הדפסה

פלאפון תקשורת בע"מ נ' קידמה פי 100 בע"מ

בפני
כב' השופט אורי גולדקורן

התובעת

פלאפון תקשורת בע"מ, ח.פ. 51-1076572
ע"י ב"כ עו"ד ענבל אלוני-עזרן

נגד

הנתבעת

קידמה פי 100 בע"מ, ח.פ. 51-2395021
ע"י ב"כ עו"ד גרה מג'ד

פסק דין

1. התובעת, העוסקת בשיווק, מכירה והתקנה של מכשירי רדיו-טלפון ובמתן שירותי רדיו-טלפון סלולאריים למנוייה, התקשרה עם הנתבעת, שהינה חברה שעיסוקה בשיווק גז, בהסכם למתן שירותים אלו. משלא שילמה הנתבעת סכומי כסף על-פי חשבוניות מס שהוצאו לה על-ידי התובעת, הגישה נגדה התובעת בלשכת ההוצאה לפועל בקשה לתביעה על סכום קצוב בסך 31,574 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית והוצאות גביה.

הנתבעת הגישה התנגדות לבקשה לתביעה על סכום קצוב , בה הועלו הטענות הבאות: במהלך השנים נעשו הסכמים שונים, באמצעות נציגי מכירות של התובעת, ועל-פיהם שופרו התנאים בהם ניתנו לנתבעת שירותיה של התובעת; התובעת לא עמדה בהסכמים שנכרתו בינה לבין הנתבעת; התובעת גבתה מהנתבעת סכומי כסף בעבור שירותים שלא סופקו על-ידה ובעבור שימוש במכשירים סלולאריים בתקופות בהן טרם נמסרו מכשירים אלו לידי הנתבעת; קיימים חיובים מופרזים בגין שיחות לחוץ לארץ; הבטחות נציג התובעת, מוחמד גבארה, לביצוע זיכויים בחשבון הנתבעת, לא קוימו; התובעת חסמה באופן שרירותי את המכשירים הסלולאריים שנמסרו לנתבעת לביצוע שיחות יוצאות.

2. ביום 12.11.2013 נתן הרשם הבכיר זיתוני תוקף של החלטה להסכמת באי כוח הצדדים, על-פיה יועבר לתובעת סך 10,000 ₪ אשר הופקד על-ידי הנתבעת בקופת בית המשפט, וההתנגדות תתקבל.

3. התובעת הגישה כראיות מטעמה את תצהיר יהם של אושרת יוספי ושל עוז קם-מיכאלי (אותו ביקשה באת-כוח התובעת להחליף בתצהיר של יצחק מורן-שוורץ) , נציגי המחלקה לטיפול משפטי של התובעת, וכ ראיה מטעם הנתבעת שימש תצהירו של קוצי חרזאללה, מנהל הנתבעת, אשר צורף להתנגדות.

4. באי-כוח הצדדים ויתרו על חקירות נגדיות של המצהירים והודיעו על הסכמתם כי לאחר שיגישו סיכומים בכתב, יינתן פסק הדין על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

5. באי כוח הצדדים הגישו סיכומים ופרטו את המסקנות המחייבות, לדעתם, מהאמור בתצהירים השונים ומנספחי כתבי הטענות.

6. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובנספחיהם, בתצהירים ובסיכומי באי-כוח הצדדים, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה.

אשר על כן, הנני מורה כדלקמן:

(א) הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת 16,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק החל ממועד הגשת ההתנגדות לבקשה לתביעה על סכום קצוב, 2.4.2013, ועד לתשלום המלא בפועל;

מסכום זה יופחת סך 10,000 ₪ ששולם לתובעת על-פי ההסכם מיום 12.11.2013 האמור בפסקה 2 לעיל, משוערך למועד תשלומו.

(ב) הנתבעת תשלם לתובעת את סכום האגרה בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית החל ממועד תשלומה בפועל, ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 2,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית החל מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום, כ"ט סיוון תשע"ה, 16 יוני 2015, בהעדר הצדדים.