הדפסה

ת"א 37842-07-11 ר.נ. תיירות בע"מ נ' בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ

בית משפט השלום בנצרת

ת"א 37842-07-11 ר.נ. תיירות בע"מ נ' בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ

תיק חיצוני:

בפני
כב' השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד

מבקשת

בן ר.ז.השקעות ופיתוח בע"מ

נגד

משיבה

ר.נ. תיירות בע"מ

החלטה

בפניי בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בעניין צו עשה זמני מיום 27.07.2011, אשר ניתנה ע"י כבוד השופטת אילונה אריאלי, וזאת עד לערעור שבכוונת המבקשת בבקשה זו (להלן: "המבקשת") להגיש לביהמ"ש המחוזי בנצרת, אם תתקבל רשות להגישו.

הבקשה לצו עשה זמני וצו מניעה זמני הוגשה ע"י המשיבה בבקשה זו (להלן: "המשיבה") לאחר שהמבקשת פרקה ופינתה ביום 14.07.2011 9 מתקני שעשועים לילדים המכונים "קידיריידרים", אשר לטענת המשיבה שייכים לה והיו מוצבים בשטח הציבורי בחזית עסק המשחקיים שמנהלת המשיבה בקניון המופעל ומוחזק ע"י המבקשת. לטענת המבקשת, פעולות הפירוק והפינוי של המתקנים הנ"ל נעשתה על רקע הפרות יסודיות של חוזה ההתקשרות שבין הצדדים, ע"י המשיבה.

ביום 27.07.2011, לאחר דיון במעמד הצדדים, הורתה כבוד השופטת א' אריאלי, בין היתר, למבקשת להחזיר את המתקנים לחזקתה של המשיבה, להתקינם בחזרה במקומות בהם היו מותקנים עד לפירוקם על ידה ולחברם מחדש למערכת החשמל על חשבונה של המבקשת. כן, ניתן צו מניעה האוסר על המבקשת לפרק את המתקנים, לשבש או לפגוע בתפעולם השוטף ולהימנע מניתוקם מחשמל או מפגיעה בהפעלתם התקינה בכל דרך. עוד קבעה כבוד השופטת אריאלי, כי הצו מותנה בעריכת פוליסת ביטוח מתאימה וברת תוקף ובהצגתה בפני המשיבה או בא-כוחה.

ביום 05.08.2011 הגישה המבקשת בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה מיום 27.07.2011 .

על בקשה זו ניתנה ביום 07.08.2011 החלטת כבוד השופטת נ' דלה-מוסא, כי על המשיבה ליתן תגובתה תוך 5 ימים מיום קבלת העתק החלטה זו.

תגובת המשיבה הוגשה ביום 14.08.2011, ואולם הבקשה לעיכוב ביצוע הועברה לטיפולי, בשבתי כשופטת תורנית, רק היום 21.08.2011.

לטענת המבקשת, שני השיקולים המנחים במסגרת החלטה בבקשה לעיכוב ביצוע מורים על כך כי יש לקבלה. לדידה, קיימים סיכויים טובים, כי בקשת רשות הערעור תתקבל, מן הנימוקים שפורטו בהרחבה בבקשתה, ובין היתר ובעיקר משום שעסקינן בצו עשה המשנה את המצב הקיים והמעניק למשיבה את הסעד הסופי שהתבקש בכתב התביעה. עוד טוענת המבקשת, כי אם תבוצע ההחלטה מושא בקשת העיכוב, בטרם יישמע הערעור, יהיה בלתי אפשרי להשיב את המצב לקדמותו. כמו כן, למבקשת טענות לגבי מאזן הנוחות. לשיטתה, אם תבוצע ההחלטה בטרם תישמע ייגרם לה נזק העולה לאין שיעור על הנזק הכספי שייגרם למשיבה, באם ביצוע ההחלטה יעוכב.

המשיבה מתנגדת לבקשה.
לטענתה, סיכויי הערעור נמוכים ביותר, שכן, טענות הערעור כפי שמופיעות בבקשה לעיכוב ביצוע הן ככלל מחזור של טענות שדן בהם בית המשפט ודחה אותן לגופן. עוד טוענת המשיבה, כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בקביעות ובממצאים עובדתיים שנקבעו בערכאה הראשונה אשר שמעה את העדים, בחנה את הראיות והתרשמה מהם, והדבר נאמר ביתר שאת כאשר מדובר בהחלטות ביניים.
באשר למאזן הנוחות, טענת המבקשת לפיה במידה ולא תעוכב ההחלטה נשוא הבקשה לא ניתן יהא להשיב את המצב לקדמותו, הינה טענה סתמית, בלתי מפורטת ונטענה בעלמא ללא כל תימוכין. לעומת זאת, טוענת המשיבה כי עיכוב הביצוע, באם יינתן, יגרום לה נזק כבד וממשי ויהווה פגיעה בקניינה ובזכויותיה.

דין הוא, כי פסק דין/החלטה ניתן למימוש מיידי עם נתינתו, והגשת ערעור אינה מעכבת את ביצועו (תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984), אלא אם יורה ביהמ"ש המוסמך על עיכוב.

בדונו בעתירה לעיכוב ביצוע פסק דין על בית המשפט לבחון שתי שאלות:

האחת- מה מידת סיכויי ההצלחה בערעור.
השנייה- האם יהא זה מן הנמנע או קשה מאד להשיב את המצב לקדמותו אם יזכה המבקש בערעור לאחר ביצוע פסק הדין.

