים.

הנתבעת מצידה מתנגדת לבקשות כאשר לטענתה יש למחוק את התביעות, בין היתר נוכח העובדה שייפויי הכוח שהוגשו על ידי התובעים אינם ערוכים כדין.

העובדות לענייננו
כל אחד מן התובעים שהינם מהגרי עבודה מתורכיה, הגיש תביעתו כנגד הנתבעת בגין תשלום הפרשי שכר וניכויים, פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות נוספות, אשר לטענתו מגיעות לו בגין תקופת עבודתו בנתבעת.

2. בהמשך הגישו התובעים(כל אחד בנפרד), בקשה למתן הוראות בדבר הגשת תצהיר עדות ראשית מטעמם. במסגרת הבקשה למתן הוראות טען התובע 1 כי שעה שאינו מצוי בארץ יש לאפשר לו להגיש תצהיר אשר יאומת עמו טלפונית ע"י בא כוחו או לחילופין להגיש גרסה עובדתית לא חתומה כאשר בשני המקרים יחתום התובע 1 על התצהיר וישלים את אימותו בסמוך למועד דיון ההוכחות. התובע 2 טען בבקשתו כי חתם על התצהיר במולדתו(תורכיה) בטרם הגשת כתב התביעה וביקש מבית הדין לאפשר לו להגיש את התצהיר על אף שנחתם בחו"ל. התובע ביקש כי תצהיר זה ייחשב כגרסה עובדתית מטעמו והודיע כי יחתום עליו עם הגעתו לארץ לשלב ההוכחות.

3. ביום 27.12.09 ניתנה החלטת כב' השופטת לקסר, לפיה יגיש התובע 1 עד ליום 27.11.09 את גרסתו העובדתית בתצהיר שיחתם בסמוך לישיבת ההוכחות. בעניינו של התובע 2 ניתנה החלטת כב' השופטת סלע מיום 15.1.09 לפיה יגיש התובע תצהיר מאומת טלפונית.
4. התיקים הועברו לשמיעת הוכחות בהתאם לרשימת המוסכמות והפלוגתאות שהוגשה מטעם הצדדים.

5. לקראת מועד דיון ההוכחות שהיה קבוע ליום 26.4.11, הגישו התובעים את הבקשה דנן למשיכת תצהיריהם הפגומים והמשך ניהול תביעתם על בסיס המסמכים שהוגשו על ידי הנתבעת במסגרת גילוי המסמכים. זאת, בהתבסס על ההלכה שנפסקה בפסק הדין שניתן בבית הדין הארצי בעניין עע 664/09 גורסים איליה נ' סולל בונה בנין ותשתיות בע"מ, מיום 13.10.10 (להלן – עניין גורסים).

6. הנתבעת הגישה את תגובתה לבקשה ובה טענה אין להתיר לתובעים למשוך את תצהיריהם הפגומים וזאת לאור העובדה שגם ייפוי הכוח שהומצא לתיק לא ערוך כדין. על כן, לטענתה, אין כל מקום להיעדרות התובעים מישיבת ההוכחות ובהעדרם יש למחוק את התביעות.

7. בדיון מיום 26.4.11 השלימו באי כח הצדדים טיעוניהם לעניין זה.

ב"כ התובעים חזר על בקשתו לאפשר לו להוכיח את תביעת התובעים מבלי שיתייצבו ולמשוך את התצהירים הפגומים, כאשר התביעה תבוסס על סמך תלושי השכר אשר הועברו על ידי הנתבעת. כאמור, ב"כ התובע נסמך בבקשתו זו על ההלכה שנפסקה בעניין גורסים.

8. ב"כ הנתבעת נסמכה אף היא על פסק הדין בעניין גורסים וטענה כי בהתאם לאמור בפסק הדין, במקרה שאין חולק כי התצהיר אינו כדין, יש לוודא כי ייפוי הכוח שניתן לבא כוח התובע, ניתן כדין. לכן, לטענתה, מכיוון שייפויי הכוח לא ניתנו כדין כאשר האחד נערך בעברית ונחתם בתורכיה ע"י עובד תורכי שאינו דובר עברית, והשני- אומת טלפונית ללא חתימה של שגרירות או חותמת אפוסטיל- יש לדחות את בקשתם של התובעים.

דיון והכרעה
9. כאמור, בענייננו, אין מחלוקת כי התצהירים של התובעים פגומים( ראה כותרת הבקשה למשיכת "תצהיר פגום") וכי התובעים מבקשים להוציאם מן התיק ולהמשיך בדיון ללא התייצבותם, על בסיס תצהיר גילוי המסמכים של הנתבעת.

בעניין גורסים קבע בית הדין הארצי כי בנסיבות של אי התייצבות מצהיר לחקירה על תצהירו, התצהיר לא ישמש ראיה בהליך, אולם התביעה תוכל להמשיך להתברר על יסוד הראיות האחרות שבתיק בית הדין. זאת, להוציא מקרים נדירים של ניצול לרעה בוטה של ההליך השיפוטי, זלזול חמור בהליכי משפט או ניסיון זדוני להכשלתם, כאשר התנהלותם של התובע או בא כוחו, מגעת לכדי חוסר תום לב קיצוני - כל אלה יצדיקו דחיית התובענה.
עוד נקבע כי מתן אפשרות לתובע להמשיך ולברר תביעתו לאחר משיכת או הוצאת תצהירו מתיק בית הדין, אינה מעניקה לו יתרון דיוני על פני הנתבע ואינה פוגעת בזכויותיו הדיוניות של הנתבע. זאת מן הטעם שבכל שלב ועד לשמיעת הראיות בהליך, רשאי אף הנתבע למשוך את תצהירו או להודיע לבית הדין שלא יתייצב לחקירה עליו, ותצהירו יוצא מתיק בית הדין.

