הדפסה

רע"א 3414/13 טל יד מצויינות בשירות בע"מ נ. וויזקום...

החלטה בתיק רע"א 3414/13

בבית המשפט העליון בירושלים

רע"א 3414/13

ע"א 3416/13

לפני:
כבוד הרשמת ליאת בנמלך

המבקשים:
1. טל יד מצויינות בשירות בע"מ

2. יואב דדון

נ ג ד

המשיבה:
וויזקום תקשורת בע"מ

סיווג הליך

החלטה

ההליכים שבכותרת נסבים על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כב' השופט ד"ר ע' בנימיני) מיום 2.4.2013 אשר ניתנה במסגרת תביעה שהגישה המשיבה נגד המבקשים-המערערים בה עתרה למתן צו מניעה קבוע, צו למתן חשבונות ולפיצוי כספי בשל הפרה נטענת של הסכם ושל זכויות קניין רוחני בתכנות מחשב. בהחלטתו קבע בית המשפט כי המבקשים הפרו את זכויות היוצרים בתכנות והורה על מתן צו מניעה קבוע וצו למתן חשבונות כפי שהתבקשו, ועוד הוסיף הוראות לעניין "השלב השני של התביעה הנוגע לסעדים הכספיים".

המבקשים-המערערים ציינו בפתח ההליכים שהגישו כי לגישתם נתונה להם זכות ערעור על ההחלטה אך "למען הזהירות" ושמא ייקבע כי לא עמדה להם זכות ערעור עליה הגישו במקביל להודעת הערעור גם בקשה למתן רשות ערעור, ועל עמדה זו שבו בתגובה שהגישו בהתאם להחלטתי מיום 27.5.2013. גם המשיבה הסכימה בתגובה שהגישה כי נתונה היתה למבקשים זכות ערעור על ההחלטה (אף שציינה -בשונה מן המבקשים - כי לגישתה מתן הסעד של צו למתן חשבונות מהווה "החלטה אחרת"), ולאחר שעיינתי בחומר שבפניי סבורני כי אכן המערערים היו רשאים להגיש ערעור בזכות על ההחלטה.

כידוע המבחן הנוהג לעניין סיווג החלטה כ"פסק דין" או כ"החלטה אחרת" הוא האם ההחלטה שניתנה סיימה את בירור המחלוקת שבין הצדדים: "מקום בו בית המשפט סיים בהחלטתו את הדיון בעניין הכולל העומד לפניו, הרי שמדובר בפסק דין. בכל מקרה אחר המדובר הוא בהחלטה אשר ערעור עליה הוא ברשות בלבד" (ראו ע"א 2817/91 מימון נ' שאולי, פ"ד מז (1) 152, 157 (1993)), ולצורך קביעת סופיות ההחלטה נעזר בית המשפט ב"מבחן הסעד" שהינו מבחן דיוני-פורמאלי על פיו יש לבחון "האם בקטע כלשהו של ההתדיינות קיבל התובע את הסעד הסופי שביקש או חלק ממנו או שהוא נשלל ממנו" (רע"א 9711/07 שרעבי נ' עזריאל, מושב עובדים של הפועל המזרחי בע"מ, פסקה 19 (15.4.2008); בש"א 1977/13 מזאוי נ' מזאוי, פסקה 5 (12.5.2013)).

במקרה דנן אמנם הדיון בתביעה טרם הסתיים, שהרי הסעדים הכספיים טרם הוכרעו, אך משניתן "סעד עצמאי העומד על רגליו שלו" בדמות צו מניעה קבוע המקנה למשיבה זכות אופרטיבית ומיידית, יש לומר כי בפנינו "פסק דין חלקי" (ראו והשוו: ע"א 4540/04 מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית נ' אורבוך, פסקאות 10-14 (14.9.2006); רע"א 3017/09 אזולאי נ' דנציגר משק פרחים דן (17.5.2009)). עוד יצוין כי הצדק עם המבקשים כי נוכח מסקנה זו עומדת להם זכות ערעור על כל רכיבי ההחלטה (ראו רע"א 4746/11 גרוזמן נ' כונס הנכסים הרשמי, פסקה 8 (26.10.2011), והאסמכתאות המובאות שם).

הנה כי כן, ואף מבלי להכריע בעמדות השונות שהביעו הצדדים לעניין סיווגה של ההחלטה בכל הנוגע לצו למתן חשבונות, יש להורות על מחיקתה של רע"א 3414/13 (ללא צו להוצאות) ואילו בירורו של ע"א 3416/13 יימשך כסדרו, ובכלל זאת הטיפול בבקשה לעיכוב ביצוע שהגישו המבקשים.

לבקשתם הפקידו המבקשים תחילה עירבון במסגרת רע"א 3414/13 בסך של 25,000 ש"ח. סכום זה יועבר לע"א 3416/13 וישמש כחלק מן העירבון בגדרו, והמבקשים ישלימו את סכום העירבון שנקבע על ידי המזכירה הראשית בע"א 3416/13 (סך של 15,000 ש"ח נוספים), וזאת בתוך עשרה ימים ממועד המצאת החלטה זו לידיהם (שאם לא כן יירשם ההליך לדחיה ללא הודעה נוספת).

המזכירות תמציא לצדדים החלטה זו ללא דיחוי ותתייקה בתיקי השופטים בע"א 3416/13.

ניתנה היום, כ"ט בתמוז התשע"ג (7.7.2013).

ליאת בנמלך

ר ש מ ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 13034140_P04.doc בא
מרכז מידע, טל' 077-XXXX333 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il