הדפסה

שיטרית נ' רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ

מספר בקשה:15
בפני
כב' השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקש:

לירן שטרית
ע"י ב"כ עוה"ד דוד מזרחי

נגד

המשיבה:

רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עמיחי ויינברגר ואח'

פסק דין

א. בפניי בקשה לאישור הסתלקות מן התובענה ומבקשה לאישורה כייצוגית, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

ב. המבקש הגיש תובענה כנגד המשיבה ובקשה לאישורה כייצוגית בטענה כי אריזות מסויימות של מוצרים מתוצרת המשיבה, וכן מוצרים המיוצרים על ידי יצרנים שונים ונמכרים בסניפי המשיבה – אינן תואמות את הוראות תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג-1992, ותקן ישראלי 1181 חלק 1 , מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות וקרקרים (להלן: "התקנים"), עת המוצרים נמכרים באריזות שלאחר פתיחתן הראשונה ניתן להחזירן למצבן המקורי, מבלי שהצרכן יבחין בדבר השימוש הראשון.

ג. המשיבה מצידה טוענת, כי האריזות עומדות בהוראות התקנים הן לענין דרישת השמירה על טריות המוצר, והן לענין הדרישה כי המוצרים י יארזו באריזה שפתיחתה תהא ניכרת.

לטענת המשיבה, ביסס המבקש את בקשת האישור על פרשנות לא נכונה של הוראות התקנים.

ד. מוסיפה המשיבה, שגם אם, כטענת המבקש, אריזה או אריזות מסויימות מבין המוצרים ניתנות לפתיחה באופן שניתן לפתוח את האריזה ולשוב ולסגור אותה מבלי שפתיחתה הראשונית תהיה ניכרת, הרי שעמדת המשיבה היא כי גם באריזה מסוג זה פתיחה בידי "האדם הסביר" אליו כיוונו התקנים, מאפשרת ניכרות הפתיחה ולכן אין לייחס הפרה, ובוודאי לא חוסר תום לב, בשימוש באריזה מסוג זה.

מה גם שאין אריזה מסוג זה משקפת את כלל האריזות בהן נעשה שימוש בקשר למוצרים אצל המשיבה .

ה. בנוסף טענה המשיבה, כי המבקש לא עמד בקריטריונים שנקבעו בהלכה המנחה של בית המשפט העליון, בע"א 10085/08 תנובה נגד ראבי ז"ל (מיום 4.12.11), וכן נמנע מלהציג כל מנגנון שישמש להגדרת הקבוצה אותה הוא מתיימר לייצג. בנוסף טענה המשיבה, שלא נגרם למבקש או למי מחברי הקבוצה נזק כלשהו, ואין מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית.

ו. המשיבה מוסיפה, שכיום רבות מן האריזות בה ן היא עושה שימוש סגורות ביריעת הלחמה או בסגירת פטנט, המאפשרת ללקוחות המשיבה להבחין האם נפתחה אריזת המוצר, דהיינו, גם לשיטת המבקש בבקשת האישור אריזות חדשות אלה מקיימות, באופן מיטבי את הוראות התקנים.

ז. ב"כ הצדדים הגיעו ביניהם לידי הסכמה ליישב את המחלוקת שבתיק על דרך של הסכמה לעתיד ובצירוף פיצוי ותרומה כפי שיפורט להלן, והמבקש מצידו יסתלק מן התובענה ומן הבקשה לאישורה כייצוגית.

ח. לפנים משורת הדין הסכימה המשיבה שהחל מיום 1.5.15, ישודרגו אריזות המיוצרות בסניפיה כך שהן תיארזנה מכאן ולהבא באחת הדרכים המפורטות להן (ככל שהן אינן ארוזות באחת מן הדרכים האמורות כבר עתה):

1) באמצעות שתי מדבקות שיונחו "שתי וערב" על גבי האריזה באופן שימנע את היכולת לפתוח את האריזה מבלי לפגוע בניכרות הפתיחה.

