הדפסה

פריד ואח' נ' סיניון קניון חיפה בע"מ ואח'

בפני כב' סגן הנשיא, השופט רמזי חדיד

התובעים

  1. עופר פריד
  2. שלומי כלפון
  3. המפיקים גאגא בע"מ

באמצעות עו''ד יובל אלפסי

נגד

הנתבעות

  1. סיניון קניון חיפה בע"מ
  2. אביבה כהן

באמצעות עו''ד איתן גליק

החלטה

1. להלן החלטתי בבקשת הנתבעות להעברת הדיון בתביעה לבית משפט השלום בתל אביב, וזאת בטענה להעדר סמכות מקומית.

2. כעולה מכתב התביעה, תובע 1 התקשר עם נתבעת 1 בהסכם להשכרת עסק למכירת ממתקים ומוצרי פייס בשם "יאמי ותמי" במרכז מסחרי בשם הסיניון בעיר חיפה (להלן: "חנות הממתקים" ו- "המרכז המסחרי" בהתאם). כן התקשרו התובעים עם נתבעת 1 בהסכם עקרונות להשכרת עסק נוסף במרכז המסחרי לצורך הפעלת בית קפה במקום (להלן: "בית הקפה").

בכתב התביעה נטען כי הנתבעות הפרו הבטחות מהבטחות שונות שנטלו על עצמן כלפי התובעים, השתלטו על חנות הממתקים ובית הקפה ונטלו מ הם מיטלטלין שונים השייכים לתובעים.

מכאן התביעה, המוגשת בעילה חוזית, נזיקית ועשיית עושר ולא במשפט, לפיה התובעים מבקשים לחייב את הנתבעות בתשלום סך של 1,000,000 ₪ וכן למ תן פסק דין לפיו יוצהר על בטלות הסכמי השכירות, כמפורט לעיל, והעדר זכותן של הנתבעות לקבל מהתובעים סכומים כלשהם .

להשלמת התמונה יצוין כי בכתב התביעה נטען כי נתבעת 2 היא נציגת נתבעת 1.

3. בד בבד עם הגשת התביעה, הגישו התובעים בקשה למתן צו עשה , לפיו יורה בית המשפט על כניסת התובעים לחנות הממתקים ולבית הקפה על מנת ליטול מהם מיטלטלין השייכים לתובעים.

4. בבקשתן מפנות הנתבעות לס"ק 21.08 להסכם השכירות ביחס לחנות הממתקים, בו נקבע כי לבית המשפט בתל אביב יפו סמכות מקומית בלעדית לדון בתובענות הכרוכות בהסכם או הנובעות ממנו ובהתאם לכך הן מבקשות להעביר את הדיון בתביעה לאותו בית משפט .

5. התובעים הגישו תגובתם, לפיה הם מתנגדים לבקשה, והנתבעות הגישו תשובתן לתגובה.

6. שקלתי מכלול טענות הצדדים ומצאתי כי אין ממש בבקשה ולפיכך מן הדין לדחותה ולהותיר את הדיון בתביעה בבית משפט זה. אנמק להלן.

7. בהתאם להלכה הפסוקה, טענה להעדר סמכות מקומית יש להעלות בהזדמנות הראשונה, שאם לא כן, ייחשב כי בעל הדין ויתר על טענותיו בנדון (ר' ע"א 487/64 רוט נ' פישר, פ"ד י"ט(2), ו-רע"א מארק פקג'ינג סיסטמס נ. מהדרין, בע"מ, פ"ד מד (1) 1 13) .

אמנם נכון, השאלה באם הטענה להעדר סמכות מקומית מועלית בהזדמנות הראשונה, אם לאו, אינה נבחנת על פי המסמך הראשון שהוגש על ידי הצד שהעלה את הטענה, אלא על פי השלב בו היא מועלית (ר' ההחלטה אליה מפנות הנתבעות ת"א (מחוזי י-ם) 4337/02 גבע ואח' נ' הו ך ואח' [פורסם בנבו] ). אולם , גם בהת חשב בשלב העלאת הטענה להעדר סמכות מקומית במקרה דנן , אין לומר כי מדובר בהזדמנות הראשונה, ואבהיר.

8. במסגרת הבקשה למתן צו עשה, הגישו הנתבעות תגובה מפורטת הנתמכת בתצהיר נתבעת 2. באותה תגובה, כמו גם בדיון שהתקיים בבקשה במעמד הצדדים ביום 4.9.14, לא העלו הנתבעות, ולו ברמז, כל טענה לעניין הסמכות המקומית.

9. זאת יש להדגיש, הטענות שעלו במסגרת הבקשה למתן צו עשה דומות מאוד לטענות שעלו בכתב התביעה. לפיכך , אין לומר כי במועד הגש ת התגובה לבקשה, טרם עלה בידי הנתבעות לעמוד על הטענות בתביעה. מקרה זה שונה אפוא בתכלית מהמקרה שנדון בעניין גבע נ' הו ך לעיל, שם נדחתה טענת התובעים כאילו בקשה להארכת מועד הגשת כתב ההגנה מהווה ההזדמנות הראשונה להעלאת טענת העדר סמכות מקומית.

10. בתגובתם לבקשה הפנו התובעים לעובדה כי אין בהסכם העקרונות, לפיו הם שכרו את בית הקפה, כל הוראה ביחס לסמכות המקומית, זאת בדומה להוראה בס''ק 21.08 בחוזה השכירות של חנות הממתקים.

בתשובתן לתגובה טענו הנתבעות כאילו התובעים סירבו לחתום על הסכם מפורט ביחס לבית הקפה, ולפיכך הסכם השכירות של חנות הממתקים, חל, בשינויים המח וייבים, גם ביחס לבית הקפה. דא עקא, טיעון זה אינו מפורט דיו והוא אף לא נתמך בתצהיר מטעם הנתבעות, ולפיכך אין לקבלו.

יוצא אפוא, כי ההתניה ביחס למקום השיפוט, עליה נסמכות הנתבעות, כוחה יפה אך ורק לעניין חנות הממתקים ולא לבית הקפה.

11. לאור 5האמור לעיל, אני קובע כי פורום זה מוסמך מבחינת המקום לדון בתביעה ובהתאם לכך, הבקשה נדחית.

הנתבעות תשלמנה לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות הבקשה בסך של 1,180 ₪ (כולל מע"מ), וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא מכן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתנה היום, כ' טבת תשע"ה, 11 ינואר 2015, בהעדר הצדדים.