הדפסה

צ'רלטון בע"מ נ' סלייח

בקשה מס' 4
בפני
כב' הרשמת רגד זועבי

המבקש/הנתבע

רימון סלייח

נגד

המשיבה/התובעת

צ'רלטון בע"מ

החלטה

הבקשה

מונחת בפני בקשת הנתבע לסילוק התביעה שהוגשה נגדו על הסף בשל העדר עילה בהתאם לתקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות").

עסקינן בתביעה על סך של 85,000 ₪, לפיצוי התובעת בגין הפרת זכויות יוצרים. על פי הנטען בכתב התביעה, התובעת הינה בעלת הזכויות הבלעדיות להענקת רישיון להקרנה ו/או לשידור ו/או להעמדה לרשות הציבור של ערוצי הספורט המופקים על ידה. כן, התובעת הינה בעלת הזכות למסחר את שידורי משחקי הכדורגל הידועים בשם "יורו 2012" בישראל וזאת על פי הסכמי רישיון תקפים שנרכשו כדין מאת איגוד התאחדויות הכדורגל האירופאיות הידוע בשם UEFA. מכח הסכמים אלה, קנויה לתובעת, על פי הנטען, זכות תביעה לעניין הפרת זכויות יוצרים על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח – 2007 (להלן: "חוק זכות יוצרים") כנגד המבצע ו/או המקרין ו/או המשדר באופן פומבי את המשחקים הנ"ל שלא ברשותה. התביעה כנגד הנתבע הוגשה בהיותו הבעלים והמנהל של בית עסק בשם "סלייח רימון", שכן על פי הנטען בכתב התביעה, הפר הנתבע את זכויותיה של התובעת, עת שידר את משחקי היורו לשנת 2012 בתחומי עסקו מבלי שביקש היתר לעשות כן מאת התובעת. לתובעת נודע אודות ההפרה עקב ביקורים של נציגי משרד חקירות שפעל מטעמה בעסקו של הנתבע. לנתבע נשלחו מכתבי התראה, במסגרתם יידעה אותו התובעת בדבר זכויותיה הבלעדיות לשידור המשחקים הנ"ל, ואף איפשרה לו לרכוש מידיה את הרישיון להקרין את משחקי היורו בתחומי עסקו, ברם, חרף פניה זו הוא לא רכש רישיון הקרנה פומבית מאת התובעת.

במסגרת הבקשה למחיקה על הסף, טוען הנתבע כי התובעת לא צירפה לתביעתה ולו ראשיתה של ראיה כלשהי להוכיח טענה מטענותיה. התובעת לא צירפה לתביעתה מסמך כלשהו המוכיח כי איגוד UEFA הוא הבעלים של זכות היוצרים הנדונה ו/או מסמך המשקף הענקת רישיון בלעדי לתובעת להקרנה פומבית מטעם איגוד UEFA. העדרו של מסמך זה מכתב התביעה מהווה פגם היורד לשורשה של התביעה, שכן מדובר במסמך מהותי שבלעדיו נשמטת הקרקע מתחת לכל טענותיה של התובעת בתביעה. כן, טוען הנתבע כי התובעת לא צירפה לתביעתה כל ראיה לעניין ההפרה שהתרחשה בעסקו של הנתבע ואף לא העתק ממכתבי ההתראה שנשלחו לנתבע או אישורים המשקפים את המצאתם של אלה. זאת ועוד, הנתבע טוען כי מאחר וגם לשיטתה של התובעת זכות היוצרים הנדונה היא של איגוד UEFA, אזי הגשת תביעה זו ללא צירופו של הנ"ל, שהינו הבעלים האמיתי, חושפת את הנתבע לתביעות נוספות מאיגוד UEFA בגין אותה הפרה נטענת, דבר שפוגע במידה בלתי סבירה בנתבע.

בתגובה לטענות הנתבע, התובעת טוענת ככלל כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו לסילוק תביעה על הסף רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, שאין המקרה עסקינן נמנה עליהם. לגופה של הבקשה, התובעת טוענת כי אין לצרף ראיות לכתב התביעה, תוך שהיא מסתמכת על הוראות תקנה 71(א) ותקנה 9(5) לתקנות וכן על פסיקה רלוונטית. כן, התובעת מפנה לטענותיה בכתב התביעה לעניין קיומה של זכות בלעדית להעמיד לרשות הציבור את היצירות המשודרות בערוציה, המקימה לה עילת תביעה בגין הפרת זכותה זו. התובעת אף מפנה לסעיף 54 לחוק זכות יוצרים אשר מעניק עילת תביעה גם לבעל רישיון כאשר ניתן לו רישיון ייחודי.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו, מעוגנת בתקנה 75 לתקנות, אשר קובעת, כדלקמן:

"בעל דין ירשום בכתב טענותיו, או ברשימה מצורפת אליו, מהם המסמכים שעליהם הוא מסתמך ויצרפם לכתב הטענות".

תקנה זו תוקנה ביום 14.7.06 ובהתאם לתיקון זה, חלה על התובעת חובה שבדין לצרף לתביעתה את המסמכים שהיא מתכוונת להסתמך עליהם.

