הדפסה

רן אבטחה (1993) בע"מ נ' פרי ואח'

בקשה מס'
52

בפני
כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר
מבקשים

1. רן אבטחה (1993) בע"מ

נגד

משיבים

1. עפרה פרי

2. ערן פוגל

החלטה

1. בפני בקשת התובעת לתקן את כתב תביעתה באופן שמסעיף 10 לכתב התביעה ימחק המשפט "פחות 850,000 ₪ שהושבו" כך שס כום נזקי התובעת, באותו סעיף, יתוקן בהתאמה ובמקום הסך של 12,034,438 ₪ ירשם הסך של 12,884,438 ₪.

2. לטענת התובעת יש להורות על התיקון המבוקש בשל שינוי הנסיבות לפיהן העד המרכזי הפך להיות הנתבע ולאור העובדה כי בנסיון להתחקות אחר ראיות, לא נמצאה ראיה משמעותית, מעבר לגרסת הנתבע, לפיו הסך של 850,000 ₪ הופקד לחשבון התובעת .
התובעת מוסיפה וטוענת כי סכום התביעה הועמד ממילא על סך 7 מליון ₪ לצורכי אגרה ולפיכך גם אין צורך בשינוי סכום האגרה.

3. הנתבעת מתנגדת לתיקון המבוקש. לטענתה יש לראות בבקשת התיקון שינוי חזית שכן יש בו גרסה עובדתית שונה מהגרסה שנמסרה עד כה. עיקר התגובה מכוונת לעובדה שעורכי הדין הקודמים שייצגו את התובעת מצאו לנכון לכלול סכום זה כסכום שהושב, בהתבסס על גרסת הנתבע מר פוגל, ללא ראיה תומכת. הנתבעת מציעה כי המפרק המייצג את התובעת יחזור בו גם מרכיבים אחרים בתביעה שמבוססים אך ורק על גרסת מר פוגל, מאותו טעם ממש.

4. הכלל הוא כי נוקטים גישה ליברלית בתיקון כתבי טענות. מלשון תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי ומפרשנותה עולה כי בעל דין המבקש לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יכריע בשאלות השנויות במחלוקת , נעתרים לו ברוחב לב. אולם, כאשר אין בתיקון תועלת לבירור הפלוגתאות – לא יהיה בו צורך. כמו כן על בית המשפט לבחון את התנהגות בעל הדין עובר לתיקון המבוקש וכן השלב בו מוגשת הבקשה.

ראו רע"א 5215/12 רונדופלסט בע"מ נ' אלכס בירמן (5.10.12) דברי כב' הש ופטת חיות -

אכן, בסוגיית תיקונם של כתבי טענות נקטה הפסיקה גישה ליברלית (ראו, למשל: ר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ, פ"ד לט(2) 556, 557 (1985); ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי, פ"ד מו(3) 214, 218 (1992)), ברוח תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי בה נקבע, בין היתר, כי בבואו לבחון בקשה לתיקון כתב טענות, ישקול בית המשפט אם התיקון יאפשר לו להכריע "בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין". בנוסף על בית המשפט לבחון את השלב שבו הוגשה הבקשה; האם הבקשה נגועה בשיהוי או הוגשה בחוסר תום-לב; וכן האם יש בתיקון כדי לקפח זכותו של הצד שכנגד (ראו רע"א 1819/11 עיריית חולון נ' אלינובק, פיסקה 11 ([פורסם בנבו], 11.5.2011) והאסמכתאות הנזכרות שם).

5. הדיון לגופו עדין לא החל. יש בתיקון כדי לקדם את הפלוגתאות בתיק זה. העובדה שעורך הדין מבקש לדייק בכתב התביעה נוכח העדר ראיה תומכת לטענה קודמת – עומדת לזכותו. אין ב תיקון כדי לגרוע משהו מזכות מהותית כלשהי של הנתבעים.

6. לפיכך סעיף 10 לכתב התביעה ישונה באופן שימחק המשפט "פחות 850,000 ₪ שהושבו" כך שסך נזקי התובעת, באותו סעיף, יתוקן בהתאמה ובמקום הסך של 12,034,438 ₪ ירשם הסך של 12,884,438 ₪. אין התיקון האמור מחייב בהכרח תיקון סעיפים אחרים בכתב התביעה, כטענת הנתבעת.

7. המזכירות תודיע לצדדים על החלטה זו.

ניתן היום, כ"ג אלול תשע"ג, 29 אוגוסט 2013, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי .......