הדפסה

ת"א 27873-07-11 שפייזמן ואח' נ' ולנשטין ואח'

בית המשפט המחוזי מרכז
ת"א 27873-07-11
שפייזמן ואח' נ' ולנשטין ואח'

01 מרץ 2012

לפני
כב' השופט יעקב שינמן

תובעים

  1. דור שפייזמן
  2. רויטל שפייזמן
  3. אבי שפייזמן

נגד

נתבעים

1 עידנים ייעוץ אבטרטגי בע"מ
2. יצחק צור

החלטה

התובעים חזרו בהם מתביעתם כנגד הנתבעים (שהינם הנתבעים 5+6 בתביעה) ונותר איפה להכריע בשאלת היקף הוצאות המשפט, להם זכאים הנתבעים.
מטבע הדברים לטענת התובעים יש לפטור אותם מתשלום ההוצאות ואילו הנתבעים סבורים כי יש לחייב את התובעים ולזכות את הנתבעים, בשכ"ט בסך של 46,565 ₪ בהתאם לתעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין.
התובעים חזרו בהם מהתביעה בשלב מוקדם יחסית (בסיום שלב קד"מ אך בטרם הוגשו תצהירי העדות הראשי מטעם הצדדים).
ככלל, יש טעם רב בעמדה לפיה מקום בו נמחק הליך על ידי מגישו בטרם התברר והוכרע לגופו, ישא מגיש ההליך בהוצאות להן גרם לבעל הדין שכנגד.
בעל דין היוזם הליך כלפי יריבו, תוך גרירתו להוצאות, חייב להניח כי אם הוא חוזר בו מן ההליך שנקט, יעמוד יריבו על ההוצאות שנגרמו לו.
עם זאת, לא בכל מקום בו חוזר בו בעל דין מן ההליך, יביא הדבר בהכרח לחיובו בהוצאות הצד שכנגד בכלל או במלואן.
יישומו של העיקרון נבחן בכל מקרה לפי נסיבותיו, בין היתר, בשים לב לשאלה מדוע חזר בו יוזם ההליך מההליך שהגיש.

הכללים בעניין פסיקת הוצאות חלים הן כאשר יוזם ההליך מבקש הוצאות והן כאשר הדרישה באה מכיוונו של בעל הדין שכנגד.
מחיקת ההליך ללא קבלת הסעד שנתבע, יש בה כדי להצביע, על פני הדברים, על כך שהגשת ההליך לא הייתה מוצדקת מלכתחילה. מדובר, עם זאת, בהנחה הניתנת לסתירה, כאשר הנטל לעשות כן מוטל על יוזם ההליך (ראו, בש"א 8396/06 בנק הפועלים בע"מ נ' ארטיפו בע"מ ([פורסם בנבו], 13.2.007); ע"א 11788/05 סגל נ' בן ארצי ([פורסם בנבו], 8.11.2006)).
עצם העובדה כי תובע מחק תביעתו מבלי לקבל הסעד אותו ביקש אינה מעידה בהכרח כי התביעה לא הייתה מוצדקת ופעמים טעמים פרקטיים הם שגרמו להחלטה (כך נטען ע"י התובעים בעניין שלפני בתגובה לתשובה).
יש לבחון כל מקרה על פי נסיבותיו וליישם את אמות המידה הנזכרות תוך התאמה לנתוניו של כל מקרה.
התובעים לא הציגו כל הסכם שכ"ט והם עותרים לקבלת שכ"ט המינימלי בהתאם לתעריף הלישכה. בהתאם לתק' 154(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 פסיקת ההוצאות נתונה תמיד לשיקל דעת בית המשפט. בד"כ תעריף המינימום של הלישכה משמש לפסיקת הוצאות למקרה בו ניתן פסק דין לאחר שנוהל התיק , לרבות הגשת תצהירים, שמיעת עדויות וחקירות נגדיות, סיכומים וכד' וזה אינו המדד הבלעדי למקרה בו נפסק ההליך בכלל ובפרט בשלב כה מוקדם.

לאור כל האמור לעיל ולאחר שבחנתי טיעוני הצדדים, אני מחייב את התובעים ביחד ולחוד לשלם לנתבעים שבכותרת (הנתבעים בתובענה 5+6) ביחד הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 9,000 ₪ .

סכום זה נפסק בין הייתר מתוך הנחה ובהתחשב בעובדה, שבכך הסתיימה המחלוקת שבין הצדדים, מהטעמים המפורטים בבקשה לחזרה מהתובענה, ולפיכך ככל שתוגש תובענה חדשה כנגד הנתבעים כאן, סכום ההוצאות ושכ"ט עו"ד יעמוד על סך כולל של 18,000 ₪ כשהוא צמוד למדד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח עותק לצדדים.

ניתן היום, ז' אדר תשע"ב, 01 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......

עמוד 2 מתוך 2