הדפסה

פיטוסי ואח' נ' מורו

בפני
כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס

התובעים

  1. יוסף פיטוסי ת.ז. XXXXXX588
  2. נחמה דינה פיטוסי ת.ז. XXXXXX612

ע"י ב"כ אבי הר זהב
נגד
הנתבע
ישעיהו אנשל מורו ת.ז. XXXX111 14
ע"י ב"כ עו"ד עופר חרבי

פסק דין

1. בפני תביעה כספית בעילה חוזית בגין הפרה של הסכם לביצוע עבודות פנים בבית שבבעלות התובעים.
טענות ה תובעים:

2. בין הצדדים נכרת ביום 29/04/11 הסכם לבצוע עבודות פנים ע"י הנתבע בבית שבבעלות התובעים ברח' לשם 1 הר שמואל (להלן – "הבית") לאחר שהושלמה בניית ו של שלד הבית ע"י קבלן אחר (ההסכם צורף כנספח א' לכתב התביעה, להלן- "ההסכם";" ההסכם המקורי").

3. טוענים התובעים, כי ה נתבע הציג עצמו כקבלן שיפוצים מנוסה והתחייב לעמוד במועדים שנקבעו בהסכם. בהתאם להסכם, היה על הנתבע לסיים את ביצוע העבודות המפורטות בהסכם (להלן-"העבודות") תוך 90 יום ממועד החתימה עליו. הנתבע הפר את ההסכם באי השלמת העבודות במועד שנקבע בהסכם. עד יום 07/09/11, מועד הביקור של המהנדס מטעמם בבית, בצע הנתבע רק 15% מהעבודות (חוות הדעת של המהנדס פורת צורפה כנספח ב' לכתב התביעה, להלן -"חוות דעת פורת"). בנסבות אלו, משלמו לנתבע סך של 295,000 ₪ ועלות העבודות אותן בצע הנתבע בבית היא בסך של 85,500 ₪ , קמה להם הזכות להשבה בסך של 172,500 ₪ לאחר קיזוז סך של 42,000 ₪ בגין הוצאותיו של הנתבע לרכישת אביזרים לבית עבורם. הוצאותיהם להשלמת העבודות בעצמם לאחר ביטול ההסכם עקב הפרתו עמדו על סך של 513,262 ₪ לפי דידם.

4. התובעים טענו לנזקם מחמת אי מסירת הבית במועד שנקבע בהסכם להוצאות לדמי שכירות חודשיים בסך של 8,325 ₪ לדירה ששכרו למגוריהם (להלן-"המושכר") זאת למשך מעל ששה חודשים עד מועד סיום העבודות ע"י קבלן חילופי ו בסך כולל של 58,275 ₪. בנוסף תבעו את הוצאותיהם ל ארנונה למושכר בסך של 10,879 ₪ ולחילופין , ביקשו פיצוי בגין הוצאותיהם לארנונה עבור המגרש בו נבנה הבית (להלן-"המגרש") בסך של 5,250 ₪ . כמו כן, ביקשו התובעים פיצוי בגין עגמת נפש בסך של 50,000 ₪ והוצאות הכרוכות בטרחתם עקב הפרת ההסכם בסך של 20,000 ₪.
טענות הנתבע:
5. הנתבע דוחה את טענות התובעים ומכחיש כי הפר את ההסכם . התובעים, הם שבקשו לסגת מההסכם לאחר שבצע כבר את החלק הארי של העבודות בהתאם להסכם ואילצו אותו להפסיקן. בכך גרמו לו התובעים נזק כבד שבכוונתו להגיש בגינו תביעה נגדם.

6. הנתבע, הכחיש כי התחייב לסיים את העבודות תוך 90 יום ממועד החתימה על ההסכם. ב סעיף 7 להסכם נקבע כי מועד תחילת ביצוע העבודות יהא למחרת מועד המצאת היתרי הבנייה ויסתיימו תוך 90 יום ממועד תחילת העבודה. העבודות יבוצעו בכל ימי העבודה המקובלים בישראל ולהוציא חגי ישראל. בהתאם לאמור, מנין הימים לסיום העבודות הוא ממועד תחילתן ביום 05/05/11 ויש למנות את ימי העבודה המקובלים אלא אם חלו עיכובים בנסיבות התלויות במזמין, כאמור בסיפא של סעיף 7 להסכם. התובעים , גרמו לעיכובים בסיום העבודות בבקשות שונות לשינויים בבית שכללו שבירת קירות ושינוי פתחים לאחר שסיים כבר חלק ניכר מהעבודות בקומה העליונה. התובעים גם העסיקו קבלן אחר בד בבד עם ביצוע העבודות לפי ההסכם, מה שגרם להאטה בביצוען על ידו.

7. לעניין התמורה ששולמה לו טען הנתבע כנגד איחור בהעברת התשלומים מהמועדים שנקבעו בהסכם ובהעברת סכומים נמוכים ממה שנקבע בהסכם. בכך, גרמו התובעים לעיכוב בביצוע העבודות בהעדר אמצעי מימון עצמאיים בידיו להשלמתן. התובעים, לא שעו להתראותיו לפיהן אי תשלום התמורה לפי ההסכם יביא לעיכוב בהשלמת העבודות. כבר בתחילת חודש יולי 2011 , קודם למועד שנקבע להשלמת העבודות, טענו התובעים ללא כל בסיס כי לא יהיה בידו להשלים את העבודות תוך 90 הימים קרי, עד יום 27/07/11. למרות שהוא הודיע להם כי יעלה בידו לסיים את העבודות תוך 25 יום, מאנו התובעים לשלם לו את התמורה לפי ההסכם והעבודה הופסקה כבר ביום 29/07/11 מחמת הודעת התובעים.

