הדפסה

ת"צ 5286-08-07 רוזנברג נ' בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ ואח'

בית המשפט המחוזי מרכז
ת"צ 5286-08-07
רוזנברג נ' בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ ואח'

03 אוגוסט 2011

66

לפני
כב' השופטת מיכל נד"ב

מבקשים

1. ד"ר כמיל משעור

נגד

משיבים

1. חיים רוזנברג

2. בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ

3. עזמי נשאשבי

4. יעקוב בולוס

5. נזאר בולוס

6. בולוס - גד בע"מ

7. איברהים בולוס

8. אינווסטק חברה לנאמנות(ישראל) בע"מ

החלטה

66

לפני
כב' השופטת מיכל נד"ב

מבקשים

1. ד"ר כמיל משעור

נגד

משיבים

1. חיים רוזנברג

2. בולוס גד תיירות ומלונאות בע"מ

3. עזמי נשאשבי

4. יעקוב בולוס

5. נזאר בולוס

6. בולוס - גד בע"מ

7. איברהים בולוס

8. אינווסטק חברה לנאמנות(ישראל) בע"מ

החלטה

1. ביום 13.3.11 קיבל בית משפט זה בקשה לאישור תובענה כייצוגית נגד המבקש ואחרים בעילה של פרט מטעה בתשקיף (בנוגע לייעוד תמורת ההנפקה) לפי סעיף 31 בחוק ניירות ערך תשכ"ח -1968 (להלן: "ההחלטה"). הבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חלק מן הנתבעים - נדחתה, בנוסף - התובע לא אושר כתובע ייצוגי ובית המשפט הורה על החלפתו.

2. המבקש עותר לדיון חוזר בהחלטה, ככל שמתייחסת אליו ושעניינה פרט מטעה בתשקיף, לפי סעיף 41(ה)(2) בחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד -1984 (להלן: "חוק בתי המשפט").

3. סעיף 41(ה) בחוק בתי המשפט קובע בין היתר:
" (1) על אף האמור בסעיף קטן (ב) ובסעיף 8(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, לא תינתן רשות ערעור על החלטת בית משפט מחוזי לאשר תובענה ייצוגית לפי פרט 5 לתוספת השנייה לחוק האמור או לאשר תביעה נגזרת לפי סעיף 198 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;
לבקשת בעל דין, יקיים בית המשפט דיון חוזר בהחלטה כאמור בפסקה (1) בהרכב של שלושה שופטים; מצא ההרכב כי בקשה לדיון חוזר מעלה עניין שיש בו חשיבות, רגישות או חידוש מיוחדים, רשאי הוא להורות על העברת הדיון בו לבית המשפט העליון אשר ידון בבקשה לדיון חוזר כאילו היתה ערעור על ההחלטה; על החלטת ההרכב לפי פסקה זו לא תינתן רשות ערעור".

פרט 5 בחוק תובענות ייצוגיות עניינו ב:
"תביעה בעילה הנובעת מזיקה לנייר ערך או ליחידה; לעניין זה "זיקה" –בעלות , החזקה, רכישה או מכירה".

4. ביום 15.6.11 דחיתי את בקשת המבקש לדיון חוזר, לאחר שקבלתי את טענות המשיב כי סעיף 41(ה)(2) אינו חל על העניין שלפניי. הטעם לכך הוא שסעיף 41(ה)(2) חוקק בחוק בתי המשפט (תיקון 59) התש"ע- 2010 (ס"ח 2253 ,ט"ז באב התש"ע, 27.7.10)(להלן: "החוק המתקן"). בחוק המתקן בסעיף 13 נקבעה הוראת מעבר שזו לשונה: "תחילתו של חוק זה ביום ח' בטבת התשע"א (15 בדצמבר 2010) והוא יחול על הליכים שהוגשו לבית משפט מיום זה ואילך". הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נושא ההחלטה הוגשה ביום 25.7.2002, על כן קבעתי כי אין לחוק המתקן תחולה בענייננו.

