הדפסה

רז(המנוח) ואח' נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפול

מספר בקשה:23
בפני
כבוד ה שופטת לימור רייך

תובעים

  1. אלי רז (המנוח)
  2. נאוה רז הלפרן
  3. טל רז
  4. גל רז

נגד

נתבעת

המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפול

החלטה

בזיקה להחלטתי מיום 07.09.15 ומשלא נמסרה עמדת הנתבעת, הצדדים מתבקשים לפעול כדלקמן:
התובעים יגישו לתיק בית המשפט ובמישרין לב"כ הצד שכנגד תצהירי עדות ראשית מטעמם בצירוף תיק מוצגים וחוות דעת במידה והן חלק מראיותיהם וזאת בתוך 45 יום ממועד קבלת החלטתי.
הנתבעים יעשו כן בתוך 45 יום ממועד קבלת ראיות התובעים. תצהירי חוקרים יוגשו בתוך המועד הנ"ל במעטפה סגורה ישירות ללשכתי, שאם לא כן לא תותר הגשתם. מובהר כי, על החוקר יהיה להתייצב לדיון עם כל דוחות החקירה וכל חומר הגלם שהיווה בסיס לדוחות שנערכו לבקשת הנתבעים גם אם לא נערכו ע"י החוקר שערך התצהיר. היה ולדעת הנתבעים אין מקום לזמן החוקר עם כל דוחות החקירה, שכן, אין מקום לגלות את כולם ו/או את כל תוכנם – תוגש בקשה בעניין זה לביהמ"ש בתוך המועד שנקבע להגשת הראיות. היה ותוגש בקשה כאמור, יצורפו לה, במעטפה סגורה, לעיון ביהמ"ש בלבד, אותם דוחות ו/או אמירות בדוחות, אשר אין מקום לחושפם.

ככל שאין בכוונת הנתבעים להגיש ראיות, לרבות תיק מוצגים – הם מתבקשים להודיע על כך בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהם על מנת שאוכל לבחון מבעוד מועד את הראיות שהוגשו מבלי להמתין לראיות הנתבעים שלא תוגשנה.

תיקי המוצגים והנספחים מטעם הצדדים יוגשו כשהם ממוספרים לפי סדר עולה על מנת להקל על מהלך שמיעת הראיות, הסיכומים ופסק הדין. ככל שכמות המסמכים שתוגש ע"י מי מהצדדים במסגרת הראיות ותיקי המוצגים גם יחד תעלה על 50 עמ' – יש להגיש בנוסף עותק כרוך ומדוגלן ע"מ שלא יסרק, אלא יתויק בתיק הנייר.

בקשה לזימון עד ללא תצהיר תוגש במועד הקבוע להגשת הראיות בצירוף תצהיר המאמת סירוב העד המבוקש ליתן תצהיר ובצירוף תמצית עדותו.
צד המבקש לחקור מומחה יודיע על כך בתוך המועדים הנ"ל.
בתביעות שעילתן על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים – יודיעו הנתבעים בתוך המועד שנקבע להגשת ראיותיהם באם הם כופרים בחבות וינמקו הודעתם, היה והודעה כאמור לא תימסר - יתקיים הדיון בשאלת גובה הנזק בלבד.
צד המתנגד להגשת מסמך מכל סיבה שהיא לרבות הגשתו ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד בתוך 10 ימים ממועד קבלת המסמך, שאם לא כן, יראוהו כמסכים להגשת המסמך ( גם אם אינו מסכים לתוכנו). הכוונה הן למסמכים שצורפו לתצהירים והן למסמכים שצורפו לתיקי מוצגים.

היה והצדדים לא יגיעו להסכמה באשר להתנגדויות – יגיש הצד המתנגד את התנגדותו בתוך 7 ימים נוספים. העתק ההודעה יוגש במקביל לצד שכנגד, אשר יהא רשאי להגיב תוך 7 ימים ממועד קבלת ההתנגדות.
הפגרה תבוא במניין הימים.
לזמן ישיבת קדם משפט ליום 27.01.16 שעה 8:30 הצדדים ישקלו לפנות להליך של גישור חיצוני במקביל לניהול ההליך לפני.

ניתנה היום, ז' חשוון תשע"ו, 20 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.