הדפסה

שפירא נ' דאבליו איי. סי. (ישראל) בע"מ ואח'

בפני
כבוד ה שופט רחמים כהן
תובע
עוזי אהרון שפירא
ע"י ב"כ עו"ד רונן ברק

נגד

נתבעים
1.דאבליו איי.סי. (ישראל) בע"מ
2.וואק-אן-גו בע"מ
3.אורי ארצי
4.ארתור מאייר זומר
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל פפר ומיה כהנוב

החלטה

בקשה למתן חשבונות ותובענה כספית , שעניינן קשרים עסקיים בתחום מערכות לשימוש במתקנים ובתשתיות של חברות להפצת גז.

הדיון להלן הוא בסוגית מתן חשבונות. ליבת המחלוקת ביחס לסוגיה זו נוגעת להסכם, שנחתם ביום 30.8.2009 בין התובע, מר עוזי שפירא ( להלן – התובע או עוזי) לבין נתבעת 1 ( להלן – הנתבעת או WAC), שהחליף הסכם קודם ( להלן - ההסכם), באשר לנסיבות ביטול ההסכם ולנפקויות הביטול.

הנתבעת היא חברה המייצרת מערכות לאופטימיזציה לוגיסטית של הפצת גז מסוג גפ"מ (LPG) המיועדות להתקנה ולשימוש במתקנים ובתשתיות של חברות להפצת גז. נתבעת 2 , היא חברה אשר מניותיה מוחזקות במלואן על ידי הנתבעת ודרכה מבוצעת חלק מפעילותה העסקית של WAC. נתבע 3 , מר אורי ארצי ( להלן -  אורי), הוא מנכ"ל הנתבעת ומחזיק בכ-30% ממניותיה. נתבע 4 , מר ארתור מאייר זומר ( להלן -  ארתור), הוא דירקטור בנתבעות ומחזיק בכ-70% ממניות הנתבעת.

לכתחילה הוגשה התובענה לבית המשפט המחוזי. הנתבעים טענו, בין היתר, שכתב התביעה מצביע על כך, שאין זו אלא תובענה כספית המוסווית כבקשה למתן פסק דין הצהרתי וכי באשר לסעד הכספי לא שולמה האגרה הדרושה. התובע הטעים, שסכום התובענה הועמד על סך של 70,960 ₪ בלבד, שכן אין בידיו נתונים בדבר הכנסות הנתבעים מהן זכאי לעמלות ומכאן עתירתו למתן חשבונות. כבוד השופטת ש . אלמגור, בהחלטתה מיום 1.7.2012 קבעה, בין היתר, שאכיפת חוזה ומתן חשבונות הם לב ליבה של התובענה ואלה טומנים בחובם קביעות בנוגע להפרת החוזה ולתום הלב של הצדדים. עוד קבעה, כי מקום שלא ניתן לכמת את סכום התובענה במדויק על התובע לשום את תביעתו על יסוד הערכה משוערת ולפיה לנתב את התובענה לערכאה המוסמכת ולשלם את האגרה. התובע גילה דעתו, שסכום התביעה אינו עולה על שני מיליון וחצי ₪ ולכן הורתה על העברת הדיון לבית משפט השלום.
בדיון מיום 18.11.2012 התבקש התובע לכמת את סכום התובענה וכך אמנם עשה. בהמשך ולבקשתו, תוקן סכום התובענה לסך של 224,258 ₪, זאת תוך הותרת כתבי הטענות על מכונם.

הצדדים שטחו טענותיהם בהרחבה בכתבי הטענות. בעניין זה נתגלעו מחלוקות עובדתיות רבות ובהן זיקת הנתבעים 2- 4 לתובענה, מידת אחריותם, סוגיית ההוצאות בעין של התובע ועוד עניינים כאלה ואחרים, שעלו בכתבי הטענות ובין השיטין בדיונים. אף הסעדים שהתבקשו מגוונים. ככל שהדבר נוגע למתן חשבונות צוין בסעיף 66.5 לכתב התביעה, כי על הנתבעים למסור דוחות מפורטים, מלאים ומאומתים על ידי רואה חשבון בנוגע להכנסות, שהתקבלו מחברת הגז הפרטית הגדולה בברזיל ( להלן -  אולטרגז) ולקוחות נוספים וכן צפי מכירות לרבעון במשך תקופת הזכאות הנטענת בהתאם להסכם.

בדיון מיום 18.11.2012 ביקש ב"כ התובע שייקבע, שההסכם בוטל שלא כדין וכי התובע זכאי לקבל עמלות מכוחו. בנוסף, ביקש לקבל חשבונות, פירוט הסכמים ותשלומים מברזיל וכלשונו, "יש פה תביעה למתן חשבונות מחולקת לשני חלקים, חלק ראשון הוא קביעת זכותי לחשבונות... אני צריך שבית המשפט יקבע שההסכם תקף ואז אם לא ישלמו לו אצטרך לתבוע על כל סכום וסכום שלא ישלמו לי" (עמ' 6, 9 לפרוטוקול). התובע הטעים בסיכומיו , בין היתר, שבחינת אחריותם האישית של הנתבעים תתבקש " רק לאחר שיחשפו פרטי ההתקשרות בין הנתבעים לחברת ULTRAGAZ, נתונים שיש בהם כדי להשפיע על שאלת אחריותם האישית ו/או הרמת מסך" ( סעיף 61 לסיכומים).
באשר לחשבונות, אורי הדגיש בתצהירו, שאולטרגז שילמה לנתבעת בגין הפיילוט סך של 180,346 $ מתוכם שילמה לתובע 7% כמוסכם (סעיף 50). בשלהי תצהירו ציין, "כי למעלה משנה לאחר סיומה של תקופת הפיילוט ביום 3.11.2011, נכרת הסכם עסקי בין החברה לבין Ultragaz...". עוד נקב בסכומים שהתקבלו נכון לשנים 2011, 2012 ועד לחודש יולי שנת 2013 (סעיף 88 לתצהיר).

