הדפסה

רע"א 7327/16 אברהם ברק נ. גזית -גלוב בע"מ

החלטה בתיק רע"א 7327/16 בבית המשפט העליון

רע"א 7327/16

לפני:
כבוד השופטת א' חיות

המבקש:
אברהם ברק

נ ג ד

המשיבים:
1. גזית -גלוב בע"מ

2. גזית -גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי תל אביב מיום 11.08.2016 בתיק תנ"ג 029936-01-16 שניתנה על ידי כב' השופט ח' כבוב

בשם המבקש: עו"ד שחר בן מאיר; עו"ד יצחק אבירם
בשם המשיבים: עו"ד ניר כהן; עו"ד רוני לפן; עו"ד אייל נחשון

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט ח' כבוב) מיום 11.8.2016, בה נדחתה בקשת המבקש לגילוי ועיון במסמכי המשיבות לפי סעיף 198א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: חוק החברות או החוק).

1. המשיבה 1 (להלן: גזית גלוב) היא חברה ציבורית המחזיקה ב-85% מהון המניות של המשיבה 2 – חברה פרטית (להלן: גזית פיתוח; המשיבות יחד תיקראנה להלן: קבוצת גזית). בעלת השליטה (50%) בגזית גלוב היא חברת נורסטאר החזקות אינק (להלן: נורסטאר) – חברה ציבורית זרה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב - הנמצאת בשליטתם (60%) של חיים כצמן ודורי סגל (להלן: כצמן ו-סגל בהתאמה). עיקר עיסוקה של קבוצת גזית הוא ניהול ופיתוח נדל"ן מניב בצפון אמריקה, אירופה, ישראל וברזיל. בשנת 2007 רכשה גזית פיתוח מחצית מהון המניות של חברת אכד בניין והשקעות בע"מ (להלן: אכד), בעלת השליטה בחברת א.דורי חברה לעבודות הנדסיות בע"מ (להלן: חברת דורי; יחד עם החברות המוחזקות על ידה: קבוצת דורי), תמורת כ-44.4 מיליון דולר. במחצית השנייה של מניות אכד החזיק אורי דורי (להלן: דורי) - מייסד חברת דורי ובעל השליטה בה. בין הצדדים נערך הסכם שליטה משותפת, אשר כלל מנגנון מסוג במב"י (Buy Me Buy You) למקרה שתתגלע מחלוקת בין הצדדים. בחודש פברואר 2011 או בסמוך לכך, ביקש דורי להפעיל מנגנון הבמב"י והודיע כי הוא מוכן לרכוש את החזקותיה של גזית פיתוח תמורת 82 מליון ש"ח. בתגובה הודיעה גזית פיתוח כי היא מעוניינת לרכוש את חלקו של דורי, ולאחר שדורי קיבל את ההצעה הפכה שליטתה של קבוצת גזית בקבוצת דורי למוחלטת (כ-90%). בין השנים 2011 ל-2013 הציגה קבוצת דורי רווחים, אך בשנת 2014 התברר כי עקב טעויות שנפלו בדו"חותיה הכספיים של חברה בת בקבוצת דורי הונה העצמי נמוך במאות מיליוני שקלים מזה שעליו דיווחה והדבר חייב את קבוצת גזית להעביר לה, כך לטענת המבקש, מאות מליוני שקלים. סך הכל, טען המבקש כי בין השנים 2007 ל-2016 השקיעה קבוצת גזית בקבוצת דורי לפחות כ-530 מליון ש"ח ועל פי דוחותיה הכספיים של קבוצת דורי, עיקר ההפסד בגין ההשקעה היה בין השנים 2016-2011 (אז שלטה קבוצת גזית באופן מוחלט בקבוצת דורי).

