הדפסה

קרדן רכב בע"מ נ' כרמיאל ואח'

תובעת
קרדן רכב בע"מ

נגד

נתבעים

  1. יוסף כרמיאל
  2. שומרה חב' לביטוח בע"מ

פסק דין

התביעה שלפני הינה תביעת הפרשים בגין תביעת שיבוב שמקורה בתאונת דרכים שהתרחשה ביום 18/7/11.

לטענת התובעת, בנסיבות הענין זכאית היא לשכר טרחת עו"ד ולהוצאות וזאת מאחר שהוגש כתב תביעה נגד הנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת") בטרם זו הכירה בחבותה ובאחריותה לנזקי התובעת בתאונת הדרכים הנ"ל.

לטענת הנתבעת היה על התובעת להמתין, לכל הפחות, למכתב דחיה של מכתב הדרישה, ואם לא קיבלה מכתב כזה, לא היה עליה להגיש תביעה או למצער, היה על בא כוחה של התובעת לפנות לנתבעת לברר בטרם הגשת התביעה וכך לחסוך בהוצאות אותן מבקשת התובעת להשית על הנתבעת.

לטענת הנתבעת בין התובעת לנתבעת מתנהלים מספר רב של תיקים, וכן מתנהלים "משאים ומתנים" ומן הראוי היה לפנות בטרם הגשת תביעה.

התובעת טוענת מנגד כי משנשלח מכתב הדרישה, משלא הוצג דבר על ידי הנתבעת לתובעת, ומשחלפו למעלה מ45 יום, אין כל מניעה להגשת התביעה.

לטענת התובעת, לא קיים כל נוהל אחר בין הצדדים וכפי שנפסק בפסקי דין נוספים בעניינים דומים, קמה חובת משלוח דרישה והדבר נעשה.
התובעת המתינה מעל 30 יום, בהתאם לשנקבע בפסיקות שונות של בתי משפט בארץ, ומשלא נעשה דבר מטעם הנתבעת, אפילו לא מכתבי תשובה כלשהו, הרי שהתובעת פעלה בהתאם לחובת תום הלב המוטל עליה.

לטענת התובעת, חסרון בכח אדם אצל הנתבעת, שמוביל להתמהמהות, או לאי תשובה למכתבי הדרישה, או לאי סילוק תובענות במועדים שנקבעו בפסקי דין קודמים, אינה צריכה לבוא על חשבון התובעת.

דיון:
אין חולק כי קיימת ציפייה מתובע למתן הזדמנות לנתבע לסלק התביעה בטרם הגשתה לבית המשפט, שאם לא כן לא יהיה זכאי להוצאות ולשכר טרחת עורך דין.

מנגד, אין חולק, כי יש גבול גם לזמן שמצפים מתובע להמתין לתשובה או לתגובה נגדית.

מצאתי להביא בענין זה מדברי כב' השופטת מיכל ברק-נבו בת.א. 62371/05, דברים היפים לענייננו:
"התשלום במקרים כגון אלה, בהם אין מחלוקת לגבי עצם האחריות לארוע, צריך להתבצע מהר יותר, ביעילות יתר, ולא די בנכונות תיאורטית לשלם. אין כל הצדקה "למשוך" את הצד השני, לא מבחינת הזמן שעובר עד למתן תשובות, לא מבחינת הזמן עד להצבת דרישות והבהרת התנאים בהם על התובע לעמוד כתנאי לתשלום, ולא מבחינת הזמן החולף עד לתשלום סכום שאינו במחלוקת. זאת, בין שמדובר בפניה מטעם מבוטח, בין בפניה מטעם צד שלישי שנפגע ובוחר לפנות למבטחת של המזיק, ובין שמדובר בתביעת שיבוב, מטעם המבטחת של מי שנפגע.
ניתן ללמוד על כוונת המחוקק להסדיר את התנהלות חברות הביטוח בענין זה, ולקבוע מה הם פרקי הזמן הסבירים למתן תשובות ולבירור חבות, מסעיפים 27 ו-28א לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 (להלן - החוק). סעיף 27 לחוק קובע שתגמולי הביטוח ישולמו על ידי המבטח למבוטח תוך 30 ימים מהיום שבו היו בידי המבטח המידע והמסמכים לבירור חבותו, ותגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב ישולמו תוך 30 יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה לגביהם. סעיף 28א לחוק קובע סנקציה לגבי מבטח בביטוחים אישיים, שאינו משלם תגמולי ביטוח שלא היו שנויים במחלוקת בתום לב, במועדים שנקבעו בסעיף 27. ניתן, לטעמי, להקיש מהאמור בסעיפים אלה לגבי פרקי הזמן הראויים, גם בעניננו".

משאין מחלוקת כי בתיק זה נשלח מכתב דרישה ביום 8.9.11, התשלום בוצע ביום 31.10.11, לאחר שכתב התביעה כבר הוכן והוגש לבית המשפט והתובענה נפתחה ביום 1.11.11, הרי שחלפו ועברו להם 30 היום מיום קבלת מכתב הדרישה אצל הנתבעת.

אעיר בהערת אגב, כי יתכן ולו היתה מבוקשת ארכה קצרה בטרם הגשת התביעה, התוצאה היתה משתנה, אך משלא נעשה כן, ואף לא נשלחה תגובה או בקשת ארכה או כל פנייה אחרת אל התובעת, אין לנתבעת להלין אלא על עצמה.

אני סבורה כי דרישת הנתבעת אל התובעת לפנות אליה בטרם הגשת התביעה מכח היחסים בין הצדדים, יש להפנות דווקא אל הנתבעת, במסגרת אותם יחסים היה על הנתבעת לפנות אל התובעת בבקשה לארכה קצרה ו/או להודיע לה כי אין מחלוקת בענין האחריות וכיו"ב, דווקא התובעת יצאה ידי חובתה בהודעה ובדרישה לנתבעת בטרם הגשת כתב התביעה, ובהמתנה עד להגשת כתב הגנה.

לנוכח האמור אני קובעת כי הנתבעת לא נהגה בתובעת בצורה ראויה עד למועד הגשת התביעה ולא פעלה ב"זריזות" ראויה לסילוק התובענה בטרם הגשתה.

הנתבעת תשלם לתובעת שכר טרחת עו"ד בשיעור של 11.7% מסכום התביעה ואגרת בימ"ש בסך של 355 ₪.

אני פוטרת מתשלום יתרת האגרה.
זכות ערעור לבית משפט המחוזי תוך 45 יום.
המזכירות תשלח עותק פסק הדין לב"כ הצדדים בדואר רשום.

ניתנה היום, ‏י' טבת תשע"ג, ‏23 דצמבר 2012 , בהעדר הצדדים.