הדפסה

ת"א 21754-08-10 ELBEX VIDEO LTD ואח' נ' URMET DOMUS SPA ואח'

בית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו

ת"א 21754-08-10 Elbex Video Ltd. (Japan)
ואח' נ' Urmet Domus S.p.A. ואח'
5 ביוני 2012
ט"ו בסיוון תשע"ב

לפני כבוד השופטת שושנה אלמגור בקשות מס' 34, 35

התובעות (המשיבות)

  1. Elbex Video Ltd. (Japan)
  2. Elbex America (N.Y.) Inc. (USA)
  3. אלבקס וידאו בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד משה ש' גולדברג
נ ג ד
הנתבעות (המבקשות)

  1. Urmet Domus S.p.A.
  2. גרבר תקשורת ובִטחון בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד דוד גילת ועו"ד רויה ישראלי

ה ח ל ט ה
בעניין: בקשה מתוקנת למתן צווים לגילוי מסמכים ספציפי ולחיוב התובעות להשיב על שאלון מיום: 22.04.12

זו בקשה מתוקנת, בתביעה שעילתה הפרת פטנט, למתן צווים לגילוי מסמכים ספציפי ולעיון בהם ולחיוב המשיבות להשיב על שאלון.

תחילתה של בקשה זו בבקשה קודמת אשר הגישו המבקשות, ביום 08.12.11, למתן צווים לגילוי מסמכים ספציפיים ולהשבה על שאלון (להלן: הבקשה הקודמת). הבקשה נדחתה, ונקבע כי הדיון יפוצל כך שתחילה תידון שאלת החבות. לפיכך הגישו המבקשות בקשה מתוקנת זו, הנוגעת לחלקו הראשון של הדיון.

א) כמפורט בבקשה, המבקשות גורסות כי שאלת החבות מורכבת משתיים: תוקף הפטנט והפרתו. לשיטתן, אחד התנאים שאת קיומו יש להוכיח כדי שיוכח כי הפטנט אינו תקף הוא העדר חידוש, כמשמעות המונח בסעיף 4 לחוק הפטנטים, התשכ"ז–1967. בין השאר המבקשות מבקשות להראות כי האמצאה התפרסמה לפני מועד דין הקדימה של הפטנט. לשם כך נחוץ להן עיון במסמכים שהוגשו בת"א (מחוזי ת"א) 2649/07 ELBEX VIDEO LTD. (JAPAN) נ' הומנט קום בע"מ, פרשה שגם בה טענו המשיבות כי המערכת שבמוקד המחלוקת שם נופלת בגדרי הפטנט. כפי שסברו גם המשיבות בתגובתן לבקשה הקודמת (סעיף 18), אינני רואה מניעה לגלות מסמכים אלו. בהקשר זה אעיר כי הסתייגותן מבקשה זו כעת הייתה מיותרת. אף להסתמכות על החלטת בית המשפט מיום 18.03.12 לא היה מקום, הן מן הטעם שכבר הביעו הסכמתן לכך הן משום שאותה החלטה דנה רק בבקשת המבקשות לקבלת ארכה להגשת חוות דעת מטעמן. ניתן אפוא בזה צו כמבוקש, לביצוע תוך שלושים יום מהיום.

ב) לבקשה לגלות קטלוגים של מערכות אינטרקום וידאו ששיווקה המשיבה בשנים 2000–2010 הביעה המשיבה הסכמה בתגובתה לבקשה. כך אני מורה לפעול, ללא כל תנאי.

ג) לאחר ששקלתי את טענות הצדדים דומתני כי לפי שעה אין צורך להידרש לבקשה לגלות מסמכים הנוגעים לפרויקטים ,גבעת האיקליפטוס' ו,כוכב הצפון', שבהם הותקנו מערכות מתוצרת המשיבות. זאת, משום שבידי המבקשות מסמכים שעניינם שישה מתוך שמונה מיזמים אחרים שביצעו המשיבות, שגם בהם הותקנה המערכת מתוצרתן ואשר, אליבא דמשיבות, מפורט בהם מידע על חוזים ועל מחירים; על מפרטים טכניים של המערכות; על פרטי המערכות; על הזמנות רכש המפרטות את רכיביהן, וכיוצא באלה פרטים. די בכך שהמשיבות הצהירו בתצהיר ערוך כדין כי מסרו לידי המבקשות את שהיה בידיהן וכי לא עלה בידיהן לאתר את המסמכים שעניינם פרויקט גבעת האיקליפטוס. מעבר לנדרש אדגיש כי בית המשפט בוחן את המהות ולא את קצה חודו של המזלג. הלכה היא כי השמטת רכיב שולי ובלתי הכרחי באמצאה המתואר בתביעת הפטנט עשויה גם כן להוביל למסקנה בדבר הפרתו (ע"א 345/87Hughes Aircraft Company נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 45, 73ב [1990]; עמיר פרידמן פטנטים – דין, פסיקה ומשפט משווה 702 [2001]). ברוח זו כבר נפסק בעבר ששינוי טכני של רכיב האמצאה אשר יש בו כדי לקצר את הזמן הדרוש לתהליך שתביעת הפטנט מתארת עדיין מצוי בגדרות המונופולין בתביעת הפטנט (פרידמן, בעמ' 702; ראו ע"א 804/89 לנפלסט (1974) בע"מ נ' ברקמן, פ"ד מו(2) 295, 317ד–ה [1992]), ועל כך נאמר כי ,,[...] שינוי טכני או שינוי ויזואלי שאיננו משנה באופן מהותי את האמצאה המתוארת במסגרת תביעות הפטנט, נחשב כשינוי המפר את ,עיקר האמצאה''' (פרידמן, בעמ' 704).

ד) המבקשות ביקשו לעיין בכל המפרטים והסרטוטים של כל ההצעות שהגישה משיבה 3 מאז שנת 2001, ולמצער ,,הסכימו [...] להסתפק'' במפרט אחד מן השנים 2000–2001 ובאחד מ-2003 (הואיל והמועד הקובע לפטנט הוא 24.07.01) (סעיפים 10.4, 10.4.2 לבקשה). מאותם טעמים שמניתי בסעיף ג לעיל אני סבורה כי אין להכביד על המשיבה בגילוי נוסף, ובשלב זה די בגילוי הקטלוגים שניפקה. למעלה מן הצורך אזכיר את ההלכה שלפיה בית המשפט אינו נדרש לסרטוטים אלא כאשר קיים קושי לבחון נתונים; או-אז ניתן לפנות אליהם כאל מקור פרשני (פרידמן, בעמ' 232; ת"א [מחוזי ת"א] 2051/69 אינטקו אסטבלישמנט נ' ספשה, פ"מ עט 240 [1972]). היזקקות למקורות אלו לצורך פרשנות ראוי שתבוא בשלב ההוכחות, אם אמנם יהיה צורך בהם.

ה) על דרישתן לקבל את חליפת המכתבים בין המשיבות לבין משרדי פטנטים בעולם, תכתובת שנגעה לכשירות האמצאה להירשם כפטנט, וכן על דרישתן להשיב על שאלון (סעיף 10.5 לבקשה), ויתרו המבקשות, לפי הודעתן מיום 22.05.12.

ו) אשר לבקשה להורות למשיבה להשיב על סעיפים 15–18 לשאלון מיום 18.07.11 – בשלב זה של הדיון אין צורך לענות על שאלות אלו.

ניתנה היום, ט"ו סיוון תשע"ב (5 ביוני 2012).

המזכירות תשגר ההחלטה לצדדים.

שושנה אלמגור, שופטת

1 מתוך 3