הדפסה

ת"א 7164-10-09 קלמן גורן ואח' נ' ינקו ואח'

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 7164-10-09 קלמן גורן ואח' נ' ינקו ואח'

תיק חיצוני:

בפני
כב' השופטת איילה גזית

תובעת
אושרת מינה קלמן גורן

נגד

נתבע
לאון ינקו

החלטה

1. הנתבע הגיש בקשה לסילוק כתב התביעה על הסף, ולחילופין, בקשה לחייב את התובעת בהפקדת עירבון להבטחת הוצאותיו.
 
2. טענות הצדדים
א. הנתבע טוען כי התובעת הודתה הן בתצהירה והן בחקירתה כי היא חבה כספים לחברת הביטוח הדר.
 
הנתבע טוען כי התובעת מודה בתצהירה בסעיף 16 כי יחידת המכירות שבניהולה לקחה על עצמה התחייבויות רבות והחזירה חובות ו/או הלוואות השייכים למר קלמן,  וכי נמנע ממנה לעמוד בהתחייבויותיה החודשיות.
 
הנתבע טוען כי התובעת חבה לחברת הביטוח הדר סך של 630,000 ₪, וכי לא הייתה לתובעת הגנה מפני תביעת חברת הביטוח הדר.
 
הנתבע טוען כי אין בראיות שתבואנה מפי אחרים, בכדי לשנות את התוצאה העולה מהודאות התובעת עצמה.
 
הנתבע טוען כי עולה מההודאות כי התובעת היא הלווה, ועל כן אין להעביר נטל פירעון ההלוואה על אחר.
 
הנתבע טוען כי ייעודה של החקירה הנגדית, להוציא מפי הנחקר הודאה, התובעת בפרוטוקול מיום 17.7.11 שורה 31 מודה בחובה "החוב לא היה צריך להיות רק שלי"
 
הנתבע טוען כי יש לדחות את התביעה על הסף גם מטענת התיישנות.
 
הנתבע טוען כי כתב התביעה בתיק הוגש ביום 12.10.09.
 
כתב התביעה בת.א. 190701/02 הוגש ביום 28.7.2002 ונמסר לתובעת בפגרה.
 
המועד האחרון להגשת בקשת רשות להתגונן היה עד 30.9.2002.
 
הנתבע טוען כי הרשלנות לה טוענת התובעת , שבגינה ניתן פס"ד בת.א 190701/02 גובשה ונתמצתה קודם ליום 1.10.2002.
 
הנתבע טוען כי לחילופין, יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיו.
 
הנתבע עותר לחייב את התובעת בהפקדת ערובה בסכום של 85,000 ₪ ולהפקידו בקופת בית המשפט או להמציא ערבות של גורם כלכלי איתן, אשר ישא בחיוב התובעת כלפי הנתבע, בסכום אשר לא יפחת מכך.
 
ב. התובעת טענה כי אין הנתבע יכול לעתור לסילוק התביעה על הסף, בגין טענות אשר לא נכללו בתקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי.
 
התובעת טוענת כי אין כל עיגון נורמטיבי המאפשר מחיקת התביעה פרט לרשימה הספציפית שקבע המחוקק.
 
עוד טוענת התובעת כי מדובר בסעד מרחיק לכת, שבו מבוקש מבית המשפט לקבוע מסמרות בהליך מקדמי.
 
התובעת טוענת כי באשר לטענת ההתיישנות, הנתבע לא התייצב לדיון ביום 29.4.2003 ומשכך נדחתה בקשה של התובעת לביטול פס"ד, על החלטה זו הוגש ערעור, כאשר ביום 30.6.2003 ניתן פסק דין.
 
כתב התביעה בתיק זה הוגש ביום 12/10/09, קרי שש שנים לאחר פסק הדין.
 
התובעת טוענת כי חיובה בהפקדת ערובה יהווה בפניה חסם כניסה אשר היא איננה יכולה לעמוד בו.
 
ג. צדדי ג' הגישו הודעה לפיה הם מצטרפים לסיכומי הנתבע.
 
ד. צדדי ד' הגישו גם הם הודעה לפיה הם מצטרפים לסיכומי הנתבע.
   
דיון והכרעה

לאחר עיון בבקשה ובתגובה ובסיכומי הצדדים, אני קובעת כי אין מקום לדחיית התובענה על הסף.
 
לא מצאתי מקום לחסום בפני התובעת את האפשרות להוכיח את תביעתה, ואני קובעת כי יש ליתן לה את יומה בבית המשפט.
 
לעניין טענת ההתיישנות - על פי חוק ההתיישנות – תשי"ח 1958, התובעת רשאית להגיש תביעתה ביום שבו נולדה עילת התובענה. מועד זה הינו מועד פסק הדין בערעור על החלטתה של כבוד הרשמת דהן, אשר ניתן ביום 30.6.2003, התביעה דנן הוגשה ביום 12.10.09, קרי, פחות מ 7 שנים.

אשר על כן, עילת התביעה קמה לתובעת ביום 30.6.2003 , ולפיכך, אני קובעת כי טרם חלפה תקופת ההתיישנות.
  
לעניין הבקשה להפקדת ערובה להוצאות, אני קובעת כי יש מקום לחייב את התובעת בהפקדת ערובה.
 
