הדפסה

פר"ק 481-08 אחים כאלדי חברה ואח' נ' חברות רשם החברות ואח'

בית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 481-08 אחים כאלדי חברה ואח' נ' חברות רשם החברות ואח'

בפני:

בעניין:

ובעניין:

בקשה מס' 129

כב' השופט בכיר האשם ח'טיב

חוק החברות, תשנ"ט-1999 - החוק
פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983 הפקודה

אספלט הצפון תשתיות בע"מ המבקשת
אחים כאלדי חב' לעבודות עפר ופיתוח בע"מ חפ 510708670 החברה
באמצעות הנאמן רו"ח יצחק קרמין הנאמן
כונס הנכסים הרשמי הכונ"ר

החלטה

1. בפניי בקשה של חברת אספלט צפון תשתיות בע"מ ( להלן: "המבקשת" ), לתיקון טעות סופר שנפלה לטענתה בהחלטה שניתנה ע"י ביהמ"ש, ביום 8/12/10 בבקשה מס' 129, לפיה נעתר ביהמ"ש לבקשת המבקשת, והורה לחברה ולנאמן לשלם, ביחד ולחוד, למבקשת סך של 51,240 ₪ ( סך של 35,000 ₪ לפי חשבונית מס מס' 2822 וסך של 16240 ₪ לפי הזמנה מתוקנת מס' 1820 אשר צורפו לבקשה ), בגין עבודות שהיא – המבקשת ביצעה לפי הזמנת הנאמן במהלך תקופת הקפאת ההליכים.

2. יצוין, כי הנאמן הגיש בקשה לעיון חוזר במספר החלטות שהורו על חיובו באופן אישי בתשלום חוב של החברה מתקופת ההקפאה, ובין אלה עיון חוזר בהחלטה מיום 8/12/10 נשוא הבקשה דנן. בהחלטה מיום 27/1/11 קבע ביהמ"ש, לגבי ההחלטה הנדונה, שאין משמעות לביטולה, מאחר והסכום שנקבע באותה החלטה כבר שולם למבקשת, יחד עם זאת, בוטל חלק ההחלטה, שעניינו חיוב הנאמן באופן אישי בתשלום החוב.

3. התיקון המבוקש עניינו בהוספת רכיב מע"מ לסכום החשבונית מס' 2822 ע"ס 35,000 ₪, שהוצאה בגין 5 ימי עבודה של "פינישר לפיזור אגום" שסופקו ע"י המבקשת ( 7,000 ₪ ליום עבודה ). עפ"י הנטען בבקשה דנן, ביהמ"ש לא הוסיף לסכום חשבונית זו מע"מ, אף שלסכום החשבונית האחרת מס' 3091 הרלוונטית להזמנה מס' 1820, שהוצאה בגין שני ימי עבודה כן הוסף מע"מ ( 14,000 ₪ + מע"מ ).

4. עיון בבקשה הראשונה ונספחיה מעלה, כי המחיר ליום עבודה שהוזמן ע"י הנאמן וסופק ע"י המבקשת, הינו 7,000 לפני מע"מ. אמנם ההזמנה נשוא החשבונית מס' 2822 ציינה, כי הוזמנו 4 ימי עבודה ( 28,000 ₪ + מע"מ ), אך עפ"י הנטען בבקשה הראשונה שהוגשה ע"י החברה, במהלך ביצוע העבודות נדרשה המבקשת לבצע יום עבודה נוסף. כאמור, בתגובתו לבקשה הראשונה לא חלק הנאמן על הזמנת העבודות נשוא בקשת המבקשת ועל הסכומים שצוינו בה, וכל טענותיו התייחסו לבקשת המבקשת להתיר לה להגיש תביעה אישית נגדו.

5. בנסיבות אלה, ומשאין מחלוקת לגבי מס' ימי העבודה שסופקו ע"י המבקשת, ומשאין חולק לגבי עלות יום עבודה כפי שעולה מהבקשה הראשונה ונספחיה ( 7,000 ₪ + מע"מ ), אני נעתר לבקשה לתיקון טעות סופר, ומתקן את החלטתי שניתנה ביום 8/12/10 בבקשה מס' 129, כך שלסכום שבמקום הסכום של 51,240 ₪ שנקבע בהחלטה הנ"ל יבוא הסך של 57015 ₪ , אולם מובהר בזאת כי לאור ההחלטה מיום 27/1/2011 הנ"ל מודגש כי החיוב הינו כנגד החברה בלבד, ולא כנגד הנאמן באופן אישי.

מאחר והסכום שנקבע ע"פ ההחלטה מיום 8/12/2010 בסך של 51,240 ₪, 010 שולם כבר למבקשת , הרי היתרה בסך של 5,775 ₪ שהתווסף בעקבות התיקון, ישולם ע"י הנאמן מקופת ההקפאה/ההסדר לא יאוחר ממועד תשלום השיעור הראשון, עפ"י הסדר הנושים שאושר ע"י ביהמ"ש. ככל שהסכום לא ישולם עד למועד זה, תהיה המבקשת רשאית לפתוח בהליך לחיוב הנאמן באופן אישי בתשלום סכום זה.

ניתנה היום, י"ח אדר א תשע"א, 22 פברואר 2011, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 2