הדפסה

ת"א 1919-06 בית שערי מגדל נ' סולל בונה בע"מ ואח'

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 1919-06 בית שערי מגדל נ' סולל בונה בע"מ ואח'

התובעות
1. בית שערי מגדל אשקלון (2003) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ארז רזניק ואח'
2. א.י.מ.ב.ל איזון פרויקטים והשקעות (1990) בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד צוריאל אברג'ל

נגד

הנתבעת
שיכון ובינוי - סולל בונה – תשתיות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד א. רנד ואח' ממשרד עו"ד פירון

החלטה

1. הנתבעת (להלן: "סולל בונה") הגישה בקשה ביום 1.2.12 להגשת תעודת עובד ציבור כראיה וזאת לאחר ששמיעת הראיות בעיצומה.

סולל בונה מבקשת לעשות שימוש בסעיף 23 לפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 ולאפשר לה הגשת תעודת עובד ציבור מיום 30.1.12 שהונפקה על ידי רשם הקבלנים ולפיה לתובעת 2 (להלן: "אימבל") לא היה סיווג קבלני משך מרבית תקופת ביצוע העבודות בפרויקט נשוא התביעה.

2. סולל בונה מנמקת את בקשתה בכך שרק ביום 8.1.12, עת נחקר מר אבי טורג'מן מטעמן של התובעות, העלה טענה חדשה ומפתיעה כאשר ציין כי בחודש מרץ 2005 הופסקה מערכת היחסים שבין אימבל לשערי מגדל.

העד הוסיף וציין שהוא אינו יודע אם לאימבל יש סיווג קבלני גם היום.

גם בעדות מר סרג'ו זקס מטעמן של התובעות עלה שהוא אינו יודע אם לאימבל היה סיווג קבלני במועדים הרלוונטיים.

לטענת ב"כ סולל בונה רק במועד זה נודע לה הגילוי החמור והבלתי נתפס כהגדרתה לפיהן בוצעו העבודות על ידי קבלן חסר רישיון. היא מוסיפה וטוענת שאימבל כלל לא טרחה ליידע אותה אודות שלילת הסיווג הקבלני אלא הסתירה ממנה ומבית המשפט את אותו מידע מהותי.

לטעמה של סולל בונה לא יגרם עיוות דין בהגשת התעודה ואף נהפוך הוא, יהיה בה כדי לחשוף את בית המשפט לעובדה רלוונטית הנוגעת להתנהגות הפסולה של אימבל. יתרה מכך, מאותו גילוי מידע עולה כי חובה היה על אימבל לצאת מהאתר כבר בחודש ספטמבר 2004, מעבר לצורך שהתבקש להוציאה מהאתר בשל טענות מקצועיות.

3. בעקבות אותו דיון ולבקשת סולל בונה הוציא רשם הקבלנים את תעודת עובד הציבור שהיא מבקשת להגיש.

4. התובעות מתנגדות לבקשה.

לטעמן מנסה סולל בונה פעם נוספת לבצע מקצה שיפורים בראיותיה. הם מזכירים כי תחילה ניסתה לעשות זאת בשלב שקדם לתחילת שמיעת הראיות ואילו עתה היא מבקשת לעשות זאת כאשר כל עדי התובעות כבר העידו ואף מרבית עדי סולל בונה.

עוד הן טוענות כי לבד ממקצה שיפורים יש בהגשת התעודה אף הרחבת חזית בדרך לא דרך שכן כלל לא נטען על ידי סולל בונה כי לאימבל לא היה סיווג קבלני כנדרש. טענה זו לא מופיעה בכתבי הטענות מטעמה של סולל בונה וטענה זו אף לא הייתה עילה מצד סולל בונה בעת שסילקה את אימבל מהפרויקט. מכאן שהגשת התעודה היא בעצם ניסיון לתקן פעם נוספת את כתבי הטענות ובית משפט לא צריך לתת יד לדבר.

ב"כ התובעות אף מציין כי סולל בונה לא הציגה בבקשה ולו טעם אחד אשר יצדיק הגשת הבקשה במועד שבו הוגשה ומטעם זה היא מנסה להיתלות באמירות של מר טורג'מן בעת עדותו בבית המשפט. יתרה מכך, מתוך חקירתו של מר סרג'ו זקס עולה שב"כ סולל בונה ידעה מזה זמן על העדר סיווג קבלני לאור שאלותיה.

5. לגופה של טענה מציין ב"כ התובעות כי אין מחלוקת שבמועד חתימת ההסכמים בין הצדדים, היו לאימבל סיווגי הקבלן הנדרשים. מכאן שלא ניתן לטעון כי אימבל הציגה מצגי שווא כפי שמבקשת סולל בונה לטעון. כך גם ברור שאימבל סולקה מהאתר לא בשל העדר סיווג קבלני ואף ההסכם בין סולל בונה לתובעות לא בוטל מטעם זה. מכאן טוען ב"כ התובעות אין רלוונטיות לתעודת עובד הציבור שמבוקשת הגשתה.

