הדפסה

רע"א 3768/17 רנסו בע"מ נ. מדינת ישראל

החלטה בתיק רע"א 3768/17

בבית המשפט העליון

רע"א 3768/17

לפני:
כבוד השופט נ' סולברג

המבקשים:
1. רנסו בע"מ

2. בוריס שור בע"מ

3. מקסים ראקוב

4. נטלי ברלב

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בת"א 15803-08-16 מיום 31.3.2017 שניתנה על- ידי השופט ד' חסדאי

בשם המבקשים:
עו"ד גבריאלה ביורק

פסק דין

1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בת"א 15803-08-16 מיום 31.3.2017 (השופט ד' חסדאי), בגדרה נדחתה בקשת המבקשים לפטור אותם מתשלום אגרה.

2. ביום 7.8.2016 הגישו המבקשים תביעה נגד המשיבה, בגין נזקים שנגרמו להם לטענתם כתוצאה מהפרה הבטחה שלטונית. סכום התביעה הועמד על סך של כ-32 מיליון ₪. לצד התביעה הגישו המבקשים בקשה לפטור מתשלום אגרה.

3. הבקשה לפטור מתשלום האגרה הועברה לטיפולו של השופט חסדאי – אשר כיהן בעת ההיא כשופט במינוי בפועל בבית המשפט המחוזי – בכובעו כרשם בית המשפט המחוזי. הימים נקפו, ארכות ניתנו, תגובות והודעות משלימות הוגשו; במהלכם מונה השופט חסדאי לכהונת שופט בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. מעיון ב'נט המשפט' עולה, כי חלק מן ההחלטות שניתנו במסגרת ההליך נחתמו על-ידי השופט חסדאי בתפקידו כ'רשם' וחלקן כ'שופט'.

4. ביום 31.3.2017 ניתנה החלטת בית המשפט המחוזי הדוחה את בקשת המבקשים למתן פטור מתשלום האגרה. בחתימת ההחלטה צוין, כי "החלטה זו נחתמת על ידי בכשירותי כשופט, בשים לב למועד המצאת כלל המסמכים שנדרשו והמועד בו היא ניתנה, המאוחר למועד השבעתי כשופט, ביום 8.12.2016". ביום 7.5.2017 הוגשה הבקשה שלפנַי המבקשת להשיג על החלטת בית המשפט המחוזי.

5. ככלל, רשם בית משפט אשר מתחיל לדון בעניין מסוים בכובעו כרשם, ישלים מלאכתו בכובעו זה. אם במהלך בירור ההליך מעביר הרשם את העניין לטיפולו-שלו ב'כובעו' כשופט, עליו להודיע על כך לבאי-כוח הצדדים ולאפשר להם להשמיע את עמדתם. בנסיבות המתוארות בעניין דכאן, נקבע בעבר על-ידי בית משפט זה, כי לפני הצדדים עומדות שתי אפשרויות להשיג על החלטה: הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי או הגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט זה (רע"א 1067/04 רולן בע"מ נ' מדינת ישראל, פסקאות 5-4 והאסמכתאות שם (14.7.2004) (להלן: עניין רולן)).

6. לא שגו אפוא המבקשים כשביקשו להשיג על החלטת בית המשפט המחוזי על-ידי הגשת הבקשה שלפנַי, אולם "אין הכרח שבית משפט זה יידרש לעניין אך בשל כך שהבקשה המסוימת נדונה בפני בעל תפקיד כפול והלה החליט לסיים הטיפול בעניין דווקא בכובעו כשופט, אף שבתחילה פעל כרשם. ככלל, אף אין מקום למעורבות של בית משפט זה בהליך ההשגה הראשון, אך משום שנפלה טעות בכך שלא צוין כי ההחלטה נחתמה על ידי רשם [...] בקשות שבסמכות רשם ראוי להן שיידונו בפני רשם, ואין זה משנה אם הרשם המסוים מכהן אף כשופט בפועל" (עניין רולן, פסקה 6 לפסק דינו של השופט (כתוארו דאז) א' גרוניס)). עיינתי בהודעת המבקשים כפי שנתבקשה על-ידי בנוגע לאפשרות שאנהג בבקשה דנן כדרך שנקט בה השופט גרוניס בעניין רולן, ולא מצאתי כי טעמיה משכנעים כדי שלא אעשה כן. אציין עוד, כנאמר שם, מאחר ואין מדובר בחוסר סמכות של בית משפט זה לדון בבקשה, לא ניתן להורות על העברת הדיון בעניין לבית המשפט המחוזי על-פי הוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

7. בנסיבות העניין, עסקינן בבקשה המצויה בסמכותו של רשם, ועליו לדון בה בכובעו זה. בקביעת סיווג הבקשה ככזו, יובטחו זכויות המתדיינים – הן הפרוצדורליות, הן המהותיות; ויישמר הסדר הטוב. על כן, כדי שהמבקשים לא ינזקו מחמת התקלה שאירעה, שלא באחריותם, ובשל חלוף המועד להגשת ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הרשם מיום 31.3.2017, מצאתי לנכון לדון בבקשת רשות הערעור, כאילו הוגש ערעור על-פיה, להורות על מחיקת הערעור, ולאפשר למבקשים להגיש תוך עשרה ימים ממועד פסק דין זה, ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הרשם.

בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

ניתן היום, ח' בסיון התשע"ז (2.6.2017).

ש ו פ ט

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 17037680_O02.doc עב
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il