להשלמת התמונה יצוין כי בעקבות חשיפת הטעויות בדו"חות הכספיים בקבוצת דורי הוגשו נגדה ונגד גורמים נוספים (וביניהם חברי הדירקטוריון ורואי החשבון) מספר בקשות לאישור תובענה ייצוגית בהן נטען כי עליה לשלם פיצויים לבעלי מניותיה בגין נזקים שנגרמו להם עקב הטעויות שנפלו בדיווחיה (ת"צ 57346-07-14, ת"צ 55750-07-14, ת"צ 56158-07-14, ת"צ 58065-07-14, ות"צ 18998-07-14- להלן בקשות האישור).

2. בשעות הערב של ה-14.1.2016 דיווחה קבוצת גזית על מכירת מניותיה של גזית פיתוח בקבוצת דורי תמורת כ-10.7 מיליון ש"ח, וכ-48 שעות לאחר מכן הגיש המבקש (שרכש 311 מניות בגזית גלוב בחודש דצמבר 2013) בקשה לפי סעיף 198א לחוק החברות לגילוי ועיון במסמכים הבאים של המשיבות:

"א. כל הפרוטוקולים של דירקטוריון המשיבות ושל כל ועדה שלהם אשר עסקו בנושא הרכישה, ההשקעה וההחזקה של קבוצת דורי וכל החברות הבנות משנת 2007 ועד ליום 14.1.2016, לרבות הנוגעים להצעות הרכש ולרבות ביחס למכירה שבוצעה לבסוף ביום 14.1.2016 ובכלל זה לעניין הון קבוצת דורי, שווי קבוצת דורי, הניהול בקבוצת דורי ומצב קבוצת דורי.
ב. כל תכנית עסקית, חוות דעת כלכלית, הערכת שווי וכל מסמך אשר הוכן ואשר הוגש או הוצג לדירקטוריון המשיבות בנוגע לקבוצת דורי והחברות הבנות שלה משנת 2007 ועד ליום 14.1.2016 כולל יום זה".

המבקש טען כי קבוצת גזית השקיעו כספים רבים שברובם נלקחו מהציבור על מנת להשקיע בקבוצת דורי, אך כספים אלו ירדו לטמיון ו"די בכך כדי להצביע על קיומה של תשתית ראייתית ראשונית הדרושה לצורך קבלת המסמכים במסגרת הליך מקדים זה". עוד נטען כי תשתית ראשונית זו מלמדת על "אי חזקת התקינות של ההחלטות בנוגע לרכישת קבוצת דורי ולהמשך ההשקעות בה". בהקשר זה הפנה המבקש לשני ראיונות של כצמן לעיתונים כלכליסט וגלובס, בהם הודה לכאורה כצמן בכשלון ההשקעה וציין כי "ברור לחלוטין שהייתה פה טעות". המבקש הדגיש שנוכח חלוף תקופת ההתיישנות מאז בוצעה עסקת הרכישה המקורית של קבוצת דורי בשנת 2007, אין בכוונתו לנהל הליך בעניין עסקה זו, אך הוא זקוק למסמכים משנת 2007 על מנת "לחשוף את כוונת גזית לעניין ניהול החברה ודרך ראייתה את אופן השליטה העתידי".

בית המשפט קיים דיון בבקשה ביום 1.6.2016 ולאחריו העבירה קבוצת גזית לעיונו של בית המשפט, על פי הוראתו, עותק מפרוטוקולי ישיבות הדירקטוריון של גזית פיתוח לשנים 2015-2014.

