הדפסה

פש"ר 41025-07-12 אברגל נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

23 יולי 2012
פש"ר 41025-07-12 אברגל נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

פש"ר 41055-07-12 אברגל נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

בפני
כב' השופטת שרה דברת, ס. נשיא

המבקשים

  1. סמי אברגל, ת"ז: XXXXXX535
  2. אוסנת אברגל, ת"ז: XXXXX554

נגד

המשיבים

1.כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
2.עו"ד, ניר שדה (מנהל מיוחד)

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשת החייבים, בנספחיה ובתגובת הכונ"ר, הנני מורה כדלקמן:

א.         ניתן צו לכינוס נכסי החייבים.

עוה"ד ניר שדה, מ.ר. 33663, מרחוב נטע 14/22 פרדס חנה- כרכור, טלפון: 072-XXXX665, 077-XXXX009, מתמנה כמנהל מיוחד לנכסי החייבים לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980 (להלן:"פקודת פשיטת הרגל").
ג.          יציאתם של החייבים מן הארץ מעוכבת עד למתן החלטה בבקשה להכריזם כפושטי רגל.
החייבים יפקידו את דרכונם בידי הכונ"ר בתוך 7 ימים.

ד.         בנוסף לאמור לעיל, על החייבים לפעול כדלקמן:

1.         להתייצב בפני המנהל המיוחד, במשרדו, בכל עת שיידרשו לכך, לצורך חקירה.
2.         לשלם הדדית לכונ"ר לטובת נושיו סך של 1,000 ₪ החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום ה-10 בכל חודש.
3.         להגיש למנהל המיוחד תוך 10 ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיהם בשלושה העתקים.
4.         להגיש למנהל המיוחד דו"ח חודשי על הכנסותיהם והוצאותיהם על-פי הטפסים שימסרו להם על-ידי הכונ"ר ובמועדים שייקבעו על-ידי הכונ"ר.
5.         לצרף לדוחותיהם החודשיים, כאמור בסעיף 4 לעיל, אישור הכונ"ר המעיד על ביצוע התשלום החודשי, כאמור בסעיף 2 לעיל.
6. למסור עותק מצו זה בדואר רשום, לכל הנושים אותם ציינו החייבים בבקשתם להכריז עליהם כפושטי רגל. ההמצאה תעשה בתוך 10 ימים מיום קבלת צו זה. אישור בדבר משלוח בדואר רשום יועבר לכונ"ר/למנהל המיוחד.

ה.         ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים, בהתאם להוראות לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל.

ו. ככל שהוטלה על החייבים הגבלה מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה על פי סעיף 66א'(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967, תבוטל הגבלה זו בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל שבמסגרתם הוטלה.

ז.          מטיל על החייבים את ההגבלות הקבועות בסעיף 42א' לפקודת פשיטת הרגל.

ח. באשר למטלטלין המעוקלים במחסני ההוצאה לפועל – ככל שקיימים כאלה על שם החייבים – יפעלו החייבים להגיש בקשה למתן הוראות לשחרור המעוקלים ובלבד שלבקשה יצרפו החייבים פירוט הנכסים המעוקלים, מועד הוצאתם מרשותם, לצד אישור המחסן המעוקלים אודות שיעור דמי האחסנה. על מחסן המעוקלים להעמיד לעיון החייבים, על-פי בקשה, את הפרטים המבוקשים.

ט.          קובעת דיון בבקשת החייבים להכריזם כפושטי רגל ליום 20.5.13 בשעה 9:30 בפני כב' השופט חזק.

נושה המבקש להתנגד להכרזה של החייבים כפושטי רגל, ימסור התנגדותו בכתב לתיק בית המשפט, עם העתק לכונ"ר, לפחות 60 יום טרם המועד הקבוע לדיון.

עד 30 יום קודם למועד שנקבע לדיון, יודיע המנהל המיוחד עמדתו ביחס לאפשרות כי החייבים יוכרזו כפושטי רגל, בדיון ללא נוכחות הצדדים.

ניתנה היום, ד' אב תשע"ב, 23 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

שרה דברת, שופטת,
ס.נשיא

2 מתוך 2