הדפסה

קדמת עדן בע"מ ואח' נ' פולק

בפני
כב' השופט יעקב שקד

תובעים

  1. קדמת עדן בע"מ
  2. זיוה כהן

נגד

נתבע

יחזקאל פולק

צד ג' 1. רוטשילד 46 נאמנים בע"מ
2. BORRAIN INVESTOTS S.
3. מיכאל הנטר ושות' משרד עו"ד

החלטה

1. התובענה בתיק זה הוגשה לפני כשלוש שנים, לחייב הנתבע בכ – 840,000 ₪. קויים דיון הוכחות ביום 29.4.14 והוריתי על הגשת סיכומים: התובעים תוך 30 יום (הסיכומים הוגשו כבר ביום 15.5.14) והנתבע 30 יום לאחר מכן קרי 15.6.14.

2. ביום 2.6.14 עתר הנתבע בבקשה "דחופה" כהגדרתו.

בבקשה נתבקשו חמישה סעדים:

א. ליתן צו נגד צד ג' הנ"ל להמציא תוך 7 ימים את כל מסמכי הנאמנות שבידיו
ב. לקיים מועד הוכחות נוסף בו יוכל הנתבע לחקור את הנאמן בהסכמים הרלבנטיים לתיק (הכוונה לעו"ד עוזי פנחסי שכבר העיד) ומקבל האופציה.
ג. לאפשר לנתבע להביא עדות הזמה לעדות עו"ד פנחסי.
ד. ליתן צו המורה לתובעות לענות על שאלון.
ה. לאפשר לנתבע לשלוח הודעת צד ג' לצד ג'

3. בבקשה נטען, בין היתר, כי ביום 12.9.12 הגיש הנתבע בקשה (למותב קודם שדן בתיק) להורות לצד ג' לגלות מסמכים וכן הוגשו תגובה ותשובה. נטען גם כי התובעות וצד ג' "נמנעו" מהגשת מסמכי הנאמנות (סעיף 5 לבקשה). בנוסף נטענו בבקשה טענות בכל הנוגע לאי הגשת תצהיר עדות ראשית של עו"ד פנחסי אלא העדתו בחקירה ראשית לבקשת התובעות. כמו כן צוין כי בדיון ההוכחות הסכים הנתבע להסיר את חסיון עו"ד – לקוח. בסיפת הבקשה נטען כי מצויים בידי הנאמן עו"ד פנחסי "ראיות ומסמכים" (סעיף 15 לבקשה), ללא פירוט במה מדובר.

4. הוגשה תגובה מפורטת שעותרת לדחית הבקשה, הן נוכח השיהוי הרב מאד בו הוגשה והן לגוף הענין. אף הוגשה תשובה לתגובה.

בנוסף הגיש צד ג' את עמדתו בהוראת בית המשפט, בה ציין בין היתר, כי בכפוף לתשלום חוב שכה"ט שחב הנתבע לצד ג' ואי גילוי מסמכים שחל עליהם חסיון עו"ד – לקוח, אין לו התנגדות להעברת המסמכים.

5. דין הבקשה, על כל חלקיה, דחיה.

6. בע"א 759/76 פז נ' נוימן, פ"ד לא(2) 169, בעמ' 179, נקבע כך:

"נכון הוא אמנם שאין בית-משפט זה נוטה לקפח זכות מהותית בשל פגם פורמליסטי בלבד, ולעתים קרובות יתייחס לכן בליברליות לקיום הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, אולם, כפי שאמרתי זאת ב-ע"א 103/71, [8], בע' 325, וחזרתי על כך בע"א 430/74, [9], בע' 234, אין בכך כדי "להתיר את הרסן ולהרשות לכל בעל-דין לנהוג בתקנות הדיון כאוות נפשו, רוצה - מקיימן, אינו רוצה - אינו מקיימן. אמנם אין הפרוצידורה 'מיטת סדום', אבל גם מזרן סתם אין היא שאתה מקפלו וזורקו ממקום למקום. תקנות הדיון - מטרתן ליצור מסגרת נאותה כדי אפשר לצדדים להגיע לחקר האמת בדרך היעילה ביותר, ולכן מן הראוי כי נקפיד ככל האפשר לקיימן".

בקשה זו על כל חלקיה הינה דוגמא ומופת להתרת הרסן, כלשונו של בית המשפט העליון.

7. ראשית, דיון ההוכחות בתיק זה, שנפתח לפני שלוש שנים, הסתיים. סיכומי התובעות הוגשו, והיה על הנתבע להגיש סיכומיו ביום 15.6.14, מועד שחלף. אציין כי לא נעתרתי לבקשת הנתבע לארכה, אך הוא בחר לעשות דין לעצמו ולא הגיש סיכומיו עד כה.

8. שנית, הנתבע נמנע מצילום המסמכים אצל צד ג' עוד לפני כשנה ומחצה. כאמור בתגובת צד ג', עוד לפני שנה ומחצה, עת הוגשה בקשתו של הנתבע לגילוי מסמכים אצלו, לא התנגד צד ג' לכך בכפוף לכיסו הוצאות הצילום בסך 400 ₪ (ראה סעיף 3 לתגובת צד ג' וכן תגובתו שבתיק מאותה העת).
סוגית החסיון הנטען איננה רלבנטית, שכן ככל שזה קיים, לא ניתן להסירו אלא בהסכמה, הן אז והן עתה, מה גם שהנתבע יכול היה לפנות בבקשה לבית המשפט אז, בשנת 2012, בקדם ה משפט, ולא עתה, לאחר הוכחות וסיכומים.

