הדפסה

רע"א 6297/16 עו"ד משה הלד נ. בנימין רוזנבלט

החלטה בתיק רע"א 6297/16

בבית המשפט העליון

רע"א 6297/16 - ב'

לפני:
כבוד המשנה לנשיאה א' רובינשטיין

המבקש:
עו"ד משה הלד

נ ג ד

המשיבים:
1. בנימין רוזנבלט

2. שרה רוזנבלט

3. אברהם קרויס

4. ויקי פלדמן

5. שני ביטי

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז מיום 8.8.16 בע"א 35911-06-16 (השופטת מיכל נד"ב)

בשם המבקש:
עו"ד תמר קרת; עו"ד ענת לנגר

בשם המשיבים 3-1:
עו"ד יגל פדידה

החלטה

א. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (השופטת מ' נד"ב) מיום 8.8.16 בתיק ע"א 35911-06-16, לדחיית בקשת המבקש לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית משפט השלום בפתח תקוה (השופטת ע' יוסף-קוזין) מיום 2.5.16 בתיק ת"א 136-04-09. עניין הבקשה - עיכוב ביצוע של פסק דין כספי.
רקע והליכים קודמים
ב. המבקש, עורך דין במקצועו, היה אמון על עריכת הסכם מייסדים להקמת חברה על ידי המשיב 1 ואחרים, וכן נדרש למלא תפקיד כנאמן לכספים שהועברו במסגרת זו, ולצורך שתי עסקאות עיקריות. העסקאות נערכו מול המשיבה הפורמלית 4, הגב' ויקי פלדמן (להלן הגב' פלדמן) ושותפים נוספים, אך לא יצאו אל הפועל והתגלו כתרמית. מבלי להאריך בתיאור הנסיבות, די לומר כי המשיב 1 (להלן המשיב) פנה לבית משפט השלום – יחד עם המשיבה 2 והמשיב 3 אשר כספיהם הושקעו בעסקאות – בתביעה שעניינה בין היתר השבת הכספים ששולמו על ידיו במסגרת הסכם המייסדים, ובטענת תרמית כלפי הגב' פלדמן. כנגד המבקש טען המשיב לרשלנות מקצועית. בתגובה, הגיש המבקש הודעת צד ג', בה טען בין היתר כי הגב' פלדמן פעלה במרמה ובחוסר תום לב, תוך הצגת מצגי שווא שונים כלפיו וכלפי המשיב.
ג. ביום 2.5.16 קיבל בית משפט השלום בפתח תקוה (ת"א 136-04-09) את תביעתו של המשיב, וקבע כי המבקש "לא פעל במידת הזהירות הסבירה כמו גם במידת הנאמנות והמסירות הנדרשת", דבר שהוביל לאבדן כספו של המשיב. נקבע כי מעשיה של הגב' פלדמן עולים כדי תרמית, וכי הן המבקש והן המשיב נפלו בפח שהטמינה להם. עוד נקבע, כי העוולה שביצעה הגב' פלדמן כלפי השניים מקימה אחריות הן ביחס למשיב והן ביחס למבקש, ועל כן, התקבלה הודעת צד ג' שהגיש המבקש. באשר לאחת העסקאות, המכונה על ידי בית המשפט כ"עסקת סנטרל פארק", הוטעם כי המבקש וגב' פלדמן ישאו יחד ולחוד באחריות למלוא הנזק – סך 352,000 דולר, בין אם כמזיקים במשותף ובין אם כמזיקים שגרמו לנזק אחד. בסיכומו של דבר פסק בית המשפט, בין היתר, כי המבקש והגב' פלדמן ישלמו למשיב ביחד ולחוד, סך 1,478,400 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית; כי המבקש ישלם למשיב סך נוסף של 35,070 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, וכי המבקש והגב' פלדמן ישלמו למשיב הוצאות משפט, וכן שכר טרחת עורך דין בסך 350,000 ₪. מאחר שבית המשפט קיבל את הודעת צד ג' כנגד הגב' פלדמן וקבע כי היא חבה באחריות גם כלפי המבקש, נקבע כי הגב' פלדמן תשפה את המבקש על הסכומים האמורים ועל האגרה ששולמה בגין הגשת ההודעה.
