הדפסה

רוזנברג נ' כהן נעמי ואח'

בקשה מס' 8
בפני
כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני

מבקשים/נתבעים

  1. ניסן ניסים כהן נעמי
  2. קרן קומר

נגד

משיב/תובע

יואב רוזנברג

החלטה

בענין : בקשת רשות להתגונן

1. ביום 18/10/12 נחתם הסכם מכר במסגרתו התחייב התובע למכור לנתבעים דירת מגורים ברח' החצבים 78/2 ברמת ישי תמורת 1,300,000 ₪. אין מחלוקת כי הנתבעים התגוררו בדירה זו במשך מספר שנים כשוכרים .

2. סעיף 6 להסכם המכר קובע כי תמורת הדירה תשולם בשני תשלומים. נקבע כי התשלום הראשון בסך של 250 אלף ₪ ישולם במעמד החתימה על הסכם המכר. אין מחלוקת כי תשלום זה שולם במועדו. התשלום השני בסך של 1,050,000 ₪ עד ליום 1/1/13 כנגד מסירת החזקה בדירה. כיוון שהנתבעים כבר התגוררו בדירה, הובהר כי המושג "מסירת החזקה" משמעותו הפסקת תשלום דמי שכירות של הנתבעים לתובע.

3. אין מחלוקת כי מדובר בדירה שטרם נרשמה כבית משותף, כאשר טרם נרשמה פרצלציה בחלקה בה מצויה הדירה. עוד מוסכם כי כפי שמצוין ב"הואיל" השלישי של הסכם המכר, הטיפול ברישום הפרצלציה בבית המשותף מבוצע על ידי עו"ד שי גרנות מתל-אביב (להלן: "הכונס") ככונס נכסים של חברת ס. ב. י. ב. השקעות ופיתוח בע"מ (להלן: "החברה").

4. בסעיף 3 להסכם התחייבו הצדדים לשתף פעולה עם באי כוחם (שהם גם באי כוחם בהליך שבפניי) ועם משרדו של הכונס ולקיים את דרישותיהם לרבות חתימה על ייפוי כוח נויטריוני לטובת החברה, תשלום דמי טיפול והמצאת כל מסמך על פי דרישה. עוד הצ הירו הצדדים כי ידוע להם שקבלת הלוואה מובטחת במשכנתא כפופה להסכמת החברה ולקיום דרישות מקדמיות, בטרם תחתום החברה על הסכמה לרישום הערת אזהרה לטובת הקונה ועל טופס החתייבות מוכר לרישום משכנתא. הצדדים הסכימו כי עיכובים שאינם בשליטתם של הצדדים בקבלת משכנתא על ידי הקונה בשל דרישות פרוצדורליות של החברה, לא יהוו הפרת ההסכם ותינתן לצדדים אורכה לקיום התחייבויותיהם בהתאם לאופי העיכוב ובלבד שאותו צד ביצע כל הנדרש מצידו ללא דיחוי.

5. בסעיף 11 להסכם נקבע כי צד שיפר הוראה יסודית של ההסכם ולא יתקן את ההפרה תוך 7 ימים מיום שהוזהר על ידי הצד המקיים, ישלם פיצוי מוסכם בשיעור של 10 אחוז מהתמורה, דהיינו 130 אלף ₪. עוד נקבע כי איחור במסירת החזקה בדירה עד 7 ימים, יזכה את הקונה בפיצוי ימי מוסכם בסך של 200 דולר ואיחור בביצוע תשלום כלשהו מעל 7 ימים, יזכה את המוכר בריבית חריגה הנהוגה בבנק לאומי.

6. אין מחלוקת כי הנתבעים לא שילמו את יתרת התמורה עד 1/1/13. במסגרת בקשת הרשות להתגונן לא נסתרה טענת התובע לפיה סך של 75,000 ₪ שולם ביום 20/6/13 והיתרה בסך של 975 אלף ₪ ביום 19/11/13. עוד מוסכם כי הנתבעים הפסיקו לשלם דמי שכירות ביום 1/1/13.