3. ביום 11.8.2016 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה בקובעו כי המבקש לא הרים את הנטל להוכיח את קיומה של תשתית ראייתית ראשונית המצדיקה להיעתר לבקשתו לגילוי מסמכים לפי סעיף 198א לחוק החברות. בית המשפט לא מצא אמנם שיש בטענות בדבר חוסר תום לבו של המבקש כדי לאיין את בקשתו, אך מכל מקום נוכח מועד רכישת המניות על ידו (דצמבר 2013) קבע כי אין מקום לקבל את דרישתו לחייב את המשיבות למסור לו מסמכים אודות החלטות עסקיות שלהן לפני מועד זה. לגופה של הבקשה, ציין בית המשפט כי מדובר במקרה ייחודי שבו המבקש אינו טוען לניגוד עניינים כלשהו או לקבלת החלטה בחוסר תום לב, אלא מצביע על הפסד כספי של מאות מיליוני שקלים שנגרם כתוצאה מפעילות עסקית הפסדית משך שנים ארוכות בקבוצת דורי שהתגלתה בשנת 2014, ועמדה בבסיס החלטתה של קבוצת גזית להוסיף ולהשקיע בקבוצת דורי תוך שהיא נושאת למעשה בעצמה במלוא ההפסדים שנתגלו. השאלה היא, כך נקבע, האם יש בעובדות אלה – כאשר אין חולק כי לא קמה חובה משפטית לקבוצת גזית לשאת בכל ההפסדים – כדי להקנות למבקש זכות לגילוי ועיון במסמכים. בית המשפט המחוזי השיב לשאלה זו בשלילה, בקובעו כי עצם קיומו של הפסד בחברה ציבורית אינו מהווה נסיבה המצדיקה היעתרות לבקשה לפי סעיף 198א לחוק החברות, שכן מצופה מחברה ליטול סיכונים עסקיים "אמנם מוגבלים" על מנת להשיא את רווחיה והפסדים שנגרמים לחברה כזו הם בגדר סיכון סביר "ובלבד שאין מדובר בסיכון שאינו מידתי – כגון תחום פעילות שונה לחלוטין או פעילות חריגה שאינה נוהגת לבצע". בית המשפט הוסיף וציין כי עניינה של הבקשה שבפניו אינה נוגעת למסכת האירועים שהובילה לאותם דיווחים של קבוצת דורי והמבקש אף אינו טוען למעורבות המשיבות בכך. כל שיש בידי המבקש, כך נקבע, הם נתונים עובדתיים קשיחים בדבר הפסדים והוא לא הציג "כל ראיה, אפילו הקלה שבקלות, בדבר אי תקינות לכאורית באופן קבלת החלטת ההשקעה הראשונית כמו גם לגבי ההחלטות להמשך ההשקעה משעה שהתגלו אי הסדרים בדיווחי קבוצת דורי בשנת 2014". אשר על כן, דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה. בשולי הדברים ציין בית המשפט כי ככל שתתקבל טענת המבקש לפיה יש ליתן אפשרות למי שמציג שאלות ראויות לבוא לבית המשפט ולחייב חברה לחשוף בפניו מסמכים אודות התנהלותה, יהיה בכך משום פתיחת פתח לא רצוי להכבדה בלתי מידתית על חברות ציבוריות אשר תחייב אותן להעמיד לרשות בעלי המניות מידע שהחוק אינו מחייב אותן להציג בפניהם, וזאת אף מבלי שתונח בפני בית המשפט תשתית ראייתית ראשונית המצדיקה זאת. לפנים משורת הדין החליט בית המשפט המחוזי שלא לחייב את המבקש בתשלום ההוצאות הריאליות של המשיבות, וחייב אותו בהוצאות בסך 10,000 ש"ח.

4. מכאן הבקשה דנן בה שב המבקש וטוען כי עמד בנטל והוכיח את קיומה של תשתית הראייתית הראשונית הנדרשת לפי סעיף 198א לחוק החברות. לטענת המבקש, עלה בידו להוכיח שקבוצת גזית ביצעה "פעולות והחלטות בעייתיות מאד", ובכללן רכישתה של קבוצת דורי, ההשקעה הכושלת בה ומכירת המניות במחיר זניח של 10.7 מיליון ש"ח בלבד. המבקש טוען כי השקעתה של קבוצת גזית בקבוצת דורי היא רשלנית שכן תחומי פעילותן של השתיים שונים בתכלית ומבנה השליטה בקבוצת דורי הוא מסוג "פירמידה" ועל כן ההשקעה הכושלת נפלה על כתפי בעלי המניות של קבוצת גזית ולא על בעלי השליטה.

