הדפסה

עמרני נ' טיב טעם רשתות בע"מ

בפני
כב' השופט יגאל גריל, שופט בכיר

המבקשת:

אסנת עמרני
ע"י ב"כ עו"ד דוד מזרחי

נגד

המשיבה:

טיב טעם רשתות בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עמרם גולן

פסק דין

בפניי בקשה משותפת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

א. לטענת המבקשת, אריזות מסוימות של מוצרים מתוצרת המשיבה, וכן מוצרים המיוצרים על-ידי יצרנים שונים ונמכרים בסניפי המשיבה (להלן: "המוצרים" ו- "האריזות", בהתאמה) – אינן תואמות להוראות תקנות בריאות הציבור (מזון) (סגירה של אריזות מזון), התשנ"ג-1992, ותקן ישראלי 1181, חלק 1 – "מוצרי מאפה עמידים: ביסקוויטים, עוגיות וקרקרים" ( ביחד ולהלן: "התקנים") וזאת, לטענת המבקשת, משום שהמוצרים נמכרים באריזות שלאחר פתיחתן הראשונה ניתן להחזירן למצ בן המקורי, מבלי שהצרכן יבחין בדבר השימוש הראשון.

עד כאן תמצית טיעוני המבקשת.

ב. המשיבה הגישה את תגובתה לבקשת האישור, וטענותיה בתמצית הינן אלה:

האריזות עומדות בהוראות התקנים, הן לעניין שמירת טריות המוצר, והן לעניין הדרישה כי המוצרים ייארזו באריזה שפתיחתה תהא ניכרת.

לטעמה של המשיבה, השתיתה המבקש ת את בקשת האישור על פרשנות בלתי נכונה של הוראות התקנים.

גם אם, כטענת המבקשת, אריזה או אריזות מסוימות ניתנות לפתיחה באופן שניתן לשוב ולסגור אותן מבלי שהפתיחה הראשונה תהא ניכרת, הרי שעמדת המשיבה היא שגם באריזה מסוג זה פתיחה בידי "האדם הסביר", אליו כיוונו התקנים, מאפשרת ניכרות הפתיחה, ואין לייחס לה הפרה, ובוודאי שלא חוסר תום לב, בשימוש באריזה מסוג זה.

מכל מקום, אין אריזה מסוג זה משקפת את כלל האריזות בהן נעשה שימוש בקשר למוצרי ם.

ג. לטענת המשיבה, לא עמדה המבקשת בקריטריונים שנקבעו בע"א 10085/08 תנובה נ' ראבי (מיום 4.12.2011), ו בכלל זה לא צירפה לבקשת האישור תצהירים של צרכני המוצרים ואף לא סקרי צרכנים לביסוס טענת הפגיעה באוטונומיה, או לצורך הגדרת הקבוצה, אותה מתיימרת המבקשת לייצג.

המבקשת, כך נטען, לא הציגה כל מנגנון שישמש להגדרת הקבוצה אותה ה יא מבקשת לייצג, או לכימות מספר חבריה, וכן נטען שלא נגרם למבקשת או למי מחברי הקבוצה נזק כלשהו, ממוני או בלתי ממוני.

כמו כן טוענת המשיבה שאין מתקיימים התנאים הנדרשים לאישור תובענה כייצוגית.

מוסיפה המשיבה, שרבות מן האריזות בהן היא עושה שימוש, סגורות ביריעת הלחמה או בסגירת פטנט, המאפשרת ללקוחות המשיבה להבחין האם נפתחה אריזת המוצר. משמע, כך לטענת המשיבה, גם לשיטת המבקשת בבקשת האישור, אריזות חדשות אלה מקיימות באופן מיטבי את הוראות התקנים.

עד כאן תמצית טיעוני המשיבה.

ד. הצדדים הגיעו ביניהם לידי הסכמה במתווה של הסתלקות המבקשת מבקשת האישור ודחיית תביעת ה האישית , וזאת מבלי שהמשיבה מודה בטענה כלשהי שבבקשת האישור, וההסדר נעשה מבחינת המשיבה לפנים משורת הדין.

