הדפסה

ת"א 456-08 חב` ק.ש.ת.א. פנדה'ס בע"מ נ' תמיר ואח'

בית משפט השלום בראשון לציון
ת"א 456-08 חב` ק.ש.ת.א. פנדה'ס בע"מ נ' תמיר ואח'

06 יולי 2011

בפני כב' השופט יחזקאל קינר – סגן הנשיאה

התובעת
חב` ק.ש.ת.א. פנדה'ס בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. שפיר תמיר
  2. איציק קורסייה
  3. שמואל ינקוביץ – ניתן פסק דין
  4. חברת סושייפ בע"מ
  5. גוהר ראובן חזן ( בנאמנות) - נמחקה
  6. י.ש.י ניהול מסעדות בע"מ
  7. אייצ'. קיי. אחזקות בע"מ
  8. יעקב ביטון
  9. הדרית אחזקות בע"מ
  10. יעקב כהן

<#2#>
נוכחים:
ב"כ התובעת, עו"ד מיכל מוזס ומר בנוז בעצמו
ב"כ הנתבעים 1, 2 ו-6 עו"ד סורין גנות והנתבעים 1 ו-2 בעצמם (הנתבע 2 בשמו ובשם הנתבעת 6)
ב"כ הנתבעים 4, 7, 8, 9 ו-10 עו"ד גוהר ראובן-חזן והנתבע 8 בעצמו ובשם הנתבעת 7 והנתבע 10 בעצמו ובשם הנתבעת 9
הנתבעת 4 באמצעות הנתבעים 2, 8 ו-10 מכח החזקותיהם בנתבעות 6, 7 ו-9
אין הופעה לנתבע 3

פרוטוקול

לאחר הפסקה:

ב"כ הצדדים:
לבקשת בית המשפט יצאנו אל מחוץ לאולם על מנת לבחון שוב את האפשרויות להסדר בתיק זה והגענו להסכמות שאמנם אינן מביאות לסגירה מיידית של התיק, אבל בהנחה שיבוצעו כמוסכם, יביאו לסגירת התיק בעוד כחודשיים.

פרטי ההסדר הם כדלקמן:

א. הנתבע 1 ישלם לבנק דיסקונט לישראל בע"מ סך של 50,000 ₪ לא יאוחר מיום 6.9.11.
התשלום יבוצע באמצעות הפקדת הסך הנ"ל במזומן בחשבון מס' 107-215112 סניף מוריה (107) חיפה (חשבונה של התובעת).
מוסכם כי התשלום יבוצע מכח מכתבו של עו"ד רועי זאבי, ב"כ הבנק, מיום 28.6.2011 שתוקפו הוארך לדברי עו"ד מוזס עד 6.9.2011, וכנגד הפטרתו של מר יעקב בנוז מהחוב הנזכר בסעיף 1 למכתב הנ"ל (המכתב מצורף כנספח להסכמות אלה).

ב. הגברת איילת בן-עמי, אשת הנתבע 1, תחתום היום על ערבות להתחייבותו של הנתבע 1 הנזכרת בס"ק (א) לעיל, כאשר ערבות זו תועבר ע"י ב"כ הנתבע 1 עד מחר לב"כ התובעת.
למען הסר ספק, ערבות זו תפקע מאליה היה והבנק לא יפטיר את מר יעקב בנוז תמורת סך של 50,000 ₪. הבנק לא יהיה רשאי לממש ערבות זו אלא למטרת הפטרת מר יעקב בנוז מהחוב הנזכר לעיל.
מובהר כי היה ולא ישולם הסך של 50,000 ₪ עד 6.9.11, אין מניעה מלנקוט הליכים למימוש הערבות ובלבד שכנגד הסך של 50,000 ₪ בתוספת הוצאות הליכי המימוש, יופטר מר בנוז ע"י הבנק מהחוב כאמור.

ג. אין באמור לעיל כדי לגרוע או למעט מהסדר הפשרה בין הנתבע 1 לבין מר יעקב בנוז מיום 26.2.09 שקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין האיזורי לעבודה בתל אביב.

ד. היה והסך הנ"ל ישולם ומר בנוז יופטר כאמור, יסתיימו ההליכים בתיק זה באופן שהתביעה תידחה נגד כלל הנתבעים, למעט נגד הנתבע 3 שקיים נגדו פסק דין.
עם זאת, מוסכם כי ביצוע פסק הדין שניתן נגד הנתבע 3 ייעשה אך ורק אם יינתן נגד מר יעקב בנוז פסק דין המחייב אותו בתשלום כספים בקשר לתובעת, ועד גובה פסק הדין הנ"ל בתוספת הוצאות הגבייה מהנתבע 3.

ה. היה והסך של 50,000 ₪ הנ"ל ישולם ומר בנוז יופטר מחובו כאמור לעיל, ימסרו ב"כ התובעת והנתבע 1 הודעה לבית המשפט ולצדדים האחרים תוך 7 ימים לאחר מכן.

ו. היה והסך של 50,000 ₪ הנ"ל לא ישולם ומר יעקב בנוז לא יופטר מחובו כאמור לעיל, יימשכו ההליכים בתביעה זו, וככל שתחל שמיעת הראיות בתיק זה, תפקע ערבותה של הגב' איילת בן-עמי.

ז. מבקשים מבית המשפט, היה והתיק יסתיים באופן מלא בהסדר בין הצדדים, לפטור מתשלום אגרה בתיק זה.

<#4#>
החלטה

הצדדים הגיעו להסכמות כמפורט לעיל וניתן תוקף של החלטה להסכמות אלה.

ב"כ התובעת וב"כ הנתבע 1 ימסרו לבית המשפט ולעו"ד ראובן-חזן הודעה בדבר ביצוע ההסכמות
או אי ביצוען, וזאת לא יאוחר מיום 14.9.2011.

היה ויתקיים האמור בס"ק ו' לעיל וההליכים בתביעה זו יימשכו, נקבע מועד לשמיעת כל הראיות
ליום 8.2.2012 שעה 09:00.

היה ויתקיים האמור בס"ק ד' לעיל, דהיינו התיק יסתיים בהסדר האמור, ימצא בית המשפט מקום
לנוכח ההליכים המיוחדים של תביעה נגזרת זו והנסיבות המיוחדות של תיק זה, לפטור מתשלום
האגרה שחלה בתיק זה.

עיון מנ"ת ליום 15.9.2011 לבדיקת קבלת הודעת הצדדים.

<#5#>

ניתנה והודעה היום ד' תמוז תשע"א, 06/07/2011 במעמד הנוכחים.

יחזקאל קינר, סגן נשיא

4

6