הדפסה

תמיר נ' קישון ואח'

בפני
כב' השופט יונה אטדגי

המבקש בה"פ 50768,
המשיב בה"פ 10472:

יעקב תמיר

נגד

המבקשת בה"פ 10472, המשיבה בה"פ 50768:

אורית אדנה קישון

החלטה בשתי הבקשות של תמיר

1. שתי התובענות דנות בזכות הבעלות על כספי הזכיה בכרטיס לוטו, שהופקדו בחשבון בבנק מזרחי-טפחות, סניף אלנבי (להלן – החשבון, סניף הבנק) כאשר כל אחד מהצדדים – שהיו בני זוג בעת הזכ ייה – תובע סעד הצהרתי שיקבע כי הוא/היא הבעלים של הכספים הללו.

2. התובענות הוגשו בדרך של המרצת פתיחה והוגשו להן תשובות.
בהסכמת הצדדים, אוחד הדיון בשתיהן.
במהלך ישיבת קדם המשפט שנערכה ביום 18.3.14 ביקשו תחילה שני הצדדים לבחון אם בכוונתם לבקש להזמין עדים נוספים, אך לאחר מכן הודיע ב"כ קישון כי אין בכוונתו לבקש העדת עדים נוספים או הבאת ראיות נוספות, ואילו ב"כ תמיר ביקשה עדיין לבחון אפשרות זו.

3. התיק נקבע להוכחות ליום 22.6.14.
ביום 25.5.14 הגיש תמיר את שתי הבקשות הנדונות כאן: האחת – להגשת ראיות נוספות, השניה – לזימונו לעדות של סגן מנהל הבנק שהיה מעורב בניהול החשבון.
קישון טוענת לחוסר רלבנטיות של הראיות הנוספות שמבוקש להגישן, אך איננה מתנגדת להגשתן בסייגים מסוימים, והיא מתנגדת לזימון העד המבוקש.

הבקשה להגשת ראיות נוספות
4. במסגרת בקשה זו, מבקש תמיר להגיש 4 מסמכים:
א. מכתב של הממונה על פניות הציבור במפעל הפיס, שנשלח לב"כ תמיר ביום 7.4.14 במענה לפניית ב"כ תמיר שנעשתה לאחר ישיבת קדם המשפט;
ב. "טופס טוען לזכייה" שצורף לאותו מכתב;
ג. תדפיס פרטי חשבון לקוח מיום 14.5.14, המעיד על היות שני הצדדים שותפים בחשבון;
ד. תמליל הקלטת שיחה שהתקיימה בין תמיר ובין סגן מנהל הסניף ביום 14.5.14.

תמיר טוען שראיות אלו עשויות להפריך את גירסת קישון, וכי הוא פנה לקבלן לאור זאת שקישון שינתה את גירסתה בין הגשת תובענתה, שם טענה כי הטופס הזוכה נרכש ומולא במשותף, ולאחר מכן הסכים תמיר להעביר לה את כל כספי הזכייה, ובין הגשת תשובתה לתובענתו, שם טענה כי הטופס נרכש על ידה בלבד והיא הזוכה היחידה בכספי הזכייה.

5. קישון טוענת בתשובתה לבקשה לחוסר רלבנטיות של המסמכים א – ג לפלוגתא ות שצריכ ות להתברר וכן היא טוענת לליקויים שונים בהגשת הבקשה.
בפועל היא איננה מתנגדת להגשת המסמכים א – ג, אך בהתייחס למסמכים א ו-ב, היא מתנה את הסכ מתה להגשתם בצירוף מכתב הפניה של ב"כ תמיר וכן בתצהיר שיאשר כי אלה הם כל המסמכים שנשלחו אליה בעקבות פנייתה ואין עוד פניות או מסמכים נוספים.
תמיר טוען שאין להתנות את הגשת הראיות כמבוקש על ידי קישון.