8. טוען הנתבע כי ביום 23/08/11 שלחו לו התובעים הודעה על בטול ההסכם, קרי: בחלוף 75 ימי עבודה בלבד למרות שבאותו מועד עלה בידו להשלים 80% מהעבודות בבית (חוות הדעת של המהנדס סין מטעם הנתבע צורפה כנספח לכתב ההגנה, להלן-"חוות דעת סין"). התמורה עליה הוסכם היא בסך של 570,000 ₪ עליה יש להוסיף מע"מ בסך של 91,200 ש"ח בהתאם להתחייבות התובעים במסמך שכותרתו "המשך הצעת מחיר משפחת פיטוסי" (נספח לכתב התביעה ולכתב ההגנה , ייקרא להלן- " נספח להסכם ") . למרות זאת, סרבו התובעים לשלם לו את המע"מ ובכך, הפרו את ההסכם. עלות העבודות אותן הוא ביצע בבית היא בסך של 389,884 ₪ ו בתוספת מע"מ נימצא שנותר לתובעים חוב בסך של 152,038 ₪.

9. לדידו של הנתבע , במועד הודעת הביטול נותרו לבצוע עבודות שביצוען הוערך על ידו בחודש ימים בלבד. לפיכך, הוכחשה אחריותו לעיכוב לתקופה של מעל 6 חודשים בהשלמת העבודות וחיובו בהוצאות התובעים, המוכחשות, לדמי שכירות למושכר למלוא אותה תקופה.
יתירה מכך, בנספח להסכם נקבע כי עבור כל יום אחור ישולם למזמין סך של 300 ₪ ואין לתובעים זכות לפיצוי לדמי שכירות בשיעור הנטען. משבוטל ההסכם שלא כדין, אין לתובעים זכות לפיצוי כלשהו לרבות בגין עגמת נפש מה גם, שהם דחו את פניותיו להגיע להסכמות בדרכי שלום. הגדילו התובעים לעשות, משהגישו תביעה נגדו לבית דין רבני ובנוסף לה הוגשה התביעה הנידונה.
דיון והכרעה:

10. המחלוקת היא בשאלת הפרת ההסכם ע"י הנתבע באיחור בביצוע העבודות ומנגד , בשאלת הפרת ההסכם ע"י התובעים בעיכוב בהעברת התמורה לפי התקדמות ביצוע העבודות בבית מה שגרם לעיכוב בהשלמתן לדידו של הנתבע. בנוסף, יש להידרש לשאלת תוקפו של הנספח להסכם ואם יש בו כדי להשליך על בחינת הפרת ההסכם.

תוקפו של הנספח להסכם:
11. ההסכם המקורי נחתם בין הצדדים ביום 29/04/11 והתובע , אישר בחקירתו כי חתם על הנספח להסכם ימים ספורים לאחר שחתם על ההסכם המקורי (עמ' 8 שורות 5-9) . התובע טען בעדותו לראשונה ובהרחבת חזית אסורה מכתב התביעה, כנגד תוקפו של הנספח להסכם עליו הוא חתם בתמימותו אף שהוא הגישו כנספח לכתב התביעה.

12. הנספח להסכם כולל 4 סעיפים מודפסים והוסף סעיף בכתב יד בדבר פיצוי לכל יום איחור, סעיף שהטיב עם התובעים. בדומה לכך נקבעה תקופת אחריות של 5 שנים שהיטיבה עם התובעים. התובעים לא טענו בתביעתם לעילה לביטול לבטלות של הנספח להסכם ולא התרשמתי מעדותו של התובע כי לא היה בידו להבין את הנספח הכולל כאמור 5 סעיפים בלבד ובשעה שהוכח כי הבין את ההסכם המקורי, שהיה מפורט ומורכב יותר . בנוסף, הוכח כי היה בידי התובעים להוסיף על הוראות הנספח להסכם שהודפס ע"י הנתבע בהוספת סעיף הפיצוי, מה שתומך בגרסת הנתבע לפיה התובעים ביקשו לחתום על הנספח להסכם.

13. עיון בהסכם המקורי מלמד כי סעיף 12 לפיו "התמורה הינה סופית וכוללת מע"מ" נמחק ונרשם בכתב יד לצדו כי הסעיף מבוטל לרבות חתימות הצדדים לידו. מכאן עולה שהתובעים היו ערים לשאלת המע"מ ועם זאת הסכימו ימים ספורים לאחר מועד החתימה על ההסכם, לחתום על הנספח להסכם לפיו התמורה אינה כוללת מע"מ (על הסכמות צדדים לעסקה בעניין תוספת מע"מ ראו ע"א 738/80 נתן נ' זגורי, פ"ד לז(4)387,390-392). הנתבע אף העיד כי מסר לתובע את ההסכם והנספח להסכם וכי היטב היה ידוע לתובע כי בנספח הוסף מע"מ (עמ' 22 שורה 33 , עמ' 23 שורה 1) . אין בניסוח הנספח ע"י הנתבע כדי להביא לביטולו (עמ' 16 שורה 28) והשתכנעתי כי היה קיבול של ההצעה בחתימתו של התובע עליה ונכרת הכספ מחייב .

14. יוטעם כי התובעים, נועצו בעו"ד אטל בנוגע להתקשרות עם הנתבע (עמ' 16 שורה 30) והסתייעו בעו"ד ציון גבאי למשלוח הודעה על ביטול ההסכם בה נטען בין היתר כי התמורה כוללת מע"מ מבלי שטענו לבטלותו של הנספח להסכם מחמת הטעיה .
נכון הדבר בפרט נוכח מכתבו של עו"ד אטל 28/08/11 (נספח ט' לתצהירו של הנתבע) במענה למכתב דרישה של אחיו של הנתבע לתוספת מע"מ לפיו הודיעו התובעים כי ככל שהנתבע שילם מע"מ, הם יוסיפו מע"מ לתמורה. גם בכך יש כדי ללמד כי התובעים הסכימו להתקשר בנספח להסכם בהוספת מע"מ לתמורה שנקבעה בהסכם המקורי. בנסבות אלו, אין להתערב בהסכמות הצדדים בנספח להסכם הנוגעות לכדאיות העסקה בנוסף לדחיית הטענה בדבר תוקפו של הנספח בהיותה בגדר הרחבת חזית אסורה.

