הדפסה

ש 17408-01-12 קריס נ' נסים

בית דין לשכירות בתל אביב - יפו

ש 17408-01-12 קריס נ' נסים

תיק חיצוני:

בפני
כב' השופטת עידית ברקוביץ

מבקש

ז'אק קריס

נגד

משיב

גד נסים

החלטה

לבקשת הצדדים הריני מאשרת את הסכם הפינוי המצורף לבקשה, ובהתאם למוסכם ניתנות הוראות כדלקמן:

אני ממנה את הגב' לימור ינוקא - שמאית מקרקעין מרח' ירמיהו 11, חולון. בטלפון: 03-XXXX153, כמומחית מטעם בית המשפט.

השמאית תחווה דעתה בשאלת שיעורם של דמי הפינוי אותם זכאי המשיב לקבל מאת המבקש עבור החזרת המושכר המוחזק על ידו בשכירות מוגנת.

הצדדים ימציאו לשמאית את כתבי התביעה וההגנה כפי שהוגשו לביהמ"ש בתיק זה, ואת הפרוטוקולים של הדיונים.

הצדדים רשאים להמציא לשמאית כל מסמך רלוונטי, ובלבד שהעתקו יועבר במקביל לצד שכנגד.

השמאית תבקר בנכס לאחר תאום עם ב"כ הצדדים.

הוצאותיה ושכרה של השמאית ישולמו על ידי שני הצדדים בחלקים שווים. תשלום הוצאותיה ושכרה של השמאית יהווה תנאי למסירת חוות הדעת לביהמ"ש ולצדדים. סכום זה אינו כולל תשובות לשאלות הבהרה וחקירת השמאית באולם בית המשפט.

השמאית רשאית לדרוש מהצדדים, בטרם החלה עבודתה, הפקדת תשלום ע"ח הוצאות ושכר טרחה. הפקדה זו תהווה תנאי לתחילה עבודת השמאית.

השמאית תגיש את חוות דעתה תוך 30 יום מיום קבלת כתב התביעה כתב ההגנה וחוו"ד מהצדדים.

עותק מחוות הדעת תשלח השמאית למזכירות האזרחית בבימ"ש השלום, מזכירת כב' השופטת ע. ברקוביץ בציון מספר התיק כפי שמופיע בראש החלטה זו.

המזכירות תודיע לשמאית על דבר מינויה ותשלח לה עותק החלטה זו.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לצדדים למומחית.

ניתנה היום, כ"א טבת תשע"ב, 16 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 2