הדפסה

שלי שיווק פירות וירקות בע"מ נ' כתאנה

מספר בקשה:2
בפני
כב' הרשם שמעון רומי

מבקש/חייב

איאד כתאנה – ת.ז.XXXXXX996

נגד

משיבה/זוכה
שלי שיווק פירות וירקות בע"מ – ח"פ 514829316

החלטה

לדיון אליו זומנו הצדדים, שנועד לדון בהתנגדות החייב, לא התייצב המבקש, כמו גם בא-כוחו, הגם שזומנו כדין ומכאן ניתנה החלטה ביום 25/10/2015, הדוחה את ההתנגדות ויתר האמור שם.

ביום 19/11/2015 הגיש המבקש בקשה לביטול פסה"ד הנ"ל שתמציתה בקרות טעות משרדית מצערת:

לב"כ המבקש שני משרדים לעריכת דין, האחד בירושלים והאחר בבקה אל גרביה, הזימון לדיון בתיק זה נשלח אל המשרד בירושלים ולא לזה שבבאקה.

לכך נוספה טעות משרדית מצערת שנבעה בהמשך לפציעתה של הפקידה הקבועה במשרד ירושלים, בהמשכה יצאה לחופשה ארוכה ואת מקומה תפסה פקידה זמנית ובשורה האחרונה - לא עודכן ב"כ המבקש ואף לא נרשם ביומנו (הן הירושלמי והן זה שבב אקה) מועד הדיון.

הבקשה נסמכת בתצהיר אחד מבאי כוח המבקש, עו"ד מוהנד ג'נאים, התומך באמור לעיל לעניין שני הסניפים והתקלות שאירעו בדרך בעטיה של הטעות המשרדית המצערת.
לתצהיר צורפו העתקים מיומנו של המצהיר.
הבקשה גם נסמכת בתצהירו של המבקש ובו מצהיר המבקש שכלל לא ידע על הדיון, שכן בא-כוחו לא ידע ולא זימן אותו.
באשר לסיכוי הגנה מצהיר המבקש, כי השקים נשוא ההתנגדות ניתנו על ידו לידי הבעלים והמנהלים של המשיבה כערובה עבור סחורה שהייתה אמורה הזוכה לספק לחנות החייב בבאקה ולהבטחת תשלום התמורה המוסכמת והכל בחודשים מאי ויוני 2015 (מועד ההספקה).
המבקש מצהיר, כי בשלהי 2014 "בשל תקלה בחשבון הבנק של אשתי" חוללו מספר שקים והדבר גרר את הגשתם לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.
משכך היה הגיע החייב להסדר עם הזוכה לסילוק החוב בתיק שנפתח על שם אשתו על מנת להמשיך ביחסי המסחר ולסלק את החוב.
הסכמת הזוכה הותנתה בתשלום מראש באמצעות שקים ורק לאחר פירעונם תסופק סחורה עליה הוסכם בגין השיק שיפרע.
מתכונת עבודה זו החלה בינואר 2005 כאשר החייב מצהיר, כי שילם מראש עבור הסחורה ורק עם פירעונו של כל אחד מהשקים השייכים היה מקבל את הסחורה.
לקראת אפריל ומאי 2015 מסר המבקש למשיבה שקים בגין סחורה שעתיד היה לקבלה במאי יולי השנה ולרבות אלו שבבקשת הביצוע וחמישה אחרים.
חרף מסירת התמורה מראש לא סופקה הסחורה.

תשובת הזוכה מצביעה על העדר תצהיר מטעם המזכירה בסניף ירושלים של משרד ב"כ החייב, סוקרת את ההלכה לעניין בקשה לביטול פס"ד בהעדר התייצבות וקובעת, כי אין הצדקה לאי התייצבותו של המבקש.
אין מחלוקת על ביצוע הזימון כדין.
העובדה, כי מען משרד ב"כ המבקש רשום במערכת המחשב כנמצא בירושלים, ידועה לב"כ המבקש זה מכבר.
את התקלה הנזכרת בבקשה ניתן היה למנוע והיא איננה נסיבה חיצונית מחוץ לשליטת הנוגעים בדבר.
באשר לסיכוי ההגנה לא תקובל הבקשה.
מצביעות העובדות העולות מן ההתנגדות, כי השקים נשוא ההתנגדות מראים, כי המדובר בעסקה סגורה ולא בתשלום סחורה עתידית.
התשובה אינה נסמכת בתצהיר, כאמור בה.

תשובת החייב מצרה על הטלת ספק בגרסת עורך הדין, מוהנד ג'נאים, הנסמכת בתצהירו ויש להצטער על כך.
באשר להעדר תצהיר של המזכירה המחליפה הנזכרת בבקשה, הרי שכעולה מסעיף 6 לתצהיר עו"ד מוהנד ג'נאים, הרי שהיא עזבה את עבודתו במשרדו זה מכבר ושבה להתגורר בצפון.
בחנתי את מכלול הכתבים ומצאתי לנכון לקבל את הבקשה ואני מורה על ביטול פסה"ד, אך זאת תוך חיוב המבקש בשכ"ט ב"כ המשיבה בסך 1,000.00₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל:

אכן אין מקום לביטול פסה"ד מחובת הצדק, בחינת טענות ההגנה המוצהרות ע"י המבקש (לצד תצהיר בא-כוחו) מגלה, כי יש בפיו ולו הגנה לכאורה בשלב זה בו טרם עמד לחקירה נגדית על תצהירו.

איני קובע דבר ביחס למצב שיהיה לאחר החקירה הנגדית, אולם די במה שהוצהר על מנת להורות כאמור לעיל.

החיוב הנ"ל בהוצאות הינו בלא כל קשר להמשך ההתדיינות בין הצדדים בתיק זה ואם לא ישולם בתוך 30 יום, רשאית הזוכה לבקש הגדלת חוב בתיק ההוצל"פ ועל ההגדלה לא יחול עיכוב ההליכים.

ניתנה היום, כ' כסלו תשע"ו, 02 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.