15. ערה אני לכך שפרטי הקבלן בנספח להסכם "שי שיפוצים והשבחת נכסים" ולא "מורו ישעיהו עבודות כלליות" כפרטיו בהסכם המקורי . עם זאת, מהעדויות של התובע והנתבע עולה כי אין חולק שהנספח להסכם נמסר לתובע ע"י הנתבע בקשר ובגין העבודה שהוזמנה ממנו לרבות התייחסות לאחריות ו של הנתבע לעבודות שהוזמנו ופורטו בטבלה שצורפה להסכם המקורי. לפיכך, משהוכח כי הכינוי "שי שיפוצים והשבחת נכסים" מתייחס לנתבע מבלי שהנתבע התכחש לאחריותו וחבותו על פי הנספח להסכם (עמ' 27 שורות 28-32 , עמ' 28) אין בשוני בפרטיו כדי לאיין את תוקפו של הנספח, המחייב את הצדדים.

16. בנסיבות אלו , אני קובעת כי הנספח להסכם מחייב את בעלי הדין.
הפרת ההסכם:
איחור בביצוע העבודות:
17. התובע העיד כי מועד תחילת העבודות היה ביום 05/05/11 (עמ' 8 שורה 1) .
מנין הימים להשלמת העבודות לפי סעיף 7 להסכם הוא 90 ימים ממועד תחילתן (כאמור בס"ק א) בביצוען בימי העבודה המקובלים להוציא "חגי ישראל" ובחובתו של הקבלן לעבוד ברציפות (ס"ק ב). בהתאם לנספח להסכם העבודה תושלם תוך 90 יום מיום סגירת החוזה. בהתאם לכך, היה על הנתבע לסיים את העבודות לכל המאוחר ביום 10/08/11 וככל שמנין הימים יימנה מחלוף 90 יום ממועד חתימת ההסכם המקורי , היה על הנתבע לסיים את העבודות עד יום 04/08/11.

18. התובעים , הודיעו לנתבע ביום 18/09/11 על ביטול ההסכם מחמת הפרתו (נספח ט' לתצהירו של הנתבע, להלן-"הודעת הביטול"). בהודעה נאמר כי חלפו ארבעה חודשים ממועד כריתת ההסכם "והמלאכה רחוקה מסיום" שעה שבוצע רק 15% מהיקף העבודה שהוזמנה ומנגד שולמה יותר ממחצית התמורה (סעיף 3-5 להודעת הביטול).
19. לבחינת ההפרה של ההסכם באיחור בביצוע העבודות עיינתי בחות דעתו של המהנדס פורת שביקר בבית ביום 7.09.11 , קרי: כחודש לאחר המועד שנקבע בהסכם ובנספחו ל גמר העבודות ושמעתי את עדותו של המהנדס. המהנדס פורת, עשה מלאכתו קלה משלא ביצע מדיד ה של החדרים והשטחים בבית ו/או משלא היה בידו להביא נתונים על גודל השטח בבית ו/או כמויות של יחידות ביצוע שנותרו להשלמה בבית על מנת לבסס את הערכתו לפיה בוצע רק 15% מהעבודה.
כך מצינו בסעיף 2 לחוות דעתו של פורת כי טרם הושלם הרצוף והחיפוי של קירות, ללא פירוט השטחים בהם לא הושלמה העבודה ומבלי שהיה בידיו לתמוך בעדותו את הערכתו בראיה כלשהי, בין אם בהצגת תמונות של כל חלקי הבית ובין אם בניירות עבודה שערך במהלך ביקורו. בדומה לכך, בעניין אדני שיש שנאמר בכלליות שטרם הותקנו מבלי שהיה בידי העד להעיד היכן וכמה אדנים לא הותקנו כמו גם עלות כל אדן שיש (עמ' 4 שורות 9-10) . מעיון בתמונה נ/4 , עולה בברור כי הותקן שיש באדן חלון כפי שהוכח כמובא להלן, בחוות הדעת ובעדותו של המהנדס סין מה שמעלה תהייה אם המהנדס פורת ביקר בכל חלקי הבית (עמ' 4 שורות 1-10 ובסיפא של העמ' שורות 19-23).

20. המהנדס פורת העיד כי בביקורו בבית הוא מצא כי נותר לבצע בו עבודות חשמל , לרבות תיקון קווי החשמל שהותקנו באלכסון ולא בקו אנכי ואופקי כמתחייב בתקנות החשמל להבטחת בטיחותו של מערכות החשמל (סעיף 7 לחוות הדעת, עמ' 4 שורות 14-26 לפרוטוקול ). לדבריו הוא ראה "בחדר אחד או שניים קווים אלכסוניים וזה הספיק לו" ולא סבר שיש לגרד את הטיח על מנת לבחון אם ההתקנה של קווי החשמל לקויה (עמ' 4 שורות 25-26). בחקירתו ומשהוצגה לו תמונה נ/2 הודה העד כי קיימים קווי חשמל אנכיים בבית (עמ' 6 שורה 31), מה שמעיד על ליקויים בבדיקתו ובחוות דעתו.
בעניין עבודות הטיח בבית קבע המהנדס פורת בחוות דעתו (סעיף 4) כי יש להשלים טיח פנים וכן טיח בגגון ובעמודי הכניסה . גם כאן, העיד המהנדס כי הטיח לא היה גמור בכל חלקי הבית ( עמ' 4 שורה 31) ו לדידו, הוא חישב את עבודות הטיח עבור 10 חדרים שבבית ברוטו. העד לא הבחין בחוות הדעת בין טיח שחור ללבן ובעדותו הודה כי היה טיח שחור שכן הוא גרד אותו על מנת לראות את כבל החשמל.
עם זאת, לא נסתרה חוות דעתו לפיה הבית לא סויד; לא הותקנו דלתות וחלונות ואף לא הותקנו כלים סניטריים וכי הותקן רק חלק מהאינסטלציה (סעיפים 8-9 לחוות הדעת).

