הדפסה

תדיר ואח' נ' א.ד. אדרי שרותים וסחר בע"מ

בפני
כב' השופטת כרמלה האפט

התובעים

  1. שגית תדיר
  2. יצחק תדיר

נגד

הנתבעת

א.ד. אדרי שרותים וסחר בע"מ

החלטה

על מנת לייעל את הדיון ולצורכי קדם המשפט, הריני מורה כדלקמן:

ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים הדדי תוך 30 יום ועיון בהם תוך 30 יום נוספים.
כל צד המעוניין לשלוח שאלון לצד שכנגד יעשה כן בתוך 30 יום מהיום. הצד שכנגד ישיב לשאלון בתוך 30 יום מהמסירה.

הוראות החלטה זו יחולו בתוך 30 יום החל מהיום , או לחילופין בתוך 30 יום ממועד הגשת כתב הטענות האחרון בתיק , או בחלוף המועד להגשתו, לפי המאוחר.

מינוי מומחה- מבלי לגרוע מזכויות בעלי הדין להוכיח טענותיהם באמצעות מומחים מטעמם, ועל פי סמכותי בתקנה 143 (3) ל תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984, ולצרכי קדם המשפט, הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה ושמאות המקרקעין את מר אירני אלפרד, מרח' דב פרידמן 16, רמת גן, טלפון: 03- 7525666.

המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
אי הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשמש מומחה.

המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, לרבות חוות דעת המומחים מטעמם ויתייחס בחוות דעתו לטענות העולות מכתבי טענות אלו והנוגעות לתחום מומחיותו.

למען הסר ספק, צד החפץ להגיש חוות דעת בתיק זה יעשה זאת תוך 30 יום, שאם לא כן ייחשב כמוותר על זכות זאת.

כל חוות דעת אשר הוגשה בעבר על ידי אחד מהצדדים, או אשר בכוונתם להגיש, תוגש , בנוסף לעותק הבלתי כרוך אשר מוגש לתיק בית המשפט, גם בעותק כרוך, הנושא תמונות צבעוניות ותתוייק בתיק העזרוני. הוראה זו מתייחסת אך ורק לחוות דעת הכוללות תמונות.

המומחה יבקר בדירה בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים בחוו"ד (להלן: "הפגמים") ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בה. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.

עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירה בתקופת התיקונים.

המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו, בדירה.

שכר טרחת המומחה יעמוד על סך 5,000 ₪, בצירוף מע"מ.

הצדדים יישאו בשלב זה בשכרו של המומחה בחלקים שווים ולצורך כך ישלם כל צד למומחה בית המשפט סך של 2,500 ₪, בתוספת מע"מ, בתוך 15 יום מהיום.

שכר המומחה כולל עד חמש עשרה שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה) לכל צד.

המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.

המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקורו בדירה, בשני העתקים. עותק אחד שאינו כרוך לצורך סריקה לתיק האלקטרוני, ועותק נוסף כרוך, הנושא תמונות צבעוניות.

שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.

הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.
לאחר קבלת חוות הדעת, יבואו באי כוח הצדדים בדברים, לסילוק הסכסוך מחוץ לכותלי בית המשפט.

למען הסר ספק המומחה יעביר לתיק בית המשפט באופן מידי, כל התכתבות בין הצדדים, לרבות שאלות הבהרה שיוגשו לו ותשובותיו לשאלות אלה.
כמו כן המומחה מתבקש ליצור קשר עם בית המשפט בכל בעיה שתעמוד בפניו בכל הנוגע לשיתוף פעולה מטעם הצדדים.

כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות, תוגש לתיק בית המשפט ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט. תגובות ותשובות על פי סדרי הדין והתקנות.
 
מזכירות בית המשפט תעביר העתק מהחלטה זו לצדדים ולמומחה.

מזכירות בית המשפט תקבע מועד לקדם משפט.

ניתנה היום, ז' ניסן תשע"ד, 07 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.