הדפסה

פזגז בע"מ ואח' נ' סובח

בפני
כב' השופטת איילת הוך-טל

התובעים
1.פזגז בע"מ
2.פזגז גליל בע"מ

נגד

הנתבע
קאסם סובח

פסק דין

לפני תביעה שעילתה בסעיף 1 לחוק עוולות מסחריות תשנ"ט -1999.
התובעות טוענות כי הנתבע ביצע כלפיהן עוולה של גניבת עין וזאת על יסוד העובדות אשר הובאו כדלקמן:
הנתבע עבד כמפיץ גז עצמאי מטעם התובעות וזאת החל משנת 2006 ועד לסוף שנת 2010.
במסגרת עבודתו, נצבע רכבו של הנתבע בצבע המסחרי הירוק המשויך לתובעות וכן הותקן על הרכב השילוט המצביע על היותו רכב חלוקה של התובעות. בעלויות הצביעה נשאו התובעות.
לימים, כאשר חדל הנתבע לעבוד כמפיץ עבור התובעות ועבר לעבוד עם חברה מתחרה, נותר הרכב בצבעו הירוק, הגם, שהשילוט של התובעות הוסר ברובו.
התובעות ראו בהתנהלות הנתבע משום גניבת עין תוך הטעיית הלקוחות ודרשו מהנתבע לחדול מעשיית שימוש כלשהו בסמלי התובעות, זאת כבר בחודש פברואר 2011.
במענה לפנייה זו, הודיע הנתבע כי אינו עושה כל שימוש בסימן מסחרי של התובעות ודחה את הדרישה. הנתבע הוסיף וטען כי ככל שהתובעות דורשות כי יצבע את רכבו בצבע אחר, עליהן לשאת בעלויות לכך בהתחשב בעובדה שהן אלו שצבעו את רכבו לצבע ירוק מלכתחילה.
זהו הרקע העובדתי לתביעה דנן.

במסגרת הליך זה, הגישו הצדדים תצהירי עדות מטעמם כאשר כל צד מצרף תמונות של רכב הנתבע, התובעות מחודש אפריל 2011 והנתבע מחודש אוקטובר 2011.
במסגרת הדיון שהתנהל היום, חזר כל אחד מהצדדים על טענותיו ואף הרחיב והסביר. בתום הדיון הצדדים הסכימו כי פסק הדין יינתן בדרך הקבועה בסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ" ד-1984.

לאחר שעיינתי בחומר הראיות שהוגש על ידי שני הצדדים , בחנתי את התמונות ושקלתי את כל טענות הצדדים, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע ים 1-2 ביחד ולחוד סכום כולל של 6,500 ש" ח.

סכום זה ישולם תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל.
בנוסף, ידאג הנתבע לצבוע את רכבו בצבע שונה מהצבע הירוק וידאג לכך שימחקו ממנו שאריות של סימני התובעות ככל שנותרו. הצביעה תבוצע תוך 14 ימים מהיום ואישור על כך יישלח לתובעות באמצעות ב"כ הנתבע.
ככל שלא תבוצע הצביעה במועד זה, יישא הנתבע בפיצוי כספי נוסף לתובעות 1-2 ביחד ולחוד בסך של 10,000 ₪. מובהר כי אין בפיצוי זה כדי לפגוע בזכויות אחרות של התובעות 1-2 אשר יכול ויעמדו להן כתוצאה מאי ביצוע הצביעה במועד.

נוכח האופן בו הסתיים ההליך וכן השלב שבו הסתיים, כל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ב כסלו תשע"ג, 26 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.