21. תימוכין לחוות הדעת של פורת בעניין אי השלמת חלק מהעבודות עד ליום 07/09/11 מצאתי בעדותו של התובע על התקשרויות עם בעלי מלאכה אחרים לאחר הודעת הביטול. התובע, נקשר בהסכם עם רצף חילופי מר פדל לאחר שהנתבע חדל מבצוע עבודות בבית. לדבריו, בקומות המרתף והכניסה לא היה ריצוף וכן בחדרי אמבטיה ובמרפסות ובחלק מהקומה הראשונה לא היה ריצוף (עמ' 12 שורות 6-11). את עליית הגג ריצף הנתבע וחלק מקומה ראשונה בעוד, יתר חלקי הבית היה צורך לרצפם (עמ' 12 שורות 19-20).
התובע העיד כי רצוף דמוי פרקט נרכש על ידי הנתבע בסך של 42,000 ₪ . לפיכך ובהתח שב בהתקנת הריצוף ע"י הרצף פאדל, הוא קיזז סכום זה מסכום התביעה (עמ' 14 שורות 19-31). בהמשך חקירתו אמר התובע ש הרצוף שרכש הנתבע היה עבור המרפסות והותקן על ידי פדל (עמ' 15 שורה 6). לעניין הריצוף בגג, הודה התובע כי הנתבע התקין את מרבית הרצוף ( עמ' 12 שורות 17-20).

22. לדידו של התובע עבודות הריצוף היו צריכות להסתיים לפני 27/06/11 , באופן שאינו מתיישב עם מסמך "מעקב עבודה +תקבולים משפחת פיטוסי" (נספח ב' לתצהירו של הנתבע , להלן – "דו"ח תקבולים"). בדו"ח תקבולים נאמר כי עד יום 27/06/11 יש לסיים טיח ולהתחיל רצוף ו בעמודת התקבולים נמחק הסכום המודפס 75,000 ש"ח ונירשם ששולם 50,000 ₪. לאור האמור נדחית גרסתו של התובע לפיה היה עליו לשלם סך של 75,000 ש"ח בגמר ביצוע כל עבודות הריצוף שכן, מדו"ח התקבולים עולה כי היה על התובעים לשלם ביום 04/07/11 סך נוסף של 75,000 ₪ בתחילת רצוף ה קומה התחתונה, מה שמעיד על כך שתשלומים צריכים להינתן לפני תום הרצוף בהתאם להתקדמות העבודה בקומות הבית השונות(עמ' 16 שורות 1-17).

23. עם זאת, הוכח כי שולמו לנתבע תשלומים בשלבי הריצוף השונים אף שלא הסתיים ביצועם של אותם שלבים , מה שהותיר את התובעים בתשלום ביתר נוכח עיכובים בהשלמת הריצוף בקומות השונות. בדומה לכך, הוכח כי עבודות הטיח לא הסתיימו ולפיכך אין בתשלום החלקי בגינן בסך של 50,000 ש"ח בלבד , ולא 75,000 ₪ לפי דו"ח התקבולים, משום הפרה של ההסכם (ראו סעיף 11 ג.2. להסכם על תשלום לפי חלק יחסי בביצוע העבודות וראו ת/1, ת/2).

24. בנסבות אלו, נדחות הטענות של הנתבע כנגד אופן העברת התשלומים בשיעור שונה מהמוסכם, בעת שמחדליו , בביצוע חלקי של העבודות שלא על פי המועדים שנקבעו, גרם לשינוי בלוח התשלומים ואין לו להלין על כך , אלא על עצמו.
הפרה יסודית של ההסכם:
25. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 )להלן-"חוק התרופות") קובע בסעיף 6 מהי הפרה יסודית : "...הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה". המבחן אם ההפרה נכנסת לגדרה
של 'הפרה יסודית 'תיעשה לפי מבחן אובייקטיבי: " מבחנו של מתבונן נבון לאחר מעשה,
בהפרה שארעה ובתוצאותיה ואם האדם הסביר, היה מתקשר בחוזה אילו ראה מראש את
ההפרה ותוצאותיה. "כאשר התשובה ההיפותטית לשאלה היפותטית זו היא שלילית, בפנינו
הפרה יסודית( ע"א11386/05 שרבט מלכיאל ובניו בניין לעם בע"מ נ' מאיר אלמוג [ פורסם
בנבו] 24/07/07 ).
לאור נסבות ההתקשרות בהתאם לעדויות של בעלי הדין מהן עולה כי היה ידוע לנתבע על
הדחיפות להשלמת העבודות על מנת לאפשר לתובעים לעבור להתגורר בבית, הסכים הנתבע
לתקופה בת 90 יום בלבד ,להשלמת העבודה. מצבו ש ל הבית במועד ביקורו של המהנדס פורת
ביום 07/09/11 , בעת שנותרו לביצוע עבודות בהיקף גדול כולל עבודות רצוף, אינסטלציה,
חשמל , סיוד וכן התקנת דלתות וחלונות יש בו כדי ללמד על אי עמידה בזמנים שנקבעו
בהסכם והיו תנאי יסודי להתקשרות בין הצדדים.

לאור האמור , בהתאם למסכת העובדתית ולמסגרת הנורמטיבית הרלוונטית, אני קובעת
כי ה נתבע הפר הפרה יסודית של ההסכם.

26. אוסיף כי הנתבע הודה בעצמו בפני התובע במועד משלוח הודעת הביטול ביום 18/08/11 כי
נחוצה לו ארכה בת חודש ימים להשלמת העבודות בשעה שלפי מנין ימי העבודה לפי שיטתו
היה עליו לסיימן ביום 06/09/11 (סעיף 1 לסיכומי הנתבע). בכך יש כדי ללמד על הפרה צפויה של ההסכם באי השלמת העבודות לפרק זמן נוסף, מה שהשליך על הזכות לביטולו.