ד. ביום 16.6.2016 עירער המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום, ובלב הערעור טענה בדבר חלוקת האחריות בינו ובין הגב' פלדמן, אשר יזמה וביצעה את התרמית. בד בבד, הגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור. בבקשתו טען כי פסק הדין למעשה מחייבו בסך כולל של למעלה משני מליון שקלים (לאחר שערוך), וכי לא יוכל להיפרע מהגב' פלדמן, אשר לטענתו – כעולה מדו"ח חקירה כלכלית שהגיש בעניינה – אינה בעלת נכסים ויכולותיה הכלכליות מוגבלות, ועל כן מדובר בחיוב בסכום העלול להוביל להתמוטטותו הכלכלית ולנזק בלתי הפיך, תוך פגיעה בהמשך יכולתו לעבוד כעורך דין. עוד טען, כי מהליך ההוכחות שהתקיים בבית המשפט עולה חשש, כי מצבו הכלכלי של המשיב לא יאפשר להיפרע ממנו ככל שיהפך פסק הדין בערעור. לשיטת המבקש יש עמו טענות כבדות משקל נגד פסק דינו של בית משפט השלום, ועל כן סיכויי הערעור גבוהים ביותר. מכל האמור, לשיטת המבקש, על בית המשפט להורות על עיכוב ביצועו של פסק דינו של בית משפט השלום, עד להכרעה בערעור.
ה. ביום 8.8.16, לאחר מתן אפשרות תגובה ועיכוב ביצוע ארעי, דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לעיכוב ביצוע, בקבעו כי:
"מדובר בפסק דין כספי שהכלל לגביו הוא שאין מעכבים ביצועו, וכי השיקולים הרלבנטיים לעיכוב הביצוע הם סיכויי הערעור ומאזן הנוחות. בענייננו לאחר שעיינתי בפסק הדין ובטענות הצדדים לא מצאתי לקבוע כי אין כל סיכוי לערעור. עם זאת לא הונחה כל תשתית לכך שמאזן הנוחות נוטה לטובת המערער. המערער לא העלה כל טענה לעניין יכולתו של המשיב להשיב את הכספים שיקבל, ככל שישונה פסק הדין. טענות המבקש התרכזו אך בקשיים שיגרמו לו עקב התשלום."
ו. כלפי החלטה זו הגיש המבקש את הבקשה דנן, ולצידה בקשה לעיכוב ביצוע ארעי עד למתן החלטה. לטענת המבקש, מתעלמת החלטת בית המשפט המחוזי מן ההפניות שצירף בדבר מצבו הכלכלי של המשיב, ומשעה שלא נקבע כי סיכויי הערעור קלושים, היה על בית המשפט להתחשב בנזק הבלתי הפיך שייגרם לו אם יידרש בתשלום הסכום שנפסק. בעניין זה, ציין כי גבול האחריות בפוליסת הביטוח המקצועית שברשותו עומד על גובה מירבי של 1.1 מליון ₪ לתביעה, וכי אין ביכולתו הכלכלית להשלים את ההפרש בין סכום זה לגובה הפיצוי שנפסק לחובתו, העומד כיום לטענת המבקש על 2.2 מליון ₪ לאחר שיערוך. לשיטתו, פסק דינו של בית משפט השלום מכיל קביעות עובדתיות בדבר מצבו הכלכלי הרעוע של המשיב - אדם פרטי אשר חלק הארי של הכספים שהשקיע, ואשר ישובו אליו כפיצוי, שייכים למעשה לאחרים, ואליהם ישובו - ומכאן שיכולתו של המבקש להיפרע ממנו ככל שיתקבל הערעור מוגבלת. לטענתו, דבר