דיון 
תובע זכאי לקבל חשבונות מנתבע בהוכיחו קיומם של שני תנאים. ראשית, עליו להצביע על קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בינו לבין הנתבע המצדיקה מתן חשבונות. שנית, עליו להוכיח ולו לכאורה, שקמה לו זכות לתבוע כספים שלגביהם הוא מבקש לקבל חשבונות ( אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה 11) 319).

בעניין דנא, הצדדים התקשרו בהסכם שקבע את מסלול ההתקשרות. הצדדים חלוקים ביחס למהות ההסכם, אך אין מחלוקת אמיתית, שהסכם זה קושר ביניהם ומקים " מערכת יחסים" המצדיקה את בחינת התנאי השני והוא, זכות לכאורה ביחס לכספים לגביהם מבקש התובע חשבונות.

לשם בחינת התנאי השני יש להידרש למחלוקת המשפטית הנוגעת לשאלות בדבר מהות ההסכם, פרשנותו, תכליתו והאם בוטל כדין אם לאו.

נסיבות ההתקשרות בהסכם והרקע לו תוארו על ידי הצדדים בכתבי הטענות ובעדויות. ניתן לומר, שתכלית ההסכם להגדיר את " מלאכת" התובע, כמי שהפיץ את מוצרי הנתבעת, באופן שהצמיח או יצמיח לנתבעת חוזים עם חברות בדרום אמריקה, כשבגין כל התקשרות כזו נקבעה זכאותו לקבלת עמלות בשיעור ובתנאים כעולה מההסכם. ראו לעניין זה האמור בסעיף 1 להסכם:
The Agent, will, promote WAC to potential customers in an effort to identify and negotiate contracts for WAC's technology… Agent agrees to use its best efforts to initiate sales to the Prospects Agent shall be responsible for the presenting of WAC's sales materials to Prospects, preparing proposals to the Prospects and establishing and maintaining a collaboration with Prospects, further the Agent shall assist WAC in WAC's products definition and roadmap (The "Services")…

עוד נקבע בהסכם, שפעילות התובע שתוביל להתקשרות חוזית, במישרין או בעקיפין, בין הנתבעת לבין לקוח פוטנציאלי תזכה אותו בעמלה בת 7% מהתמורה שתתקבל מאותו לקוח כאמור בסעיף 2 להסכם:
In the event that WAC shall enter directly or indirectly into an agreement with a Prospect during the term of this Agreement for the sale, lease and/or any other transaction, of any of WAC products, WAC shall, pay a commission to the Agent in the amount of 7% (seven percent) of the gross payments (before tax excluding VAT) and/or money worth and/or benefit actually received by WAC from the prospects in consideration for such product; (the "Commission")…
 
לטענת הנתבעים, עקב הפרות יסודיות של ההסכם הודיעו על ביטולו. הודעה כאמור אפשרית מכוח סעיף 10 להסכם, המורה כך:
This agreement may be terminated at any time and without cause by either party upon thirty (30) days written notice to the non-terminating party.

השלכות ביטול ההסכם מנויות בסעיף 11 להסכם, הקובע כך:
Termination – in case of termination of this Agreement, WAC shall pay the following Commission to the Agent: For any agreement made directly or indirectly between WAC and ULTRAGAS during 5 (five) years from date of termination, provided however Agent reasonably active involved with promoting WAC's products vis-à-vis Ultragas for the duration of the "pilot" period and 6 months after (Company termination for this term will not override). For other Prospects (i) in the event of termination of this Agreement prior to an actual sale with a Agent Prospect then WAC shall pay to the Agent a Commission in respect of any sales to such Agent Prospect, made during one (1) year from the date of termination of this Agreement provided however that the agreement have been sigh signed not later than 8 months thereafter; (ii) in the event of termination of this Agreement after WAC has already entered into an agreement with a Prospect then WAC shall pay to Agent a Commission in respect of any sales which has already made to such Agent Prospect. In addition WAC will pay to the agent a full commission for any sale which will be made to this agent prospect during two (2) years from time of termination. In addition WAC will pay to the agent 50% commission (of the agreed commission) for any sale which will be made to this prospect during the third year from time of termination. Notwithstanding the above in this Section 11, in the event that Agent breaches the provisions of Section 5, 8 or 12 to this Agreement, and in the event that either party terminates this Agreement as a result of such breach, WAC shall have no obligation to pay any commission or other liabilities or expenses (ההדגשות הוספו).

לטענת התובע, לא די שההסכם בוטל שלא כדין ובחוסר תום לב, אלא שסעיף 11 בו קובע ברורות, שעל הנתבעים להמשיך ולשלם לו במשך 5 שנים ממועד סיום ההסכם עמלה בת 7% בגין הקשר העסקי עם אולטרגז. לשם כך דרושים לו החשבונות המבוקשים, בשלב ראשון.