ביטול ההסכם :
27. בהתאם לקביעתי בדבר הפרה יסודית של ההסכם , קמה לתובעים הזכות להודיע על ביטולו לפי סעיף 7 לחוק התרופות . נכון הדבר גם לאור הודאתו של הנתבע על האיחור עליה
ניתן ללמוד מבקשתו מהתובעים לארכה בת חודש העבודות. פרק זמן של חודש ימים הוא פרק זמן ארוך בהתחשב בתנאי שנקבע בהסכם ובנספחו להשלמת כלל העבודות תוך 90 יום.
לפיכך, עמדה לתובעים הזכות לסרב למתן הארכה לתקופה ארוכה בהתחשב בנסיבות ההתקשרות, ממנה נגזרת שאלת סבירות הארכה שהתבקשה (ע"א 764/83 דניאלסה נ' "גט
שט" ,פ"ד מ"ו (4)113, 128-129).
מקום בו קיימת הפרה צפויה של ההסכם ובעניינינו, לאור צפי לעיכוב בהשלמת העבודות נוכח
השלב בו היה מצוי הבית עובר להודעת הביטול, עמדה לתובעים הזכות לבטל את ההסכם, גם בהתאם לסעיף 17 חוק התרופות, הקובע: "גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים א ת החוזה, או שנסתבר מנסיבות העניין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו. זכאי הצד השני לתרופות לפי חוק זה גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד שנקבע לקיומו". . במצב דברים זה, אין התובעים צריכים להמתין עד מועד ההפרה בפועל של ההסכם והיה בידם לבטל את ההסכם מחמת הפרה צפויה ובהסתמך עליה ( ע"א 16/80 ברדה נ' סטרוד , פ"ד מ"ב (1)661 , סעיף 7 לפסק הדין מפי השופטת מ' בן- פורת). לאור זאת, משולח הודעת הביטול נעשה כדין.

השבה:
28. מקום בו בוטל ההסכם כדין, נקבעה זכותו של הנפגע להשבה בהתאם לסעיף 9(א) לחוק התרופות ועל מנת למנוע התעשרות שלא כדין של המפר (ע"א 741/79 כלנית השרון השקעות ונכסים בע"מ נ' הורוביץ, פ"ד ל"ה(3) 533,539).
על מנת להכריע בשאלת ההשבה וסכומה , בחנתי את הראיות בעניין החלק היחסי של
העבודות שבצע הנתבע בבית . בהיעדר פירוט בהסכם של עלות כל עבודה ברשימת העבודות
שהוזמנו וצורפו להסכם, שאלת שיעור ההשבה תתברר לפי העבודות שנותרו לביצוע במועד
הודעת הביטול שעה שהתובעים תמכו את גרסתם בהסכמים , קבלות וחשבוניות להשלמת
העבודות ע"י קבלנים חילופיים ושמיעת העדויות של המהנדסים בנדון.

29. המהנדס פורת העריך כי 15% מהעבודות שנקבעו בהסכם בוצעו עד מועד ביקורו בבית ביום 07/09/11. בחוות הדעת אין התייחסות פרטנית ל חדרי הבית, גודל השטח שנותר לבצע בו עבודות, כמויות של אביזרים שנותר להתקינם וכיוצ"ב , כי אם קביעה כללית על שיעור העבודה שבוצעה. כמובא לעיל, לא הוצגו ניירות עבודה או רישומים על בסיסם קבע המהנדס פורת מהו החלק היחסי של העבודה שבוצעה בבית.
גם אם נכונה הערכתו של מר פורת לפיה עבודות פנים או גמר כהגדרתו , מהוות 55% מעלות
הבניה הכוללת לא הוצגו על ידו נתונים ממחירון "דקל" או ראייה אחרת להערכת עלות עלות
העבודות כמו גם החומרים שבוצעו והושקעו ע"י הנתבע בבית. להערכתו העלות הכוללת של
העבודות כולל חומרים (ברישא של עמ' 2 לחוות הדעת) מגיעה לסך של 668,250 ₪ בעוד התמורה שנקבעה בהסכם היא בסך של 570,000 ₪ (סעיף 11 להסכם , ראו קביעותיי לעניין תוספת מע"מ).

30. אין חולק כי התובעים שלמו לנתבע סך של 295,000 ₪ לפני ביטול ההסכם (סעיף 14 לתצהיר
התובע ; רשימת תקבולים ת/2; עמ' 10 שורה 1 ; עמ' 23 שורה 27) .
לבחינת עלות העבודות שנותרו לבצוע והזכות להשבה עקב הביטול , שמעתי את עדויות בעלי הדין והמומחים מטעמם לעניין היקף העבודות שנותרו לבצוע ; עיינתי בנספחים לתצהירו של התובע: ה סכמים עם בעלי מלאכה חילופיים שנשכרו לאחר ביטול ההסכם וכן בקבלות/חשבוניות לרכישת חומרים ואביזרים לצורך השלמת העבודות.

31. אדני שיש: המהנדס פורת לא ידע לומר כמה אדני שיש נותרו לבצוע (עמ' 4 שורה 9) ואילו לפי חוות הדעת של המהנדס סין , הותקנו אדני שיש בחלק מהחדרים בבית. לפי בדיקתו של העד סין, הותקנו 2 אדני שיש בחדר השינה בקומת קרקע (עמ' 7) ; אדן שיש אחד בחדר שינה (יחידת הורים) כן אחד בשירותים הצמודים ( עמ' 8). במטבח הותקן אדן שיש אחד; בסלון הגדול הותקנו 10 אדני שיש בחלונות (עמ' 9) ; בשירותים 2 אדני שיש (עמ' 10 לחוות הדעת) ; בחדר שרות ובפינת האוכל שני אדני שיש ( עמ' 12) . בקומה א' הותקנו 10 אדני שיש , קרי: בכל החדרים באותה קומה (עמ' 13-16 לחות דעת סין) ובקומה ב' , הותקנו 4 אדני שיש ( עמ' 17-19).