כמו כן על בית המשפט לשקול את מאזן הנזקים והנוחות, את התוצאות שתיגרמנה לכל אחד מהצדדים אם תתקבל הבקשה או תידחה, את מהות הנזקים שיגרמו ואת האפשרות לתקנם (בש"א 3158/91 שמואל פלאטו שרון נגד קומפני פריזיין, פ"ד מ"ה (5) 499).

הכלל הוא, כי על המבקש לעכב את ביצועו של פסק דין, להראות כי יש סיכויים טובים לקבלת ערעורו וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. יחד עם זאת, קיימים יחסי גומלין בין שתי דרישות אלו, וככל שמצליח המבקש להצביע על נזק בלתי הפיך במקרה שהביצוע לא יעוכב עד לשמיעת הערעור, כך פוחת הנטל המוטל עליו להצביע על סיכויים טובים לזכות בערעורו (רע"א 7161/05 בת דור אגודה לאומנות המחול תל אביב נ' מיכאל פוקס ואח').

הלכה היא, כי רק אם המבקש הוכיח שקיים חשש רציני שלא יוכל, או יתקשה מאוד, להשיב את המצב לקדמותו, אזי חשש זה יהיה השיקול המכריע, המצדיק עיכוב ביצועו של פסק-דין, וזאת כדי לא לסכל מראש את טעמו ותכליתו של הערעור (ע"א 4781/01 מדינת ישראל ואח' נ' סנפיר השקעות בע"מ).

מאחר וקשה בשלב ראשוני, להעריך באופן מדויק את סיכויי הערעור, בדרך כלל, מאזן הנוחות הוא העיקר (ראו: ע"א 4705/06 יונה אטלנוב נ' שמואל חורש (לא פורסם, 01.08.06).

נטל השכנוע לעיכוב פסק הדין רובץ לפתח המבקש לעשות כן (עניין פלאטו שרון הנ"ל).

אחר שבחנתי את טענות הצדדים על רקע ההלכות האמורות, מסקנתי היא כי דין הבקשה להידחות. להלן אפרט נימוקיי.

אשר לשיקול הראשון של הצלחת הערעור, הואיל וההחלטה מושא הבקשה ניתנה, כאמור, ע"י כבוד השופטת א' אריאלי, והואיל ואינני יושבת כערכאת ערעור על החלטה זו, קיים קושי בכך שמותב זה יחווה דעתו על סיכויי הערעור. על כן, לא אתייחס בהחלטה זו לשאלת סיכויי הערעור, מה גם שדחיית הבקשה מטעם זה יכול שתהא מוצדקת רק אם לערעור, על פניו, אין סיכוי של ממש.

במאמר מוסגר ייאמר, כי אין כל חידוש בטענות המבקשת בבקשת רשות הערעור ובנימוקיה (העיון בבקשת רשות הערעור -רע"א 23812-08-11- התאפשר דרך מערכת נט המשפט), אשר נפרסו בהרחבה בבקשתה, המהווים חזרה על טענותיה בהליך נשוא ההחלטה – טענות אשר נדונו ונדחו לגופן אחת לאחת. עוד יצוין כי ההלכה הפסוקה, לפיה ביהמ"ש שלערעור אינו נוהג להתערב בקביעות ובממצאים עובדתיים של הערכאה דלמטה אלא רק במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל, נכונה שבעתיים כאשר עסקינן בהליך מקדמי של צווים זמניים.

אשר לשיקול השני, טענת המבקשת לאי השבת המצב לקדמותו, היה ולא תעוכב ההחלטה, נטענה בעלמא ולא בוססה בראיות מכל סוג, ונוכח ההלכה הנוהגת בעניין עיכוב הביצוע, לא ראיתי ככל שלא תעוכב ההחלטה, יסוכל פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי.

המבקשת לא פירטה, ולו באופן מינימאלי, מהו הנזק הבלתי הפיך שייגרם לה, לטענתה, כתוצאה מאי עיכוב ביצוע ההחלטה וטענותיה, בהקשר זה, נטענו באופן סתמי.

יתרה מכך, המבקשת לא הוכיחה כי הנזקים שייגרמו כתוצאה מאי עיכוב הביצוע, אם בכלל, עולים על נזקי המשיבה, ואף אם אניח כי כפות המאזניים מאוזנות, עדיין, על פי ההלכה הפסוקה, יש להעדיף את האינטרסים של המשיבה בהיותה הצד שזכה בפסק הדין (עניין פלאטו שרון הנ"ל).

בסיום הדברים, יש לחזור ולהדגיש, כי בהתנגשות האינטרסים בין הצדדים "שמור מעמד בכורה לאינטרס הזוכה, שכן ההנחה היא כי פסק הדין בו נקבעו זכויותיו הוא נכון" (ע"א 4232/14, בש"א 4403/94 רחל וייצמן ואח' נ' מסודי דאודי, תק על 94(3) 2278).

על יסוד המקובץ, הנני קובעת, כי המבקשת לא עמדה בנטל המוטל עליה לבסס את בקשתה, ודינה להידחות.

המבקשת תישא בהוצאות המשיבה וכן בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 5,000 ₪.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים באמצעות הפקסימיליה ותוודא קבלתה טלפונית.

ניתנה היום, כ"א אב תשע"א, 21 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

5 מתוך 5