זה, עלול להובילו למצב של פשיטת רגל, ולפגיעה בשל כך, כאמור, ביכולתו להמשיך ולעבוד כעורך דין. המבקש גם הטעים כי במסגרת תשובתו לבקשת עיכוב הביצוע, לא הכחיש המשיב את הטענות בדבר מצבו הכלכלי, והדבר פועל לחובתו. נוכח האמור, נוטה לטענתו מאזן הנוחות לטובתו, ומתקיימים התנאים להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין. ביום 16.8.16 התבקשה תגובת המשיבים לבקשות, וכן ניתן עיכוב ביצוע ארעי.
ז. ביום 22.8.16 הגישו המשיבים 1-3 את תגובתם לבקשה. המשיבים סומכים ידיהם על החלטת בית המשפט המחוזי, ובעיקרם של דברים, טוענים כי הבקשה אינה עומדת בגדרי החריגים המצדיקים עיכוב ביצוע. באשר לשיקול מאזן הנוחות נטען המבקש לא הציג כל תימוכין בדבר מצבו הכלכלי, נכסיו או הנזק העתיד להיגרם לו. לשיטתם, הטענה שאין ביכולתו לשלם את הסכומים האמורים אינה במקומה בהליך זה, וכי ככל שכך הדבר, יוכל לטעון זאת במסגרת הליכי הגביה. עוד ציינו המשיבים כי חלק ניכר מן הסכום מכוסה על ידי פוליסת ביטוח, ומכאן עולה החשד כי כל מטרת הבקשה היא הגנה על תגמולי הביטוח של המבקש. כך או אחרת, טוענים המשיבים כי הטענות לכיסוי חלקי בלבד על ידי פוליסת הביטוח אינן במקומן, וכי מערכת היחסים בין המבקש לבין חברת הביטוח – שאינה צד להליך – אינה רלבנטית לעניין. לטענת המשיבים, לא עמד המבקש בנטל ההוכחה הנדרש ממנו כאשר לא הגיש כל תימוכין לטענותיו בעניין מצבו הכלכלי של המשיב, ולענין יכולתו להשיב את הכספים במידה ויתקבל הערעור. נטען כי המשיב הוא אדם עובד ובעל דירה, שמעולם לא ננקטו כנגדו הליכי גביה או הוצאה לפועל, ועל כן אין להטיל דופי ביכולותיו הכלכליות. לעניין יכולתו של המבקש לממש את פסק הדין כלפי הגב' פלדמן צוין כי אין מקומו של קושי זה בהליך הנוכחי, וגם טענה זו מקומה בהליכי ההוצאה לפועל.
ח. יתר על כן, טוענים המשיבים כי סיכויי הערעור נמוכים, שכן מרבית קביעותיו של בית משפט השלום הן קביעות עובדתיות שערכאת הערעור לא תיטה להתערב בהן, וכן מאחר שטענות רבות אותן העלה המבקש הן בבחינת הרחבת חזית אסורה. נוכח האמור, סבורים המשיבים כי אין לקבל את בקשת רשות הערעור ואין לעכב ביצועו של פסק הדין. עם זאת, ככל שבית המשפט ימצא לנכון לקבל את הבקשה ולעכב ביצועו של פסק הדין, מבקשים הם שבית המשפט יורה, כי מלוא הסכום יופקד בידי באי כוח המשיב, אשר יותירו בידיהם רבע מן הסכום בנאמנות עד להכרעה בערעור; כמו כן, מבקשים שבית המשפט יורה כי ככל שאין בידי המבקש הסכום לתשלום מיידי, יופקדו פירות ותגמולי פוליסת הביטוח, על הפרשי ההצמדה שלהם, בחשבון הנאמנות, והמבקש יצרף מסמך מפורט על נכסיו, בצירוף ראיות לקיומם, ועליהם יוטלו עיקולים זמניים עד להכרעה בערעור. עוד התבקש, כי המבקש יפקיד ערובה נוספת במזומן בסך 100,000 ₪ להבטחת הוצאות הערעור ולריפוי הנזקים שיגרמו למשיב בגין העיכוב בביצוע התשלום.