המהנדס סין , לא נחקר על התקנת אדני השיש , בין אם בנוגע למספר אדני השיש שהותקנו ובין אם על הערכת עלות כל אדן חלון בחוות דעתו בסך של 200 ש"ח (עלות עבודה כולל חומרים).
בנסיבות אלו , משלא נסתרה חוות הדעת של המהנדס סין , בהתחשב במספר אדני חלון שהתקין הנתבע ומחירו של כל אחד מהם , התמורה המגיעה לנתבע בגין רכיב זה היא בסך של 6,600 ₪ בצירוף מע"מ (ראו עמ' 21 לחוות דעת סין על תוספת מע"מ למחירים בטבלה שבחוות הדעת).
התובע העיד כי נותרו לביצוע 10 אדני שיש , מבלי שגרסתו נסתרה בראיות הנתבע וכי הקבלן
פאדי התקינם לאחר הודעת הביטול (עמ' 11 שורה 20). בהתאם לכך, עלות העבודה שנותרה
לביצוע לעניין אדני השיש היא בסך היא 2,000 ₪ בצירוף מע"מ.

32. עבודות ריצוף: התובע העיד שלא הותקן רצוף בקומת המרתף עד יום 04/07/11 (עמ' 16 שורות 12-13) . קומת הכניסה; האמבטיות והמרפסות בכל הבית וחלק מהקומה הראשונה לא רוצפו על ידי הנתבע (עמ' 12 שורה 11). שונים הדברים ביחס לקומת הגג שהתובע הודה כי הנתבע ריצף את רוב הקומה (עמ' 12 שורות 19-20). הדברים מתיישבים עם חוות הדעת של סין לפיה היתה הכנה לריצוף בבית שכללה : הנחת תשתית לכבלי חשמל , מילוי חול ים וחצץ שומשום במריחה על כל שטח הבית לצורך התקנת הריצוף.

33. לא נסתרה גרסתו של התובע לעניין עלות השלמת עבודות הריצוף בבית לפיה בהתאם להסכם בינו ובין קבלן הריצוף פאדל עבדאל ורישומים של הקבלן על תשלומים ששולמו לו מיום 9/09/11 עד יום 12/01/12 (נספח לתצהיר התובע) שהגיעו לסך של 55,000 ₪. אין בידי לקבל את הערכתו של המהנדס סין בחוות הדעת לפיה רוצף כבר שטח של 300 מ"ר (עמ' אחרון לחוות הדעת) שעה ששטחו של הבית הוא 270 מ"ר (עמ' 6 שורות 9-12; עמ' 14 ) מה גם שלפי עדותו חלקים מהבית לא היו מרוצפים בעת ביקורו בבית. עם זאת, התובע הזמין מקבלן הריצוף פנלים שקועים, מה שמייקר מטבע הדברים את עלות העבודה אף שלא הוזמנו מהנתבע פנלים שקועים (עמ' 12 שורות 31-33 , עמ' 13 שורות 1-2).
בהתאם לכך, אני קובעת כי עלות עבודות הריצוף שנותרו לביצוע בבית היא בסך של 50,000 ₪.

34. עבודות אינסטלציה: התובע הציג הסכם עם קבלן אינסטלציה מאזי ממנו עולה כי העבודה שהוזמנה ממנו לאחר ביטול ההסכם , כללה צינורות וחומר שחור אף שלפי חוות הדעת של המהנדס פורת , נותרו להתקין אביזרים סניטריים בלבד . בדומה לכך לפי חוות דעתו של סין נותר להשלים הכנות להתקנת כלים סניטרים וכן להתקין צנרת לשפכים מקומת הגג לקומת הכניסה וכן לחבר את הבית לקו המים העירוני (עמ' 44). מעיון בהסכם עולה כי האחריות לחבור המים בבית לרשת העירונית מוטלת על הנתבע. אם לא כן, צפוי היה שהנתבע יציין בהסכם כי אינו אחראי לביצוע החיבור לפי תכליתו של ההסכם למסירת הבית למגורים ובהיעדר פנייה שלו לתובעים להסדיר את החיבור, מה שמעיד על אחריותו לכך.
לאור זאת, אין לתובע להתעשר על חשבון הנתבע בגין עבודות אינסטלציה להתקנת צנרת וחומר שחור שבוצעו כבר ע"י הנתבע.
שונים הדברים בהתייחס להתקנת כלים סניטריים וחיבור המים לרשת העירונית, שהיה על הנתבע לבצעם אשר העלות של אותן עבודות ואביזרים, יהיה בה כדי להשליך על בחינת שאלת התשלום ביתר לנתבע וההשבה בגינו.

35. בהתחשב בתמורה הכוללת עליה הוסכם עם קבלן האינסטלציה רמזי בסך של 63,000 ₪ ובחינת פרטי העבודה שהוזמנה, אל מול העבודות שקבעתי שנותר לבצען ובשים לב להערכתו של המומחה סין על עלות העבודה שהוכח שבוצעה (עמ' 20 לחות הדעת) אני קובעת כי סך של 35,000₪ נותר לביצוע בגין עבודות שהוזמנו מהנתבע והתובעים נאלצו לשכור קבלן חילופי לביצוען. לכך יש לצרף את עלות הכלים הסניטריים שהתובעים נאלצו לרכוש בעצמם משלא עשה כן הנתבע לפי ההסכם אליה אדרש להלן.

