הדפסה

פללס נ' עיריית חיפה - מחלקת הרווחה

בפני כב' השופט יגאל גריל, ס.נשיא

המבקש:
מאיר פללס
ע"י ב"כ עוה"ד אלכס כץ

נגד

המשיבה:
עיריית חיפה
באמצעות הלשכה המשפטית
ע"י ב"כ עוה"ד גב' תמי אלמוג

פסק דין חלקי

א. המבקש הגיש כנגד המשיבה תובענה ובקשה לאישורה כייצוגית.

המבקש מחזיק בנכס בתחום השיפוט של המשיבה ומחוייב בתשלום ארנונה כללית. נטען בבקשת האישור, שבחלק מן הפעמים שילם המבקש את חיובי הארנונה שנדרשה ממנו בפיגור, וכתוצאה מכך נתווספו לסכומי הארנונה ששולמו על ידו, הפרשי הצמדה וריבית.

לטענת המבקש, חישוב ריבית הפיגורים באופן שנעשה על ידי המשיבה אינו כדין בהיותו מבוסס, בין היתר, על חישוב ריבית דריבית.

ב. לטענת המשיבה, שיטת גביית הארנונה על ידה היא כדין ובסמכות. חישוב ריבית הפיגורים נעשה לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה ), התש"ם-1980, ועולה בקנה אחד עם תכליתו החקיקתית.

ג. בין הצדדים התנהל הליך גישור, ובעקבותיו אף נעשה הסכם גישור. היועץ המשפטי לממשלה הגיש את עמדתו לפיה אין לאשר את הסדר הפשרה כנוסחו, וזאת מטעמים שפורטו בעמדה כפי שהוגשה ביום 19.6.12.

ד. בהמשך לדיון שהתקיים בפני בית המשפט ביום 28.4.13, הודיעו הצדדים, כי עלה בידם להגיע להסדר דיוני לפיו מתקבלת בקשת האישור של המבקש במובן זה שהמבקש עמד בכל התנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 , לענ יין אישור התובענה שהגיש כתובענה ייצוגית, אך זאת מבלי לגרוע מטענות המשיבה לעניין עילת התביעה.

ה. בהודעת הצדדים בדבר הסדר דיוני ובקשה למתן תוקף של החלטה להסדר זה צויין, כי הקבוצה התובעת תכלול את כל ציבור מחזיקי הנכסים, נושאי חיוב בארנונה כללית בתחומי המשיבה אשר נדרשו לשלם ושילמו חובות ארנונה בפיגור בתוספת תשלומי פיגורים על פי חוק וזאת החל מיום 16.8.09 (למעט נישומים שחוב הארנונה שלהם הוסדר במסגרת הסכם פשרה שנערך מול המשיבה).

הוסכם גם, שהשאלה העיקרית המשותפת לחברי הקבוצה התובעת היא שאלת אופן פרשנותו של המונח "תשלומי פיגורים" הקבוע בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש" ם-1980, ותכליתה הינה בחינת חוקיות שיטת חישוב הריבית הנהוגה בידי רשויות מקומיות רבות, ובכללן המשיבה, שיסודה בחישוב ריבית הפיגורים בשיטת הריבית האפקטיבית (ריבית דריבית) ולא בשיטת הריבית הפשוטה (כטענת המבקש).

להסדר דיוני זה ניתן ביום 5.6.13 תוקף של החלטה על כל חלקיה, ובעקבותיה פורסם כדין דבר אישורה של בקשת האישור.

ו. בהמשך, הגישו הצדדים הודעה בדבר הסדר פשרה לפי סעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות , התשס"ו-2006 . בקשה זו פורסמה אף היא כדין וכנדרש.
לא הוגשו התנגדויות, אך הוגשו הערות והסתייגויות על ידי ב"כ היועץ המשפטי לממשלה . בשים לב להערות ולהסתייגויות אלה, התנהלו מגעים תקופה ארוכה בין הצדדים , ובמהלכה בוצעו שינויים שונים בהסדר הפשרה, וזאת בשים לב להערותיו של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

ז. בישיבת שהתקיימה בפניי ביום 7.10.15, בה נטלו חלק באי כח שני הצדדים וכן ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, הוגש הסכם פשרה מתוקן אשר סומן כמסמך "א". במהלך הדיון עצמו, אף בוצעו תיקונים שונים בגוף המסמך, בשים לב להערות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, תיקונים שעליהם חתמו באי כח שני הצדדים.

ח. לפי האמור בהסכם הפשרה שונתה הגדרת הקבוצה התובעת, וזו תכלול:

"את כל ציבור מחזיקי הנכסים נושאי חיוב בארנונה כללית בתחומי העירייה, אשר שילמו ו/או ישלמו חובות ארנונה בפיגור בתוספת תשלומי פיגורים על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"מ-1980, בדרך של שיערוך החובות בשיטת הריבית דריבית החל מיום 16.8.09 ועד ליום 5.6.13 (מועד אישורה של התובענה המינהלית כייצוגית), ולמעט נישומים הנמנים על חברי הקבוצה ואשר חוב הארנונה שלהם הוסדר בהסכם פשרה מול הנתבעת".
(ההדגשה שלי – י.ג.).

ט. צויין בהסכם הפשרה, כי המחלוקת המשפטית שבין הצדדים באשר לאופן פרשנות המונח "תשלומי פיגורים" ותכלית בחינת חוקיותה של שיטת חישוב הריבית הנהוגה על ידי רשויות מקומיות רבות, כולל המשיבה, דהיינו, שיטת הריבית האפקטיבית, תלויה ועומדת גם בפני בתי משפט מחוזיים אחרים , ובכלל זה ההליך המשפטי המתקדם המתנהל בפני בית המשפט המחוזי מרכז (ת"צ 18004-08-11 בית אגמי נגד עירית ראשון לציון, ותיקים נוספים, להלן: "תיק בית אגמי"), ונראה לצדדים כי המחלוקת תונח בסופו של יום לפתחו של בית המשפט העליון.

י. בשים לב לאמור לעיל, הגיעו הצדדים להסכמה שלפיה יישמרו האינטרסים של שני הצדדים להליך זה. לפיכך הוסכם, כי עד שתצא הלכה חלוטה מלפני בית המשפט העליון ו/או עד למועד בו פסק הדין בתיק בית אגמי יהפוך לפסק דין חלוט, תמשיך המשיבה בהתנהלותה הקיימת לענין אופן חישוב וגביית ריבית הפיגורים בשיטת הריבית דריבית ובהתאם לשיעורי הריבית הקבועים בחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש" ם-1980.

יא. ככל שתיק בית אגמי לא יסתיים בפסק דין חלוט, אלא בהסדר פשרה שיאושר על ידי בית המשפט המוסמך, יודיעו הצדדים לבית משפט זה בתוך 60 יום על החלטתם בדבר אימוץ הסדר הפשרה.

ככל שלא יעלה בידי הצדדים להגיע להסכמה באשר לאימוץ הסדר הפשרה, יהא המבקש רשאי לחדש את תביעתו תוך שמירת מלוא הזכויות העומדות לו כיום.

יב. הצדדים הסכימו, שאם יינתן פסק דין חלוט במחלוקת אשר יורה על בטלות שיטת חישוב ריבית הפיגורים האפקטיבית, תפעל המשיבה לחדילה מיידית של שיערוך החובות ושיטת הריבית דריבית וליישום מיידי של קביעות פסק הדין החלוט ועריכת כל השינויים המתחייבים לצורך שינוי שיטת שיערוך החובות בתוך 90 ימים ממועד מתן פסק הדין החלוט , ו כן תפעל לפרסום דבר מתן פסק הדין החלוט בשלושה מן העיתונים היומיים שצוינו בפיסקה ג' 1 של הסכם הפשרה, וכן לפרסום נוסף באחד משני העיתונים המקומיים אשר צוינו, ובנוסף גם באתר האינטרנט של המשיבה, וזאת לשם הזמנת כל מי שנמנה על חברי הקבוצה, ששילם תשלומי ריבית בשיטת ריבית דריבית, לפנות אל המשיבה בתוך 120 ימים ממועד פרסום המודעה בבקשה כי יוחזרו לו כל הפרשי הריבית שנגבו ממנו בשיטת הריבית דריבית . המשיבה תפעל להחזרת תשלום היתר לפי הוראות סעיף 6 לחוק הריבית.
הובהר, כי הפרסום באתר האינטרנט של המשיבה יימשך על פני 4 חודשים ברציפות.