לטענת הנתבעים, ההסכם עם התובע בוטל כדין, זאת משום שהתובע הפר אותו במעשיו ובמחדליו. משכך, אין התובע זכאי לעמלות הנתבעות מכוח ההסכם שבוטל וכפועל יוצא אינו זכאי לחשבונות. טענותיהם נשענות על שלושה אדנים:
ראשית, התובע לא היה מעורב בתקופת הפיילוט ולאחריה בניגוד למוסכם ובאופן השולל את זכאותו לעמלה כעולה מסעיף 11 הקובע כך: "…provided however Agent reasonably active involved with promoting WAC's products vis-à-vis Ultragas for the duration of the .""pilot" period and 6 months after
שנית, בשל הפרת סעיף 8 להסכם, המהווה תניית אי תחרות, נשללת זכאות התובע לעמלות, נוכח האמור בסיפא סעיף 11 להסכם.
לבסוף, לטענת הנתבעים, התובע הפר את חובה האמון שלו כלפי הנתבעת וחובותיו כ"סוכן". מדובר בהפרה יסודית של ההסכם שיש בה כדי לשלול ממנו עמלות.

מכתב ביטול ההסכם מיום 29.12.2010 ( להלן – מכתב הביטול) מתייחס לטענות הנתבעים ומונה את ההפרות הנטענות. הביטול נעשה בשל כל אחת מההפרות המפורטות בו ומהצטברותן (סעיף 75 לסיכומי הנתבעים ). בתמצית עולה ממכתב הביטול , שהתובע חבר לאיש הקשר ובכך ניסה לאיים על הנתבעת, לפגוע בה ו"לעשות לביתו"; נמנע מלמלא את חובותיו על פי ההסכם ולתרום להצלחת הפיילוט; תחת מילוי חובותיו הפר הפרה יסודית את ההסכם.
מכתב הביטול אמנם "מודיע" על ביטול ההסכם ועל שלילת זכאות התובע לעמלות, אך לצד זאת עולה ממנו מוכנות לשלם לתובע כמפורט בו:
… In retrospect we have learned that you signed the Agent Agreement not in good faith: … As you told us you have teamed up with the contact person we gave you within UltraGas Brazil (the "Contact"), and had agreement between yourself and him. This was clearly not agreed to by us, You have manipulated all sides to leverage this connection in order to try threat the company … Since the pilot was signed with UltraGas Brazil you… had no contribution whatsoever with the pilot's success. Basically, since March – April of this year you have not fulfilled your part of the Agent Agreement … During the entire pilot period (6-7 month) you traveled only once, at the end of July 2010, to Brazil and Chile. This is not reasonable activity of an agent… Not only have you stopped providing the Services as required under the Agent Agreement but instead you have taken action to try and interfere and harm the Company business… it was clear that you were trying to take advantage of the delicate situation with UltraGas Brazil to try and benefit yourself… your attempt to induce him to act against the Company together with the threats made by you are fundamental breach of the undertakings taken by you in the Agent Agreement … To summarize the above you have been acting in bad faith, have not been providing the services expected from you according to the agreement, you have breached the Agent Agreement and from the outset have been trying to improve your position contrary to the Agent Agreement, and threatened to harm the Company in case we will not comply with your demands. Accordingly, please be advised that the Company has decided to terminate the Agent Agreement. As the termination is due to the fundamental breach of the Agent Agreement the Agent Agreement is being terminated with immediate notice… Despite the fact that in accordance with the terms of the Agent Agreement due to your actions you are not entitled to a commission… we would like to terminate our relationship amicably. Accordingly we agree to pay to you now a commission in respect of the pilot phase with UltraGas Brazil plus expenses…" (ההדגשות הוספו).

לשם השלמת התמונה וכפי שהוזכר, הנתבעים אכן שילמו לתובע את העמלות שנגזרו מהסכומים שהועברו לנתבעת מאולטרגז בשלב הפיילוט בסך של כ- 53,876 ₪ ( בניכוי 5% מס במקור) ואף היו נכונים לשלם את הוצאותיו, חרף המחלוקת בדבר גובהן והעדר תימוכין להן כנטען על ידם ( ראו סעיפים 85, 88 לתצהיר אורי, סעיפים 85- 90 לסיכומי הנתבעים).

לטענת התובע, מדובר בהסכם עמלות במודל " מותנה הצלחה" לפיו, הנתבעת אינה מסתכנת או משקיעה כספים והתובע אמור לקבל עמלה רק מתוך ההכנסות שיתקבלו אם וכאשר יצליח לקשור עסקאות עם לקוחות שזהותם תאושר מראש ובכתב על ידי הנתבעת ותנאי ההתקשרות עמם יהיו מקובלים עליה. לטענתו, ביטול הסכם מסוג זה ייבחן לאור דרישת תום הלב המוגברת תוך התחשבות בציפייה לגיטימית של צד לזכות בתמורה מותנית הצלחה. הנתבעים שוללים מכל וכל את הפרשנות שמעניק התובע להסכם ולטענתם מדובר בהסכם " סוכנות", במסגרתו פעל התובע " כסוכן" של הנתבעת ומתוקף כך חלות עליו חובות אמון שונות אותן הפר ואשר הצדיקו ביטולו.