5. המבקש עתר לבטל את החלטתי מיום 15.6.11 מאחר שניתנה לו זכות תשובה, אלא שבית המשפט נתן החלטתו לפני שהמבקש המציא את התשובה. בהחלטה מיום 3.7.11 הוריתי למשיב להמציא תשובתו וקבעתי כי לאחר קבלתה אחליט אם לבטל את ההחלטה מיום 15.6.11.

6. בתשובתו טען המבקש כי הוראת המעבר נוקטת במונח "הליכים". למונח זה אין הגדרה בהוראת המעבר. אין מקום לפרש את המונח "הליכים" כמתייחס לבקשה לאישור התובענה דווקא. ה"הליכים" הרלבנטיים לענייננו הם הבקשה לדיון חוזר, וזו הוגשה לאחר כניסתו לתוקף של החוק המתקן ועל כן חל החוק המתקן. עוד הוא טען כי סעיף 41(ה)(2) הוא בעל אופי דיוני ועל כן יש לו תחולה רטרוספקטיבית.

7. לאחר שעיינתי בתשובה לא מצאתי מקום לשנות ההחלטה הדוחה את הבקשה לדיון חוזר. הצעת החוק שהביאה לתיקון 59 כותרתה: "הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 59) (סמכות בעניינים כלכליים) התש"ע – 2010". הצעת החוק, והחוק המתקן שחוקק בעקבותיה עניינם העיקרי הוא קביעת סמכות בתי המשפט בעניינים כלכליים. החוק מוסיף עניינים שהם בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי – עניין אזרחי לפי חוק החברות ועניין כלכלי כמשמעותו בסעיף 42ב' (ר' ס' 2 בחוק המתקן, המתקן את סעיף 40 בחוק בתי המשפט). החוק המתקן מוסיף את סעיפים 42א. עד 42ה. תחת "סימן ב'1 מחלקה כלכלית". סעיף 42ב. קובע מהו "עניין כלכלי" שבו כאמור יש סמכות ייחודית לבית המשפט המחוזי, וקובע שעניין כלכלי הוא, בין היתר:
"בקשה לאישור תובענה ייצוגית ותובענה ייצוגית, לפי פרט 5 שבתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות" (ס"ק (4)).
החוק המתקן קובע כי בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו תוקם מחלקה כלכלית (סעיף 42ד.). עוד הוא קובע בסעיף 42ה.:
"(א) עניינים אלה לא יידונו אלא לפני שופטי המחלקה הכלכלית –
(1) עניין כלכלי כמשמעותו בסעיף 42ב, שבסמכות בית משפט מחוזי שהוקמה בו מחלקה כלכלית;
(2) עניין כלכלי-מינהלי כמשמעותו בסעיף 42ג."

אני סבורה שאת סעיף 41(ה) לא ניתן לקרוא במנותק מהחוק המתקן בכללותו ויש לראות את כולו כמיקשה אחת. על פי החוק המתקן, בקשה לאישור תובענה ייצוגית בענייני ניירות ערך היא עניין כלכלי ועל כן תידון לפני שופטי המחלקה הכלכלית. לעניין כזה, שנדון לפני שופט במחלקה הכלכלית, נקבע ההסדר הייחודי שבסעיף 41(ה)(2). הבקשה לאישור התובענה הייצוגית שלפניי נדון לפניי שלא במסגרת המחלקה הכלכלית ואני סבורה כי בנסיבות אלה לא ניתן לגזור את הוראת סעיף 41(ה)(2) "ולהדביק" אותה להליכים שהתנהלו שלא במחלקה הכלכלית . בהתאמה יש הגיון לפרש את הוראת המעבר כחלה על הליכים שהוגשו מכלתחילה למחלקה הכלכלית.

אשר על כן לא מצאתי לשנות את החלטתי מיום 15.6.11 לדחיית הבקשה לדיון חוזר..

ניתן היום, ג' אב תשע"א, 03 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

ניתן היום, ג' אב תשע"א, 03 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.
חתימה

הוקלד על ידי .......

עמוד 4 מתוך 4