הדפסה

רע"א 8131/15 רפי לוי נ. רווחה - מושב עובדים של הפו...

החלטה בתיק רע"א 8131/15
בבית המשפט העליון

רע"א 8131/15

לפני:
כבוד השופט י' דנציגר

המבקש:
רפי לוי

נ ג ד

המשיבה:
רווחה - מושב עובדים של הפועל מזרחי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 09.11.2015 בהפ"ב 50743-03-15

בשם המבקש: עו"ד שבתאי אברהם

החלטה

לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (השופט א' ואגו) בהפ"ב 50743-03-15 מיום 9.11.2015, בגדרו דחה בית המשפט את בקשת המבקש לביטולו של פסק המשקם מיום 18.2.2015.
רקע עובדתי והליכים קודמים

  1. המבקש מחזיק במשק חקלאי אצל המשיבה, והוא חבר בה. הצדדים נחלקו באשר לחישוב חובו של המבקש – כאשר ראשיתה של מחלוקת זו, כמתואר בפסק הדין, היא בשנת 1997. על רקע נסיבות אלה מינה המשקם בשנת 2014 רואת חשבון, לצורך עמידה על חובו הנכון של המבקש למשיבה (להלן: המומחית).
  2. ביום 31.7.2014 התקבלה חוות דעתה של המומחית, ובהתאם לה ערכה מינהלת ההסדרים של המגזר החקלאי חישוב חוב מעודכן למבקש ביום 29.9.2014. המבקש חלק גם על חישוב זה, ולאחר תכתובת שניהל עם המשיבה, בגדרה הציג המבקש חוות דעת נגדית של רואה חשבון מטעמו, ניתן פסק המשקם מכוח חוק ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי, התשנ"ב-1992 (להלן: חוק ההסדרים). בפסק המשקם נקבע כלהלן:

"עיינתי בהתכתבות שבין עו"ד שבתאי לבין ראש הצוות במינהלה, הגב' אודליה חי, ומצאתי כי חשבון החבר שנערך על ידי עו"ד שבתאי נעשה בניגוד להוראות החוק בנדון ואילו חשבונה של גב' חי נעשה לפי הוראות חוק ההסדרים ותקנותיו".
3. על פסק זה השיג המבקש תוך שעתר לבית המשפט המחוזי בבקשה להורות על ביטולו. את בקשתו עיגן המבקש בעילה הקבועה בסעיף 28(א)(3) לחוק ההסדרים שעניינה "טעות גלויה על פני הפסק".
4. בית המשפט המחוזי עמד על המחלוקת בין הצדדים וציין כי עיקר טענתו של המבקש מתמקד בכך שלשיטתו במסגרת עדכון החוב שנערך על ידי המשיבה לא נלקח בחשבון סכום "חלף ערבות" – לפי סעיף 16 לחוק ההסדרים – אשר שולם על ידו ביום 9.5.1999. עוד ציין בית המשפט כי המשיבה עמדה בתגובתה על כך שלא נפלה שגגה בחישובה את החוב וכן לא בפסק המשקם. לפיכך, ראה בית המשפט לקיים דיון מקדמי בהשגות המבקש ביום 20.7.2015, ובמהלכו הסכימו הצדדים על קיום בירור וליבון נוספים אל מול מינהלת ההסדרים. בתוך כך הסכימו הצדדים כי במידה ויימצא כי תשלום חלף הערבות הופקד בבנק והמבקש לא זוּכה בו, אזי יבקשו הצדדים בהסכמה מבית המשפט להורות למשקם לתקן את פסקו.
5. במסגרת הבירור שערכו הצדדים, הבהירה מינהלת ההסדרים כי לא נפל כל פגם בחישוב שערכה המשיבה לשיערוך חובו של המבקש. אולם, המבקש המשיך לגרוס כי נפלה שגגה בחישוב האמור, וכי חישוב זה אינו מתיישב עם מסקנותיה של המומחית שמינה המשקם. על כן, נדרשה הכרעת בית המשפט המחוזי.
פסק דינו של בית המשפט המחוזי
6. בית המשפט המחוזי בחן את טענות הצדדים, סקר את ההליכים שהתקיימו, וקבע כי השאלה הניצבת לפניו היא – האם ניתן לראות בפסק המשקם, המאמץ גישה חישובית אחת על פני השנייה, כטעות גלויה על פני הפסק, המחייבת את בטלותו. בית המשפט השיב על שאלה זו בשלילה, תוך שציין כי המבקש אינו טוען לטעות גלויה על פני הפסק, כי אם לטעות גלויה – לשיטתו – בחישובים שנעשו על ידי הגורמים המקצועיים שעסקו בעריכתם, ושאותם ראה המשקם לאמץ בפסקו מכוח הסמכות שהוקנתה לו בדין. הודגש כי בבחינת טענת הבטלות לפי חוק ההסדרים יש להידרש אך לפסק המשקם ולבחון האם נפלה בו טעות גלויה כנטען. בנסיבות העניין, הואיל וטענת המבקש לטעות נעוצה כאמור בחישובים שנערכו על יד הגורמים הממונים על הצדדים; והואיל השגותיו של המבקש, בנוגע לחישוב שנערך, נבחנו לא אחת, לשם הסרת כל ספק, הן על ידי המשקם והן על ידי מינהלת ההסדרים וכן במסגרת ההליך דנא, פסק בית המשפט כי לא ניתן להצביע על טעות גלויה בפסק. לכך הוסיף בית המשפט כי טענתו של המבקש לטעות גלויה על פני הפסק נגועה בסתירה פנימית, שכן לשיטתו יש למנות מומחה שיבחן את שיטת החישוב לשם תיקון ה"טעות הגלויה" לכאורה בפסק. בהקשר זה, הודגש כי אין זה מתפקידו של בית המשפט לפעול כ"משקם על" או כ"חשבונאי על" ולערוך חישובים במקומם של בעלי התפקיד שנקבעו בדין, לשם בחינת טענת הבטלות. אשר על כן, דחה בית המשפט את טענת המבקש והשית עליו הוצאות לזכות המשיבה בסכום של 15,000 ש"ח.
מכאן הבקשה שלפנַי.
תמצית הבקשה
7. המבקש שב על טענותיו שנטענו ונדונו לפני המשקם ולפני בית המשפט המחוזי, וטוען כי בדחייתן יש משום עיוות דין. בתוך כך חוזר המבקש על טענתו בדבר הטעות שנפלה, להשקפתו, בשיטת החישוב אשר באמצעותה חישב המשקם את חובו למשיבה. נטען כי חישוב זה סוטה סטייה קיצונית מחוות דעתה של המומחית שמונתה על ידי המשקם, ובהקשר זה מצביע המבקש על סכומים שונים ששולמו על ידו ולשיטתו לא נכללו בחישוב שנערך. עוד טוען המבקש כי שגה בית המשפט משלא נענה לבקשתו למנות מומחה מטעמו על מנת שיערוך חישובים על בסיס חוות דעתה של המומחית ויכריע במחלוקת החשבונאית.
דיון והכרעה
8. לאחר שעיינתי בבקשה, ובנספחים המצורפים לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות אף מבלי להורות על תגובת המשיבה.
9. כידוע, הלכה פסוקה היא כי הרשות לערער על החלטות ופסקי דין של בתי המשפט המחוזיים בעניין פסק משקם – בדומה לרשות ערעור בענייני בוררות – ניתנת במקרים חריגים בלבד, בהם מתעוררת שאלה בעלת אופי משפטי או ציבורי החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים למחלוקת או כאשר נדרשת התערבות שיפוטית משיקולי צדק ומניעת עיוות דין [ראו: רע"א 9121/05 פריאנטה נ' שדה משה מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ, פסקה 14 (11.10.2009); רע"א 8604/11 בלחסן נ' מושב תלמי אליהו (קראוזה) אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, פסקה 14 (3.1.2012); רע"א 4252/12 נמרוד נ' חריטן, פסקה 7 (11.7.2012)]. הבקשה שלפנַי, שעניינה במחלוקת חשבונאית, אינה עומדת באמות מידה אלה, אף לא בקירוב. טענות המבקש כולן נטועות בעובדות המחלוקת הקונקרטית בין הצדדים, ואינן מעוררות כל שאלה משפטית או ציבורית כללית. יתר על כן, מעיון בפסק דינו של בית המשפט המחוזי עולה תמונה ברורה כי השגותיו של המבקש לעניין אופן חישוב חובו למשיבה נבחנו ונבדקו שוב ושוב – על ידי מינהלת ההסדרים הממונה על הצדדים, המשקם ואף על ידי בית המשפט המחוזי, במסגרת הכרעתו בבקשת הבטלות של המבקש – ואין כל הצדקה להידרש לטענותיו אלה בהתדיינות נוספת, וכן אין לומר כי נגרם לו עיוות דין.
10. למעלה מן הצורך, אוסיף כי דין הבקשה להידחות גם לגופה. כאמור, המבקש ביסס את בקשתו לביטול פסק המשקם על הטענה לקיומה של טעות גלויה על פני הפסק, בהתאם לסעיף 28(א)(3) לחוק ההסדרים. לצורך עמידה בעילה זו, על המבקש להצביע על קיומה של טעות ברורה ומהותית המשתרעת על אחד מחלקי הפסק [ראו: רע"א 1768/07 בנק החקלאות לישראל בע"מ נ' עין כמונים משק חקלאי בע"מ, פסקאות 23-21 (27.12.2010)]. המבקש לא הצביע על טעות ברורה ומהותית שנפלה בפסק. נהפוך הוא, דרישתו היא כי בית המשפט ישים עצמו כמומחה ויכריע במחלוקת החשבונאית בין הצדדים ויכריע באיזו גישה חשבונאית לנקוט. דרישה זו עומדת בסתירה לטענה בדבר טעות גלויה כמשמעה בדין.
11. אשר על כן הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, משלא נתבקשה תגובה איני עושה צו להוצאות.
ניתנה היום, ‏כ"ט בשבט התשע"ו (‏8.2.2016).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 15081310_W01.doc נג
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il