בעת מתן פרשנות להסכם, לא ניתן להתעלם מהעובדות המובהקות ולפיהן, ההסכם הוכתר בכותרת הבאה: ""Agent Agreement דהיינו, " הסכם סוכן" וכפי שציינו הנתבעים נכונה, בהסכם מופיעה אינספור פעמים המילה " סוכן" (כ-50 פעמים). עו"ד שאול בצר ( להלן – עו"ד בצר) שהיה מעורב בניסוח ההסכם מטעם התובע העיד, שלא ייחס משמעות ממשית לכותרת ההסכם שהובא על ידי אורי: " לא היה שום תוכן או לא נכנס שום דבר משמעותי לתוך המושג סוכן... סוכן כמו שהם דיברו במו'מ, לא היה לזה שום משמעות, לא מבחינת זמן שהוא היה צריך להיות שם, מבחינת תדירות הטיסות שלו, מבחינת מערך העובדים שהוא יצטרך להקים שם..." ( עמ' 13 לפרוטוקול). כאשר עו"ד בצר מעומת עם העובדה, שהוא עצמו עשה שימוש במונח " סוכן" בחלופת דוא"ל ובטיוטות ( נספח 1 לתצהירו), לא שינה את עמדתו, " סוכן אין לזה משמעות, אפשר היה לקרוא לזה הונולולו..." עוד הוסיף, " זה הסכם שהוא בעיקרו עמלות, מותנה בתוצאה בוודאי" (עמ' 14 לפרוטוקול).

לא ניתן להתעלם לחלוטין מכותרת ההסכם הקובעת שמדובר " בהסכם סוכנות" אף לא מלשונו הנוקבת בהיות התובע " סוכן". נעשה שימוש משמעותי במינוח " סוכן" בעת שהתובע היה מיוצג על ידי עורך דין בזמן ניהול המשא ומתן על נוסחו של אותו הסכם. די בדברים האמורים כדי לדחות את טענת התובע ולפיה, יש לבחון את ביטול ההסכם בהתאם לדרישת תום הלב המוגברת. לזאת יש להוסיף את לשון סעיף 10 להסכם שהנה בהירה ונהירה ומכוחה ניתן לבטל את ההסכם "At any time and without cause by either party" בהתראה של 30 ימים לצד השני.

עם זאת, יש לעמוד על המשמעויות הנובעות מלשון ההסכם ביחס לחובות התובע ולשאלה, האם הפר חובותיו כנטען אם לאו. הנתבעים תולים יהבם בהיות התובע סוכן של הנתבעת וככזה לטענתם, הפר את חובותיו באופן ששולל את זכותו לעמלות. בעניין זה מפנים בסיכומיהם לחוק חוזה סוכנות ( סוכן מסחרי וספק), תשע"ב-2012 ומציינים, כי אמנם " אינו חל על ענייננו" אך " ניתן בהחלט ללמוד ממנו מהו הדין הרצוי" (סעיף 65 לסיכומי הנתבעים). אף אם תתקבל טענתם, בחינת ההסכם באספקלריה של כלל הראיות מלמדת, שטענתם בדבר הפרות לא הוכחה כדבעי, הן ביחס לטענות הכלליות לגבי חובותיו הנובעות ממהות ההסכם והן ביחס לטענות הפרטניות בהתאם לסעיפי ההסכם.

אין מחלוקת, שלפחות בחודשים אוגוסט, ספטמבר 2009 ועד לחתימת הפיילוט באפריל 2010 (עדות התובע, עמ' 21 לפרוטוקול). "עוזי עזר ותרם, בחלק מסוים והיינו צוות מצויין" (ראו לעניין זה עדות אורי, עמ' 40 לפרוטוקול). לטענת הנתבעים, עוזי הפסיק לגלות מעורבות פעילה בתקופת הפיילוט ולאחריה, זאת כנדרש ממנו בהתאם לסעיף 11 להסכם: Agent reasonably active involved. בעוד שדווקא נדרשה ממנו מעורבות " רבה ואינטנסיבית מאוד, למשך חודשים רבים, ולכן מצדיקה – ככל שתתקיים במלואה – עמלה כה נדיבה" (סעיף 8 לסיכומי הנתבעים). לדידם, תניית המעורבות היתה " מהותית וחשובה" בפרט בשלב הפיילוט ( ראו סעיפים 32 – 34, 44, 46 לתצהיר אורי, סעיפים 9, 18, 22 - 24 לסיכומי הנתבעים).

אלא מאי, שלשון ההסכם, הגם שמציינת את חלקו של התובע, אינה פורטת לפרטים את נושא המעורבות האקטיבית וכאשר ביטויי מידת המעורבות שנויים במחלוקת עולה קושי ממשי להתבסס על טענת הנתבעים.

