הדפסה

שצ'רבטוב נ' מגדל חברה ליביטוח בע"מ

בפני
כב' השופט משה הולצמן

תובעים

ליבקו לורה שצ'רבטוב

נגד

נתבעים

מגדל חברה ליביטוח בע"מ

החלטה
לאור הסכמת הצדדים בעניין זהות המומחה אני מורה על ביטול מינויו של ד"ר משה שלמה.
התנצלותי בפני ד"ר משה שלמה על הטרחה שנגרמה לו, ככל שנגרמה.

אני ממנה את ד"ר סקולסקי מריו כמומחה רפואי מטעם ביהמ"ש בתחום רפואה תעסוקתית.
כתובתו- שלמה המלך 37, קניון קריית אונו. טל': 050-XXXX819, 054-XXXX919.
המומחה יקבע ממצאים לגבי כושרה התעסוקתי של התובע, ויכולתה לעבוד, בשים לב למצבה ולמידע שבפניו.
בכלל זה המומחה יחווה דעתו בשאלה האם עקב מחלה או תאונה נשלל מהתובעת בשיעור 75% לפחות לתקופה העולה על תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסת הביטוח הרלבנטית, הכושר לעבוד במקצוע שבו עבדה או לעסוק בעיסוק שבו עסק ה עד אותה מחלה או תאונה , ושבעקבותיהן נבצר ממנה לעסוק בעיסוק סביר אחר, המתאים לנ יסיונה, להשכלתה, ולהכשרתה.
בעלי הדין רשאים להעביר למומחה את המסמכים הרלבנטיים.
המומחה יציין בחוות דעתו אלו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.
שכר טרחתו של המומחה
שכרו הכולל של המומחה לצורך מתן חוות הדעת לא יעלה על 5,000 ₪, כולל מע"מ.
לאחר עיון בחומר הרפואי ובמסמכים שהוצגו, הצדדים יישאו בשכר המומחה בחלקים שווים, וזאת בשלב זה ועד למתן החלטה אחרת.
הצדדים ישלמו את שכר הטרחה ישירות למומחה, לפי חלקם היחסי , עד ליום 30.6.2015.
המומחה לא יוציא את חוות דעתו בטרם ישולם מלוא שכר טרחתו על ידי הצדדים.
הצדדים ימציאו לתיק אסמכתאות לגבי תשלום שכר טרחתו של המומחה עד ליום 10.7.2015.
קובע לתז"פ בעניין זה ביום 15.7.2015.
הצדדים יפנו למומחה מיוזמתם, וימציאו לו את המסמכים הרלבנטיים מטעמם עד ליום 30.6.2015.
המומחה מתבקש להמציא את חוות דעתו, בכפוף לאמור לעיל, עד ליום 1.8.2015.
שאלות הבהרה
הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.
מעקב ועיון
קובע תזכורת פנימית ליום 15.7.2015 לצורך הפקדת שכר טרחתו של המומחה.
קובע לתזכורת פנימית ליום 2.8.2015 לצורך מעקב אחר הגשת חוות דעת המומחה.

המזכירות תשלח את ההחלטה לד"ר שלמה משה, וכן למומחה שמונה, ולבעלי הדין, בדואר רשום בצירוף אישור מסירה.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ה, 31 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

משה הולצמן, שופט