5. המשיבות מצידן מתנגדות לבקשה וסומכות ידיהן על החלטת בית המשפט המחוזי. לטענת המשיבות המבקש הציג "רסיסי טענות" שאין די בהן כדי להיעתר לבקשתו. משהמבקש לא הניח תשתית ראייתית כלשהי לבקשתו, כך נטען, הוא אינו יכול ליצור יש מאין בהעלאת חשדות להתנהלות רשלנית בקבוצת גזית תוך ניסיון להעביר אליה את נטל הראיה. אשר לראיונות של כצמן, טוענות המשיבות כי כתבה עיתונאית אינה יכולה לשמש ראיה לאמיתות תוכנה ומוסיפות כי בניגוד לנטען תחומי העיסוק של קבוצת דורי ושל קבוצת גזית משיקים. המשיבות מלינות על חוסר תום ליבו של המבקש אשר הגיש את הבקשה לבית המשפט המחוזי יומיים לאחר שגזית פיתוח דיווחה על מכירת קבוצת דורי, ובהיעדר פנייה מוקדמת. לבסוף נטען, כי אין לקבל את הבקשה מאחר שהמסמכים המבוקשים מהווים סוד מסחרי ובמסירתם יופרו אינטרסים מוגנים בניהול עסקי המשיבות.

6. בתגובה לתשובה, ציין המבקש כי העלאת הרף הראייתי הנדרש לקבלת בקשה לפי סעיף 198א לחוק החברות תרוקן את הסעיף מתוכן, והוא שב וטוען כי די בנתונים שהציג על מנת לקבל את בקשתו ולאפשר לו לבחון הגשת תביעה נגזרת.

למען שלמות התמונה יצוין כי ביום 20.11.2016 הגישו המשיבות לעיוני העתק מן המסמכים שהוגשו לעיונו של בית המשפט המחוזי.

7. דין הבקשה להידחות.

סעיף 198א לחוק החברות עומד במוקד הבקשה דנן ולמען הנוחות נביא אותו כלשונו:

198א. (א) מי שרשאי להגיש תביעה נגזרת לפי סעיף 197, רשאי לבקש מבית המשפט, לפני הגשת הבקשה לאישור התביעה או לאחר הגשתה, כי יורה לחברה לגלות מסמכים הנוגעים להליך אישור התביעה הנגזרת.
(ב) בית המשפט רשאי לאשר בקשה כאמור בסעיף קטן (א) אם שוכנע כי המבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לגבי קיומם של התנאים לאישור התביעה הנגזרת המנויים בסעיף 198(א).

סעיף 198א לחוק קובע, אפוא, כי בית המשפט רשאי לאשר בקשה לגילוי מסמכים הנוגעים להליך אישור התביעה הנגזרת, אף בטרם הגשת בקשת האישור עצמה, אם שוכנע שהמבקש העמיד תשתית ראייתית ראשונית לקיומם של התנאים המנויים בסעיף 198(א) ("כי לכאורה התביעה וניהולה הן לטובת החברה וכי התובע אינו פועל בחוסר תום לב"). מטרת הסעיף היא לסייע למבקש לגשר על פערי המידע המובנים הקיימים בינו ובין החברה, ובכך להגביר את היעילות שבכלי התביעה הנגזרת הממלאת תפקיד חשוב באכיפת זכויותיה של החברה (רע"א 4725/16 בוקסר נ' לנגהולץ, פסקה 15 (26.10.2016) (להלן: עניין בוקסר); רע"א 3487/16 יפעת נ' בנק לאומי לישראל, פסקה 14 6.9.2016) (להלן: עניין יפעת); רע"א 2903/13 אינטרקולוני השקעות בע"מ נ' שקדי (27.8.2014) (להלן: עניין אינטרקולוני); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 1440 (מהדורה 12, 2015)). אך לצד האינטרס שבחשיפת המידע בפני המבקש, אין לשכוח כי מדובר בשלב מקדמי אשר בו קיים חשש מפני שימוש לרעה שיעשו מבקשים פוטנציאליים בהליך בכלל ובהליך גילוי המסמכים בפרט, ולשם כך נועדה, בין היתר, הדרישה לקיומה של "תשתית ראייתית ראשונית" (עניין יפעת, בפסקה 16; רע"א 6122/14 בנק הפועלים בע"מ נ' נשר, פסקה 5 (6.5.2015)) (להלן: עניין נשר).