יתר על כן, הטענה אינה מתיישבת בהכרח עם הראיות שכן התנהלות הצדדים עשויה ללמד, שהתובע גילה מעורבות כזו או אחרת ובעניין זה הפנה לשיחות טלפון, להודעות ולחלופת דוא"ל, שעשויים להצביע על " פועלו ותרומתו ליצירת קשר עם הלקוח והצלחת הפיילוט " (סעיף 12 לסיכומיו). בחקירתו הנגדית נדרש התובע למידת מעורבותו בפגישות באתר ותרומתו החל מחודש זה ואילך. בהמשך עומת עם העובדה, שבין אפריל לבין אוקטובר, המועד בו הסתיים הפיילוט, שהה פעם אחת בברזיל וכן עם לוח טיסותיו ( נ/8) ומכך שעולה, שהיה בקורס הדרכות באל על באפריל 2010 ( עמ' 28 לפרוטוקול, סעיף 17 לסיכומי הנתבעים). לתובע גרסה סדורה לגבי חלקו בפיילוט, שלא הצדיק בהכרח הגעה למקום ( עמ' 23, 24 לפרוטוקול). באשר לנוכחות התובע בברזיל ציין עו"ד בצר בתצהירו, כי " לשני הצדדים היה ברור שעוזי יבקר בברזיל מדי פעם, מבלי שעוזי יהיה מחויב לתדירות מסוימת, ואורי לא ציפה שעוזי יהיה נוכח שם אישית באופן קבוע, אלא יוכל להיעזר באנשים מטעמו לביצוע השירותים עליהם דובר בחוזה" ( ס' 16 לתצהיר והשוו עדותו בעמ' 15 לפרוטוקול). זאת ועוד, בפרק " המבוא" לסיכומיו מטעים, ש"מאות המיילים ועשרות הודעות ה-SMS שצורפו... תומכים בגרסתו של התובע...". אמנם, בהקשר זה יש לתת את הדעת לטענת הנתבעים לפיה, חלק מהתכתובת ומהתנהלות התובע נעשו לאחר שכבר התגלעו סכסוכים ולכן יתכן שאין בהן ממש.
כך מבקשים לשלול את טענת התובע לפיה, היה נכון לסייע כל אימת שנדרש תוך שהוא מסתמך על דוא"ל שבו ביקש להתלוות לאורי לברזיל "... אולם אורי דחה את הצעתו ודרש ממנו לנתק כל קשר עם אנשי הלקוח" ( סעיף 16 לסיכומי התובע). הנתבעים מבהירים, שמדובר במועד מאוחר (6.12.2010) או אז יחסיהם עלו על שרטון ולכן יש להתייחס בביטול לדוא"ל ששלח עוזי ( ת/6) ביום 7.12.2010 שבו כתב, בין היתר, שסבור היה שהמחלוקות הותרו והוסיף: "… Meanwhile, just to make it clear: you know that I am, and always was totally loyal and committed to my obligation under our contract, it's your which need to be cleared" (ראו עדות אורי, עמ' 88, 89 לפרוטוקול). כך גם באשר ל-ת/4, התכתבות SMS לאחר נסיעת התובע לצ'ילה. טענת הנתבעים, שמדובר במצג למעורבות פיקטיבית ומיותרת של עוזי ( ראו לעניין זה סעיף 10 למכתב הביטול: "Your one visit to Brazil and Chile in October 2010, for which no prior work was done, was for the sole purpose to pretend you were showing some involvement…" וכן עדות אורי, עמ' 81, 82 לפרוטוקול).
לצד זאת הוצגו מסמכים אחרים מהם עולה מעורבות התובע במועדים מוקדמים לזה. כך חלופת הדוא"ל, שהוצגה לאורי בחקירתו הנגדית מיום 27.7.2010 (ת/1), חרף היותה חלק מ"שרשרת התכתבויות", עשויה להצביע, שהתובע הביע עמדתו ביחס להתנהלות עסקית .

אורי היה נחרץ בעדותו וציין, שהתובע היה מכותב לדוא"ל משום שרצה להותירו בעניינים כלשונו. על פי עדותו אמנם התייעץ עם עוזי בתקופת הפיילוט אך לא יותר מחמש פעמים, לדבריו. בכל מקרה, "העזרה של עוזי במהלך הפיילוט, אני אגיד את זה באופן הברור ביותר... אפס ולא יותר" ( עמ' 46 לפרוטוקול). אורי נדרש בעדותו להפנות לחלופת דוא"ל שמאששת את הטענה לפיה עוזי הפר את מחויבותו והשיב כך: "למיטב זכרוני, למיטב זכרוני אין פה מיילים כאלה, אבל בהקשר הזה יש לציין שההתכתבויות בין עוזי לביני היו מבוססות על אס אם אסים, עוזי, בנושאי האי מיילים היה מאוד חלש... והרבה מהמיילים אליו לא הגיעו... ההתכתבות איתו במיילים לא היתה טובה..." ( עמ' 42 לפרוטוקול). בהמשך נשאל ישירות כך:
ש. האם באיזשהו מקום כתבת לעוזי, או יש לך איזושהי אסמכתא שאתה מודיע לעוזי שאם הוא לא יחזור ויקיים את המחויבות שלו אתה תבטל את ההסכם איתו?
ת. התשובה היא לא. התשובה היא לא (עמ' 43 לפרוטוקול).

כך או אחרת, לשון ההסכם אינה מפרשת די הצורך את אותה מעורבות פעילה נדרשת ובכך דווקא חותרת תחת טענת הנתבעים לפיה, דובר בתניה " מהותית וחשובה" ובהתקיים מחלוקת עובדתית בין הצדדים באשר לשיעור המעורבות של התובע – לא ניתן להיעתר לטענת הנתבעים בעניין.

