הדפסה

שרף ואח' נ' בונייך לבניה לעמי בע"מ ואח'

בעניין:
פקודת החברות [נוסח חדש],התשמ"ג-1983
להלן: "הפקודה"
ובענין:

ובענין:
בונייך לבניה לעמי בע"מ

  1. יצחק משה שרף - ת.ז. XXXXXX745
  2. אפרים פישל ויזל - ת.ז. XXXXXX484
  3. פנחס פרקש ת.ז. - XXXXXX573
  4. צבי שטיין ת.ז. - XXXXXX081
  5. יואל רוב ת.ז. - XXXXXX519

להלן: "החברה"

להלן: "המבקשים"

ובעניין:

ובעניין:
1. עו"ד יוסף שחור

2. רו"ח יצחק שטלברג

כונס הנכסים הרשמי -באר שבע והדרום
להלן: "המשיבים"

להלן: "הכונס הרשמי"

<#1#>
נוכחים: עו"ד רמי קוגן – בשם המבקשים
עו"ד אלון ריחני– בשם החברה
המשיב 1 בעצמו
המשיב 2 בעצמו
עו"ד אלה חזוב – בשם הכונ"ר

פרוטוקול
עו"ד שחור:
מאז מונינו כנאמנים ביום 1.5.14, בדקנו מחדש את המצב הכספי, המאזנים של הפרויקט, מבחינת התקבולים שאמורים להתקבל מול התחייבויות מול ספקים וקבלנים וידאנו שהפרויקט מאוזן אם לא למעלה מכך עם טווחי בטחון ואז חזרנו וניהלנו משא ומתן עם הקבלנים שביצעו את החלק הראשון של הפרויקט לצורך הגמר זה נעשה באמצעות חברת הפיקוח של הפרויקט המהנדס.
בפועל חתמנו על הסכם עם הקבלנים.
לשאלת בית המשפט מהו הצפי לסיום הפרויקט, אני משיב כי אני מעריך זאת בחמישה-שישה חודשים.

עו"ד קוגן:
אני מבקש מבית ה משפט שיאפשר לי לשמש כידו הארוכה על מנת פקח שאכן השלמת הפרויקט והכספים וכל עסקה שתעשה במקרקעין.
מכתבים שהוציא עו"ד שחור לבנקים שנותנים משכנתאות הודיע להם חד משמעית, שכל הכספים שנגבים מהדיירים נכנסים לחשבון הליווי שבניהולו. אין חולק כי פנחס ברסלאו לקח את הכספים, לא הכניס אותם לחשבונו של עו"ד שחור.
אם עו"ד שחור מונה, הוא עו"ד של סיטי חי, בעלת זכות נטענת חוזית במחצית המקרקעין. אנחנו לא יודעים מה טיב הזכויות שלה.

יש חלקת קרקע שהיא גוש חלקה נפרד, שזה קרקע של פנחס ברסלואר בימים האחרונים מנסה בקדחנות למכור את הקרקע או לשעבדה, מבלי שאנו יודעים שבתמורה יש כדי לסייע.

אני אפנה לבנקים למשכנתאות בשם מרשי כדי לבחון האם הם יקבלו משכנתא מהבנקים. ככל שיתברר שיש מניעה כלשהי שקשורה בניהול החברה, אחזור ואפנה לבית המשפט.
אני מבקש שלמר ברסלואר לא תהיה נגיעה לפעילות החברה.

עו"ד שחור:
אני לא נעזר במר ברסלואר לניהול החברה. זו גם הסיבה שמונינו כנאמנים. נעשו דברים בניגוד לעמדתנו, טרם מינויינו כנאמנים.
אציין כי ניתנו משכנתאות בפרויקט, הועברו כל הכספים לחשבון הנאמנות ונרשמו הערות אזהרה. מלכתחילה בנינו זאת כך שהבנקים למשכנתנאות יסכימו ליתן משכנתאות. הכספים שקיבל מר ברסלואר מחוץ לידיעתנו ולא בשליטתנו, אין לנו כל שליטה על כך.

עו"ד קוגן:
כל מה שביקשתי זה לחקור את מעשיו של המנהל שלטענתי קיבל כספים לרשותו על חשבון רכישת הדירות ולא זקף אותן לזכות בעלי הדירות ועד היום לא דיווח על הדירות ברשויות מס שבח.

עו"ד שחור:
לשאלת בית המשפט האם יש לנו מספיק כספים כדי לפעול לפי סעיף 50. ג לחוק מס שבח, אני עונה בחיוב.

עו"ד ריחני:
לעניין האשמות שהוטחו במר ברסלואר, אני מפנה לתגובה. היו 16 דירות אשר ניתן היה למכור במנותק מהפרויקט.
אני מברך על הצעת בית המשפט, אך אני מבקש להסב תשומת ליבו לכך שישנה שותפה נוספת, סי.פי.חי פרופרטיס בע"מ שלא צורפה והיא צריכה לתת הסכמתה תוך 7 ימים. בבית המשפט היא היתה צד להסדר.
סיכמתי גם עם הנאמנים, שאנחנו מוכנים לתת שעבוד של נכס אחר של החברה. הנכס מהווה חלק מגוש 472 חלקה 144 הנכס מכונה בניין מספר 1 באשדוד. יש הערות אזהרה שנרשמו לטובת דיירים ספציפיים אך לא כל הדירות שם נמכרו. הנכס הזה רשום על שם החברה והוא לא קשור לפרוייקט הזה. הנסח צורף לתגובה לבקשה.

עו"ד שחור:
אני קיבלתי את הסכמתה של סי.פי.חי פרופרטיס בע"מ להסדר המוצע על ידי בית המשפט.

ב"כ הצדדים:
בשלב זה קיבלנו המלצת בית המשפט לפיה, ימונו עו"ד יוסף שחור ורו"ח יצחק שטלברג כנאמנים להשלמת בניית הפרויקט נשוא הבקשה.
סמכויות הנאמנים, כפי שאלה נקבעו בתיק אזרחי 23955-04-14 בבית המשפט המחוזי בירושלים.
כמו כן מוסכם בינינו כי ישועבד לטובת הנאמנים הנכס מהווה חלק מגוש 472 חלקה 144 הנכס מכונה בניין מספר 1 באשדוד וזאת להשלמת בניית הפרויקט, ככל שיתעורר הצורך בכך.
כמו כן מוסכם כי מר פנחס ברסלואר לא יפנה לדיירים ולא יבקש מהם תשלום על חשבון הדירות שנמכרו.
כמו כן מוסכם בינינו כי שמורה למבקשים הזכות לחזור בבקשה חוזרת לבית המשפט ככל שיעלה הצורך בכך.
מבקשים ליתן תוקף של החלטה להסדר דלעיל.

<#5#>
החלטה

ניתן בזה תוקף של החלטה להסדר שבין הצדדים.

הנאמנים יחתמו על התחייבות בסך של 300,000 ₪ ויגישו דו"ח כספי ודו"ח פעולות כל 60 יום, כאשר העתק הדו"ח יוגש במקביל גם לעו"ד קוגן ולכנ"ר, כמו גם לעו"ד ריחני.
<#6#>

ניתנה והודעה היום א' תמוז תשע"ד, 29/06/2014 במעמד הנוכחים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

הוקלד על ידי אילנית רוימי