ה. הואיל והמבקשת "איתר ה" סוגים מבין אריזות המוצרים, שבהן ניתן בדרך מסוימת לבצע פתיחת אריזה מבלי שזו תהא ניכרת, ומכיוון שהמשיבה מעוניינת למנוע מצב שלקוחותיה אינם שבעי רצון, הסכימה המשיבה, לפנים משורת הדין, שהחל מיום 1.5.2015 אריזות המיוצרות בסניפיה ישודרגו, כך שהן תיארזנה מכאן ולהבא באחת הדרכים המפורטות להלן (ככל שהן אינן ארוזות כבר עתה):

1. באמצעות שתי מדבקות שיונחו כ"שתי וערב" על גבי האריזה, באופן שימנע את היכולת לפתוח את האריזה מבלי לפגוע בניכרות הפתיחה.

2. יריעת החלמה.

3. מדבקה היקפית שתוצמד למלוא היקף האריזה.

4. נעילת "פרפר".

המשיבה מתחייבת להודיע לספקיה, כי חובה עליהם לספק לה מוצרים העומדים בדרישות הדין לענין אריזתם, קרי, שאריזתם כזו שלא ניתן לבצע פתיחתה מבלי שהפתיחה תהיה ניכרת.

ו. לפי בקשת ב"כ המבקשת, הסכימה המשיבה, מבלי להודות בטענה כלשהי ולפנים משורת הדין, לבצע ריענון נהלים לעניין בדיקת אריזת המוצרים הנאפים והנמכרים בכל הסניפים.
כמו כן הסכימה המשיבה להנחות את מנהלי הסניפים לקיים בדיקות שוטפות לאיתור תקלות באריזות המוצרים הנ"ל, וכן להנחות את מנהלי הסניפים לאשר מיידית, מכאן ואילך, החלפת כל מוצר שיוחזר באריזתו המקורית, אם אריזה זו אינה אחת מן האריזות המפורטות בפיסקה ה' דלעיל, למוצר תחליפי או קבלת זיכוי תמורתו.

ז. צויין בבקשת ההסתלקות, שאין בה כדי ליצור כל פגיעה בחברי הקבוצה, בין היתר, משום שאין בהסתלקות המבקשת כדי ליצור מעשה בית דין.

ח. מאחר והמשיבה הסכימה למכור בסניפיה מוצרים שייארזו על ידי ספקיה באחת מן הדרכים שפורטו בפיסקה ה' דלעיל הרי שלמעשה הושגה מטרתה העיקרית של בקשת האישור.

ט. המשיבה מבהירה, שלפי הבנתה והערכתה אילו היו נמשכים ההליכים היה מתברר שדין בקשת האישור להידחות, שכן המשיבה פעלה בתום לב, מבלי שנגרם נזק לאיש.

הסכמתה של המשיבה לכל האמור בבקשת הסתלקות זו, נובעת, בין היתר, מרצונה להימנע מהמשך ניהול ההליכים, דבר שיהא כרוך בהוצאות כספיות.

י. המשיבה הסכימה, לפנים משורת הדין, כי במסגרת ההסדר בין הצדדים יינתנו הנחות על המוצרים נשוא התביעה או על מוצרים אחרים המשווקים על ידי המשיבה, בסכום כולל של 200,000 ₪ ("שווי ההטבה הכולל").

רואה חשבון מטעם המשיבה יאשר בכתב קיומו של מבצע ההנחות ומיצוי הסכום האמור.
יא. הצדדים גם הגיעו להסכמה בדבר תשלום גמול ושכר טרחת עורך דין, וזאת בשים לב להעלאת הנושא החשוב של אכיפת התקנים והוראותיהם, הידוק מדיניות ייצור האריזות של המשיבה, וספקיה, ובהתחשב גם בעבודת ההכנה שהשקיעו המבקשת ובאי כוחה טרם הגשת התביעה ובקשת האישור, ולרבות חיסכון משאבי המערכת השיפוטית.

כפוף לאישור בית המשפט, הסכימה המשיבה לשלם למבקשת גמול של 3,000 ₪, ולשאת בשכ"ט בא כוחה בסכום כולל של 73,160 ₪ (כולל מע"מ) כנגד המצאת חשבונית מס כדין.