עוד טענו הנתבעים, שלא די שהתובע לא היווה גורם יעיל בעסקה אלא שהוא סחט, איים ועשה כל שלאל ידו כדי לקדם את ענייניו האישיים. לטענת הנתבעים, הדברים לא היו בגדר איום ערטילאי: התובע שידע, כי הוא מחוייב על פי ההסכם שלא להתחרות בנתבעת, כעולה מסעיף 8 להסכם, הצביע על קשריו ההדוקים עם איש הקשר "ולפיכך הוא יכול לעקוף את תניית אי התחרות בכך שאיש הקשר הוא זה שיהא בתחרות עם החברה באופן פורמלי" ( ההדגשה במקור, סעיף 34 לסיכומי הנתבעים המפנה לסעיפים 51- 60 לתצהיר אורי). הנתבעים קושרים את " מסכת האיומים וניסיונות סחיטת החברה ע'י התובע" (סעיף 28 לסיכומיהם) בדרישת התובע לבלעדיות לשם הגדלת חלקו, הגם שאורי בעדותו מציין, שדובר בשילוב של גורמים ( עמ' 41 לפרוטוקול). הצדדים מסכימים, שעוזי ביקש בלעדיות מהשלב הראשון של ההתקשרות ועוד במהלך המשא ומתן ( עדות אורי, עמ' 57, 59 לפרוטוקול, עדות עו"ד בצר, עמ' 17 לפרוטוקול ועדות התובע, עמ' 26 לפרוטוקול). אלא שלטענת אורי חבירת התובע לאיש הקשר בבקשת הבלעדיות היא שהחלה את מסכת האיומים: "יותר מאוחר שהם באו אלי ודרשו את זה ממני יחד עם מאוריציו, הבנתי שאני תחת מנוף סחיטה אדיר" ( עמ' 61 לפרוטוקול). לטענתו, "הסחטנות התחילה ב-5 לאוגוסט... בפגישה משולשת של עוזי מאוריציו... ושלי בסן פאולו. שם התחילה מסכת הסחטנות" ( עמ' 47, 68 לפרוטוקול; להלן – הפגישה המשולשת).

התובע מצדו, לא הכחיש את דבר העובדה, שבפגישה המשולשת דיבר על רצונו בבלעדיות למוצרי החברה ביתר מדינות דרום אמריקה. לטענתו, רקם קשרים טובים עם איש הקשר והציע לו לשתף פעולה בהשגת עסקאות נוספות לנתבעת בתמורה לכך שיחלוק עמו את העמלה ( סעיף 28 לסיכומי התובע). וכך ציין התובע בעדותו, "הצעתי לו שהוא ואני נתחלק בעמלות שאורי נותן לי, הצעתי לו 3.5% בתנאי שהוא מפנה אותי ללקוחות כמו גסקו... השילוב הזה היה מעולה, עד כדי זה שאני נותן לו 50% מהעמלות שלי מאורי... אנחנו שנינו מקדמים רק את מוצרי וואק" ( עמ' 25 לפרוטוקול). לטענת התובע, ההצעה קיבלה את ברכתם של אורי וארתור הגם שאין לו על כך תיעוד בכתב. לשם גיבוש הרעיון נוסח מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם איש הקשר ( נ/1 וראו סעיף 18 לתצהיר עו"ד בצר). בחקירה הנגדית העיד עו"ד בצר בעניין, "במפורש עוזי אמר לי, אני עם וואק, האינטרס שלי דבר ראשון זה וואק, אני יש לי הסכם טוב עם אורי, הסכם עמלות טוב, שאני רוצה שוואק ירוויחו כמה שיותר כסף... והיה ברור שהם שומרים שניהם על ניקיון כפיים..." ( עמ' 17 לפרוטוקול).

הנתבעים מתייחסים לנ/1 כאל מסמך, שמעיד אף הוא על פעילות התובע לקידום האינטרסים הפרטיים שלו בניגוד לטובת הנתבעת " מאחורי גבה" (סעיף 52 לסיכומי הנתבעים) ותוך הפרה מהותית של סעיף 8 להסכם, בניסיון להקים עם איש הקשר " תאגיד חדש ונפרד, המתחרה בחברה למעשה" (סעיף 54 לסיכומים). חרף קביעות אלה לא ניתן שלא להתייחס לעדות אורי בעניין: "עוזי גם אמר לי שהוא עובד על חוזה עם מאוריציו, אבל מה שהוא אמר לי, ולכן אני גם לא התנגדתי לזה, מה שהוא אמר לי שהחוזה עם מאוריציו הולך להיות בכפוף לחוזה שיש לנו איתו..." ( עמ' 48 לפרוטוקול). במקום אחר הדגיש, שרעיון חלוקת העמלות בין התובע לבין איש הקשר הוא " רעיון בסדר ולכן בזמנו לא התנגדתי לו" (עמ' 50 לפרוטוקול) אלא שלטענתו, בפגישה המשולשת, התוודע בדיעבד לרעיון שעמד מאחורי הדברים ( עמ' 51 לפרוטוקול) כשקודם לכן הוטעה לחשוב, שמדובר בהסכמה תמימה ( סעיף 59 לסיכומי הנתבעים). בהקשר זה נשאל כך:
ש. למודל הזה שעוזי תיאר לך ואתה הבנת לא התנגדת.
ת. נכון...
ש. אתה ביקשת לראות את הטיוטה של ההסכם?
ת. לא כי לא ידעתי שיש טיוטה של הסכם.
ש. כשעוזי אומר למישהו " אני עושה הסכם עם מאוריציו", מה חשבת שיוולד לך?...
ת. להגיד לך משהו? בדיעבד? אתה צודק, טעיתי (עמ' 48, 49 לפרוטוקול).

