הדפסה

שרם נ' רובינסקי

בפני
כב' השופט אריאל ואגו

המבקשת:

יפה שרם
ע"י ב"כ עו"ד איתי שרון

נגד

המשיב:

ויטלי רובינסקי
ע"י ב"כ עו"ד ליאון פישמן

החלטה

דין התביעה שלפני להיות מעוכבת ,לשם העברתה לבוררות, לפי ס' 5 א' של חוק הבוררות תשכ"ח- 1968.

המרצת הפתיחה, שהגישה המבקשת לבימ"ש השלום באשקלון הועברה, מטעמי סמכות עניינית, לבימ"ש זה. המשיב, לא היה מיוצג, לעת הדיון המקדמי שיוחד לשאלת הסמכות. לאחר שביהמ"ש הורה על העברת הדיון, ומשהוצפה שאלת קיום הסכם בוררות בין הצדדים, ביוזמתי (החלטה מ 25/11/13), וכאשר המשיב כבר נהנה מיצוג משפטי, הודיע בא-כוחו מיד, שמרשו עומד על קיום בוררות כמסלול בלעדי ומוסכם לליבון המחלוקות. יש לראות בכך קיום דרישת ס' 5 לחוק, לרבות ס.ק. (ב'). ב"כ המבקשת לא העלה טענה כלשהי ביחס לעיתוי ההודעה האמורה.

בהמרצת הפתיחה התבקש ליתן תוקף פס"ד להסכם ביטול שותפות, שנעשה בין הצדדים, לאחר שביום 31/10/12 נכרת ביניהם הסכם שותפות, אשר לפי הרישא להמ"פ- תוקפו, מלכתחילה, ועד כריתת הסכם הביטול הנטען, אינו שנוי במחלוקת ( לימים, ובהליך הנוכחי הוגש, ללא נטילת רשות, נוסח מתוקן, למעשה הפוך, וסותר לחלוטין,של ההמ"פ, אף ללא ציון העובדה שמדובר בתיקון כתב הטענות,ובו נטען כי יש להצהיר שהסכם השותפות "בטל מעיקרו". התנהלות תמוהה, שאלמלא העברת הסכסוך לבוררות, אפשר שהיתה מצדיק ה סילוק התביעה על הסף).
בהסכם כינון השותפות, סעיף 28, נאמר כי " באם לא יצליחו הצדדים להגיע להסכמה בכל עניין שהוא, ימונה ע"י הצדדים בורר מוסכם, אשר ידון בכל המחלוקות שתהיינה בין הצדדים". בהמשך, סעיף 29, נקבע ,כי בהיעדר יכולת להסכים על זהות הבורר, הוא ימונה ע"י יו"ר לשכת עוה"ד.

המחלוקות שנתגלעו בין הצדדים,ושהיקפן התברר כאשר המשיב התנגד, נחרצות, לאישור הסכם הביטול האמור, משתרעות על קשת טענות הדדיות, ואין ספק שהן טעונות ליבון והכרעה, ככל שהצדדים לא ישכילו להסדירם ישירות ביניהם.

המבקשת טוענת כי מאחר שבהסכם יסוד השותפות דובר על הקמת חברה משותפת, ועל חתימת הסכם חדש, במסגרת התהליך, שיחליף את ההסכם הקיים, הרי, משהדבר לא התממש,הסכם השותפות כלל לא השתכלל ולא נכנס לתוקף, לרבות סעיף הבוררות. אומר בקצרה- אין יסוד לטענה זו,ולו מהטעם הפשוט שנאמר מפו רשות ובסעיף מיוחד לכך ( סעיף 8) כי " עד לחתימת ההסכם להקמת החברה יחול הסכם זה ".
בהחלטת בימ"ש השלום מיום 28/10/13 כבר התייחסה לכך כב' השופטת סבין כהן, ובצדק רב נקבע שם כי " אי חתימתו של אותו הסכם נוסף אינה מפקיעה את ההסכם שהיה בתוקף בין הצדדים עד למועד חתימתו של ההסכם הנוסף,ולמעשה, עד לחתימתו של אותו הסכם התקיים הסכם השותפות שנחתם בין הצדדים ושהמשיב טוען לגביו כי הוא בתוקף". דברים נכוחים לחלוטין.

מכאן- שקיים הסכם שותפות תקף, וכל מחלוקת הנוגעת לשותפות, יש לבררה לפי מנגנון הבוררות שם. יוטעם, כי ההסכם המאוחר יותר, שבגדרו לכאורה "בוטלה" השותפות, ובו הצדדים הצהירו על היעדר תביעות הדדית, אף הוא- תוקפו ,נפקותו, ונסיבות עריכתו- שנויות במחלוקת רבתי בין הצדדים. ברי, שאין בקיומו של אותו מסמך להשליך על תוקפו של סעיף הבוררות המקורי.

לעת הגשת המרצת הפתיחה "המקורית", נראה שהמבקשת פעלה כראוי, לפי שבהסכם הביטול נכלל סעיף שלפיו הוסכם לפנות לביהמ"ש לשם מתן תוקף של פסק-דין לאמור בו. טעמי ההסכמה הנקודתית הזו לא התחוורו עדיין, אולם עצם הפניה, שאף נחזית להיות משותפת ומוסכמת,לצורך זה, לגיטימית. אולם, משהתברר, כבר בפני בימ"ש השלום, וביתר שאת, לאחר העברת ההליך לכאן, שלמשיב טענות כנגד תוקפו של הסכם הביטול, והוא גורס שהשותפות בעצם כלל לא פורקה, ושיש לו טענות רבות במישור הכספי, הסרוב ליישם מנגנון הבוררות- אינו מובן, ואינו במקום. מקל וחומר, לאחר שהתחוור שהמשיב מצידו עומד על החלת סעיף הבוררות וישומו, ואין הסכמה על המשך ההתדיינות בבימ"ש, ולאחר שחזית המחלוקת התבררה כרחבה ועמוקה, ושוב אין עסקינן בבקשה, לכאורה מוסכמת, להקניית תוקף להסכם "ביטול" השותפות.

על כן- הריני מורה על עיכוב ההליכים בתובענה זו ועל הפניית הצדדים לבוררות, עפ"י המנגנון המותווה בסעיפי הסכם יסוד השותפות שפורטו לעיל.

המבקשת תשלם הוצאות ושכ"ט של המשיב בסכום כולל של 3,500 ₪.

התיק יסגר ע"י המזכירות.

ניתנה היום, כ"ב טבת תשע"ד, 25 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.