הדפסה

ת"א 7700-03-12 TOMMY HILFIGER LICENSING LLC ואח' נ' קרויטורו

בית המשפט המחוזי מרכז
ת"א 7700-03-12
TOMMY HILFIGER LICENSING LLC ואח' נ' קרויטורו

03 אפריל 2012

לפני
השופטת הדס עובדיה

המבקשים

1. TOMMY HILFIGER LICENSING LLC

2. .s.aTOMMY HILFIGER U

3. .vTOMMY HILFIGER EUROPE B.V

4. סי אנד שלס שיווק בע"מ

נגד

המשיב

1. אילן קרויטורו

צו מניעה במעמד צד אחד

  1. ניתן בזאת צו מניעה במעמד צד אחד האוסר על המשיב אילן קרויטורו מלבצע כל דיספוזיציה בטובין ופרטי הלבוש הנושאים את סימן המסחר TOMMY HILFIGER לרבות חולצות אשר נתפסו ע"י רשויות המכס בהתאם להודעת עיכוב טובין נספח ג', ד', ה' לבקשה זו, ובכלל זה גם מכירתם ו/או העברתם.
  2. בהתאם לתקנה 364 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 תחילת תוקף הצו הזמני מותנית בהפקדת בטוחות אלה:

(א) התחייבות עצמית מטעם המבקש ,ללא הגבלה בסכום, כקבוע בתקנות 364 (א) ו-
365 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.
וכן
(ב) ערבות בנקאית בלתי מותנית ובלתי מוגבלת במועד בסך 20,000 צמוד למד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצו או סכום זהה במזומן לפי תקנה 364 (א) לתקנות.
וכן
(ג) עירבון כמשמעו בתקנה 364(ב) לתקנות בסך 20,000 ₪ .
3. המבקש ימסור במסירה אישית למשיבים העתקים מצו זה, הבקשה על נספחיה, אליה יצורפו כתבי הערבות תוך 3 ימי עבודה מיום מתן הצו, לא כולל יום מתן הצו- שאם לא כן יפקע הצו. צו זה יפקע על פי האמור בתקנה 370 לתקנות.

לתגובת המשיבים עד יום 18.4.2012 אשר תומצא במישרין על ידי המשיב לב"כ המבקש במועד הגשתה, ולדיון במעמד הצדדים ביום 25.4.2012 בשעה 09:30.

ניתן היום, י"א ניסן תשע"ב, 03 אפריל 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 1 מתוך 2