6. באשר למסמך ד' – תמלול ההקלטה – קישון טוענת לליקויים שונים בהגשתו, אך בסיכומו של דבר היא איננה מתנגדת גם להגשתו בכפוף לזימון העד , בכפוף להעמדת מכשיר ההקלטה לשם בחינתו , ו בכפוף למתן תצהיר כי זוהי ההקלטה היחידה שבוצעה על ידו.
בתשובתו הפנה תמיר לחוות דעת המומחה בדבר ההקלטה שבוצעה וציין כי הוא אינו מתנגד לזימונו לחקירה בכפוף להפקדת הוצאותיו, וכן ציין כי תוכן ההקלטה מצוי בקובץ מחשב, שניתן להעבירו לב"כ קישון, וכי תוכנו הועבר גם לדיסק שמע שכבר הומצא לבית המשפט ולב"כ קישון.
תמיר הוסיף, כי בדעתו אכן לזמן לעדות את סגן מנהל הסניף, בר-השיחה באותה הקלטה, וכי דווקא קישון היא שמתנגדת לזימונו.
7. לאור כל האמור לעיל, כאשר הקו המנחה הוא גילוי מירבי של כל הראיות העשויות להועיל ל בירור האמת ולהכרעה במחלוקות שנפרשו, אני מחליט כדלקמן:
א. מסמכים א – ג יתקבלו כראיה, קבלת המסמכים א' ו-ב' מותנ ית בכך שתמיר ימציא גם את מכתב הפניה של באת כוחו, שבעקבותיו הם התקבלו, וכן ימציא תצהיר כי לא נעשו פניות נוספות למפעל הפיס ולא התקבלו מסמכים נוספים ממנו.
מכתב הפניה והתצהיר יומצאו לבית המשפט ולב"כ קישון ישירות, עד יום 18.6.14.
אין בכך כדי לקבוע דבר באשר לרלבנטיות/חוסר הרלבנטיות של המסמכים הללו, וב"כ הצדדים רשאים כמובן לטעון לכך בסיכומיהם.
ב. באשר לתמליל, חוות דעת המומחה איננה מתייחסת לשאלה כיצד בוצעה ההקלטה, אלא להתאמת התמליל לתקליטור.
על תמיר להשלים מידע זה ולצרף תצהיר שיפרט כיצד בוצעה ההקלטה וחוות דעת משלימה בדבר אופן ביצוע ההקלטה והעברת תוכנה לקובץ המחשב ו/או לתקליטור.
גם אלה יוגשו, עד יום 18.6.14.
כמו כן, על תמיר להביא את מכשיר ההקלטה המקורי לדיון, ולדאוג להגעתו של המומחה לדיון.
אין הצדקה לחייב את קישון בהפקדת הוצאות המומחה, משום שמדובר בעד של תמיר.
ב"כ קישון יוכל, כמובן, לחקור את תמיר ואת המומחה בענינים הללו.
הגשת התמליל מותנית גם בהגעתו של סגן מנהל הסניף לעדות, ולכך אתייחס בנפרד להלן.

הבקשה להזמנת עד
8. תמיר מבקש לזמן לעדות את סגן מנהל הסניף, מר אברהם הראל, שהיה מעורב בפתיחת החשבון וניהולו, בין היתר גם בעקבות הגשת ההקלטה והתמליל של השיחה שנערכה עמו, כאמור לעיל.
קישון מתנגדת לכך, בין היתר, משום שלא צורף תצהיר מטעמו, ולחילופין לא צורף תצהיר על כך שהעד המבוקש סירב לתת את עדותו הראשית בדרך של תצהיר, משום שלא צורפה תמצית עדותו, ומשום שלא הופקדה ערובה לכיסוי הוצאות זימונו.
תמיר השיב על כך, שהתנגדותו לתת תצהיר, יחד עם נכונותו להגיע לעדות אם יוזמן על ידי בית המשפט, מופיעה בתמליל שצורף (עמ' 7), שגם תמצית עדותו מובאת באותו תמלול, וכי הוא מוכן להפקיד ערובה להבטחת הוצאות העד.

9. תקנה 257 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מסמיכה את בית המשפט הדן בהמרצת פתיחה, "להורות על הבאת ראיות נוספות בתמיכה להמרצת הפתיחה, ככל שייראה צורך בכך, לרבות השמעת עדים".
עדותו של סגן מנהל סניף הבנק, שבו התנהל החשבון, עשויה להועיל ולתרום לבירור המחלוקות הנדרשות.
כפי שציינה ב"כ תמיר, מר אברהם הראל כבר הביע באותה שיחה שהוקלטה את סירובו לתת תצהיר מחד, אך את נכונותו להגיע לעדות בבית המשפט, אם יוזמן, מאידך.
ניתן למצוא בתמליל שצורף גם תקציר של עדותו הצפויה.
ועוד יש לתמוה על כך שקישון מתנה את הגשת ההקלטה והתמליל בהגעתו של העד, ובד בבד היא מתנגדת לזימונו לעדות.

10. אשר על כן, אני מתיר את זימונו של מר אברהם הראל לעדות.
תמיר יפקיד בקופת בית המשפט, עד יום 18.6.14, סכום של 500 ₪ להבטחת הוצאותיו.
ב"כ תמיר תדאג להמצאה אישית ומיידית של הזימון לעד.

11. אין צו להוצאות בקשר לבקשות אלה.

ניתנה היום, י"ד סיוון תשע"ד, 12 יוני 2014, בהעדר הצדדים.