7. ביום 8/7/14 הגיש התובע במסגרת תיק זה כתב תביעה מתוקן בסדר דין מקוצר במסגרתו ביקש לחייב את הנתבעים לשלם לו פיצוי מוסכם בסך של 130 אלף ₪ בצירוף הצמדה למדד ולחילופין דמי שכירות לתקופת האיחור בתשלום התמורה בסך של 36,300 ₪ או דמי שכירות חלופיים שנאלץ התובע לשלם בחיפה בסך כולל של 46,200 ₪. לחילופי חילופין ביקש התובע לחייב את הנתבעים לשלם הפסד בגין עליית ערך הנדל"ן בגובה של 8% מערך הדירה בסך של 104 אלף ₪. התובע טוען במסגרת כתב התביעה כי הנתבעים איחרו ללא כל הצדקה בתשלום הסך של 75 אלף ₪ המהווה השלמה להון העצמי שהיו צריכים לשלם מכיסם. התובע הסביר כי לא פעל מול הנתבעים לביטול הסכם המכר , כיוון שהנתבעים הבטיחו לו פעם אחר פעם לעמוד בהתחייבותם בקרוב והתובע חשש כי הליכי פינוי הנתבעים ופינוי המכר, יקחו זמן ויעלו ממון רב. כמו-כן פירט התובע את המגעים שהיו בין הצדדים בניסיון להסדיר את המחלוקת בעניין הפיצוי המגיע לתובע מבלי לפנות לערכאות.

8. ביום 28/9/14 הגישו הנתבעים בקשת רשות להתגונן. הנתבעים טענו כי עשו כל שביכולתם על מנת לעמוד בתנאי הסכם המכר , כאשר כבר בשלב המשא ומתן פנו לבנק מזרחי ולבנק הפועלים כדי לקבל משכנתא. הנתבעים טוענים כי לא הצליחו לשלם את מלוא התמורה במועד שנקבע בהסכם כיוון שלא הצליחו לקבל משכנתא בזמן מפאת אי קבלת המסמכים הרלבנטיים במועד מהתובע ומהחברה המשכנת או מהכונס.

9. טענות אלו של הנתבעים נתמכות בתצהירים של כל אחד מהנתבעים וכן בנספחים 2 עד 22 של הבקשה , המתעדים חליפת מיילים ומכתבים בין ב"כ הנתבעים, ב"כ התובע, הכונס והבנק למשכנתאות שהחלה ביום 2/9/12 והסתיימה ביום 12/3/13. הנתבעים טוענים כי התובע ובאת כוחו ידעו על השתלשלות העניינים והצהירו כי ההסכם עדיין בתוקף גם לאחר שחלף המועד המיועד לתשלום מלוא התמורה על פי ההסכם. לתמיכה בטענה זו צירפו הנתבעים מכתב של בא כוח התובע לבנק הפועלים מיום 8/4/13 בו מאשרת ב"כ התובע כי העסקה עדיין בתוקף והמוכר ממתין לתשלום אחרון. הנתבעים טוענים כי התובע לא דרש מהם לשלם דמי שכירות לאחר 1/1/13 בהתאם להסכמה לפיה הנתבעים יפסיקו לשלם דמי שכירות במועד זה. הנתבעים מפנים לכך שהערת האזהרה על שם הבנק הממשכן, בנק הפועלים, נרשמה רק ביום 21/8/13 בגין הלוואה בסך של 975 אלף ₪. טענה זו נתמכת בנספח 25 לבקשה שהוא מכתב של בנק הפועלים , המופנה לב"כ התובע ומסביר מהן הבדיקות שנדרשו כדי שבנק הפועלים יסכים לתת הלוואה מובטחת למשכנתא לדירה.

10. בהתאם להחלטתי מיום 7/10/14, נדרשה ב"כ התובע להשיב לאמור בבקשת הרשות להתגונן תוך 30 יום ממועד קבלתה כאשר ימי הפגרה באים במניין הימים. ב"כ התובע לא השיבה לבקשה עד עצם היום הזה למרות שקיבלה אותה ביום 7/10/14 ולכן התיק בשל למתן החלטה על בסיס החומר המצוי בתיק.

11. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי עומדת לנתבעים טענת הגנה אפשרית לפיה העיכובים בתשלום יתרת תמורת המכר של הדירה אינם באשמתם, אלא בשל דרישות של הבנק הממשכן לקבלת מסמכים שונים, כפי שפורט בנספח 25 של הבקשה. הנתבעים העלו לעניין זה טענות הגנה מפורטות הנתמכות במסמכים רלבנטיים. במצב דברים שכזה יש לברר את הטענות שהועלו במסגרת הליך משפטי מלא.

12. אשר על כן, הנני נותן לנתבעים רשות להתגונן.

ניתנה היום, י"ז חשוון תשע"ה, 10 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.