לעניין עוצמתה של התשתית הראייתית הראשונית שיש להציג כאמור, נפסק כי "התשתית הראייתית הראשונית הדרושה לצורך הוצאת צו גילוי מסמכים מצויה ברף הנמוך, בהיותה "ראשונית"; זאת בהבדל מעצם אישור הגשת התביעה הנגזרת עצמה, אשר כפוף לשיקול-דעתו של בית המשפט ולמבחנים הקבועים בסעיף 198 בחוק החברות" (עניין אינטרקולוני, פסקה 64 לפסק דינה של המשנה לנשיא (כתוארה אז) מ' נאור; עניין יפעת, בפסקה 16; עניין בוקסר, בפסקה 20; עניין נשר, פסקה 10. השוו להסדר הקבוע בתקנה 4(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010; רע"א 8224/15 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' פרופ' ירון זליכה (29.3.2016)). אך גם בהינתן הרף הנמוך שנקבע נותר המונח "תשתית ראייתית ראשונית" עמום במידה רבה ובית המשפט נדרש ליצוק בו תוכן על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה (עניין בוקסר, שם). פרופסור עמיר ליכט הציע להפריד בהקשר זה בין עילות שיסודן בהפרת חובת אמון לעילות אחרות במשפט הפרטי בציינו כי התדיינויות בעילות מן הסוג השני מבוססות על עקרון היסוד לפיו המוציא מחברו עליו הראיה ועל כן, יהיה על המבקש להציג תשתית ראייתית מבוססת יותר על מנת לשלול "מסעות דיג". לעומת זאת, כך סבור פרופסור ליכט, האופי הייחודי של עילה המבוססת על הפרת חובת אמון מצדיק הסתפקות "בראיות חלקיות שבחלקיות כדי לצלוח את השלבים המקדמיים בבקשת אישור לתביעה נגזרת ובפרט הבקשה לגילוי מסמכים" (עמיר ליכט "רסיסים לריסים - מידת הראיה באישור בקשה לתביעה נגזרת" נקודה בסוף משפט (מאי 2015); עמיר ליכט "ריקושט של רסיסים - עוד על תשתית ראייתית ראשונית לגילוי מסמכים באישור תביעה נגזרת" נקודה בסוף משפט (מאי 2015) (amirlicht.wordpress.com)). הבחנה זו מסברת את האוזן, אך כפי שיפורט להלן גם אם אניח לטובת המבקש כי הוא נדרש להציג "ראיות חלקיות שבחלקיות" בשלב מקדמי זה, צדק בית המשפט המחוזי בקובעו כי הוא לא עמד בנטל להציגן ועל כן בדין דחה את בקשתו.

8. עיקר טענות המבקש מתמקדות בהפרה לכאורה של חובת הזהירות המוטלת על נושאי המשרה בקבוצת גזית, והוא מצביע על פגמים שנפלו לגישתו בשיקול הדעת העסקי שלהם והתבטאו בהחלטה להשקיע מאות מיליוני שקלים בקבוצת דורי. הראיות אותן הציג המבקש לתמיכה בטענתו הן קטעי עיתונות וכן דוחות כספיים מהם עולה כי ההשקעה של קבוצת גזית בדורי הובילה להפסדים ניכרים. בית המשפט המחוזי קבע בהקשר זה כי הפסד אינו תשתית ראייתית ראשונית וכי "המבקש לא העמיד כל ראיה אפילו הקלה שבקלות, בדבר אי תקינות לכאורית באופן קבלת החלטת ההשקעה הראשונית כמו גם לגבי ההחלטות להמשך ההשקעה משעה שהתגלו אי הסדרים בדיווחי קבוצת דורי בשנת 2014".