לחובה המעוגנת בתקנה 75 לתקנות נפקות מיוחדת, עת עסקינן בתביעה המבוססת על הסכם, בין אם מדובר בהסכם בין הצדדים לבין עצמם ובין אם מדובר בהסכם בין אחד מבעלי הדין לגורם שלישי כלשהו.

התביעה עסקינן הוגשה בעילה של הפרת זכויות יוצרים. הזכות המוגנת שנטען להפרתה במסגרת התביעה, היא זכותה של התובעת לשדר ולמסחר את משחקי היורו לשנת 2012 בישראל. זכות זו הוקנתה לתובעת, על פי הנטען, מכוח הרישיון שהוענק לה מאת איגוד UEFA. יחד עם זאת, הסכם הרישיון שנחתם בין התובעת לאיגוד UEFA לא צורף לכתב התביעה. לא צורף אף כל מסמך אחר המשקף את ההתקשרות הנטענת בין התובעת לאיגוד UEFA. בשים לב לעילת התביעה כאמור, יש לראות במסמכים אלה כמסמכים מהותיים העומדים בבסיס עילת התביעה ולכן קמה חובה לצרפם לכתב התביעה מכוח תקנה 75 לתקנות. ודוק, אי צירופו של הסכם הרישיון או כל מסמך אחר המעיד על קיומו, שולל מהנתבע את זכותו להתייחס לרישיון העומד בבסיס התביעה או להעלות טענה כלשהי כנגד תוקפו, חוקיותו או השלכותיו על ההפרה הנטענת בכתב התביעה. משכך, הנני מקבלת את טענת הנתבע שלפיה אי צירופו של הסכם הרישיון מהווה פגם היורד לשורשה של התביעה.

לעומת זאת, אין בידי להסכים עם טענת הנתבע בדבר החובה לצרף העתקי מכתבי ההתראה, שכן אין מדובר במסמכים מהותיים, שבלעדיהם נשמט הבסיס לתביעה. הוא הדין ביחס למסמכים המבססים את ההפרה, שכן לא ברור מהתביעה באיזה מסמכים מדובר ואם בכלל התובעת עומדת להתבסס על מסמכים אלה במהלך ניהול התביעה. מכל מקום, אין בהעדר צירופם של מסמכים אלה כדי לשלול את קיומה של עילת התביעה. טענות הנתבע בהקשר זה, מקומן להתברר במסגרת התיק העיקרי ולא בשלב מקדמי זה.

אין בידי להסכים אף עם הטענה בדבר אי צירופו של איגוד UEFA כמצדיק את מחיקת התביעה, שכן סעיף 54 לחוק זכות יוצרים מאפשר לבעל רישיון להגיש תביעה להפרת זכות שהוקנתה לו על פי הרישיון ומכל מקום, דינה של טענה זו להתברר במסגרת התיק העיקרי או במסגרת בקשה נפרדת לצירוף בעל דין, אך אין בה כשלעצמה כדי להצדיק את מחיקת התביעה.

הנה כי כן, משעסקינן בתביעה שעילתה הפרת זכויות יוצרים, ומשלא צורף כל מסמך המשקף קיומה של זכות היוצרים הנטענת, אזי נשמט הבסיס עליו נשענת התביעה, באופן המצדיק את סילוקה.

על אף האמור לעיל, בבואו להכריע בבקשה לסילוק תביעה על הסף, על בית המשפט לנהוג במשורה בהתאם להלכה הקובעת ששימוש בסעד זה יעשה רק במקרים חריגים וקיצוניים. ככלל, על בית המשפט לבכר הכרעה עניינית ומהותית על פני פתרון פורמליסטי דיוני. יפים לעניין זה הדבר שנאמרו ב-ע"א 693/83 שמעון שמש נ' רשם המקרקעין ואח', פ"ד מו (2) 668), בזו הלשון:

"..מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הם בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה, ופתרון ענייני של מחלוקת, לגופה, הוא לעולם עדיף. רצוי על כן שבית המשפט יעדיף תמיד דיון ענייני בפלוגתא על פתרון דיוני-פורמליסטי אשר מהווה לפעמים סוף פסוק לתיק הקונקרטי, אולם אינו סוף הדרך מבחינת המשך ההתדיינות סביב אותו עניין".

במקרה דנן, בעורכי את האיזון הראוי בין האינטרסים של שני הצדדים, על רקע ההלכה דלעיל, ומשסבורני כי ניתן להציל את הפגם שנפל בתביעה על דרך של תיקונה, תוך פיצוי הנתבע על הנזקים שנגרמו לו, יש ללכת בדרך זו. על כן, הנני סבורה כי יש לאפשר לתובעת לבקש את תיקון כתב התביעה על רקע החלטתי דלעיל.

סוף דבר

אשר על כן, בשלב זה, דין הבקשה למחיקה על הסף להידחות.

התובעת רשאית להגיש בקשה לתיקון כתב התביעה בתוך 15 ימים ממועד קבלת העתק החלטה זו.

ככל שתוגש בקשה כאמור, היא תידון כדבעי לאחר קבלת עמדת הנתבע.

לא תוגש בקשה כאמור בתוך המועד שנקבע, אורה על מחיקת התביעה על הסף.

שאלת ההוצאות תידון בהמשך ההליך.

למעקב המזכירות בהתאם

ניתנה היום, כ"ז אייר תשע"ג, 07 מאי 2013, בהעדר הצדדים.