הצדדים סבורים, כי ראוי לאשר את המלצתם.

יב. עוד מבקשים הצדדים, כי בית משפט יפטור אותם מלפרסם את דבר הגשת בקשת ההסתלקות.

יג. כמו כן מבהירים הצדדים, כי הצהרותיהם והתחייבויותיהם ניתנו מבלי להודות בכל טענה של צד כלשהו והמשיבה מצידה אינה מוותרת על כל טענה מטענותיה בקשר עם בקשת האישור ו/או התביעה.

יד. המבקשת מציד ה מוותר ת באופן בלתי חוזר על כל תביעה, טענה, או דרישה, מכל מין וסוג שהוא, הקשורות בבקשת האישור, או בתביעה כנגד המשיבה, ובאי כוח ה מתחייבים לא להיות מעורבים בכל הליך משפטי בקשר עם הנושאים הנדונים בהליך זה, ולא להעביר את החומר על בסיסו הוגש הליך זה לידי צדדים שלישיים.

טו. לבקשת ההסתלקות מצורפים תצהירה של המבקש ת, וכן תצהיר בא כוחה.

טז. לאחר שעיינתי בבקשת ההסתלקות, אני מאשר בקשת הסתלקות זו, לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

יז. אני נותן תוקף של פסק דין לכל התחייבויותיהם של כל אחד מן הצדדים, ללא יוצא מן הכלל, כמפורט בבקשת ההסתלקות. כל ההצהרות וההתחייבויות של שני הצדדים מהווים חלק בלתי נפרד של פסק דין זה.

יח. לא ראיתי מקום לחייב את הצדדים לפרסם מודעות בדבר הגשת בקשת ההסתלקות, וזאת בשים לב לכך שאין בהסתלקות כדי ליצור מעשה בית דין (זולת לגבי המבקשת עצמ ה), ועיינו: ת"צ (מחוזי מרכז) 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ (מיום 22.12.2010).

יט. אני מורה על מחיקתה של בקשת האישור, ועל דחיית התובענה האישית של המבקשת.

כ. אני מאשר את שיעורי הגמול ושכר הטרחה שעליהם המליצו הצדדים בבקשתם המשותפת, ומחייב את המשיבה לשלם למבקשת גמול בסכום של 3,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין לבא כוח המבקשת בסכום של 73,160 ₪ (כולל מע"מ).

התשלום יבוצע על-ידי המשיבה במשרד ב"כ המבקשת בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן יישא כל סכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

כא. מובהר, שבטרם יגיע מועד ביצוע התשלום, על המבקשת ובא כוח ה להמציא למשיבה אישור על ניהול ספרים, וכן אישור בדבר ניכוי מס במקור.

כב. לא יאוחר מתאריך 15.7.2015 תמציא המשיבה לבית משפט זה תצהיר של נציג מוסמך מטעמה בדבר השלמת ביצוע כל התחייבויותיה של המשיבה, כפי שאלה פורטו בסעיפים
8-10 של בקשת ההסתלקות.

את העתק התצהיר תמציא המשיבה ישירות למשרד ב"כ המבקשת

כג. כמו כן לא יאוחר מתאריך 15.9.2015 תמציא המשיבה לבית משפט זה תצהיר של נציג מוסמך מטעמה בדבר ביצוע האמור בסעיף 13 של בקשת ההסתלקות בענין תרומה לציבור, ובצירוף אישור בכתב של רואה חשבון מטעם המשיבה , והכל עם העתק ישירות למשרד ב"כ המבקשת.

כד. התיק יובא לעיוני לצורך עיון בתצהיר שמטעם המשיבה ביום 15.7.2015.

וכן יובא התיק לעיוני לצורך עיון בתצהיר בענין ביצוע התרומה לציבור ביום 15.9.15.

המזכירות תמציא את העתקי פסק הדין אל ב"כ המבקשת, ב"כ המשיבה, וכן למנהל בתי המשפט לעדכון פנקס התובענות הייצוגיות.

ניתן היום, י' אייר תשע"ה, 29 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.

ר.ס.