יג. כדי להקל על הליך פניית חברי הקבוצה אל המשיבה, תפעל המשיבה למינוי גורם ייעודי במשרדי מינהל הכספים שיהא אמון על כל הטיפול בנושא ההשבה. במודעת פרסום פסק הדין יפורט שמו של הגורם הייעודי, עם פרטי התקשרות מלאים ונהירים לטובת חברי הקבוצה.

לצורך בירור הזכאות להשבה, לא יידרש מי מחברי הקבוצה למסור למשיבה כל מידע זולת שמו, מספר תעודת הזהות שלו וכתובת הנכס הנישום.

יד. בחלוף 180 ימים ממועד מתן פסק הדין החלוט, ימסרו הצדדים דיווח מפורט לבית המשפט על השלמת כל השינויים המערכתיים הנדרשים לשינוי שיטת שערוך החובות, וכן בדבר השלמת חובת ההשבה כפי שנקבע בסעיף ג' 1 של הסכם הפשרה.

טו. עוד צויין בהסכם הפשרה, שאם יורה פסק הדין החלוט בענין בית אגמי על בטלות שיטת חישוב הריבית האפקטיבית בתחולה הצופה פני עתיד בלבד, תחול על המשיבה החובה לתקן את שיטת החישוב בפנקסיה , ולשערך את החובות , בהתאם לשיטת החישוב שתיקבע בפסק הדין החלוט וזאת החל ממועד פרסום פסק הדין החלוט ו/או החל מן המועד שייקבע בפסק הדין החלוט להחלת השינוי, הכל לפי המאוחר.

עוד הבהירו הצדדים, שכל קביעה חלוטה של בית המשפט העליון, שלא תיוחד לצדדים הנוטלים חלק בתיק בית אגמי בלבד, תכובד על ידי המשיבה.

טז. לאחר שנתתי דעתי לכל האמור בהסכם הפשרה שהוגש ביום 7.10.15 לבית המשפט , ואשר סומן באות א', ולאחר ששמעתי את עמדותיהם של באי כח הצדדים בדיון שהתקיים בפניי, ובכלל זה הערות ב"כ היועץ המשפטי לממשלה, שוכנעתי שהסכם הפשרה סביר והוגן ושומר על האינטרסים של שני הצדדים, ו כי הובאו בו בחשבון ההערות של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

יז. בהתייחס לאמור בסעיף ב' של הסכם הפשרה, דהיינו, שעד מתן פסק דין חלוט בתיק בית אגמי, או עד שתי קבע בענין זה הלכה חלוטה בבית המשפט העליון, תמשיך המשיבה בהתנהלות הקיימת לעני ין אופן חישוב וגביית ריבית הפיגורים, רשמתי בפניי את דברי ב"כ המשיבה, לפיהם ככל שיתקבל שינוי חקיקתי, תדאג המשיבה לייש ומו, ומכל מקום, שמור למשיבה שיקול הדעת המינהלי כמקובל לגבי כל רשות הפועלת על-פי דין (עמ' 11 לפרוט',
ש' 23-29).

יח. אוסיף, כי באשר לאופן פרסום פסק הדין החלוט שיינתן , רשמתי בפניי את דברי ב"כ המשיבה , כי הפרסום בשלושת העיתונים היומיים יתבצע לא בשלושת העיתונים בו זמנית , אלא הפרסום יתבצע בהפרש של שבוע ימים בין כל אחד משלושת העיתונים היומיים , וזאת כמובן בנוסף לפרסום אחד באחד משני העיתונים המקומיים, והפרסום באתר האינטרנט של המשיבה אשר יתבצע במשך ארבעה חודשים ברציפות .