בית הדין הארצי הוסיף כי הלכה זו נכונה גם במקרה בו התובע הגיש תצהיר פגום:
"מכל מקום, ואף שבמישור העקרוני ניתן להמשיך את הדיון בתובענה גם לאחר הוצאת תצהירו הפגום של התובע מתיק בית הדין(במידה ונותרו ראיות בתיק בית הדין לשם ניהולו), תישקל עובדת הגשת התצהיר הפגום מטעם התובע- תוך הטעייה של בית הדין ושל הצד שכנגד- במסגרת החלטתו של בית הדין על המשך הדיון".

10. דוגמא להחלת החריג של מקרים יוצאי דופן בהם יש לדחות את התביעה ולא להמשיך ולקיים את הדיון, באה לידי ביטוי בפסק הדין בעניין עע 393/09 פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניין בע"מ נ' קסקין זקי, מיום 18.11.10.

שם נקבע שב"כ התובע באותה פרשה הטעה ביודעין את בית הדין האזורי בכך שהודיע פעם אחר פעם כי התובע יתייצב לחקירה על תצהירו, למרות שידע כי התובע מנוע כניסה לישראל. על כן נקבע בפסק דין זה כי:
"אין מנוס מלקבוע כי המקרה שלפנינו הוא מן המקרים הנדירים ויוצאי הדופן בהם התנהלותו של בעל דין או של בא כוחו מגעת לכדי חוסר תום לב קיצוני, הטעייה של בית הדין ושל הצד שכנגד, וניצול ההליך השיפוטי לרעה באופן המצדיק את דחיית התובענה".

11. עניינם של התובעים לפנינו אינו דומה למקרה בעניין קסקין, שכן אין כל ראיה כי התקיים חריג כזה של הטעיית בית המשפט והצד שכנגד בעובדות שהוצגו על ידי התובע או בא כוחו.

12. עם זאת, יש להתייחס לסייג שהוסיף דברי בית הדין הארצי בעניין גורסים לגבי מקרה ובו מדובר בתצהיר פגום ולפיו:
"במקרה שמתברר לבית הדין שהוגש תצהיר פגום, יש לבחון האם ייפוי הכוח שניתן לבא כוח התובע, ניתן כדין".

בהתאם להלכה שנפסקה בעניין גורסים, הרי שבמקרה בו הוגש תצהיר פגום ונמצא כי ייפוי הכוח שניתן לבא כוח התובע, ניתן שלא כדין, יש לכל הפחות למחוק את התביעה. זאת, במקרה שלא ניתן להוכיח אחרת בשלב ההוכחות.
(ראה גם ת"א 42049-02-10 פטר פטרוב נ' מד"י , מיום 17.3.11 לעניין הצורך באימות יפויי הכוח כנדרש על פי סעיף 30 לפקודת הראיות).

14. בסעיפים 30 ו-31 לפקודת הראיות נקבע:
"30 יפוי כח או כל מסמך אחר שבכתב שנערכו או שהוצאו במקום שמחוץ לשטח שחל עליו משפט מדינת ישראל, מותר בכל משפט או עניין אזרחיים, ובכפוף לכל סייג מוצדק, להוכיחם באישורם של הצדדים שהוציאום, או בהצהרה שבכתב שכל אחד מעדי האימות, שנמסרו כנחזה בפני אחד מאלה:
(1) נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו על גבי המסמך או בנספח אליו;
(2) נוטריון ציבורי, וקויימו בכתב חתום בידו ובחותמתו הנוטריונית ואומתו בכתב ידי נציג דיפלומטי או קונסולרי ישראלי ובחותמתו הרשמית על גבי המסמך או בנספח אליו.
31. תעודה הנחזית מקויימת כאמור בסעיף 30, יראוה כאילו הוכחה כראוי, ואין צורך להוכיח את חתימתו או חותמתו או מעמדו הרשמי של האדם הנחזה להיות מקיים האישור או ההצהרה".

15. בעניינם של שני התובעים דנן אין ספק, כי יפויי הכוח שהומצאו לתיק, בהם הוחתמו התובעים, שהינם תושב תורכיה, בתורכיה, על מסמך בעברית, אינם יפויי כוח שניתנו כדין. (ראה יפויי הכוח בעניינם של התובעים אשר צורפו לכתבי התביעה).

על כן, במצב דברים זה, כאשר יפויי הכוח נחזים כיפויי כוח שלא כדין, הרי שאין מנוס מלמחוק את התביעות.

נציין כי גם לא ניתן לבדוק בשלב ההוכחות אם לתובעים הוסבר על מה חתמו ואם הבינו על מה חתמו. זאת, שכן בקשתם למעשה היא "לדלג" על שלב ההוכחות ולהסתמך רק על המסמכים שהוגשו במסגרת גילוי המסמכים בתיק. בכך שונה המקרה שבפנינו מהמקרה שנדון בבית הדין האזורי לעבודה בת"א ב-בש"א 10036/07 פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נ' בילאוגלו שבקי ואח', מיום 20.2.08. כבוד השופטת מאירי קבעה כי לגבי שאלת הבנת המסמכים וביניהם החתימה על ייפוי הכוח - בית המשפט יידרש לה בשלב ההוכחות. בענייננו, לא ניתן להידרש לשאלה זו בשלב ההוכחות, שכך או כך – לא יקויימו, בנוכחות התובעים.

16. אשר על כן, אנו מורים על מחיקת התביעות בתיקים עב 5633/07 ו- עב 4773/07.

ניתן היום, כח' תשרי תשע"ב, 26 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.

נ.צ. מר מרדכי כהן (ע)

שמואל טננבוים,שופט
סגן נשיא

נ.צ. ד"ר שלמה קוגן (מ)

1 מתוך 5