6. עוד הוא מציין, כי על פי תעודת עובד הציבור שצרפה סולל בונה בוטל רישומה של אימבל בפנקס הקבלנים בגין אי עמידה בדרישות סעיף 4 (א) (6) לחוק רישום קבלנים בעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969. מאותה אמירה לא ברורה לא ניתן ללמוד על הסיבה למחיקתה של אימבל ויש להניח כי נעשתה בטעות. מכל מקום לתובעות לא היה ידוע על מחיקתה של אימבל מרשם הקבלנים. בעקבות הבקשה כאן פנו התובעות לרשם הקבלנים לצורך קבלת הבהרות.

דיון

7. ראיתי לדחות את הבקשה.

8. צודק ב"כ התובעות כי אין זו הפעם הראשונה שסולל בונה מבקשת להגיש ראיות מעבר למועדים שנקבעו. עוד בטרם החלה שמיעת הראיות, אך לאחר שניתנו הנחיות להגשת תצהירי עדויות ראשיות והוגשו מרביתן של הראיות, ביקשה סולל בונה לשוב ולתקן כתבי בי-דין על דרך הוספת מסמכים רבים שלטענתה נמצאו בארגזים שנשכחו בעת שסולל בונה העבירה את משרדיה. חרף התנגדות ב"כ התובעות נעתרתי לבקשה מן הטעם שבטרם נשמעו הראיות נכון יהיה שבפני בית משפט תוצג תמונה מלאה וכן לאור ההלכה כי הפרוצדורה אינה מיטת סדום כדברי כב' הש' ברנזון בפרשת ששון נגד קדמה.

9. אין לשכוח כי בתביעה שבפניי הוגשה גם תביעה שכנגד על ידי סולל בונה וזו במסגרת תביעתה שכנגד הייתה צריכה להיערך להוכחת תביעתה. בדיקה אצל רשם הקבלנים האם לנתבעת שכנגד ישנו סיווג קבלני כנדרש הינה בדיקה פשוטה שניתן היה לבצע אותה עוד עובר להגשת הראיות. זאת במיוחד בשים לב לעובדה שסולל בונה טוענת כנגד הנתבעות שכנגד שכלל לא היו בעלות ניסיון מקצועי נדרש לצורך ביצוע העבודות בפרויקט.

10. צודק ב"כ התובעות בטענתו כי לא בא כל הסבר מדוע עד לאותו מועד לא ערכה סולל בונה בדיקה זו. הרושם העולה מחקירת ב"כ סולל בונה את מר טורג'מן מיום 8.1.12, הוא שנושא הסיווג הקבלני עלה לפחות לפני מועד חקירתו שכן אחרת אין כל הסבר לשאלה שנשאל מר טורג'מן בעמ' 26 לפרוטוקול, שורה 26, האם גם היום יש לאימבל סיווג קבלני והעד השיב שאינו יודע.

11. עיון בכתבי הטענות מלמד שאכן טענה עובדתית זו לא נטענה ומכאן שיש בה משום הרחבת חזית.

12. בבואי לשקול האם יש הצדק של ממש בקבלת הבקשה על דרך תיקון כתבי טענות בשלב זה של הדיון, ראיתי להשיב עליה בשלילה. הסכסוך בין הצדדים עניינו בטיב העבודה ובמועדי ביצועה זאת בין אם לאורך כל התקופה היה לאימבל סיווג קבלני ובין אם לאו. טענותיה של סולל בונה באשר לאופן ביצוע העבודות הן לעניין טיבן והן לעניין העמידה במועדים עומדות לה גם אם לאימבל היה סיווג קבלני לכל אורך התקופה. משכך, איני סבורה כי הוספת הראיה והטענה בשלב זה היא מהותית.

13. בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין רע"א 1537/10 אהוד בן חיים ואח' נ' חיר כיוף מפי כב' הש' גרוניס, כתוארו אז, מיום 11.3.10 ראה לדחות בקשה דומה. בית המשפט מציין שם שהמבקשים לא עתרו בסמיכות זמנים אלא כשבועיים לאחר הישיבה שבה עלה לטעמם הצורך בהגשת חוות דעת מומחה נוספת ומכאן ראה לאשר את קביעת בית משפט קמא שלא ראה להתיר בשלב זה של הדיון הגשת ראיות נוספות.

כן ראיתי להפנות להחלטתה של כב' הש' נאור ברע"א 1125/110 רכטר ייזום והשקעות בע"מ ואח' נ' ג.ש נורטון בניין השקעות בע"מ ואח' מיום 4.3.10 שאף היא ראתה לדחות בקשה לזימון עד נוסף שהוגשה בשיהוי ניכר.

גם לתובעות עומדת הזכות שההליכים בתיק זה יגיעו לידי גמר במיוחד נוכח הזמן הרב שחלף מאז הגשת התביעה והתביעה שכנגד.

14. במקרה שבפניי ברי שאם תתאפשר הצגת תעודת עובד הציבור יידרשו התובעות להעלות עדים מטעמן על מנת להבהיר את נושא הרישום הקבלני.

בשלב זה שבו נותר לשמוע חקירה נגדית של מר טובול ובכך תסתיים שמיעת הראיות בתיק, לא ראיתי כל טעם שיצדיק סטייה כה משמעותית מניהול רגיל של ההליך.

15. מכל הטעמים שלעיל ראיתי לדחות את הבקשה.

שאלת ההוצאות תידון בסופו של ההליך והצדדים יוכלו להתייחס לכך בסיכומיהם.

ניתנה היום, כ"ד אדר תשע"ב, 18 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.

הדסה/קלדנית
5 מתוך 5