הדפסה

צ'רלטון בע"מ נ' באולינג 7 בע"מ ואח'

מספר בקשה:3
בפני
כב' הרשמת עידית כלפה

המבקשים:

  1. באולינג 7 בע"מ
  2. שלום שקורי

נגד

המשיבה:

צ'רלטון בע"מ

החלטה

1. בקשה לסילוק התובענה על הסף מחמת העדר עילה, בעיקרם של דברים בטענה כי המשיבה לא נתנה פירוט כי הינה בעלת יצירות מוגנות אשר לה זכות בלעדית בהן, זכות מכוחה הוגשה התובענה, בהעדר האסמכתאות המתאימות.

עוד נטען כי המשיבה לא נתנה פירוט בדבר שידור אחת מיצירותיה המוגנות ע"י המבקשים, כנטען על ידה, לרבות לאיזו יצירה מתייחסת היא וכי מאחר והתובענה מופנית כנגד המבקשת 1 אין לה מקום כנגד המבקש 2.

2. לאחר עיון בטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

כלל ידוע הוא כי סילוק תובענה על הסף הוא אמצעי קיצוני הננקט רק מקום שאין אפשרות, ולו קלושה, כי התובע יזכה בסעד המבוקש. מושכלות ראשונים הם כי אין להכריע בגורל תביעה בעודה באיבה, אלא אם כן ברור על פניו כי אין לה כל סיכוי להתקבל.

ר' א' גורן, "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהד' עשירית, תשס"ט-2009, בעמ' 171.

סילוק תביעה על הסף, בעודה באיבה, מהווה אפוא אמצעי חמור מאחר ובית המשפט מכריע למעשה את גורל התביעה ללא שמיעת טענות לגופו של עניין, ולפיכך, יינקט צעד זה רק לעיתים נדירות ומקום שאף במקרה שיוכיח התובע את כלל טענותיו, לא יוכל לזכות בתביעתו.

יודגש, כי העובדה שעילה היא חלשה או שסיכוייה להצליח קלושים (ואינני קובעת שכך המצב בענייננו) אינה משמשת נימוק למחיקת התביעה.

אפנה לאמור בעניין זה בפסק דינו של כב' הש' ס. ג'ובראן ברע"א 1383/07 חב' שמעון צרפתי בע"מ נ' שתולים מושב עובדים (מיום 14.4.2010, לא פורסם):

"... על כן, כאמור האיזון העדין מחייב אותנו לנהוג במשנה זהירות לפני מחיקת תביעה על הסף ללא דיון ודרישה. "בהשתמשו בכוח למחוק כתב תביעה מחמת חוסר עילה ... חייב בית המשפט לנקוט משנה זהירות, כי המחיקה שוללת מהתובע את זכותו להביא את ענינו, כפי שנטען, לפני בית המשפט; ולפיכך מקום שקיימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים את שערי בית המשפט לפניו".

3. לאחר עיון, לא מצאתי בטענות המועלות בבקשה כדי להוות עילה מספקת לסילוק התביעה כבר כעת, על הסף, מבלי לדון בה לגופו של עניין.

אמנם, נטלי ההוכחה ידועים, וככל שלא תעמוד ה משיבה בנטל המוטל עליה, יעמוד לה הדבר סופו של יום לרועץ.

לפיכך, משטוענת המשיבה כי זכותה כבעלת זכויות היוצרים מקורה בהיותה מפיקת ערוצי הספורט נשוא התובענה ומפיקת תכני ערוציה, ולכן בעלת זכויות היוצרים בתכנים אלה, הרי שלא ניתן לומר כי אף לו תוכיח המשיבה את כלל טענותיה לא תהא זכאית לסעד הנתבע.

לכך, יש להוסיף טענת המשיבה כי לאור היותה בעלת זכויות היוצרים בתכנים המשודרים, כלל לא קמה לה חובה לצרף את אישור החלטות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, שכן זהו אישור המופנה לחברות הכבלים והלוויין המתיר להן לשדר את ערוצי המשיבה, ולפיכך, אין באישור אלא כדי להעיד על עצם היות המשיבה מפיקת הערוצים (שכן הדבר נכתב מפורשות בהחלטות המועצה).

מכאן, כי לעמדת המשיבה כלל אין ברישיון השידור האמור כדי לכונן את זכויות היוצרים שלה, או לקבוע כי קיימת היא, ולמעשה בשלב דיוני זה די באמור על מנת להותיר את הטעון בירור לליבון לגופו של עניין, ולהימנע מסילוק התובענה על הסף.

למעלה מן הנדרש, ולעניין הטענה בדבר תוקפה של החלטת המועצה, טוענת המשיבה כי תוקף הסכמי רישיון שידור הערוצים מוארך מעת לעת בין הצדדים על דרך ההתנהגות, ואף ללא עריכת מסמך רשמי בכתב.

בנוגע ליתר הטענות, דוגמת הטענה כי המדובר בשימוש שנעשה כדין ובאמצעות תשלום מלא לחברת YES, הרי שהמדובר בטענות הגנה פר- אקסלנס, אשר דינן בירור במסגרת ההליך העיקרי וודאי אין כל מקום לסילוק התובענה על הסף בגינן.

יוער בהקשר זה כי בשלב בחינת העילה אין מוטלת על תובע הנטל להצגת ראיותיו, ולפיכך נבחנת שאלת קיומה של עילה על יסוד הטענות בלבד.

זאת ועוד, ככל שנדרשים למבקשים פרטים כאלה או אחרים, רשאים הם לפנות למשיבה בדרישות מתאימות, במסגרת ניהול ההליכים המקדמיים בתובענה, דוגמת הדרישה לפרטים נוספים, וטוב תעשה המשיבה לו תספק למבקשים את מלוא המידע הדרוש כפי העולה מכתבי הטענות בהקדם.

באשר למבקש 2, משמיוחסים לו המעשים באופן אישי, ולמצער כנושא משרה במבקשת 1, אין מקום אף לסילוק נגדו, ולפיכך דין התביעה כנגדו בירור לגופה.

4. סוף דבר – הבקשה נדחית.

המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה בסך כולל של 2,000 ₪.

5. מזכירות בית המשפט מתבקשת להמציא החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, ג' סיון תשע"ג, 12 מאי 2013, בהעדר הצדדים.