36. הוכח כי התובעים הזמינו כלים סניטריים בסטנדרט גבוה מהמוסכם כמו גם הוספת אביזרים עליהם לא הוסכם בין הצדדים.
כך לעניין הנחת קרמיקה במקלחת עד התקרה שאינה סטנדרטית ( עמ' 12 שורה 31) ; התקנת מראה וארונות בחדרי האמבטיה (עמ' 13 שורות 25-33, הזמנה מחנות "עמודי שלמה" 013075/11 נספח לתצהיר התובע ); פתח ניקוז לבריכה שלא נכלל בהסכם עם הנתבע )עמ' 11 שורה 32) . עבודות האינסטלציה שודרגו ממה שנקבע בהסכם ( עמ' 15 שורות 6-13) ולאחר ביטולו וכן הוספו אביזרים. כדוגמת: 2 ג'קוזי ולא אחד כפי שהוזמן בהסכם ו אביזרים באיכות גבוהה מהמוסכם (עמ' 15 לפרוטוקול, חשבונית 200652 מסניטאריו ; חשבוניות 124778 ו- 20719 ) וכן הזמנת 5 ערכות פינוק מסניטאריו בעלות של 2,250 ₪ (חשבונית 200747) שלא בא זכרם בהסכם עם הנתבע .
לאור האמור ולאחר עיון בחשבוניות בגין חומרים ואביזרים שנרכשו לצורך עבודות האינסטלציה אני קובעת כי ההוצאה בגינם היא בסך של 30,000 ש"ח זאת בנוסף לעלות ביצוע העבודות ע"י הקבלן מאזי בסך של 35,000 ש"ח.
לפיכך עבודות האינסטלציה, בגין עלות העבודה ובתוספת חומרים שנותר לביצוע לאחר הודעת הביטול עומדות על סך של 65,000 ₪.

37. טיח וסיוד: הוכח כי התובע נקשר בהסכם עם ק בלן טיח בתמורה בסך של 18,000 ₪ להשלמות ותיקוני טיח בבית ובכניסה אליו ובהסכם עם קבלן צבע בסך של 23,000 ₪ (ההסכמים צורפו כנספחים לתצהירו של התובע). אין חולק שהנתבע לא סייד את הבית. עם זאת, הוכח כי התובעים שדרגו את העבודות בנדון לאחר הודעת הביטול בהזמנת עבודות שפכטל לכל הבית מהקבלן החילופי, אף שהוזמן סיוד ללא שפכטל מהנתבע. בדומה לכך, לא הוזמנו מהנתבע עבודות ליטוש של הבית כי אם בקומת הכניסה בלבד (עמ' 13 שורות 3-11) ואילו מהקבלן החילופי הוזמן ליטוש וכן שינוי תקרת גבס שהוזמנה בתמורה בסך של 9,500 ₪ (הסכם נוסף עם הצבע מיום 12/01/12) לא הוזמנה מהנתבע. שדרוג ותוספות אלו, לא יכללו בבחינת שיעור הוצאותיו של התובע לבחינת הזכות להשבה שכן, אין לו להתעשר על חשבון הנתבע בהכללתן בבחינת ההוצאה בכפל לכאורה עקב הביטול.
בנסיבות אלו אני קובעת כי נותרו לביצוע עבודות סיוד בסך של 17,000 ₪ וכן עבודות תיקונים והשלמת טיח בסך של 10,000 ש"ח בלבד.

38. דלתות וחלונות: ההוצאות של התובעים בנדון עמדו על סך של 30,000 ש"ח לייצור והתקנת דלתות וחלונות (חשבונית וקבלה מסופר קליק מיום 20/09/11 ) ובנוסף התקנת תריסים ומנועים בסך של 30,000 ₪ (חשבונית וקבלה מסופר קליק מיום 23/01/12) וכן סך של 14,400 ₪ לדלתות ( חשבונית 112 מע.א. יבוא ושיווק בינלאומי , נספחים לתצהיר התובע ). עבודות אלו הוזמנו מהנתבע אך בבחינת ההוצאה שנותרה לתובעים בנדון לאחר הודעת הביטול יש להפחית הוצאה עודפת אותה אני מעמידה בסך של 20,000 ש"ח בגין הזמנת דלתות וחלונות הזזה בלגיים קרי, בסנדרט גבוה מהמפרט עליו הסכימו הצדדים (נספח מאפריל 2011 להסכם המקורי; עמ' 13 שורה 14).
לפיכך עלות העבודה ואביזרים בגין רכיב זה שנותרה לביצוע היא בסך של 49,400 ש"ח.

39. סורגים: ה מהנדס פורת העיד כי לא הורכבו סורגים בבית שכן טרם הותקנו החלונות (עמ' 45 שורה 7) ואין חולק כי הנתבע לא התקינם. בחקירתו, הודה התובע כי הסכם לא כלל התקנת סורגים כי אם נקבע שתיבחן אפשרות להתקנתם (עמ' 14 שורות 8-14) כאמור בסיפא של ההסכם: "לבדוק לגבי סורגים". לפיכך, אין להתחשב בהוצאות לגביהם טענו התובעים עבור עבודות מסגרות שבצע הקבלן עלי אלבאד (נספח לתצהיר התובע) עבור התקנת סורגים בדומה למערכת כרומגן שלא הוזמנה כלל ואין לתובעים להתעשר בגינה מהנתבע בגין הוצאותיהם בנדון. שונים הדברים בעניין מעקות בבית שהנתבע התחייב להתקין , הוצאה בה נשאו התובעים . לפיכך אני קובעת כי עלות העבודה בגין המעקות היא בסך של 20,000 ₪ בלבד.

40. עבודות חשמל: הוכח כי התובעים הזמינו חשמלאי להשלמת עבודות חשמל שנותרו לביצוע לאחר ביטול ההסכם. הוכח כי הותקנו כבר קופסאות חשמל לתאורה בכל הבית לפני ביטול ההסכם עם הנתבע ונותר לפי עדותו של המהנדס סין להתקין לחצנים (עמ' 44 שורה 21 וראו חוות הדעת). בה בעת, הוכח כי הקופסאות שהוכנו לא הוכנסו וחוברו בפועל ואף לא בוצעו עבודות לחיבור הבית לחשמל קבוע, אני קובעת כי עלות ההוצאה לגמר ביצוע עבודות החשמל אינה בשיעור הנטען ע"י התובעים כי אם בסך של 30,000 ₪ בלבד.