במסקנה זו אין מקום להתערב.

כפי שקבע בית המשפט המחוזי, ככלל, הפסד כספי הוא כשלעצמו אינו יכול לבסס תשתית ראייתית ראשונית לתמיכה בבקשה לגילוי מסמכים על פי סעיף 198א לחוק. זאת שכן הפסדים הם חלק בלתי נפרד מהמציאות העסקית המאופיינת לרוב בניהול סיכונים היכולים להניב רווחים או להסב הפסדים ובלשונו של ליכט - "ניהול לפי שיקולים עסקיים והימנעות מסיכון כדי להישמר מהפסד כספי הם תרתי דסתרי" (עמיר ליכט "שם הוורד: אמצעי זהירות ושיקול-דעת עסקי של נושא-משרה" משפט ועסקים יט 475, 488 (2015)). כך, בעניין יפעת נדונה בקשה להורות לבנק לאומי לישראל בע"מ לגלות מסמכים לפי סעיף 198א לחוק וזאת בשל מחיקת חוב בסך 120 מליון ש"ח לחברה מסוימת, אף שהבנק באותו מקרה היה נושה מובטח, ובית המשפט קבע כי:

אין להלום כי כל אימת שיצביע מבקש גילוי לפי סעיף 198א על מחיקת חוב לכאורית, יהיה בכך כדי להקים תשתית ראייתית ראשונית. מתן אשראי הוא בליבת שיקול הדעת העסקי של הבנק, וחובות מסופקים וחובות אבודים הם חלק בלתי נפרד מהמציאות העסקית בכלל, והבנקאית בפרט. לכן, אין לראות במחיקת חוב כשלעצמה משום ראיה ראשונית להפרת חובות זהירות ואמון (שם, פסקה 19)

בעניין יפעת נמצאו לבית המשפט ראיות נוספות ובהן חוות דעת חשבונאיות עליהן נסמך המבקש אשר היוו את אותה תשתית ראייתית ראשונית המצדיקה גילוי מסמכים מוקדם. אך בענייננו ובשונה מעניין יפעת, לבד משאלות ותמיהות ומן ההפסד הכספי לא הציג המבקש כל ראיה ולו ראשונית לתמוך בטענותיו. הראיונות העיתונאיים שצירף המבקש אין בהם כדי לסייע לו בהקשר זה, שכן על פי ההלכה הפסוקה הם אינם יכולים לשמש ראיה לאמיתות תוכנם (רע"א 3600/16 אלמוג נ' נוגם תמרוקים בע"מ, פסקה 8 (8.8.2016)) ומכל מקום, גם אם ניתן היה לעשות בהם שימוש, אין די באמור בהם כדי לסייע למבקש לצלוח את הרף של "תשתית ראייתית ראשונית" הנדרשת על מנת לצוות על החברה לגלות למבקש את המסמכים שאותם הוא מבקש.

9. בשולי הדברים אציין כי בדומה לבית המשפט המחוזי, לא ראיתי מקום להתייחס לתוכנם של המסמכים שהעבירו המשיבות לעיונו של בית המשפט, שכן התשתית הראייתית הראשונית התומכת בבקשה צריכה להיכלל בבקשה עצמה (ראו והשוו: עניין נשר). עם זאת, משעיין בית המשפט המחוזי במסמכים אלו ואף על פי כן מצא לדחות את הבקשה, יש גם בכך כדי לתמוך במסקנה שאליה הגיע
.
אשר על כן, הבקשה נדחית.

המבקש יישא בהוצאות המשיבות ובשכר טרחת עורך דין בסך 20,000 ש"ח.

ניתנה היום, ‏ו' בכסלו התשע"ז (‏6.12.2016).

ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16073270_V05.doc אה
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il