2) יריעת הלחמה.

3) מדבקה היקפית שתוצמד למלוא היקף האריזה.

4) נעילת "פרפר".

ט. המשיבה גם מתחייבת להודיע לספקיה שחובה עליהם לספק לה מוצרים העומדים בדרישות הדין לענין אריזתם, דהיינו, שאריזתם כזו שלא ניתן לבצע פתיחתה מבלי שהפתיחה תהיה ניכרת.
י. כמו כן הסכימה המשיבה, לפי בקשת ב"כ המבקש, ומבלי להודות בכל טענה ולפנים משורת הדין, לנקוט באמצעים הבאים כדי להדק את הפיקוח על בדיקת אריזות מוצרים הנאפים בסניפיה:

1) רענון נוהלים לענין בדיקת אריזת המוצרים הנאפים ונמכרים בכל הסניפים.

2) הנחיית מנהלי הסניפים לקיום בדיקות שוטפות לאיתור תקלות באריזות המוצרים הנ"ל.

3) הנחיית מנהלי הסניפים לאשר מיידית, מכאן ואילך, החלפת כל מוצר שיוחזר באריזתוֹ המקורית, אם אריזה זו אינה אחת מן האריזות המפורטות בפיסקה ח' דלעיל, למוצר תחליפי או לקבלת זיכוי תמורתו.

יא. כאמור, הסכימה המשיבה למכור בסניפיה מוצרים שייארזו על ידי ספקיה באחת מן הדרכים שפורטו בפיסקה ח' דלעיל, כך שלמעשה הושגה המטרה העיקרית של בקשת האישור בנסיבות הענין.

יב. הסכמת המשיבה נובעת, כך נטען בבקשת ההסתלקות, מתוך רצונה להימנע מהמשך ניהול ההליכים, דבר שיהא כרוך בהוצאה כספית, הגם שלהבנתה של המשיבה, אם היו ההליכים נמשכים, הרי שבסופו של דבר היה מתברר שדין בקשת האישור – להידחות, ובמיוחד נוכח העובדה שהמשיבה פעל ה בתום לב ולא אירע נזק לאיש.

יג. לפנים משורת הדין, הסכימה המשיבה ליתן תרומה בכסף או באמצעות תרומת מוצרי מאפה לנזקקים בשווי כולל של 200,000 ₪ במהלך תקופה של 12 חודשים, לאחר אישור בקשת ההסתלקות, וזאת לעמותות ולגופים הבאים: אשלים, לקט ישראל , ועיריית אריאל אשר תנתב את הסכומים לעמותת חסד לחיים, בית חב"ד, ולרווחה.

יד. הצדדים מציעים לבית המשפט, כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסכום של 5,000 ₪, וכן תשלם שכר טרחת עו"ד לב"כ המבקש בסכום כולל של 100,300 ₪ (כולל מע"מ) בעבור חשבונית כדין.

בטרם ביצוע התשלום, ובתוך 30 ימים ממועד אישור ההסתלקות על ידי בית משפט זה, מתחייבים המבקש ובא כוחו להמציא למשיב אישור על ניהול ספרים, וכן אישור בדבר ניכוי מס במקור.
לטענת הצדדים, ראוי לאשר את המלצתם לענין שכר טרחה וגמול, שכן עצם הגשת הבקשה, ה ִפנתה את תשומת לב המשיבה לנושאים האמורים, והדבר יביא לתיקונם היעיל והמהיר.

טו. הצדדים גם ביקשו שבית המשפט יפטור אותם מפרסום מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות.

טז. המבקש וויתר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל תביעה, טענה, או דרישה כנגד המשיבה בקשר לתביעה או לבקשת האישור.