דיון והכרעה
ט. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, כמו גם בטענות המשיבים, החלטתי ליתן רשות ערעור ולהיעתר לה באופן חלקי, כפי שיובהר להלן. הבקשה לעיכוב ביצוע נבחנת כנודע, באמצעות מבחן כפול, הבודק את סיכויי הערעור מזה ואת מאזן הנוחות מזה. בין שני השיקולים מתקיימת מערכת יחסים של "מקבילית כוחות", לפיה ככל שסיכויי הערעור נראים מוצקים יותר, כך ניתן להקל בדרישה שמאזן הכוחות יטה לטובת המבקש, ולהיפך (ע"א 8380/06 האפוטרופוס הכללי נ' פלוני בפסקה 7 (2006)). במקרים בהם נקבע חיוב כספי, שמטבעו של דבר, הוא הפיך, עיכוב הביצוע ינתן לעתים רחוקות (רע"א 8317/06 ישי טהוליאן נ' ג.מ.ח.ל חברה לבניה 1992 בע"מ בפסקה 10 (2007); ע"א 7221/01 י.ג. רובינשטיין יצור וסחר בע"מ נ' שובל (נ.י.ב) שיווק מוצרים, פ"ד נ(1) 178, 182 (2002)), וזאת במקרים בהם יצביע המבקש על סיכויי ערעור טובים, ויוכיח כי ככל שיתהפך פסק הדין בערעור, יווצר קושי להיפרע מן המשיב והוא יישאר "וידיו על ראשו", תוך נזק בלתי הפיך (רע"א 2285/15 אי.די.טי גלובל ישראל בע"מ נ' מדגם יעוץ ומחקר בע"מ בפסקה ז' (2015)). מצב מעין זה עשוי להתעורר שעה שהמשיב מצוי בקשיים כלכליים, או כאשר קיים חשש שנושיו ייפרעו מכספי הזכיה (ע"א 5963/13 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני (2014), בפסקה 18).
י. אכן, סיכויי הערעור בגדרי בקשה לעיכוב ביצוע הם מושג חמקמק, שקשה ליצוק לו מסגרת עיונית, וגם יש קושי כפול בהתייחסות אליו. זאת, כיון שתחילה – בטרם הוגש ערעור או בקשת רשות ערעור – נדרשת הערכאה הדיונית לעסוק בעיכוב הביצוע (תקנה 467(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984), וברי כי בית משפט שנתן פסק דין יתקשה טבעית בהעריכו סיכויי ערעור על פסיקתו שלו; ומותב עיכוב הביצוע בערכאת הערעור האמור לדון לפי תקנה 467(ב) אינו רוצה להרחיק לכת ו"לפסוק הלכה" למותב שידון בערעור העיקרי. כשלעצמי אני מסתפק, בכגון דא, על פי רוב בתיאור של משוכה שיש לחלוף על פניה בערעור, העשויה להיות גבוהה. כמובן, קל יותר להידרש למאזן הנוחות. בענייננו, חויב המבקש ביחד ולחוד עם הגב' פלדמן, תוך קביעה כי הגב' פלדמן מחויבת בשיפויו. בית המשפט המחוזי, אשר בפניו יתנהל ערעור המבקש, קבע לענין עיכוב הביצוע כי אין מדובר בערעור חסר סיכוי, ונדמה כי יש טעם בדברים.
יא. אשר למאזן הנוחות, אמנם, התשתית העובדתית אותה הניח המבקש חסרה במידת מה כדי להגיע למסקנה חותכת בדבר נזק בלתי הפיך העלול להיגרם לו ככל שימומש פסק הדין. עם זאת, חרף קביעת בית המשפט המחוזי כי "המערער לא העלה כל טענה לעניין יכולתו של המשיב להשיב את הכספים שיקבל, ככל שישונה פסק הדין" הנושא אכן הועלה על ידי המבקש. כך או אחרת, ככל שהמשיב יידרש להשיב חלק מן הכספים לאלו אשר השקיעו אותם, וכאן איני נוטע מסמרות, קם חשש מסוים לעניין יכולתו להשיבם במידה ויזכה בערעורו, והדברים כמובן אמורים בזהירות המתבקשת. מתוך הצגת מצבה הכלכלי של הגב' פלדמן, לא בלתי סביר כי כדי לקיים את פסק הדין ולשפות את המשיב, יידרשו הליכי גביה נוספים. ענייננו במקרה של ריבוי מעוולים, כאשר ברי כי במהות המבקש – על אף אחריותו הקיימת – ככל הנראה אינו האחראי העיקרי, ולראיה לכאורה הקביעה בדבר שיפויו המלא על ידי הגב' פלדמן, בעקבות הודעת צד ג'.
יב. נוכח נסיבות המקרה ובהם גובה התשלום לו נדרש המבקש, ולא בלי התלבטות, החלטתי לקבל את הבקשה באופן חלקי כך שיעוכב הביצוע בנוגע ל-25% מן הסכום אותו נדרש המבקש לשלם, ו-25% נוספים יוחזקו בנאמנות אצל באי-כוח המשיבים. שאר הסכום ישולם. סבורני כי קביעה זו מייצרת איזון ראוי בין האינטרסים השונים, ומביאה לידי ביטוי את מורכבות המקרה. אין צו להוצאות בהליך זה. הצו הארעי בטל.

ניתנה היום, ‏כ"ד באב התשע"ו (‏28.8.2016).

המשנה לנשיאה

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 16062970_T02.doc יב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il