זאת ועוד, בתשובת התובעות מיום 3.10.12 הותירו אלה את ההחלטה לשיקול דעת בית המשפט, כך שודאי שלא נתין לבוא אליהן בטרוניה בנושא זה.

9. שלישית וחמור מכך. כל טענות הנתבע בבקשה לענין אי הגשת תצהיר עדות ראשית של עו"ד פנחסי כבר נטענו והוכרעו, פעמיים.

בדיון קדם המשפט ביום 19.12.13 העלה ב"כ הנתבע דאז טענה זו, ובהחלטתי בדיון קבעתי כי ענין זה הוכרע ע"י המותב הקודם ביום 10.10.13.

למעלה מהדרוש התייחסתי שוב לסוגיה ודחיתי את העתירה לגוף הענין (סעיף 3 להחלטה שנתינה בדיון זה), ולא ראיתי לשוב על הדברים, בשלישית.
פניה לבית המשפט בענין זה, באותה טענה, פעם שלישית, הינה חסרת תום לב, שלא לומר עזת מצח. הנתבע יכול היה להגיש בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט, אך לא עשה כן.

10. רביעית, הנתבע לא מציין מיהם עדי ההזמה שבכוונתו להעיד לאחר העדות הנוספת המבוקשת של עו"ד פנחסי, ובקשתו בהקשר זה מעורפלת לחלוטין. גם מטעם זה, דינה דחיה.
11. חמישית, הנתבע ידע שעו"ד פנחסי זומן להעיד ע"י התובעות מספר חודשים לפני מועד ההוכחות והיה יכול לעתור כי יביא עימו כל המסמכים הרלבנטיים (ראה תקנה 178 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984), ולמצער, לצלם המסמכים שבמשרדו נוכח עמדת צד ג' שכלל לא התנגד לכך, כאמור לעיל.

הנתבע לא עשה דבר מאלה וכעת עותר לזימון עו"ד פנחסי לעדות נוספת, דבר שלא יעלה על הדעת, לרבות נוכח מחדלי הנתבע והשלב הדיוני בו מצוי הדיון .

12. שישית, הנתבע אינו טוען בבקשה במה נפגעת מסכת הראיות מטעמו, באלו מסמכים בדיוק מדובר (זולת התיאור הכללי "מסמכי נאמנות") ומה הרלבנטיות שלהם להגנתו הקונקרטית בתיק זה. ממילא, אין בפני בית המשפט כל טענה לפגיעה בהגנת הנתבע שאותה ניתן לאזן עם יתר השיקולים הרלבנטיים שפורטו לעיל.

13. לשיאה מגיעה הבקשה בכל הקשור לעתירה לחייב את התובעות בתשובה לשאלון. לא רק שתם קדם המשפט אלא תמו ההוכחות בתיק. אין איפוא להיזקק לבקשה זו כלל.

14. אשר לבקשה לאפשר לנתבע משלוח הודעת צד ג' לצד ג'. תקנה 217 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 קובעת כי יש לצרף הודעת צד ג' לכתב ההגנה שהוגש בתיק זה לפני למעה משתיים, ביום 18.3.12!

הבקשה אינה מסבירה את האיחור העצום ולא מפרטת כל טעם לארכה כה ממושכת, זולת עצם העתירה למשלוח הודעת צד ג'. לפיכך דינה דחיה מניה וביה.

למעלה מדרוש אומר כי מתן רשות בשלב זה למשלוח הודעת צד ג' תפגע קשות בתובעות, שממתינות שלוש שנים לסיום ההליך, ובמיוחד כאשר נשמעו ההוכחות והוגשו סיכומים מטעמן. מנגד, הנתבע יכול להגיש תביעת שיפוי – אם יחוייב בתיק זה – בתובענה נפרדת נגד צד ג'.

15. בסיפת הדברים אוסיף, כי התרשמתי שבקשה זו איננה בקשה עניינית. כאמור, לא הוצגו נימוקים או טעמים לפגיעה בזכויות דיוניות של הנתבע, אלא בליל טענות אחרות שאינן מקובלות עלי.
צר לי לומר כי הרושם שנוצר הוא שהבקשה הוגשה ערב סיכומי הנתבע, ולאחר חילוף מספר פרקליטים מטעמו, בנסיון "לדחות את הקץ" ולגרום לפתיחת ההליך מחדש תוך קביעת דיוני הוכחות נוספים.

16. הבקשה נדחית. הנתבע ישלם לתובעות הוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪ ולצד ג' הוצאות בסך 3,000 ש"ח .

למרות שחלף המועד להגשת סיכומי הנתבע ולפנים משורת הדין, רשאי הנתבע להגישם עד 1.7.14.

תז"פ ליום 2.7.14.

ניתנה היום, כ"ד סיוון תשע"ד, 22 יוני 2014, בהעדר הצדדים.