הדפסה

ע. קובטי בע"מ נ' ס.טנוס בניה ופיתוח בע"מ

בפני
כב' השופטת רונית גורביץ

תובעים

ע. קובטי בע"מ

נגד

נתבעת/משיבה

ס.טנוס בניה ופיתוח בע"מ

מחזיקים 1. מליסרון בע"מ

ועוד רשימה של עד 11 מחזיקים

החלטה

1. לאחר שעיינתי בבקשה, בתצהיר ובנספחיהם ונחה דעתי כי המבקש זכאי לכך שתעתר בקשתו הואיל ותביעתו נסמכת על ראיות מהימנות לכאורה, ולאחר ששוכנעתי כי אם לא יוטל העיקול יכביד הדבר על ביצועו של פסה"ד לכשיינתן, אני מורה על עיקול כספים המגיעים למשיבה עד לסכום הנקוב אצל המחזיקים כמפורט במבוא לבקשה.
סכום העיקול מוגבל לסך של 310,132 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מתן הצו.

2. הצו ניתן בכפוף להוראות כל דין בדבר פטור מעיקול.
הצו לא יחול על חשבון עו"ש וחשבון חח"ד אלא כדי יתרת הזכות המצויה בהם.

3. צו זה יכנס לתוקפו לאחר הפקדת התחיבות המבקש ללא הגבלת סכום לשיפוי כל נזקי המשיבה אם יפקע הצו או יבוטל מסיבה אחרת, וכן בכפוף להפקדת עירבון סך של 7000 ₪ או לחלופין ערבות בנקאית בסכום הנ"ל.

4. ההתחיבות ו/או הערבות ו/או הערבון שהופקדו ע"י המבקש יעמדו בתוקפם למשך תקופה של 60 יום לאחר פקיעת הצו, כולו או חלקו. אם תוגש בקשה (או תובענה) למימושם תוך המועד הנ"ל הם ישארו בתוקף עד למתן החלטה סופית בבקשה או בתובענה.

5. המבקש ימציא העתק צו זה יחד עם בקשתו וכל נספחיה לידי המשיבה במסירה אישית
תוך 3 ימים מיום שיגיע הצו לידי המבקש, שאם לא כן יפקע הצו.

6. למען הסר ספק ונוכח מהותו של הליך זה שהינו הליך דחוף אשר נתבקש במעמד צד אחד
ועל מנת שלא לסכלו, תוכל המשיבה לעיין בבקשה לאחר תום התקופה שנקצבה
להמצאת ההחלטה.

ניתנה היום, ג' אב תשע"ד, 30 יולי 2014, בהעדר הצדדים.