יז. המבקש ובאי כוחו התחייבו שלא להיות מעורבים בעצמם, או באמצעות מי מטעמם, בכל הליך משפטי אחר בקשר עם הנושאים הנדונים בבקשת האישור או בתביעה, ולא להעביר את החומר שעל בסיסו הוגש הליך זה והנמצא בידיהם לצדדים שלישיים.

יח. לבקשת ההסתלקות מצורפים הן תצהיר של המבקש עצמו והן תצהיר של בא כוחו.

יט. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, אני מאשר את בקשת ההסתלקות על כל סעיפיה וחלקיה, ואני נותן לכל האמור בבקשת ההסתלקות תוקף של פסק דין.

כל ההתחייבויות של כל אחד משני הצדדים, כפי שצוינו בבקשת ההסתלקות, מהוות חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

כ. לא ראיתי מקום לחייב את הצדדים בפרסום מודעות בדבר הגשת בקשת הסתלקות זו, שכן אין בבקשת ההסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקש עצמו), ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010).

כא. הסכום שהומלץ על-ידי הצדדים, בבקשתם לאישור ההסתלקות, לתשלום שכר טרחת עורך דין גבוה יתר על המידה, ולכן לא ראיתי מקום לאשרו.

בהחלטתי מיום 15.3.15 ביקשתי מב"כ הצדדים לשקול בדבר, ולהודיעני. הוספתי, שאין מניעה שההפרש בין שכר הטרחה המוצע לשכר הטרחה החדש יועבר לטובת הגדלת התמורה.

בהודעה מיום 19.3.15, הודיעו הצדדים על הסדר דיוני ובו שתי אפשרויות, ומביניהן אני בוחר באפשרות לפיה יעמוד שכר הטרחה של ב"כ המבקש על 70,000 ₪ בתוספת מע"מ, דהיינו, 82,600 ₪.

אני מחייב את המשיבה לשלם למבקש גמול בסכום של 5,000 ₪ וכן לשלם לב"כ המבקש שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 82,600 ₪ (כולל מע"מ), וזאת כנגד המצאת אישור על ניהול ספרים וכן אישור בדבר ניכוי מס במקור.

סכומים אלה ישולמו על-ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקש בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

כב. לא יאוחר מתאריך 25.5.2015 תמציא המשיבה לבית המשפט תצהיר נציג מוסמך מטעמה בדבר ביצוע שדרוג האריזות, כמפורט בסעיף 8 של בקשת ההסתלקות, כמו גם בדבר ביצוע ההתחייבות להודיע לספקיה שחובתם לספק לה מוצרים העומדים בדרישות הדין לענין אריזתם לפי סעיף 9 של בקשת ההסתלקות, וכן בדבר הגברת הפיקוח וריענון הנוהלים , כמפורט בסעיף 10 של בקשת ההסתלקות .

בנוסף, יתייחס התצהיר גם לשינוי שחל באריזות המוצרים הנארזים על-ידי ספקיה של המשיבה, כאמור בסעיף 11 של בקשת ההסתלקות.

כג. כמו כן, לא יאוחר מתאריך 23.3.2016 תמציא המשיבה תצהיר נציג מוסמך מטעמה בדבר ביצוע התרומה, בין אם בכסף ובין אם באמצעות תרומת מוצרי מאפה, כאמור בסעיף 13 של בקשת ההסתלקות, תוך פירוט אופן ביצוע התרומה, וכן מי הם כל העמותות והגופים שהועברה אליהם התרומה.

כל אחד מן התצהירים יומצא עם העתק ישירות לב"כ המבקש.

כד. נוכח כל האמור לעיל, אני מורה על דחיית התובענה של המבקש ועל מחיקתה של בקשת האישור.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל ב"כ המבקש, עו"ד דוד מזרחי, אל ב"כ המשיבה, עו"ד עמיחי ויינברגר ואח', וכן למנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

המזכירות תביא את התיק לעיוני הן ביום 25.5.2015 והן ביום 23.3.2016.

ניתן היום, ב' ניסן תשע"ה, 22 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.