התנהלות התובע כמתואר וכן חבירתו לאיש הקשר והאיום, ש"יפנו למתחרים ויטרפדו את עסקת אולטראגז" היוותה לטענת הנתבעים הפרה יסודית וחמורה ( סעיף 46 לסיכומי הנתבעים). זאת נוכח חשיבות איש הקשר, כפי שמצביעים עליה הנתבעים ( עדות אורי, עמ' 55 לפרוטוקול). עם זאת, משנשאל אורי האם איש הקשר אמנם פעל באופן שעלול היה לסכן את העסקה עם אולטרגז השיב, "לא שידוע לי עליו... לא מעשה אקטיבי שידוע לי עליו. יחד עם זה... כתוצאה מהפעלת הלחץ ומהתמרונים שעוזי עשה... מאוריציו בתקופה הקריטית ביותר לפיילוט עשה סוג של חרם עלינו ועל החברה... עם הניסיון לקבל את הבלעדיות ודבר שמאוד סיכן את הצלחת הפיילוט באותה תקופה... עד כמה זה סיכן, מה הוא עשה בפועל? אני לא יודע" (עמ' 52 לפרוטוקול).

יוזכר, שבחקירתו הנגדית נסוג אורי מהאמור בסעיף 65 לתצהירו: "בחודש נובמבר 2010 , הבהיר לי איש הקשר בפגישה שנערכה בינינו... כי הוא מבין שעוזי תמרן אותו כפי שתמרן אותנו" (עמ' 53, 54 לפרוטוקול). בהמשך לכך נשאל, מדוע לא ביקשו מאיש הקשר לבוא ולהעיד, שהרי " העדות שלו קריטית, כיוון שאם באמת עוזי תמרן אותו... באמת יכול להיות שזה מדובר באיזושהי הפרה של חובת אמון...". והשיב כך: "אני התשובה שלי לדבר הזה, קודם כל זה עניין משפטי שאני חושב שיש פה עניינים משפטיים, זה הייעוץ שגם אני קיבלתי מבחינה משפטית... מאוריציו עד היום הוא קשר מאוד מאוד חשוב שלנו בחברת אולטרה גז... מה יותר חשוב... כל הדברים האלה על המאזניים... מה יותר חשוב לי? לנצח במשפט או להפסיד את אולטרה גז?" ( עמ' 55 לפרוטוקול והשוו סעיף 94 לסיכומיהם ).
בהקשר זה, לטענת התובע, העובדה שאורי, על פי עדותו, שיתף "הרבה מאוד אנשים", בזמן אמת, בניסיונות הסחיטה הנטענים ( עמ' 78 לפרוטוקול) ולא העידם אינה נזקפת לזכות הנתבעים:
ש. אתה מבין שכרגע אתה נמצא במצב שיש גרסה בעל פה שלך ושל השותף שלך ששניהם בעלי דין מול גרסה מול עוזי... למה לא הבאת אף אחד מהאנשים האלה לעדות לתמוך בטענה שלך?
העד, מר ארצי: אני בוא אני אגיד לך ככה, אני, הדברים האלה שאמרתי לך הצגתי בפני עורכי הדין שלי , כולל, כולל אהה, האנשים האלה והאלה והאלה. וזה היה שיקול דעת... שיקול דעת שלך עורכי הדין שלי מה לשים בתצהירים ומה לא (עמ' 78, 79 לפרוטוקול).

זה המקום להתייחס לעניין נוסף המעמיד בספק את הטענות בדבר איומים. ת/3 הוא דוא"ל שכתב אורי לשותפו ארתור בסמוך לאותה פגישה משולשת (5.8.2010). בשלהי ת/3 מציין אורי כך:
I had a discussions yesterday with Uzi and Mauricio who give a lot of pressure on us giving them exclusivity at list in Latin America, I'm not too positive about it since I would like to give them on whatever they bring and not on what other agent in potential can bring, they claim for investment on us in these early stage and later other will benefit from these fruits, however the matter of fact that Uzi haven't been in South America for the last 4 months and haven't helped us as I think he had to do according to our agreement with Ultra and also with his other lead GASCO. What do you think? Uri" (ההדגשות הוספו).

בחקירתו הנגדית נדרש אורי לת/3:
ש. יש לך שותף 70 אחוז בחברה, אתה מיד מדווח לו על זה. מיד דיווחת לו.
ת. נכון.
ש. זה משהו חמור נכון?
ת. נכון...
ש. הדיווח שבו אתה כזה נסער, קרה כאן שבר, החבר הטוב שלך 30 שנה מאיים עליך תראה לי איפה אתה כותב... לשותף שלך שיש פה איומים....
העד, מר ארצי: ... אני מכיר טוב את המייל הזה. התשובה שלי היא כזאת, אני בשלב הזה, אהה, העדפתי, א' קיוויתי שאולי אני נסער לשווא והדברים יתפוגגו. אחד. מאד מאד קוויתי. אוקיי? דבר שני, יש פה סוג של פשלה שלי, ששמו לי מלכודת כזאת גדולה, ולא חשבתי שנכון בשלב הזה לערב את ארתור בעומק האמוציות שלי... לא דיווחתי לו שאני מרגיש שאנחנו תחת סחיטה ( עמ' 65, 66 לפרוטוקול, ההדגשות הוספו).

