הדפסה

קנפו נ' גולדשטיין הובלות ומנופים בע"מ ואח'

11 יוני 2014
לפני:
כב' הרשמת שגית דרוקר

המבקשת:
רבקה קנפו
ע"י ב"כ: עו"ד גושן - מוסן

-
המשיבים:

  1. דהאן יונתן-הובלות בע"מ
  2. גולדשטיין הובלות ומנופים בע"מ
  3. גולדשטיין דלק בע"מ
  4. יובל גולדשטיין

ע"י ב"כ: עו"ד דור מצגר

החלטה
1. לפניי בקשה לפטור מאגרה, אשר הוגשה מטעם המבקשת (התובע ת), לפיה מתבקש בית הדין לפטור המבקש מתשלום האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי דנן, זאת מפאת מצוקתה הכלכלית הקשה של המבקש ת(להלן: "הבקשה").
 
2.        טענות המבקשת, כפי שפורטו בבקשה ובתצהירה שצורף לבקשה, הן בתמצית כדלקמן:
 
א. המבקשת מתפרנסת מעבודות משק בית בסך 4,000 ₪, קצבה מחברת מגדל בסך 113 ₪, וקצבת שאירים מביטוח לאומי בסך של 1,802 ₪.
ב. למבקשת אין כל רכוש דירה ו/או רכב.
ג. המבקשת מתגוררת עם ביתה בת ה-30 בדירה של הבת יחד עם בנה הגרוש המשלם מזונות.
ד. למבקשת אין פקדונות וחסכונות ובחשבון עו"ש יתרה של 316 ₪.
ה. למבקשת חובות כלפי מכרים וקרובי משפחה בשל הלוואות.
ו. למבקש עילת תביעה טובה.
ז. בשל כל האמור לעיל, אין בידי המבקש לשלם את האגרה המתחייבת בגין התובענה נשוא התיק העיקרי.
 
3.        במסגרת תגובת הנתבעת שהוגשה בתאריך 8.6.14 השאירה התנבעת ההחלטה לשיקול דעת ביה"ד.

ההכרעה:
 
4.        לאחר עיון בבקשה על נספחיה, ולאחר עיון בכתב התביעה, נחה דעתי כי דין הבקשה לפטור מאגרה להתקבל אולם רק בחלקה, כפי שיפורט להלן.
 
5.        תנאי לפתיחת הליך בבית הדין לעבודה הינו תשלום אגרה. זהו הכלל. בצידו של כלל זה נקבע בתקנות האגרות חריג בדמות הפטרתו של בעל דין מתשלום אגרה בית הדין. תכליתו של חריג זה לאזן בין האינטרס העומד מאחורי תשלום האגרה מחד, לבין זכות הגישה לערכאות, מאידך (ע"ע (ארצי) 292/07 מזור – גיל עד, פסקאות 11-12 (טרם פורסם) 29.11.07)).
 
6.        בעניינו אין התובעת נחשב ת לבעל דין הפטור מאגרה בשים לב להוראות תקנה 3 לתקנות. המבקש ת, מבקשת לפטור אות ה מתשלום האגרה בשים לב לכך כי אין ביכולתה לשלם האגרה. על מנת להיעתר לבקשה כזו יש להראות קיומם של שני תנאים. האחד – כי ההליך מגלה עילה. השני - כי אין ביכולת המבקש ת לשלם האגרה בשים לב ליכולת ה האישית בלבד, בהסתמך על רכוש ה, שלה של בני משפחת ה (תקנות 12 לתקנות האגרות).
 
7.        באשר לתנאי הראשון שוכנעתי כי התובענה מגלה עילה וזאת ככל שתוכיח התובעת את טענותי ה עשוי ה ה יא לזכות בסעדים שתבעה – חלקם או כולם. אין אני מביעה עמדתי באשר לסיכויי הצלחת התביעה אלא יש להבין מהאמור שאין התביעה טורדנית או קנטרנית.
 
8.        באשר לתנאי השני, מעיון בחומר המונח בפניי, לא שוכנעתי כי התובעת הצליח להראות כי אין ביכולתו לשאת בתשלום הא גרה. אין להתעלם מכך שלכאורה מצבה הכלכלי של התובע ת אינו קל אך ככל שעל פי דברי התובע ת עלה בידי ה לגייס הלוואות אחרות לצורך מימון הגשת התביעה נויהול ההליך ותשלום חובות אחרים, הרי שאין מניעה כי לשם תשלום האגרה תיטול הלוואה דומה שהינה נמוכה באופן יחסי להלוואות האחרות אותן פירטה בבקשתה.
 
9.        אין להתעלם מהתמונה הכלכלית הלא קלה בדבר מצבה של התובע ת מחד אך מנגד יש ליתן את הדעת לדברי התובע ת כאמור לעיל.
 
10        בשים לב לאמור הגעתי למסקנה כי יש לקבל הבקשה בחלקה באופן שאגרת בית הדין בסך 3,398 ₪ תצומצם ותעמוד על 800 ₪ שתשולם בשיעורים של שמונה תשלומים חודשיים שווים. שוברים לתשלום אגרה יימסרו לב"כ התובעת במזכירות ביה"ד תשלום ראשון ישולם עד ליום 10.7.14. לא יהיה צו להוצאות.
 
11.       מזכירות בית הדין תקבע מעקב אחר תשלום האגרה ותשלח העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, י"ג סיוון תשע"ד, (11 יוני 2014), במעמד בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.