הדפסה

עמר נ' עמר

24 יוני 2015
לפני:
כב' הסגנית נשיא איטה קציר

המבקש:
אליהו עמר, ת.ז. XXXXX388
רחוב המגינים, נשר

-
המשיב:
שלום עמר, ת.ז. XXXXXX350
מרחוב שלום עליכם 16, דירה 7, קרית אתא

החלטה

1. המבקש הגיש בקשה להוסיף את מספר תעודת הזהות של המשיב, מר עומר שלו, ת.ז. XXXXXX350, על גבי פסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בתאריך 19/8/1990, בתיק שמספרו לא ברור, כי רק חלקו מופיע על הדף המצולם שהגיש התובע לבית הדין, ויתכן שמדובר בתיק מס' נו/1/411.

2. בתיק היו שני נתבעים – (א) שווילי משה (ב) שלו עמר , כשמצוין בסוגריים, כי "(שותפים של אולמי צידון)". אין כל פרט מזהה אחר לגבי הנתבעים – לא מספרי תעודות הזהות שלהם ולא כתובותיהם.

3. לדיון בבית הדין ביום 19/8/1990 התובע לא התייצב ופסק הדין ניתן בהעדרו, וזאת לאחר שהנתבעים הודו באותו המועד, כי שלחו לתובע צ'ק על סך 1,558 ₪, אך התובע לא קיבלו והצ'ק הוחזר לנתבעים.

4. בפסק הדין מיום 19/8/1990 נקבע, כי על שני הנתבעים לשלם לתובע סך של 1,558 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה החל מיום 1/10/1989 ועד לתשלום בפועל. לא ניתן צו להוצאות לטובת המבקש.

5. המבקש עתר לבית הדין, להזמין לבית הדין את עומר שלו ת.ז. XXXXXX350, מרחוב שלום עליכם 16, דירה 7, קרית חיים, על מנת לשחזר את התיק ולאשר את זהותו של המשיב כנתבע בתיק נו/1/411.

6. אין כל הסבר בבקשה מדוע התובע הסתפק בהגשת הבקשה רק לגבי המשיב, שהינו, לכאורה, הנתבע מס' 2 בפסק הדין בתיק נו/1/411, והתעלם מקיומו של נתבע נוסף ששמו שווילי משה, הנתבע מס' 1 בתיק נו/1/411.

7. על פי החלטת הנהלת בתי המשפט, תיק נו/1/411 בוער לפני שנים רבות על פי הוראת סעיף 7(6) לתוספת לתקנות הארכיונים (שמירת וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים), התשמ"ו-1986.

8. בנסיבות המקרה, יש צורך בשחזורו של התיק ו/או של הפרוטוקולים וכן של פסק הדין המקורי.
על כן אני מורה בזאת על שחזור התיק נו/1/411, וזאת על פי תקנה 2 לתקנות בתי המשפט (סדרי דין לשחזור תיקים ומסמכים), תשמ"ד-1984, הקובעת כדלקמן:

"(א) מי שקיבל הודעה על צו שחזור ימציא למזכיר של בית המשפט שנתן את הצו, תוך שלושים ימים, העתק או העתק מצולם מכל כתב בי-דין או מסמך אחר שברשותו או שברשות עורך-דינו ואשר הוגשו לבית המשפט, בין בידו ובין בידי צד אחר, ולרבות פרוטוקול או רישום אחר של בית המשפט וכן תיאור של כל ראיה שאיננה מסמך אשר הוגשה לבית המשפט, בין בידו ובין בידי צד אחר, וכן ימציא רשימה של כל המסמכים האמורים; החומר האמור יומצא בצירוף תצהיר המאמת אותו והמאשר כי אין ברשותו של המצהיר או ברשות של עורך-דינו מסמכים נוספים על אלה שאת העתקיהם המציא כאמור; מי שקיבל הודעה על צו שחזור ואין ברשותו חומר כאמור, ימציא תצהיר על כך והוא רשאי לציין בו כל פרט שיש בו כדי לסייע לשחזור".

9. על מזכיר בית הדין להודיע למבקש ולמשיב על מתן הצו והחלטתי זו.

10. על הצדדים להמציא לבית הדין את כל המסמכים המצויים ברשותם מתיק נו/1/411 של בית הדין, וזאת תוך 30 יום מהיום.

11. כמו כן, הצדדים מופנים לתקנה 5 בדבר האפשרות להגיש השגה על הצו על פי התקנות כדלקמן:
"השגה
השגה
השגה
5. (א) תוך שלושים ימים מיום המצאת הרשימה כאמור בתקנה 4(ג) רשאי כל אדם להגיש לבית המשפט שנתן את צו השחזור השגה בכתב על המסמכים שהוגשו לבית המשפט לפי תקנה 4.
(ב) נוכח בית המשפט, השופט או הרשם, כי הענין אינו סובל דיחוי, רשאי הוא להורות על קיצור המועדים הנקובים בתקנות 4 ו-5 ".

12. מן הראוי להביא לתשומת לב הצדדים, כי על פי סעיף 21 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, פסק הדין בתיק נו/1/411 יתיישן ביום 19/8/2015.
להלן נוסח סעיף 21:
"התיישנות פסק דין
התיישנות פסק דין
התיישנות פסק דין
21. פסק דין בתובענה שעברו עליו עשרים וחמש שנה בלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כל שהיא כדי לבצעו, רשאי החייב לטעון טענת התיישנות; ואולם פסק דין בתובענה שלפי תכנו אינו טעון ביצוע אינו נתון להתיישנות".

13. היות ובזמן הקרוב אסיים את כהונתי כשופטת, על כן התיק יועבר להמשך טיפול לכב' הרשמת דניה דרורי.

ניתנה היום, ז' תמוז תשע"ה, (24 יוני 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.