יט. כאמור, תנאי הסכם הפשרה סבירים, ואינני רואה מניעה מלאשר את הסדר הפשרה, וליתן לו תוקף של פסק דין.

כ. לא ראיתי מקום להורות על מינוי בודק לפי סעיף 19 (ב) של חוק תובענות ייצוגיות, הואיל והסוגיה בה עסקינן היא סוגיה משפטית מובהקת.

לפיכך אני מורה על אישור הסכם הפשרה, ואני נותן לו תוקף של פסק דין.

כא. על ב"כ המשיבה לדאוג לפרסום מודעות בשני עיתונים יומיים בדבר מתן פסק דין זה המאשר את הסכם הפשרה.

הפרסום יתבצע לא יאוחר מתאריך 20.10.15, וזאת באותם שני עיתונים יומיים בהם בוצע הפרסום של הבקשה לאישור הסדר פשרה. הפרסום יהא על חשבונה של המשיבה.

נוסח מודעת הפרסום יהא בהתאם להסכם הפשרה שהוגש ביום 7.10.15 לבית המשפט וסומן באות א', ובזיקה לכל האמור לעיל בפסק דין זה.

הנוסח יומצא (טרם פרסומו) על ידי ב"כ המשיבה לב"כ המבקש, וכן לב"כ היועץ המשפטי לממשלה, שיוכלו להעיר הערותיהם לגבי נוסח המודעה (ככל שיהא צורך בכך) לא יאוחר מתאריך 15.10.15.

כב. לא יאוחר מתאריך 1.11.2016 ימציאו באי כוחם של שני הצדדים דיווח מפורט לבית המשפט בדבר השלמת השינויים המערכתיים הנדרשים וכן השלמת חובת ההשבה, הכל כאמור בסעיף ג' 2 של הסכם הפשרה, ובצירוף תצהיר נציג מוסמך מטעם המשיבה.

כג. באשר לגמול למבקש ושכר טרחת עו"ד לב"כ המבקש:
לא יאוחר מתאריך 20.10.15, יוגש טיעונו של ב"כ המבקש עם העתק לב"כ המשיבה אשר תגיש את טיעונה לא יאוחר מתאריך 1.11.15, והכל עם העתקים בין באי כח הצדדים לבין עצמם, וכן גם לב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

היקף הטיעון של כל אחד מבאי כח שני הצדדים לא יחרוג מעבר לשלושה עמודים, עם רווח כפול.

ב"כ המבקש יהא רשאי להגיש, ככל שיהא צורך בכך, טיעון תשובה על פני עמוד אחד, עם רווח כפול וזאת לא יאוחר מתאריך 5.11.15, עם העתק לב"כ המשיבה.

לאחר עיון בטיעוניהם של באי כח הצדדים, יינתן פסק דין משלים וזאת בכל הנוגע לגמול ולשכר הטרחה.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין החלקי אל:

1. ב"כ המבקש – עו"ד א. כץ, תל אביב.

2. ב"כ המשיבה – עו"ד גב' תמי אלמוג, הלשכה המשפטית של עיריית חיפה.

3. ב"כ היועץ המשפטי לממשלה – פמ"ח (אזרחי), עו"ד גב' לינוי רוזנר.

4. מנהל בתי המשפט – לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

מזכירות בית המשפט תביא את התיק לעיוני ביום 5.11.15 לצורך הכנת פסק הדין המשלים .

בנוסף, תביא המזכירות את התיק לעיוני ביום 1.11.2016, לצורך עיון בדיווח שיגישו באי כח הצדדים בנוגע להשלמת השינויים המערכתיים לצורך שינוי שיטת שיערוך החובות.

ניתן היום, כ"ח תשרי תשע"ו, 11 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.