הדפסה

ראובני נ' סורטיס בע"מ

15 דצמבר 2014

אוהד ראובני
המערער
-

סורטיס בע"מ
המשיבה

לפני: השופטת רונית רוזנפלד, השופטת לאה גליקסמן, השופט אילן איטח
נציג ציבור (עובדים) מר ויסאם עזאם, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' יודפת בוכריס

בשם המערער עו"ד אריאלה כהן
בשם המשיבה – אין התיצבות

פסק דין

1. לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים (השופטת שרה שדיאור; ס"ע 38674-05-13), בו פסק בית הדין למערער סעדים כנתבע בכתב התביעה, בהעדר הגנה. בית הדין נמנע מלפסוק למערער פיצויי הלנה בקובעו כי "אין לשלם הלנת שכר במעמד צד אחד וללא הליך הוכחות שכן סיבות ההלנה צריכות להתברר לגופן". על קביעה אחרונה זו של בית הדין האזורי סב הערעור שלפנינו, כמו גם על שיעור ההוצאות שפסק בית הדין האזורי.

2. יובהר כי המשיבה לא הופיעה לדיון על אף שהוזמנה כדין. בנסיבות אלה הוחלט כי הדיון יקויים בהעדרה.

3. יצויין כי במהלך הדיון בערעור הודיעה ב"כ המערער כי לאור הערות בית הדין אין היא עומדת על הערעור בהתייחס להימנעותו של בית הדין האזורי מלפסוק למערער סעד על פי הנתבע בסעיפים 6 ו-7 לכתב התביעה.

4. משנמחק כתב ההגנה של המשיבה צודק המערער בטענתו כי בהעדר הגנה כנגד התביעה לפיצויי הלנה, היה מקום כי בית הדין ישקול בהתאם לנסיבות המקרה כעולה מכתב התביעה, אם לפסוק לו סעד ברכיב זה. לא מצאנו בסיס לקביעת בית הדין האזורי בפסק דינו כי פסיקת פיצויי הלנה מחייבת קיום דיון במעמד שני הצדדים להוכחות. אשר על כן, אנו פוסקים למערער פיצויי הלנה על פי תביעתו בהתייחס להלנת שכרו לחודש יוני 2012. המערער העמיד את סכום התביעה בגין פיצויי ההלנה על סך של 6612 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. אשר על כן אנו פוסקים למערער סכום זה כנתבע על ידו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 21.5.13 הוא יום הגשת התביעה, ועד ליום התשלום בפועל. למען הסר ספק, תביעת המערער לפיצויי הלנה בגין שכרו שהולן לתקופה שמחודש ינואר 2012 ועד אפריל 2012 התיישנה. התיישנות זו היא התיישנות מהותית.

5. צודק המערער בטענתו לעניין שיעור שכר הטרחה הנמוך שפסק לו בית הדין האזורי. נקבע בזאת כי המשיבה תשלם למערער הוצאות שכר טרחת עו"ד בסך של 5,000 ₪ בשתי הערכאות בנוסף לסכום שפסק בית הדין האזורי.

ניתן היום, כ"ג כסלו תשע"ה ( 15 דצמבר 2014), בנוכחות ב"כ המערער בלבד.

רונית רוזנפלד,
שופטת, אב"ד

לאה גליקסמן,
שופטת

אילן איטח,
שופט

מר ויסאם עזאם,
נציג ציבור (עובדים)

גברת יודפת הראל בוכריס,
נציגת ציבור (מעסיקים)