41. סיכומם של דברים, עלות העבודות שהוכח שנותרו לביצוע במועד הודעת הביטול בהתאם לעבודות שהוזמנו מהנתבע לפי ההסכם ומבלי להתחשב בעבודות שהזמינו התובעים מקבלנים חילופיים שלא נכללו בהסכם , היא בסך של 243,400 ₪ . העבודה שנותרה מהווה כ- 43% מהעבודה שהוזמנה בהסכם בחישוב החלק היחסי שלה בהתאם לתמורה בסך של 570,000 ₪ שנקבעה בהסכם.
יוטעם , כי עיון בהסכמים עם הקבלנים החילופיים ובחוות הדעת של המהנדס סין ועדויות המהנ דסים אל מול ההסכם המקורי מלמד שהתמורה עליה הוסכם עם הקבלנים החילופיים ועלות השלמת העבודות באמצעותם נמוכה מעלות העבודות לפי ההסכם המקורי. בכך, פחתו הוצאות התובעים להשלמת אותן עבודות שנקבעו בהסכם המקורי.
בנסיבות אלו ומששולם לנתבע סך של 295,000 ש"ח המהווה קרוב ל52% מהתמורה עליה יש להוסיף מע"מ , נדחית התביעה להשבה.
הנתבע לא טען לזכות לקיזוז ולפיכך איני מכריעה בשאלת חבות ו/או חוב של התובעים לנתבע שהודיע כי בכוונתו למצות את זכויותיו בנדון במסגרת הליך אחר.
נזקי התובעים:
הוצאות לשכירות:
42. התובעים טענו לנזקם מחמת הצורך לשכור דירה למגוריהם למשך שישה חודשים . בהתאם לקביעותיי בדבר איחור בהשלמת העבודות מהמועד שנקבע בהסכם וביטול כדין של ההסכם, נאלצו התובעים להזמין קבלנים חילופיים להשלמת העבודות. מעיון בהסכמים עם הקבלנים עולה כי התובעים הקטינו את נזקם בכך שמיהרו לשכור שירותי הקבלנים (ההסכמים צורפו לתצהיר התובע) על מנת להביא לסיום העבודות ולמעבר שלהם לבית, שנועד למגוריהם.
עם זאת, התובעים לא קבעו בהסכמים עם הקבלנים החילופיים מועד להשלמת העבודות ולא הוכח בחוות דעתו של המהנדס פורת מטעמם, מה ו פרק הזמן שנידרש לסיום העבודות שהנתבע לא השלימן במועד. בהתחשב בפרק הזמן שנקבע בהסכם לביצוע כלל העבודות - תוך 90 יום ולכך שמעל מחצית העבודות בוצעו ע"י הנתבע לפני ביטול ההסכם ובה בעת נוכח התארכות צפויה בהשלמתן באמצעות קבלנים חילופיים בשל צרכי הקבלן החילופי להיערך לביצוע העבודות ,שלא הוא החל בביצוען, אני קובעת כי הנתבע אחראי לנזקי התובעים להוצאות לדמי שכירות למושכר לפרק זמן של 3.5 חודשים .

43. התובעים הוכיחו את הוצאותיהם לדמי שכירות בהצגת הסכם השכירות לפיו דמי השכירות החודשיים הם בסך של 2,100 $ ובסך של 8,325 ₪ בשקלים (הסכם השכירות צורף כנספח אחרון לתצהיר התובע). לפיכך הפיצוי המגיע לתובעים בגין התארכות השכירות והוצאותיהם בנדון היא בסך של 29,137 ₪.
אף שהתביעה אינה לפיצוי מוסכם בהתאם לנספח להסכם, יוער כי גובה דמי השכירות ששלמו התובעים מתיישב עם גובה הפיצוי בגין כל יום איחור שהועמד בסך של 300 ₪.
הוצאות לארנונה:
44. התובעים לא הוכיחו כי שיעור הוצאה לארנונה לדירה ששכרו גבוה משיעור הארנונה לבית נשוא התביעה על מנת להוכיח את נזקם עקב העיכוב במסירת הבית ל ידיהם עם סיום העבודות. לפיכך, אין להם להתעשר על חשבון הנתבע בהחזר הוצאותיהם לארנונה עבור המושכר. עם זאת, הוכח כי התובעים נשאו בכפל הוצאה לארנונה בתקופת העיכוב בכניסתם לבית שכן הם נאלצו לשלם ארנונה עבור המגרש עליו נבנה הבית בנוסף לתשלום הארנונה למושכר. לפיכך, ובהתאם לאישור המועצה על התשלום לארנונה למגרש ועל פי החלק היחסי של התשלום עבור 3.5 חודשי עיכוב כאמור, על הנתבע לשלם לתובעים פיצוי בגין רכיב זה בסך של 2,493 ₪.
הוצאות ועוגמת נפש:
45. תובעים, לא נחקרו בעניין נסיבותיהם האישיות ועל ההכבדה שנגרמה להם מהתנהלותו של הנתבע באי עמידה בזמנים. מעדותם התרשמתי כי נגרמו להם הכבדה ועוגמת נפש בגין עיכוב בביצוע העבודות והצורך להתנהל מול הנתבע, שלא שעה לפנייתם ו להתראותיהם לעמידה בזמנים. הכבדה נוספת נגרמה לתובעים בטרחתם ובזבוז זמן , על מנת להתקשר עם קבלנים שונים חילופיים , בעיצומן של העבודות, ולרכישת אביזרים בעצמם להשלמת הבנייה.
לאחר ששקלתי את הדברים ומשלא הובאו ראיות על הוצאות יהם של התובעים ונזקם מאובדן זמן ; בהתחשב בתקופת ההפרה אני מעמידה את הפיצוי בגין עוגמת נפש בסך של 20,000 ₪.

46. אני מחייבת את הנתבע בהוצאות משפט וכן בהוצאות לשכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ש"ח.
עותק יישלח לצדדים.
ניתן היום , כ"ט תשרי תשע"ו, 12 אוקטובר 2015, בהעדר הצדדים.