הדפסה

פרלוק ואח' נ' תריסי ארז בע"מ ואח'

בפני כב' השופט ישעיהו טישלר

תובעים

1. יאן פרלוק

נגד

נתבעים
1. תריסי ארז בע"מ

מינוי מומחה
א.ג.נ
הנני להודיעך כי כב' השופט ישעיהו טישלר בהחלטתו מיום __ 7/11/13 _ מינה אותך כמומחה מטעם בית המשפט. רצ"ב צילום החלטה הנ"ל.
אודה לכב' על המצאת חוות הדעת עד תאריך _________ . עד תאריך חוות דעת שכרך ישולם בהתאם להחלטת בית המשפט.
חוות הדעת תוגש לבית המשפט ב 2 עותקים.

העתק נשלח לצדדים ובאי כוחם.
באי הכוח:
התביעה: נעמי שלו, 08-XXXX934, . עומר.
ההגנה: אהוד גוט, 02-XXXX250, הלל 23 ירושלים ת.ד 2430.

הריני להודיעך שעומדים /שיעמדו לזכותך כספים בתיק בימ"ש זה.
לאור האמור לעיל נבקשך למלא את הטופס המצורף בכתב קריא וברור ולהחזירו
לבית משפט השלום בבאר שבע, לפקס שמספרו : ,
או בדואר- לכתובת : רח' התקווה 5, היכל המשפט, באר שבע 84102
________________________________________.
בהיעדר מסירת פרטי חשבון הבנק לזיכוי , לא יבוצע החזר.

ניתנה ביום 12 נובמבר 2013 ט' כסלו תשע"ד בהעדר הצדדים.
בברכה,
אתי איפרגן

לכבוד
בית משפט השלום בבאר שבע, מדור גזברות
כתובת : רח' התקווה 5, היכל המשפט, באר שבע 84102
או באמצעות פקס' :

הרשאה לזיכוי חשבון בנק

אני הח"מ מבקש להעביר את הכספים המגיעים לי בתיק לחשבון הבנק שלי כמפורט להלן:

שם פרטי __________

שם משפחה ____________

ת.ז.

מס' חשבון
מס' בנק
מס' סניף
שם הבנק
כתובת הבנק

מעמד בתיק (נא להקיף בעיגול המתאים): נאשם / חשוד / תובע / נתבע / עד / ערב / מומחה / אחר ____________

לתשומת לב,
יש למלא את הפרטים בטופס ולהחזיר לבית המשפט.
פרטי החשבון חייבים להיות של החתום מטה.
במקרה של שינוי פרטי חשבון באחריות המבקש לעדכן את בית המשפט.
במידה ויתברר שהועברו לחשבוני כספים ביתר או בטעות, אני מתחייב להחזירם לאלתר, ולא יאוחר
מתום 3 ימי עסקים ממועד קבלת הדרישה מכם, או מיום שיודע לי על הטעות, לפי המוקדם מבניהם.

הנני מצהיר שכל הפרטים שנרשמו בטופס זה הם נכונים:

תאריך ______ טל' בית _________ - _____ טל' נייד _________ - _____ חתימה ________

במידה ומדובר בחברה/מומחה יש להחתים בחותמת וחתימה
מומחה – נא לצרף פטור מניכויי מס .