הדפסה

פש"ר 11190-08-12 מדלסי נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

07 אוגוסט 2012
פש"ר 11190-08-12 מדלסי נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

בפני
כב' השופט אריאל ואגו

המבקש/ החייב

מוטי מדלסי ת"ז: XXXXXX379

נגד

משיבים

1.כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום
2.איל גונן (המנהל המיוחד)

צו כינוס

לאחר שעיינתי בבקשת החייב ובנספחיה ובתגובת הכונס הרשמי, אני מורה כלדקמן:
ניתן צו לכינוס נכסי החייב.

כונס הנכסים הרשמי מתמנה ככונס לנכסי החייב.

בהתאם לאמור בהודעת הכונס הרשמי, עו"ד אייל גונן מתמנה כמנהל מיוחד לנכסי החייב לפי סעיף 23 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980 (להלן:"פקודת פשיטת הרגל").

יציאתו של החייב מן הארץ מעוכבת עד למתן החלטה בבקשה להכריזו כפושט רגל. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי בתוך 7 ימים.

על החייב לבצע את הפעולות הבאות:
להתייצב בפני המנהל המיוחד במשרדו בכל עת שיידרש לכך, לצורך חקירה.
לשלם לכונס הרשמי לטובת נושיו סך של 600 ₪ החל מהיום. סכום זה יהיה צמוד למדד החל מהיום וישולם מידי חודש בחודשו, לא יאוחר מהיום העשירי בכל חודש.
להגיש למנהל המיוחד תוך 10 ימים מהיום דו"ח על מצב עסקיו בשלושה עותקים.
להגיש למנהל המיוחד דו"ח חודשי על הכנסותיו ועל הוצאותיו על פי הטפסים שימסרו לו על ידי הכונס הרשמי ובמועדים שייקבעו על ידי הכונס הרשמי.
לצרף לדוחותיו החודשיים, כאמור בסעיף 4 לעיל, אישור הכונס הרשמי המעיד על ביצוע התשלום החודשי, כאמור בסעיף 2 לעיל.
לשלוח עותק מצו זה לכל הנושים, אותם מנה בבקשתו להכריז עליו כפושט רגל, וזאת תוך 10 ימים מיום קבלת הצו. אישור בדבר משלוח בדואר רשום יועבר לכונס הרשמי/ למנהל המיוחד.

ניתן בזאת צו לעיכוב הליכים לפי סעיף 22(א) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם – 1980. (להלן: "פקודת פשיטת הרגל").

אני מטיל על החייב את ההגבלות לפי סעיף 42 א' לפקודת פשיטת הרגל.

ככל שהוטלה על החייב הגבלה מלהחזיק, לקבל או לחדש רישיון נהיגה על פי סעיף 66א(6) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967, תבוטל הגבלה זו בכל אחד מתיקי ההוצאה לפועל שבמסגרת הוטלה.

ט. באשר למטלטלין המעוקלים במחסני ההוצאה לפועל – ככל שקיימים כאלה על שם החייב – יפעל החייב להגיש בקשה למתן הוראות לשחרור המעוקלים ובלבד שלבקשה יצרף החייב פירוט הנכסים המעוקלים, מועד הוצאתם מרשותו, לצד אישור המחסן המעוקלים אודות שיעור דמי האחסנה. על מחסן המעוקלים להעמיד לעיון החייב, על-פי בקשה, את הפרטים המבוקשים.

הדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל יתקיים ביום 29.5.2013 בשעה 11:00.

נושה המבקש להתנגד להכרזת החייב כפושט רגל, ימסור התנגדותו בכתב לתיק בית המשפט עם העתק לכונס הרשמי לפחות 60 יום טרם המועד הקבוע לדיון.

עד 30 יום קודם למועד שנקבע לדיון, יודיע הכונס הרשמי עמדתו ביחס לאפשרות כי החייב יוכרז כפושט רגל, בדיון ללא נוכחות הצדדים.

ניתנה היום, י"ט אב תשע"ב, 07 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2