בחלוף הזמן ועד למכתב הביטול נערכו מספר פגישות וכן התכתבויות בין עוזי לבין אורי ולבין ארתור. הצדדים נדרשו לכך בתצהירים ובעדויות. בעוד שהנתבעים הצביעו על המשך מסכת איומים בניסיון לחלץ בלעדיות. התובע הפנה להתנהלות הצדדים ובפרט לזו של ארתור, השותף של אורי, ככזו שהצביעה על יישור ההדורים. כך ביחס לפגישה בבית קפה מיום 7.10.2010 ( עדות אורי עמ' 75, 80 לפרוטוקול), ההודעה לאורי " תהיה רגוע" לפני הפגישה בביתו של ארתור מיום 27.10.2010 ( עדות התובע, עמ' 29 לפרוטוקול, עדות אורי, עמ' 76 לפרוטוקול) וכן לגבי מה שהתרחש בפגישה עצמה ולאחריה ( בעניין זה ראו עדות ארתור עמ' 102 לפרוטוקול). כך אף ביחס לדוא"ל מיום 17.11.2010 (ת/5) ששולח ארתור לעוזי, בו מציין, שחשב על שיחת טלפון שניהלו יום קודם לכן וסבור, שיש בדברים שנאמרו משום הפרה של רוח ההסכם: "The spirit of the contact is breached". עוזי משיב בין היתר כי, "On my part I am and always was, in full adherence with the contract" וארתור מציין בתגובה כך, We are very happy that you decided to adhere to our contract"

לטענת התובע, הדוא"ל הותיר את הרושם שההדורים בינו לבין הנתבעים יושרו ( סעיף 24 לסיכומי התובע). עוזי וארתור נדרשים בחקירתם הנגדית לפשר הדוא"ל ממנו משתמע, כי התובע " דבק" בהסכם. לטענת אורי דובר ב"שפה דיפלומטית" של ארתור (עמ' 86 לפרוטוקול) ואילו מעדות ארתור משתמע שכוונתו היתה שונה בתכלית ורק בשל האנגלית הקלוקלת המשפט נכתב בשונה מכוונתו: "No. We would be, we would be very happy if you adhere to the contract. Sorry that I said "we are very happy", I meant "would be very happy if you would". Sorry my English is perhaps not as perfect as yours" (עמ' 103 לפרוטוקול). בהמשך, ארתור מבקש, שהמשפט ייקרא בקונטקסט שלו ולבסוף מציין, "I have no discussion with you about it" ( שם).

זאת ועוד, אורי ציין, שלכתחילה בפגישה המשולשת לא היתה זו " סחיטה במילים" אלא, שעצם הכנסתו של מאורציו למשוואה הוא איום ( עמ' 64 לפרוטוקול). מאוחר יותר האיומים הפכו למפורשים לטענתו ( עמ' 68 לפרוטוקול). הנתבעים מתייחסים לנושא האיומים כך: "פגישה זו מחודש אוגוסט 2010, החלה מסכת ארוכה של איומים וסחיטה. ויודגש: ברור שמי שמאיים, לא משאיר הוכחות לכך ולא כותב זאת במסמכים, כי אם פועל בזהירות, בעל פה, במתק שפתיים, ומשתדל לא להשאיר עקבות " (סעיף 32 לסיכומי הנתבעים).
עם זאת ובאופן שאינו מתיישב בהכרח עם האמור בסיכומים , מציין אורי בתצהירו , כי "במהלך הכנס פנינו ארתור ואני לאיש הקשר, אך הלה נמנע מלשוחח עימנו ופשוט התעלם מאיתנו... בכל אותו זמן, קיבלתי מסרונים סלולאריים מעוזי, על כך שאיש הקשר שוקל לפנות למתחרים שלנו..." (סעיף 64 לתצהיר אורי).
בחקירתו הנגדית התבקשה התייחסותו לאותם מסרונים סלולאריים שעשויים להוות ראייה תומכת לטענת האיומים:
ש. אתה כותב בסעיף 64 שקיבלת אותו זמן מסרונים מסלולארי מעוזי על כך שאיש הקשר שוקל לפנות למתחרים שלנו על מנת שיציעו את מוצריהם לאולטרה גז. זה איום מאוד חמור. תראה לי בבקשה את המסרון הסלולארי הזה שקיבלת.
ת. המסרונים הסלולאריים שלי, ביני ובין עוזי היו הרבה מאוד מסרונים סלולאריים. המסרונים הסלולאריים שלי נמחקו אחרי שלושה חודשים... אני לא העלתי בדעתי שאנחנו הולכים למשפט, אני לא דאגתי לשמור אותם... (עמ' 69, 70 לפרוטוקול).

בנסיבות אלה יש לקבוע, שטענות הנתבעים אינן מבוססות דיין ולא הוכחו במידה הנדרשת.

לאור האמור במקובץ, התובע עמד בתנאי השני הנדרש בבקשה למתן חשבונות והצביע על זכות לכאורה לתבוע את הכספים לגביהם הוא מבקש לקבל חשבונות .

לפיכך ובשלב זה, ומבלי לקבוע מסמרות לגבי התובענה גופה, יש להורות על מתן חשבונות כפי שביקש התובע . בשים לב לכך, שחלק מהנתונים ניתנו זה מכבר על ידי הנתבעים ( סעיפים 88, 90 לתצהיר אורי) אם כי התמונה המלאה לא נפרשה בפני התובע.

הנתונים והחשבונות המבוקשים לגבי חברת אולטרגז (סעיף 66.5 לכתב התביעה וסעיף 61 לסיכומי התובע), מאומתים על ידי רואה החשבון של החברה, ימסרו לב"כ התובע, עד ליום 11.1.2016.

הנתבעים ישלמו לתובע הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 35,000 ₪, עד ליום 11.12.2015, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין, עד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ‏11 נובמבר, 2015, ‏כ"ט חשון, תשע"ו, בהעדר הצדדים.