הדפסה

עיריית קרית מלאכי נ' ממו

בעניין:
עירית קרית מלאכי

המאשימה
נ ג ד

גתדוו רמי ממו – ת. ז. 015921869

הנאשם
<#1#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת עו"ד אדית יפת ועו"ד טל כהן
הנאשם - בהעדר
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
אבקש לתקן את מספר הזהות, כאשר הספרה השניה הינה "5" ולא "3".
יש אישור מסירה לנאשם אך אין התייצבות מצידו (מוגש ומסומן ת/1). דוח שנמסר ידנית והנאשם סירב לחתום. אבקש לדון את הנאשם בהעדרו.
<#4#>
<#2#>
הכרעת דין
הדיון נקבע להיום לשעה 08:30 עד השעה 10:22 , לא נרשמה התייצבות מטעם הנאשם, למרות שהוא זומן כדין, וגם לא נמסרה מטעמו כל הודעה.
מדובר בעבירה מסוג של ברירת קנס, והנאשם זומן לדיון ולא התייצב לכן ניתן לראותו כמי שהודה בכל עובדות כתב האישום וניתן יהיה לדון אותו בהעדרו. לפיכך, ומשלא מצאתי שייגרם לנאשם עיוות דין, ובהתאם לסעיף 240 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982, אני רואה את הנאשם כמי שבאי-התייצבותו הודה בכל עובדות כתב האישום, ובהתאם לכך אני מרשיעו בעבירה שיוחסה לו בכתב האישום.<#2#>
ניתנה והודעה היום כ"ג שבט תשע"ו, 02/02/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

ב"כ המאשימה, לענין העונש:
מדובר בדוח חניה, וכשראה שהפקח רושם לו דוח, קרע את הדוח והשליך לרחוב, ולכן קיבל גם דוח על השלכת פסולת במקום ציבורי. אני מציג את דוח הפקח לבית המשפט.
בנסיבות העניין , אבקש להותיר את הקנס המקורי.

<#6#>
גזר דין

הנאשם הורשע, בהעדרו, בעבירה לפי סעיפים 99 א' ו- 99 ב' לחוק עזר לקריית מלאכי (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ"ח – 1988 [להלן: " החוק"] בכך שביום 21.6.15 , בשעה 11:00, נמצא שהנאשם לא ניקה עשבים ולכלוך בחצרו, בבניין ברח' משה שרת 112, קרית מלאכי, למעלה מחודש ימים, ובכך לא מילא את חובתו כבעל בניין לנקות חצרות וכניסות מאשפה ולנקש עשבים ועשבי בר, , והכל כמפורט בכתב האישום.
על פי ההזמנה למשפט שקיבל הנאשם ניתנה לו הברירה לשלם הקנס הקבוע לביצוע עבירה זו בסכום של 320 ש"ח או להתייצב למשפט שנקבע להיום. הנאשם בחר שלא להתייצב למשפט ולפיכך נדון והורשע שלא בפניו.
הברירה לשלם את הסכום הנקוב בהודעת הקנס מוגבלת ל- 15 יום וסכום הקנס שנקוב בברירה אינו רלוונטי עוד היום, ויש לראות את העבירה כעבירה שבצידה עונש הנקוב בסעיף 254 לפקודת העיריות [נוסח חדש] והוא כיום 3,600 ₪. לפי סעיף 224 לחוק סדר הדין הפלילי, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהזמנה אלא אם ארה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו.
נוכח האמור, ולאחר ששקלתי חומרת העבירה, אני דן את הנאשם לתשלום קנס כספי בסך של 320 ₪.
הקנס ישולם בתוך 45 יום.

זכות ערעור בתוך 45 ימים לבית המשפט המחוזי.
המזכירות תשלח העתק הפרוטוקול וגזר הדין לנאשם.<#3#>
ניתנה והודעה היום כ"ג שבט תשע"ו, 02/02/2016 במעמד הנוכחים.

משה הולצמן , שופט

הוקלד על ידי אביבה עטיה