הלכה פסוקה היא:

"החלטה בדבר מתן ערובה להוצאות על ידי תובע הפונה לבית משפט מערבת שיקולים נוגדים: האחד – מימושה של זכות הגישה לערכאות, מצריכה התחשבות ביכולתו הכלכלית של יוזם ההליך לעמוד בנטל הכספי הכרוך בהפקדת ערובה. מנגד, יש משקל לעניינו של נתבע בהליך, המובל באמצעות התובענה לדיון בערכאות, וזכאי להגנה כי אם ההליך נגדו יידחה, יהיה בידו לממש את גביית הוצאות המשפט שנפסקו לזכותו, לבל יסבול חסרון כיס עקב הליך שהוגש נגדו שלא ביוזמתו.... על בית המשפט לאזן בין השיקולים האמורים, ובמסגרת איזון זה, לתת משקל יחסי ראוי למיהות התובע ומצבו הכלכלי, למיהות הנתבע ומעמדו, לטיב השאלות שהתובענה מעלה, ולהערכת סיכוייה להתקבל" (ראה רע"א 3601-04 לין ויצ'ון נ מדינת ישראל)
 
במערך השיקולים לחיוב התובעת בערובה, יש לבחון בין היתר מהם סיכויי ההצלחה של התובענה נשוא תיק זה.

תביעת רשלנות כנגד עורך דין אינה פשוטה להוכחה, ועל בית המשפט לשים עצמו במקום המותב אשר דן בתיק, שלגביו נטענה טענת הרשלנות כנגד הנתבע, ולצפות באופן היפותטי מה הייתה התוצאה הסופית של התביעה לו הגיש הנתבע בקשת רשות להגן,  והאם התוצאה הייתה משתנה.
 
כמו כן, על התובעת להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין הנזק של התובעת למחדלו לכאורה של הנתבע.

בהחלטתה של כבוד הרשמת מירה דהן מיום 29.4.2003 נקבע,  בזו הלשון:
"... משכך גם נראה שאין סיכוי להגנת המבקשת והיא לא נמצאת היום להחקר על תצהירה" (נספח ז' לכתב התביעה של התובעת)
 
  עוד עולה כי מפרוטוקול הדיון בתיק זה מיום 17.7.2011 ענתה התובעת בחקירתה:
".... אני לא הייתי צריכה להיות הנתבעת היחידה והחוב שלי לא שלי כעיקרון ובטח לא כל החוב"
(ראה ע"מ 13, שורות 10-11)
 
"יש לי הזכות להחליט את מי אני תובעת. יש עו"ד שאמור לטפל בענייני והוא לא עשה את זה נכון....החוב הוא לא היה צריך להיות רק שלי...."
(ראה ע"מ 13, שורות 30-32)
 
"ש. שמעתי מפיך שהחוב בו מדובר כלפי חב' הביטוח הדר, היה לא רק שלי?
ת. אמרתי לכל הפחות, לא רק שלי"
(ראה ע"מ 14, שורות 1-2)
 
בהחלטתו של כבוד השופט מאיר שנהב מיום 30.6.2003 נקבע:
"אין חולק כי גם המערערת עצמה לא התייצבה בשעה היעודה בפני כב' הרשמת, דבר המלמד על אדישות כללית של המערערת, כמו בא כוחה באשר למועדים וסדרי הדיון בבית המשפט"
(ראה נספח ח לכתב התביעה של התובעת)
 
אולם מנגד השופט לא חסך שבטו גם מרשלנותו של הנתבע, וקבע:
"... חובה על ב"כ המערערת שידע כי לא יוכל להתייצב במועד הקבוע ולבקש דחייה ולא להסתפק בהודעה סתמית לב"כ הצד שכנגד, ללא הרשאת הרשמת תוך העמדתה בפני עובדה מוגמרת".
 
לאור קביעתה המסויגת של כב' הרשמת דהן, שנראה שאין סיכוי להגנת המבקשת, ולאור הודאתה המשתמעת של התובעת בחלק מן החוב לחברת הדר, ולאור מחדלה של התובעת להתייצב לדיון אשר נקבע בפני כבוד השופט שנהב, אני קובעת כי סיכויי התביעה הינם כאלה המצדיקים חיוב התובעת בערובה להבטחת הוצאות הנתבע, אם תידחה התביעה.
  
שיקול נוסף אשר תמך בחיוב התובעת בהפקדת ערובה, הינו מצבה הכלכלי.

כנגד התובעת עומד יש תיק הוצאה לפועל מספר 01-XX308-02-8 בו היא טוענת כי יש לה חובות מעל מיליון ₪ (נספח יא' לכתב התביעה של התובעת), דבר שמקים חשש ליכולתו של הנתבע להיפרע את הוצאותיו מהתובעת, היה ותידחה התביעה בסופו של יום.
 
בנוסף, גם בסיכומי התשובה לבקשה דנן, התובעת טוענת כי היא מצויה בחסרון כיס.

אשר על כן, לאור סיכויי התביעה, ולאור מצבה הכלכלי של התובעת, ובהתחשב בסכום התביעה שעומד על סך 750,000 ש"ח, אני קובעת כי בנסיבות העניין, יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה, אשר יש בה כדי לאזן בין מתן בטוחה ראויה להוצאותיו של הנתבע בניהול הגנתו, לבין הצורך שלא לנעול את שערי בית המשפט בפני התובעת.

אשר על כן, התובעת תפקיד בקופת בית המשפט סך של 50,000 ₪, במזומן או בערבות בנקאית, צמודה ללא הגבלת זמן ותנאי.

הערובה תופקד בתוך 60 יום מהיום.

המזכירות תקבע את התיק לתזכורת פנימית לעוד 60 יום מהיום, לבדיקת הפקדת הערובה.

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז טבת תשע"ב, 22 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 6